Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.18/19.6.1990 Ρυθμίσεις στην εισαγωγή αυτοκινήτων από αναπήρους.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.18/19.6.1990
Ρυθμίσεις στην εισαγωγή αυτοκινήτων από αναπήρους.


ΠΟΛ.18/19.6.1990 Ρυθμίσεις στην εισαγωγή αυτοκινήτων από αναπήρους.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 18/19.6.90 Ρυθμίσεις στην εισαγωγή αυτοκινήτων από αναπήρους.

Εγκ. Δ. 1367/77/Α0013/Πολ. 18/19.6.90

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1882/90 και την υπουργική απόφαση Γ4α/Φ15/921/90 προσθέτονται στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 και άλλες κατηγορίες αναπήρων, οι οποίοι δικαιούνται να εισάγουν επιβατικό αυτοκίνητο, με τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/76, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν (απαλλαγή από: α) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, β) το πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόμησης, γ) τα τέλη κυκλοφορίας).

Οι προστιθέμενες νέες κατηγορίες αναπήρων, οι οποίοι για να δικαιούνται ατελείας επιβατικού αυτοκινήτου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 4ο (τέταρτο) όχι όμως και το 70ο έτος της ηλικίας τους, είναι οι ακόλουθες:

α) Αυτοί που έχουν πλήρη παράλυση (μόνο) των άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

β) Οι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

γ) Οι αυτιστικοί, εφόσον ο αυτισμός τους συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και οι οποίοι εξαιτίας αυτών των παθήσεων έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.

δ) Αυτοί που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

ε) Αυτοί που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και

στ) Αυτοί που πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

Για να χορηγηθούν οι παραπάνω απαλλαγές πρέπει το επιβατικό αυτοκίνητο να έχει κυλινδρισμό κινητήρα όχι μεγαλύτερο από 1.650 κυβ. εκατοστά.

Επίσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 2 και 42 παρ. 3 του παραπάνω νόμου, που σας κοινοποιήθηκαν με την Α. 964/366/Πολ. 14/20.4.90 ΑΥΟ, τόσο οι ανάπηροι όσο και οι άλλες κατηγορίες δικαιούχων  ατελείας προσώπων (πολύτεκνοι, βουλευτές κλπ.) από 24.9.1990 θα δικαιούνται ατελείας (με τη συνδρομή και των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων), μόνο εφόσον το αυτοκίνητο που εισάγουν ή αγοράζουν από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι καινούργιο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά τις ατελείς μεταβιβάσεις δηλ. τα αυτοκίνητα που με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων μεταβιβάζονται σε άλλα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

2. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, η οποία, όπως είναι γνωστό, αναφερόταν στον υπολογισμό του ποσοστού καθώς και στο άθροισμα των ποσοστών αναπηρίας.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται (από την 24η Απριλίου 1990) με βάση τον πίνακα του άρθρου 33 και την παρ. 2 του άρθρου 34 του (νεότερου) Ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243/8.11.1988 τεύχος πρώτο). Η παρ. 2 του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου αναφέρεται στις πολλαπλές αναπηρίες και ορίζει ότι ο τρόπος εκτίμησης πολλαπλών αναπηριών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Έτσι για τους ανάπηρους με σοβαρή κινητική αναπηρία των κάτω ή των κάτω και άνω άκρων (πρόκειται για την κατηγορία αναπήρων της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88), αλλά και για τους αυτιστικούς (που προστέθηκαν με το άρθρο 23  του Ν. 1882/90) ο υπολογισμός του συνολικού ποσοστού αναπηρίας που πρέπει να είναι από 67% και άνω, για να δικαιούνται ατελείας αυτοκινήτου, θα γίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, όχι κατά τον αθροιστικό τρόπο που όριζε η αντικατασταθείσα παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, αλλά σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον υπολογισμό του ποσοστού από πολλαπλές αναπηρίες, στο Π.Δ. 1285/1981 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον υπό τον τίτλον "Κώδιξ Πολεμικών Συντάξεων" των ισχυουσών περί πολεμικών συντάξεων διατάξεων" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/Α και ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 2 αυτού.

3. Αντικαθίσταται επίσης η παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 που αφορά τις Υγειονομικές Επιτροπές.

Με βάση το κοινοποιούμενο άρθρο θα εκδοθεί νέα κοινή Υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εξέταση: α) των αναπήρων του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1882/90 και την υπουργική απόφαση Γ4α/Φ15/21/90 και β) των αναπήρων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.490/76, για να διαπιστωθεί αν δικαιούνται να εισάγουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο.

4. Η παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου αφορά τους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του Ν. 1863/1989.

Για τους ανάπηρους αυτούς, οι οποίοι (όπως και οι ανάπηροι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης) θα εξετάζονται από την Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) σας έχουν δοθεί οδηγίες με τη Δ/γή μας αριθ. Δ. 1037/57 Πολ. 15/2.5.90.

5. Τέλος στην παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κατά συνέπεια η έναρξη ισχύος του παραπάνω άρθρου είναι η 24.4.1990.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης