ΠΟΛ.1004/8.1.1990

ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντωνΣχόλια:


8 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1004/8.1.90 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων

Υπ. Οικ. 1002077/8.1.90 Πολ. 1004

Σας κοινοποιούμε δύο πίνακες με τα ποσά ΦΠΑ που περιέχονται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ο Πίνακας Ι ισχύει για όλη την Ελλάδα, εκτός του Νομού Δωδεκανήσου και ο Πίνακας ΙΙ ισχύει μόνο για τον Νομό Δωδεκανήσου.

Για να βρεθεί το ποσό του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των πετρελαιοειδών πρέπει να πολλαπλασιαστεί η αγορασθείσα ποσότητα του πετρελαιοειδούς προϊόντος, που εκφράζεται σε λίτρα ή χιλιόγραμμα (στήλη 3), με την αξία του ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε μονάδα μέτρησης και η οποία αναγράφεται στη στήλη (5).

Αν η χρησιμοποίηση του πετρελαιοειδούς προϊόντος παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του εμπεριεχομένου στην αξία του ΦΠΑ, για διευκόλυνση της συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων του ΦΠΑ, πρέπει να βρεθεί εκτός του ποσού του ΦΠΑ, τόσο η αξία που έχει υπαχθεί σε φόρο κατά συντελεστή ΦΠΑ, όσο και η αξία που έχει απαλλαγεί.

Για να βρεθεί η αξία που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ πρέπει να πολλαπλασιαστεί η ποσότητα (σε χλγρ. ή λίτρα) με το ποσό της στήλης (4). Για να βρεθεί η αξία που απαλλάσσεται πρέπει να πολλαπλασιαστεί η ποσότητα με το ποσό της στήλης (6) και το γινόμενο ν' αφαιρεθεί από την αξία του πετρελαιοειδούς που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Σημειώνεται, ότι οι βενζίνες με α/α 1-4 υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 36%, τα πετρέλαια  και υγραέρια με α/α  5-19 σε συντελεστή 6% και η άσφαλτος οδοστρωσίας με α/α 20 σε συντελεστή 16%. Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν και για πωλήσεις στο νομό Δωδεκανήσου.

Η στήλη (7) χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που τα πετρελαιοειδή προϊόντα με α/α 1-6 αγοράστηκαν στους νομούς Αττικής (πλην νήσων), Θεσσαλονίκης (Πίνακας Ι) και στη νήσο Ρόδο (Πίνακας ΙΙ), ως εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού του εμπεριεχόμενου ΦΠΑ στα προϊόντα αυτά. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή θα πολλαπλασιάζεται το ποσοστό της στήλης (7) με την αξία του τιμολογίου, με την προϋπόθεση ότι τα πετρελαιοειδή προϊόντα αγοράστηκαν στην επίσημη λιανική τιμή.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι αν το πετρελαιοειδές προϊόν αγοράστηκε σε τιμή άλλη από την επίσημη λιανική (π.χ. με επιβάρυνση ή έκπτωση) ή από άλλη περιοχή, εκτός των παραπάνω, για να βρεθεί ο ΦΠΑ πολλαπλασιάζεται η ποσότητα με το ποσό της στήλης (5).

Για διευκόλυνσή σας αναφέρουμε τις ισχύουσες επίσημες λιανικές τιμές:

  Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη DIESEL
  SUPER Απλή μηχ. καλλ. Αμόλυβδη 0,3% 0,5%
Πίνακας Ι                                                 Νομός Αττικής (εκτός νησιών και Θεσσαλονίκης) 90 85 63 85 38 37,5
Πίνακας ΙΙ                                              Νήσος Ρόδος 89,7 84,6 64,2 -- -- 39,1

Σημειώνεται τέλος ότι στη στήλη (7) δε δίνονται ποσοστά επί της λιανικής ή χονδρικής τιμής του φωτιστικού πετρελαίου, του πετρελαίου λεβήτων, των υγραερίων και της ασφάλτου, γιατί οι επίσημες τιμές των προϊόντων αυτών, πλην της ασφάλτου, συνήθως επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς κλπ., που διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, ενώ η άσφαλτος οδοστρωσίας δεν είναι αγορανομικά ελεγχόμενη όπως τα λοιπά πετρελαιοειδή προϊόντα.

Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει από 7.12.1989.
Taxheaven.gr