Εγκύκλιος ΕΤΕΑΕΠ 19/2019 Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος ΕΤΕΑΕΠ 19/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2019 ]
Εγκύκλιος ΕΤΕΑΕΠ 19/2019
Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 1/4/2019
Αριθμ. Πρωτ. 69832

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 2103357814
E-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 19

Θέμα: «Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.»

Σχετ: 1. Τα άρθρα 4 και 5 του ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/3-12-2018).
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ. 948/Δ16.29/2019 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ. 902/Δ16.20/2019 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ.

Επικουρική Ασφάλιση

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4578/2018, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού για την επικουρική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών, υγειονομικών, η οποία ορίζεται ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Πεδίο εφαρμογής

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται:
Α) από 1/1/2017 στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι
1. αυτοαπασχολούμενοι
2. ελεύθεροι επαγγελματίες 
Β) από 1/12/2012 και από 1/1/2015 στους ασφαλισμένους του τ.ΤΕΑΠΥΚ και του τ. TEAΑ αντίστοιχα
Γ) από 1/1/2019 στους έμμισθους δικηγόρους

Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Η μηνιαία εισφορά για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους υπολογίζεται επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών:
• με ποσοστό 7% από 1/1/2017 μέχρι 31/5/2019
• με ποσοστό 6,5% από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022
• με ποσοστό 6% από 1/6/2022 και εφεξής

Έμμισθοι δικηγόροι

Για τους έμμισθους δικηγόρους που εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο φορέα, η μηνιαία εισφορά για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους υπολογίζεται επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών:
• με ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη από 1/1/2019 μέχρι 31/5/2019
• με ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022
• με ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη από 1/6/2022 και εφεξής

Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι μπορούν να επιλέξουν με αίτηση τους οποτεδήποτε, ώστε τα ανωτέρω ποσοστά α) να υπολογίζονται πάνω σε ανώτερη βάση υπολογισμού από αυτή του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού και β) για ποιο χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται η ανώτερη βάση υπολογισμού. Για τα θέματα αυτά θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια με μορφή ΝΠΔΔ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ εφόσον υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση, για τα 5 πρώτα έτη τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του 70% του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 410,26€ επί του ανάλογου ποσοστού που αφορά τη μηνιαία εισφορά.

Παράλληλη ασφάλιση

Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης δηλαδή α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, εξετάζεται για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αν οι κρατήσεις υπολογίζονται βάσει του εισοδήματος (αποδοχών) ή βάσει του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
1. Περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής απασχόλησης
Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στον προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό, το ποσό όμως θα παρακρατείται μία φορά για όσες δραστηριότητες έχει ο ασφαλισμένος.
2. Περιπτώσεις μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης
Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος λόγω μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες γίνεται κράτηση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, τότε γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος της μισθωτής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις που γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος, το οποίο είναι μικρότερο από τον κατώτατο βασικό μισθό (μερική απασχόληση), τότε γίνεται κράτηση επί των εισοδημάτων από τις παράλληλες δραστηριότητες και το υπολειπόμενο ποσό για τη συμπλήρωση εισφοράς προκύπτει επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.
3. Περιπτώσεις μόνο μισθωτής απασχόλησης και περιπτώσεις προσώπων παρ. 9 άρθρου 39 ν.4387/2016
Σε περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης ή των προσώπων που ασφαλίζονται με βάση τη παρ. 9 του άρθρου 39 ν.4387/2016 και έχουν έως δύο εργοδότες, όπου η κράτηση γίνεται επί του εισοδήματος για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, τότε παρακρατείται το ποσό της εισφοράς ως είχε επί του εισοδήματος της κάθε μισθωτής απασχόλησης.

Ασφαλιστικές εισφορές

Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2018, οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από το ΕΤΕΑΕΠ, υπολογίζονται χωρίς τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από 1/2019.

Εφάπαξ παροχή

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους αυτοτελώς απασχολούμενους, μισθωτούς, έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του κλάδου πρόνοιας, πρώην ΕΤΑΑ, η οποία ορίζεται ως ο εκάστοτε κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Πεδίο εφαρμογής

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται:
Α) από 1/1/2017 στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι
1. αυτοαπασχολούμενοι
2. ελεύθεροι επαγγελματίες
Β) από 1/1/2019 στους έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς
Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι μπορούν να αιτηθούν στο ΕΤΕΑΕΠ ώστε τα ανωτέρω ποσοστά
α) να υπολογίζονται πάνω σε ανώτερη βάση υπολογισμού από αυτή του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού και
β) για ποιο χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται η ανώτερη βάση υπολογισμού. Για τα θέματα αυτά θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Αυτοαπασχολούμενοι

Από 1/1/2017, οι παλαιοί και νέοι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ σε ποσοστό 4% επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ασφαλισμένοι κάτω πενταετίας

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια με μορφή ΝΠΔΔ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών, για τα 5 πρώτα έτη τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του 70% του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 410,26€ επί του ανάλογου ποσοστού που αφορά τη μηνιαία εισφορά.

Έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί

Από 1/1/2019, οι παλαιοί και νέοι έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί που ανήκαν στον κλάδο πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ καταβάλλουν μηνιαία εισφορά στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ σε ποσοστό 4% επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό 4% επιμερίζεται 2% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τους λοιπούς μισθωτούς ασφαλισμένους ισχύουν τα κάτωθι: Παλαιοί ασφαλισμένοι μισθωτοί

Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων μισθωτών προσδιορίζεται από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων, λογαριασμών πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ. Εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισμένοι μισθωτοί του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για τη κύρια σύνταξη όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.

Νέοι ασφαλισμένοι μισθωτοί από 1/1/1993 και εφεξής

Από 1/1/2017, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την κύρια σύνταξη.

Παράλληλη ασφάλιση

Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης δηλαδή α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, εξετάζεται για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αν οι κρατήσεις υπολογίζονται βάση του εισοδήματος (αποδοχών) ή του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
1. Περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής απασχόλησης
Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στον προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό, το ποσό όμως θα παρακρατείται μία φορά για όσες δραστηριότητες έχει ο ασφαλισμένος.
2. Περιπτώσεις μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης
Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος λόγω μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες γίνεται κράτηση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, τότε γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος
της μισθωτής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις που γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος, το οποίο είναι μικρότερο από τον κατώτατο βασικό μισθό (μερική απασχόληση), τότε γίνεται κράτηση επί των εισοδημάτων από τις παράλληλες δραστηριότητες και το υπολειπόμενο ποσό για τη συμπλήρωση εισφοράς προκύπτει επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.
3. Περιπτώσεις μόνο μισθωτής απασχόλησης Σε περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης, όπου η κράτηση γίνεται επί του εισοδήματος για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, τότε παρακρατείται το ποσό της εισφοράς ως είχε επί του εισοδήματος τις κάθε μισθωτής απασχόλησης.

Ασφαλισμένοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Για τους ασφαλισμένους μηχανικούς, δικηγόρους και υγειονομικούς που ασφαλίζονται βάση της παρ.9 άρθρου 39 ν.4387/2016 και έχουν έως δύο εργοδότες, καταβάλλουν από 1/1/2019 εισφορές με ποσοστό 4% επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού.

Ασφαλιστικές εισφορές

Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2018, οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από το ΕΤΕΑΕΠ, υπολογίζονται χωρίς τέλη, τόκους και προσαυξήσεις και κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται σε 36 ισότιμες μηνιαίες δόσεις από 1/2019.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   
ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ AIKATEPΙΝΗ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ     

Ακριβές Αντίγραφο
Μαρία Παπασταύρου

Συνημμένα:

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab