Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1028/12.2.1990 Αφορολόγητο αποθεματικό 15% επί των κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1028/12.2.1990
Αφορολόγητο αποθεματικό 15% επί των κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις


ΠΟΛ.1028/12.2.1990 Αφορολόγητο αποθεματικό 15% επί των κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1028/12.2.90 Αφορολόγητο αποθεματικό 15% επί των κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων για επενδύσεις

Εγκ. 1012861/10052/Β0012/Πολ. 1028/12.2.90

Οδηγίες για την εφαρμογή της 1055503/10177/Β0012/Πολ. 1119/89 Υ.Α.

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 της απόφασης ορίζεται ότι απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσοστό μέχρι και 15% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων των χρήσεων 1989 έως 1991 (οικ. έτη 1990 έως 1992) που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση επενδύσεων, που αναφέρονται στην παραγ. 2, διπλάσιας αξίας από το ποσό του σχηματιζόμενου αφορολόγητου αποθεματικού και οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1990 έως 1992, αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται σε εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγορά και πώληση εμπορευμάτων και οι οποίες τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι τεχνικές, εργοληπτικές, μεταφορικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές, ενοικιάσεως αυτοκινήτων και λοιπές επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών δεν είναι η μεταπώληση αγοραζομένων εμπορευμάτων, δε δικαιούνται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων. Του κινήτρου αυτού, δε δικαιούνται να κάνουν χρήση ούτε οι εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (βιβλίο Αγορών) έστω κι αν το αντικείμενο εργασιών τους είναι η μεταπώληση των αγοραζομένων από αυτές εμπορευμάτων, καθόσον, οι διατάξεις θέτουν ως προϋπόθεση εφαρμογής του κινήτρου την τήρηση από την επιχείρηση βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Αντίθετα, δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις και τον τόπο εγκατάστασής τους.

Προκειμένου οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να τύχουν της πιο πάνω απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με ρητή διατύπωση της απόφασης, να δηλώνουν το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα. Επομένως, αν ανώνυμη εταιρία που κλείνει διαχείριση την 31 Δεκεμβρίου 1989 δηλώσει Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων με εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση που θα υποβάλλει κατά την 10η Μαΐου 1990, το πιο πάνω αποθεματικό δεν αναγνωρίζεται.

Ο σχηματισμός και η εμφάνιση του αφορολόγητου αποθεματικού στα βιβλία των επιχειρήσεων θα γίνει, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 1101972/10325/Πολ. 1219/1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα έχει τον τίτλο "Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 της 1055503/1989 απόφασης, διαχειριστικής χρήσης...".

Απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχει μια εμπορική επιχείρηση των ευεργετικών διατάξεων της κοινοποιούμενης απόφασης είναι η χρησιμοποίηση του πιο πάνω αποθεματικού για την πραγματοποίηση καινούργιων επενδύσεων διπλάσιας τουλάχιστον αξίας προς το ύψος του σχηματισθέντος αποθεματικού, που θα αρχίσουν υποχρεωτικά μέσα στη διαχειριστική χρήση που ακολουθεί αυτήν από τα κέρδη της οποίας σχηματίσθηκε το αποθεματικό και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέσα σε τρία (3) χρόνια από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της απόφασης που κοινοποιείται δεν είναι υποχρεωμένες να σχηματίσουν Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων από τα κέρδη όλων των χρήσεων που αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης, αλλά από όσες από αυτές επιθυμούν.

Με βάση τα πιο πάνω αν, για παράδειγμα εμπορική επιχείρηση που κλείνει ισολογισμό με 31 Δεκεμβρίου, σχηματίσει Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1990, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις του άρθρου 2 της απόφασης διπλάσιας τουλάχιστον αξίας προς το ύψος του σχηματισθέντος αποθεματικού, η έναρξη των οποίων πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσα στο έτος 1991 και η ολοκλήρωσή τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1993. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισμό με 30 Ιουνίου θα καλύψουν το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων που θα σχηματίσουν από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1.7.89-30.6.90, 1.7.90-30.6.91, 1.7.91-30.6.92 με καινούργιες επενδύσεις, η έναρξη των οποίων πρέπει να γίνει από την 1η Ιουλίου των ετών 1990, 1991 και 1992 και θα ολοκληρωθούν αντίστοιχα στις 30 Ιουνίου των ετών 1993, 1994 και 1995.

Ο χρόνος έναρξης πραγματοποίησης των επενδύσεων, το ποσό που δαπάνησε η επιχείρηση για την πραγματοποίησή της, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτών προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, καθώς και από το λογαριασμό "επενδύσεις για κάλυψη ειδικού αποθεματικού από κέρδη διαχειριστικής χρήσης..." που είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να τηρήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1101972/10325/Πολ. 1219/1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι για την πραγματοποίηση των επενδύσεων με τις οποίες πρέπει να καλυφθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο του σχηματισθέντος Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τραπεζικά κεφάλαια αφού από τις διατάξεις της απόφασης δεν τίθεται κανένας περιορισμός.

Προκειμένου για επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη μιας από τις αναφερόμενες στο νόμο διαχειριστικές χρήσεις και στη συνέχεια μετατρέπονται ή συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. το αποθεματικό αυτό δε φορολογείται κατά το χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης κατ' ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1297/1972 εφόσον μεταφέρουν και εμφανίσουν το ποσό αυτό σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της νέας επιχείρησης. Το αποθεματικό αυτό που θα μεταφερθεί στη νέα επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από αυτή για πραγματοποίηση επενδύσεων του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη για τα οποία οι εμπορικές επιχειρήσεις δικαιούνται να τύχουν απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος μέχρι ποσοστού 15% αυτών.

Με βάση λοιπόν τις διατάξεις αυτές, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., ως αδιανέμητα κέρδη λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιριών και Ε.Π.Ε. ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του.

Επομένως, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, τα αδιανέμητα κέρδη για τα οποία μπορεί αυτή να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό, μέχρι ποσοστού 15% αυτών, είναι τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση αυτών που διατίθενται για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού ή διανέμονται με τη μορφή μερίσματος στους μετόχους ή με την μορφή ποσοστών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταβάλλονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των αδιανέμητων κερδών βάσει των οποίων θα σχηματισθεί το αφορολόγητο αποθεματικό, λαμβάνονται τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, δηλαδή μετά την αφαίρεση των τυχόν ζημιών των προηγούμενων χρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο υπολογισμός των αδιανέμητων κερδών, σε καμία περίπτωση δε γίνεται με βάση τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας, δηλαδή στα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία μετά την αναμόρφωση αυτών με τις δηλούμενες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος λογιστικές διαφορές.

Σε περίπτωση που στα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία σχηματίζεται το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων, περιλαμβάνεται και υπόλοιπο κερδών της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, αυτό πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να εξευρεθούν τα αδιανέμητα κέρδη επί των οποίων θα υπολογιστεί το αφορολόγητο αποθεματικό.

Ως αδιανέμητα κέρδη, προκειμένου για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, για τα οποία μπορούν αυτές να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι ποσοστό 15% αυτών, θεωρούνται τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των ποσών που αναλήφθηκαν μέσα στη χρήση από τους εταίρους ή διανεμήθηκαν σε αυτούς. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., ως αδιανέμητα κέρδη, λαμβάνονται τα κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των απολήψεων του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση ή των εταίρων για τις προσωπικές εταιρίες ή του ποσού που διανεμήθηκε στους εταίρους.

Τονίζεται ότι, για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και προσωπικές εταιρίες για τον προσδιορισμό των αδιανέμητων κερδών βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, δεν αφαιρούνται από τα κέρδη της διαχ/κης χρήσης οι τυχόν ζημίες προηγούμενων χρήσεων, καθόσον, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό, το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών έχουν τα μέλη των εταιριών αυτών και όχι το νομικό πρόσωπο της εταιρίας (ΥΠ. ΟΙΚ. Μ. 2248/517/4.10.1988).

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ξυλείας που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., πραγματοποίησε μέσα στη διαχειριστική χρήση 1989 καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 10.000.000 δρχ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1989 οι εταίροι εισέπραξαν έναντι των κερδών της χρήσης 3.000.000 δρχ. Στο τέλος της χρήσης διανεμήθηκαν στους εταίρους 2.000.000 δρχ.

Με βάση τα πιο πάνω αναφερθέντα, ο υπολογισμός του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων θα γίνει ως εξής:

 - Καθαρά κέρδη χρήσης 1989                                                                             10.000.000 δρχ.

 - Μείον Απολήψεις εταίρων                                                 3.000.000                                  

 - Μείον ποσό κερδών που διανεμήθηκε στους εταίρους     2.000.000                  5.000.000 δρχ.

 - Αδιανέμητα κέρδη                                                                                                5.000.000 δρχ.

Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων χρήσης 1989 (5.000.000 Χ 15%)               750.000 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Η ΕΠΕ "ΑΛΦΑ" με αντικείμενο εργασιών την εμπορία αυτοκινήτων πραγματοποίησε κατά τη διαχειριστική χρήση 1989, καθαρά κέρδη 40.000.000 δρχ. Οι απολήψεις των εταίρων μέσα στη χρήση ανήλθαν σε 6.000.000 δρχ. Από τα προκύψαντα κέρδη, 2.000.000 δρχ. διατέθηκαν για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Κατά τη διαχειριστική χρήση 1988 η εταιρία είχε πραγματοποιήσει ζημίες 12.000.000 δρχ.

Ο υπολογισμός του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων θα γίνει ως εξής:

 - Καθαρά κέρδη χρήσης 1989                                                                                            40.000.000 δρχ.

 - Μείον αναλήψεις εταίρων                                        6.000.000 .

 - Ποσό που διατέθηκε για Τακτ. Αποθ.                      2.000.000                                          8.000.000 δρχ.    

 - Αδιανέμητα κέρδη                                                                                                            32.000.000 δρχ.

Για τον προσδιορισμό των αδιανέμητων κερδών δεν αφαιρέθηκε η ζημιά της χρήσης 1988, καθόσον αυτή θα μεταφερθεί για συμψηφισμό στα επόμενα έτη από τους εταίρους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΠΕ δικαιούται να σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό μέχρι του ποσού των 4.800.000 δρχ. (32.000.000 Χ 15%).

Οι μικτές εμπορικές επιχειρήσεις που, εκτός από τον κλάδο εμπορίας με τη στενή έννοια του όρου (αγορά και πώληση αγαθών) διαθέτουν και άλλο εμπορικό κλάδο (π.χ. παροχής υπηρεσιών) δικαιούνται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μόνο από τα αδιανέμητα κέρδη του κλάδου εμπορίας τα οποία θα εξευρίσκονται με επιμερισμό του συνόλου των αδιανέμητων κερδών με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου.

Επομένως, αν μια μικτή εμπορική επιχείρηση επιθυμεί να σχηματίσει Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων θα λάβει τα συνολικά αδιανέμητα κέρδη αυτής, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και στη συνέχεια θα προσδιορίσει, με επιμερισμό, το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον κλάδο εμπορίας  (αγοραπωλησίας εμπορευμάτων). Στα προκύπτοντα με τον τρόπο αυτό καθαρά κέρδη δικαιούται να σχηματίσει, μέχρι ποσοστού 15%, το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Η Α.Ε. "ΗΛΕΚΤΡΟΝ" έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία τηλεοράσεων και παράλληλα εργαστήριο επισκευής τηλεοράσεων.

Κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.1989-31.12.1989 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της εμπορίας τηλεοράσεων 300.000.000 δρχ. και από το εργαστήριο επισκευής (παροχή υπηρεσιών) 50.000.000 δρχ. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της με βάση τον ισολογισμό που έκλεισε την 31.12.1989, ανήλθαν σε 60.080.000 δρχ. από τα οποία οι 80.000 δρχ. είναι το μεταφερόμενο υπόλοιπο κερδών της προηγούμενης χρήσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε., αποφάσισε τα πιο πάνω κέρδη να διατεθούν ως εξής:

1. Για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού δρχ.   5.000.000

2. Για μερίσματα στους μετόχους               δρχ.. 10.000.000

3. Για αμοιβές μελών Δ.Σ.                           δρχ.   7.000.000

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει η εταιρία θα αναμορφώσει τα προκύπτοντα από τον ισολογισμό κέρδη με την προσθήκη λογιστικών διαφορών (δαπάνες μη εκπιπτόμενες) δρχ. 12.000.000.

Η εταιρία, επειδή πρόκειται να ανεγείρει αποθήκη σε ιδιόκτητο οικόπεδο, επιθυμεί να τύχει του κινήτρου που παρέχει η κοινοποιούμενη απόφαση.

Με βάση το πιο πάνω, ο καθορισμός των αδιανέμητων κερδών βάσει των οποίων θα σχηματισθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, θα γίνει ως εξής:

Συνολικά καθαρά κέρδη, βάσει ισολογισμού                                                              60.080.000   δρχ.

Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

α. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως               80.000

β. Τακτικό Αποθεματικό                                            5.000.000

γ. Μερίσματα                                                           10.000.000

δ. Αμοιβές μελών Δ.Σ.                                              7.000.000                                   22.080.000  

Συνολικά αδιανέμητα κέρδη                                                                                         38.000.000  

Αναλογία αδιανέμητων κερδών που αντιστοιχούν  στον κλάδο εμπορίας τηλεοράσεων:                                     38.000.000 Χ 300.000.000/350.000.000 = 32.571.429 δρχ.

Επομένως, η εταιρία δικαιούται να σχηματίσει Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων από τα αδιανέμητα  κέρδη της διαχειριστικής χρήσεως 1989 μέχρι 4.885.714 δρχ. (32.571.429 Χ 15%).

Στο πιο πάνω παράδειγμα για τον προσδιορισμό των αδιανέμητων κερδών δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα συνολικά δηλούμενα καθαρά κέρδη από την εταιρία (60.080.000 συν 12.000.000), καθόσον για τον υπολογισμό των αδιανέμητων κερδών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισμό.

Διευκρινίζεται ότι για όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., το μέρος των αδιανέμητων κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσού που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, δεν μπορεί κατά τη διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής χρήσης που έπεται αυτής, από τα κέρδη της οποίας σχηματίσθηκε το αποθεματικό, να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναληφθεί από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση. Αντίθετα, το ποσό αυτό των κερδών, μπορεί το αμέσως επόμενο έτος να διανεμηθεί στους μετόχους ή να αναληφθεί από τους εταίρους ή από τον επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση.

4. Για τον σχηματισμό του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων από επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ.) που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΦΣ, ως αδιανέμητα κέρδη λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν με τη χρήση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους. Το αποθεματικό θα καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού με τον τίτλο "Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 της 1055503/1989 απόφασης διαχειριστικής χρήσης...", σε ιδιαίτερο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία ΔΟΥ, βιβλίο (1101972/10325/Πολ. 1219/1989 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).

5. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1990 οι ανώνυμες εταιρίες, οι συνεταιρισμοί και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της παραγρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης θα αναγράψουν το αφορολόγητο αποθεματικό που θα σχηματίσουν από τα αδιανέμητα κέρδη τους στον ΚΑ:50 στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1990.

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16α του ν.δ. 3323/55 (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης κλπ.), θα αναγράψουν το ποσό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων στον ΚΑ:39 του πίνακα ΣΤ΄ της δήλωσης αποτελεσμάτων οικον. έτους 1990. Επίσης, όλες οι πιο πάνω επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού υποχρεούνται, σύμφωνα με την παρ. 5 της1101972/10325/1989 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση αποτελεσμάτων ή τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το ποσό των καθαρών κερδών που προέκυψαν μέσα στο έτος αυτό.

β) Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

γ) Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκαν με οποιαδήποτε μορφή ή που αναλήφθηκαν από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του.

δ) Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης και

ε) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατίθεται για σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.

6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι ως επενδύσεις για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται αυτές που αφορούν:

α) Την κατασκευή και επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως

      -  Επαγγελματική στέγη

      -  Αποθηκευτικοί χώροι

      -  Ψυκτικοί χώροι

      -   Εκθεσιακοί χώροι

      -   Συσκευαστήρια

που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων.

β) Την αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αφορά τη διαλογή, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων της επιχείρησης.

γ) Την αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συστημάτων μηχανοργάνωσης ή αυτοματοποίησης των σχετικών διαδικασιών. Επομένως, οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν από τα αδιανέμητα κέρδη τους ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων υποχρεούνται να προβούν στις πιο πάνω περιοριστικά αναφερόμενες επενδύσεις, η έναρξη των οποίων θα αρχίσει να πραγματοποιείται κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση που έπεται αυτής από τα αδιανέμητα κέρδη της οποίας σχηματίσθηκε το αποθεματικό.

Διευκρινίζεται ότι αν η πραγματοποίηση επενδύσεων αφορά στην ανέγερση κτιρίων, η έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης, καθόσον, η πραγματοποίηση αυτής αρχίζει να γίνεται σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο έκδοσης της άδειας η οποία άλλωστε δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και την πραγματοποίηση της επένδυσης. Κατά συνέπεια, αν, μέσα στη διαχειριστική χρήση, από τα αδιανέμητα κέρδη της οποίας σχηματίζεται το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, έχει εκδοθεί μόνο η οικοδομική άδεια χωρίς όμως να έχουν διατεθεί από την επιχείρηση ποσά για την ανέγερση κτιρίου, τότε τα ποσά που θα διαθέσει η επιχείρηση για το σκοπό αυτό από την επόμενη διαχειριστική χρήση λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ποσού επενδύσεων διπλάσιου του ύψους του σχηματισθέντος αποθεματικού. Τονίζεται επίσης, ότι η κατασκευή των προβλεπόμενων, από την παράγραφο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, κτιριακών εγκαταστάσεων σε μισθωμένο οικόπεδο δεν λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, καθόσον, στην περίπτωση αυτή η κυριότητα του κτίσματος περιέρχεται  κατά τις διατάξεις του ΑΚ (άρθρο 1057) στον κύριο του οικοπέδου και όχι στην επιχείρηση που ανήγειρε το κτίσμα.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 της απόφασης προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό του σχηματισθέντος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα των τριών ετών από το χρόνο σχηματισμού του, θα κεφαλαιοποιηθεί χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Επομένως, με βάση τις διατάξεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, μετά τη λήξη της τριετίας, να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατά το ποσό του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα τριών ετών από το χρόνο του σχηματισμού του, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το ποσό αυτό ούτε από την εταιρία ούτε και από τους μετόχους ή εταίρους των επιχειρήσεων αυτών.

Η πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου θα γίνεται μετά τη λήξη της τριετίας από το σχηματισμό του αποθεματικού, ανεξάρτητα αν η κάλυψή του με καινούργιες επενδύσεις διπλάσιου ύψους προς αυτό πραγματοποιήθηκε πριν από τη λήξη αυτής.

8. Με τις διατάξεις της παρ. 4 της απόφασης αυτής τίθεται ο περιορισμός στις επιχειρήσεις που σχηματίζουν το πιο πάνω αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων να δαπανούν υποχρεωτικά μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας, ποσό τουλάχιστον διπλάσιο του 1/3 του αποθεματικού για την πραγματοποίηση επενδύσεων του άρθρου 2.

Επομένως, μια εμπορική επιχείρηση για να τύχει της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος μέχρι 15% ποσοστού από τα αδιανέμητα κέρδη αυτής δεν αρκεί μόνο να πραγματοποιήσει εντός τριετίας από το σχηματισμό του αποθεματικού επένδυση της παραγράφου 2 διπλάσιου τουλάχιστον ύψους προς το σχηματισθέν αποθεματικό, αλλά παράλληλα, πρέπει να δαπανήσει για την επένδυση αυτή ποσό τουλάχιστον διπλάσιο προς το 1/3 του αποθεματικού εντός του πρώτου έτους της τριετίας.

Σε περίπτωση που δεν δαπανηθεί, εντός του έτους αυτού, το πιο πάνω ποσό για την πραγματοποίηση επενδύσεων, η επιχείρηση έχει υποχρέωση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου αυτής να υποβάλλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται το σχηματισθέν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων και στον οφειλόμενο φόρο, που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/55, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1828/1989.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιχειρήσεις μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας δαπάνησαν για την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό τουλάχιστον διπλάσιο του 1/3 του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, υποχρεούνται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 της αρ. 1101972/10395/Πολ. 1219/1989 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους που ακολουθεί αυτό από τα κέρδη του οποίου σχημάτισαν το αφορολόγητο αποθεματικό ή με τη δήλωση αποτελεσμάτων, προκειμένου για νομικά πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/55, κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται το ύψος των πραγματοποιηθεισών δαπανών επενδύσεων, κατά κατηγορία δαπάνης, μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επένδυση καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα, από την επιχείρηση, βιβλία και στοιχεία.

Η κατάσταση θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, μέσα σε δύο μήνες, από την υποβολή της δήλωσης, για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού και τη λήψη στοιχείων για στατιστικούς λόγους.

9. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 της απόφασης ορίζονται οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις που θα προβούν στο σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων αλλά στη συνέχεια θα δαπανήσουν εντός της τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του ειδικού αυτού αφορολόγητου αποθεματικού, για την πραγματοποίηση επενδύσεων, ποσό μικρότερο του διπλάσιου του σχηματισθέντος αποθεματικού. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι το μέρος του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που δεν δαπανήθηκε εντός της τριετίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, προστίθεται στα καθαρά κέρδη του οικείου οικονομικού έτους, δηλαδή του οικ. έτους στο οποίο αφορά το σχηματισθέν αποθεματικό και ο φόρος που αναλογεί στο δηλούμενο ποσό κερδών προσαυξάνεται κατά 60%. Προς τούτο, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, να υποβάλλει, εντός μηνός από τη λήξη της τριετίας δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και ταυτόχρονα θα καταβάλλει εφάπαξ ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου.

10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που θα τύχουν της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για ποσοστό μέχρι 15% των αδιανέμητων κερδών των χρήσεων 1989 μέχρι 1991, η υποχρέωση να μην πουλήσουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά αγαθά) που θα αγοράσουν εντός τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την λήξη της προηγούμενης τριετίας. Επομένως, οι επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989 μέχρι 1991, δεν μπορούν να πουλήσουν τα επενδυτικά αγαθά που θα αγοράσουν για την κάλυψη του αποθεματικού, πριν περάσουν τρία χρόνια από το τέλος των ετών 1992, 1993, 1994 αντίστοιχα, δηλαδή πριν από την 1,1,1996, 1,1,1997, 1,1,1998 αντίστοιχα.

Αν η επιχείρηση πουλήσει μέσα στην τριετία αυτή κάποιο από τα πάγια αυτά στοιχεία, προβλέπεται ότι το ποσό των κερδών που εκπέσθηκε από τη φορολογία, δηλαδή το ήμισυ της αξίας του πωληθέντος παγίου στοιχείου, θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία πουλήθηκε, προσαυξημένο κατά ποσοστό 100%.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται μόνο αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πουληθέντα πάγια στοιχεία, που είχε αγοράσει για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, μέσα σε έξι μήνες από την πώλησή τους με νέα καινούργια πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία επίσης πρέπει να αποτελούν, κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 της ίδιας απόφασης, επενδύσεις.

11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της απόφασης που κοινοποιείται προβλέπεται η φορολογία του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων στην περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαχειριστική χρήση που σχηματίσθηκε το αποθεματικό και μόνο κατά το ποσό του αποθεματικού αυτού που σχηματίσθηκε στη χρήση αυτή.

Επομένως, αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων κατά τις χρήσεις 1989, 1990 και 1991 και κριθούν ανακριβή τα βιβλία της επιχείρησης μόνο για τη διαχ/κή χρήση 1990, θα φορολογηθεί στην περίπτωση αυτή μόνο το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που σχημάτισε η επιχείρηση κατά τη χρήση 1990 και όχι και τα σχηματισθέντα αφορολόγητα αποθεματικά των χρήσεων 1989 και 1991.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, απαραίτητη προϋπόθεση, για να μην φορολογηθεί το σχηματισθέν σε μία διαχειριστική χρήση αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, είναι τα τηρούμενα βιβλία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. κατά τη χρήση αυτή να κριθούν ειλικρινή και επαρκή.

Η προϋπόθεση ειλικρίνειας των βιβλίων ισχύει και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (αποφάσεις, αρ. 573-577/1961, 1469/1963 και 2048/75 του Συμβουλίου της Επικρατείας).

12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 της απόφασης που κοινοποιείται παρέχεται η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις, να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι 25% από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989 έως 1991, αντί του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής αποθεματικού μέχρι 15% των αδιανέμητων κερδών, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη του αποθεματικού αυτού θα είναι από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του ν. 1262/1982 και θα αφορούν το μεταποιητικό τομέα.

Επομένως, μία εμπορική επιχείρηση δεν δικαιούται με βάση τα πιο πάνω αναφερθέντα, να σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι 25% από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989 μέχρι 1991 και στη συνέχεια να καλύψει αυτό με επενδύσεις που δεν αφορούν το μεταποιητικό τομέα, π.χ. δαπάνες επένδυσης ανέγερσης ξενοδοχείου, καθόσον στην περίπτωση αυτή η επένδυση της ανέγερσης του ξενοδοχείου, αποτελεί μεν επένδυση του άρθρου 1 του ν. 1262/1982 αλλά δεν αναφέρεται αυτή στο μεταποιητικό τομέα. Επίσης, εμπορική επιχείρηση δεν δικαιούται να σχηματίσει, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι 25% από τα αδιανέμητα κέρδη της, προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτό για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης ή αυτοματοποίησης διαδικασιών ή για την κατασκευή αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, καθόσον οι επενδύσεις αυτές αναφέρονται μεν στο άρθρο 1 του ν. 1262/1982 αλλά δεν θα αφορούν μεταποιητικό τομέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγρ. 8 της κοινοποιούμενης απόφασης. Στην περίπτωση όμως αυτή η εμπορική επιχείρηση δικαιούται να σχηματίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό μέχρι 15% από τα αδιανέμητα κέρδη της.

Για το σχηματισμό από την εμπορική επιχείρηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων μέχρι 25% από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989 έως 1991, ισχύουν οι οδηγίες οι οποίες παρασχέθηκαν με την 1028579/10072/Πολ. 1062/1989 εγκύκλιό μας καθόσον, στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 8 της κοινοποιούμενης  απόφασης, οι διατάξεις των παραγρ. 1 έως 8 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989.

Διευκρινίζεται ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις, που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων με βάση την παράγραφο 8 της απόφασης, δεν δικαιούνται να σχηματίσουν σωρευτικά από τα αδιανέμητα κέρδη της ίδιας χρήσης και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 αποθεματικό και αντίστροφα.

Επίσης, οι μικτές επιχειρήσεις (βιομηχανική-εμπορική, βιοτεχνική-εμπορική) οι οποίες θα σχηματίσουν, με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 8 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη του βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κλάδου τους που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν. 1262/1982, δικαιούνται να σχηματίσουν και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 8 της απόφασης αυτής, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 25%) από τα αδιανέμητα κέρδη της ίδιας χρήσης που αντιστοιχούν στον εμπορικό τους κλάδο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καλύψουν αυτό με επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 1262/1982 που αναφέρονται στο μεταποιητικό τομέα. Δηλαδή οι μικτές αυτές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι ποσοστό 25% που θα υπολογισθεί στα συνολικά (όλων των κλάδων τους) αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989, 1990 και 1991.

13. Για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων με τις οποίες παρέχονται τα κίνητρα της απόφασης που κοινοποιείται, εκδόθηκε, κατά εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 της απόφασης αυτής, η αριθ. 1101972/10325/Πολ. 1219/25.9.1989 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1989 μέχρι 1991.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., υποχρεούνται:

α) Να μεταφέρουν από τον τηρούμενο στα βιβλία τους λογαριασμό "Κέρδη Χρήσεως..." το ποσό των αδιανέμητων κερδών που θα χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και μέχρι του ποσού που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, σε ιδιαίτερο λογαριασμό παθητικού με τον τίτλο "ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 της 1055503/1989 απόφασης, διαχειριστικής χρήσης...".

β) Να εμφανίζουν στην απογραφή και στον ισολογισμό τις νέες επενδύσεις, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία.

γ) Να καταχωρούν σε αναλυτικό καθολικό, θεωρημένο από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ ή σε οποιοδήποτε άλλο θεωρημένο βιβλίο, τις νέες επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στην επόμενη, από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, διαχειριστική χρήση.

Προς τούτο, οι επιχειρήσεις αυτές θα τηρήσουν στο βιβλίο αυτό εξωλογιστικά ξεχωριστό λογαριασμό με τον τίτλο "Επενδύσεις για κάλυψη ειδικού αποθεματικού από κέρδη διαχειριστικής χρήσης ..." σε χρέωση του οποίου θα καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν, κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 της 1055503/10177/Πολ. 1119/10.3.1989 απόφασης, επενδύσεις και σε πίστωση, θα καταχωρούνται η αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και επιθυμούν να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου από την παρ. 1 της 1055503/10177/Πολ. 1119/10.3.1989 απόφασης κινήτρου, έχουν υποχρέωση να τηρούν σε θεωρημένο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ βιβλίο, τους πιο κάτω λογαριασμούς:

α) Ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού με τον τίτλο "Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων της παρ. 1 της 1055503/1989 απόφασης, της διαχειριστικής χρήσης ..." σε πίστωση του οποίου θα αναγράφεται το μέρος των κερδών της διαχειριστικής χρήσης που θα χρησιμοποιηθεί σε επενδύσεις της παρ. 2 της 1055503/10177/Πολ. 1119/10.3.89 απόφασης, οι οποίες θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται μέσα στην επόμενη διαχειριστική χρήση, από αυτή στην οποία αναφέρεται το πιο πάνω αποθεματικό.

β) Ιδιαίτερο λογαριασμό, με τον τίτλο "Επενδύσεις για κάλυψη ειδικού αποθεματικού από κέρδη διαχειριστικής χρήσης..." σε χρέωση του οποίου θα καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν κατά τις διατάξεις της παρ. 2 της 1055503/10177/Πολ. 1119/10.3.1989 απόφασης επενδύσεις και σε πίστωση θα καταχωρείται η αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

γ) Ιδιαίτερο λογαριασμό για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ο οποίος θα χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου και θα πιστώνεται με την αξία της τυχόν πώλησής του.

Οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις θα πρέπει να φυλάσσουν σε ιδιαίτερο φάκελο όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πραγματοποίηση των πιο πάνω νέων επενδύσεων.

Τονίζεται ότι οι μικτές επιχειρήσεις, με κλάδο εμπορικό και αναφερόμενο στο άρθρο 2 του ν. 1262/1982, που έκαναν χρήση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως 8 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 και προέβησαν σε θεώρηση σχετικού βιβλίου επενδύσεων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο αυτό για την καταχώρηση όλων των πιο πάνω αναφερομένων.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρ. 8 της απόφασης που κοινοποιείται, θα εμφανίσουν το αποθεματικό που θα σχηματίσουν στο λογαριασμό του παθητικού "Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων της παρ. 8 της 1055503/1989 απόφασης διαχειριστικής χρήσεως...". Για την εμφάνιση των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις αυτές ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και για τις επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν αποθεματικό μέχρι 15% των αδιανέμητων  κερδών τους, ενώ τα δικαιολογητικά πραγματοποίησής τους πρέπει να είναι, σύμφωνα με την παρ. 7 της 1101972/10325/Πολ. 1219/1989 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτά που ορίζονται στην αριθ. 1019788/10045/Πολ. 1039/8.2.1989 απόφασης των ίδιων υπουργών.

14. Με την αριθ. 1028579/10072/Πολ. 1062/1989 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που η αξία της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης είναι μεγαλύτερη από το ποσό του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, μπορεί η επιχείρηση το τυχόν ακάλυπτο ποσό της αξίας της επένδυσης να χρησιμοποιήσει για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που θα σχηματίσει στα αμέσως επόμενα δύο χρόνια για το σκοπό αυτό, με την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση της επένδυσης θα γίνει εντός τριετίας από το χρόνο του σχηματισμού του αποθεματικού και εφόσον κατά το αμέσως επόμενο έτος του σχηματισμού του αποθεματικού αυτού θα δαπανηθεί το 1/3 του ύψους αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, ότι στις περιπτώσεις που η αξία της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 1990 από την εμπορική επιχείρηση είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, η εμπορική επιχείρηση μπορεί το τυχόν ακάλυπτο ποσό της αξίας της επένδυσης να χρησιμοποιήσει για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που θα σχηματίσει στα αμέσως επόμενα δύο χρόνια (1990 και 1991) για το σκοπό αυτό.

Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Έστω ότι η εμπορική εταιρία "ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ", με βάση τα πραγματοποιηθέντα, καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1989 σχημάτισε, σύμφωνα με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων δρχ. 5.000.000.

Επίσης, από τα αδιανέμητα κέρδη που θα πραγματοποιήσει τις χρήσεις 1990 και 1991 θα σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων 3.000.000 και 6.000.000 αντίστοιχα.

Η εταιρία αυτή προβαίνει μέσα στη χρήση 1990 στην ανέγερση αποθηκευτικού χώρου εντός του οποίου εγκαθιστά και καινούργιο μηχάνημα διαλογής εμπορευμάτων. Η συνολική αξία της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 30.000.000 δρχ.

Ερωτάται αν η επιχείρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα αφορολόγητα αποθεματικά που θα σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1990 και 1991 για την πραγματοποιηθείσα από αυτή επένδυση.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η επιχείρηση αφού σχημάτισε από τα κέρδη της χρήσης 1989 αφορολόγητο αποθεματικό  5.000.000 δρχ. έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει αυτό εντός τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του για πραγματοποίηση επενδύσεων διπλάσιας τουλάχιστον αξίας, δηλαδή επενδύσεις αξίας τουλάχιστον 10.000.000 δρχ. Δεδομένου ότι η εταιρία α) κατά το πρώτο έτος της τριετίας (1990) πραγματοποίησε επένδυση αξίας 30.000.000 δρχ., δηλαδή μεγαλύτερη του διπλάσιου (10.000.000) του σχηματισθέντος αποθεματικού, β) για τα αποθεματικά που θα σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1990 και 1991 συνολ. ύψους 9.000.000 δρχ. (3.000.000+6.000.000) έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει επενδύσεις αξίας τουλάχιστον διπλάσιας, δηλαδή 18.000.000 δρχ., προκύπτει ότι, το ακάλυπτο ποσό της επένδυσης που πραγματοποίησε στο έτος 1990, δραχμών 20.000.000 (30.000.000-10.000.000) μπορεί να το καλύψει με τα αφορολόγητα αποθέματα επενδύσεων που θα σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1990 και 1991.

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι η εταιρία "ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.", της οποίας αντικείμενο εργασιών είναι η εισαγωγή και εμπορία μοτοποδηλάτων, σχημάτισε από τα αδιανέμητα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1989 αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων 6.000.000 δραχμών με βάση την παράγραφο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης. Επίσης από τα αδιανέμητα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1990 θα πραγματοποιήσει, με βάση τις ίδιες διατάξεις, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων 8.000.000 δρχ. Η εταιρία άρχισε εντός του έτους 1990, την ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ενός καινούργιου εκθεσιακού χώρου, για την κατασκευή του οποίου δαπάνησε εντός του έτους 1990 το ποσό των 5.000.000 δρχ. και εντός του έτους 1991, οπότε και αποπερατώθηκε το κτίριο, 24.130.000 δρχ.

Ερωτάται αν η επιχείρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει και το αποθεματικό που θα σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1990 για την πραγματοποιηθείσα από αυτή επένδυση.

Από τα πιο πάνω δεδομένα προκύπτει ότι η επιχείρηση πραγματοποίησε επένδυση συνολικής αξίας 29.130.000 δρχ. δηλαδή επένδυση μεγαλύτερη από το διπλάσιο (12.000.000 δρχ.) του σχηματισθέντος αποθεματικού (6.000.000 δρχ.) από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 1989. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι α) η επένδυση ολοκληρώθηκε σε δύο χρόνια, δηλαδή μέσα στην προβλεπόμενη από την απόφαση τριετία από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού και β) κατά το πρώτο έτος (1990) της τριετίας η επιχείρηση δαπάνησε για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης το ποσό των 5.000.000 δρχ. δηλαδή ποσό μεγαλύτερο των 4.000.000 δρχ. που είναι το διπλάσιο του 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού, προκύπτει ότι, η επιχείρηση μπορεί το ακάλυπτο ποσό της αξίας της επένδυσης 17.130.000 δρχ. (29.130.000 - 12.000.000) να το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων 800.000 δρχ., που θα σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη της επόμενης διαχ/κης χρήσης (1990).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης