Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2186/2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2186/2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα

Αθήνα, 29/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2186/29-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Κουλούρης
Α.Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210-6987421,-410
Fax: 210-6987408
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β': Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων - ΤΜΗΜΑ Η'

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Μ.Σύλλα
Τηλέφωνο: 210-4802445
Fax
E-Mail: [email protected]
  
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2186/2019
 
Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα»


Σχετ: α) H αριθμ. Α.1072/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/B )
β) Η αριθμ. Ε.2053/2019 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας αναφορικά με την κοινοποίηση της ανωτέρω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
γ) Το από 1-8-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τελωνείου Ν. Ορεστιάδας (ΕΙΣ ΑΑΔΕ 1116081/26-8-2019)

Σε συνέχεια του ανωτέρω γ) σχετικού καθώς και τηλεφωνικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους, κατ' εφαρμογή της αριθμ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω α) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ορίζονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., βάσει του Νομού/Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. (σχετικό το Παράρτημα I της εν λόγω Απόφασης). Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή Ε.Φ.Κ. ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου(ήτοι: 01.07 έως 31.08) ή του έτους (ήτοι: 01.01 έως 28.2) για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης σε Τελωνείο που σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση δεν είναι το αρμόδιο Τελωνείο, τότε: α) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις αναγράφοντας ως λόγο απόρριψης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: «μη αρμόδιο Τελωνείο υποβολής». Επιπλέον, αναγράφει και το αρμόδιο Τελωνείο ώστε ο δικαιούχος να υποβάλλει εκ νέου ηλεκτρονικά την αίτησή του στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το Παράρτημα I της Απόφασης β) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο μετά από τη λήξη των οριζόμενων προθεσμιών υποβολής, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα. Επιπλέον ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποστέλλοντάς με κάθε πρόσφορο μέσο, τα στοιχεία των αιτήσεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο / επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής). Τέλος, κατά την επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο από τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, αναγράφεται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» το MRN της αρχικά υποβληθείσας αίτησης και ο λόγος επανυποβολής «Εκ παραδρομής υποβολή στο Τελωνείο......». Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποδέχεται την ηλεκτρονική αίτηση και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναφέρει ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα σε αναρμόδιο Τελωνείο (αναφέροντας και τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου με το οποίο απεστάλησαν σε αυτό οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. ).

Επειδή, κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε μη αρμόδιο Τελωνείο, παρακαλούνται όλες οι Τελωνειακές Αρχές να ελέγξουν άμεσα στο υποσύστημα «Επιστροφές ΕΦΚ - Αναζήτηση Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, εάν τυχόν υπάρχουν αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε μη αρμόδιο Τελωνείο και να εφαρμόσουν τις ανωτέρω οδηγίες.

2. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται η αποστολή των αιτήσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σε αυτές, από τα Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής στα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και αντίστροφα, το Τελωνείο συντάσσει κατάσταση με τα στοιχεία των σχετικών αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. (ονοματεπώνυμο/επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής), την οποία αποστέλλει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

Το Τελωνείο Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την λειτουργία «Σύνδεσμοι» - Συνυποβαλλόμενα Αρχεία- Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.- Επιχειρηματικό κλειδί (αναγράφεται το MRN της ηλεκτρονικής αίτησης) - Αναζήτηση- Ενέργειες (Download) του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet. Συνεπώς δεν απαιτείται η δημιουργία και η αποστολή νέου ηλεκτρονικού αρχείου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο αυτών των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ..
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης