Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.14/20.4.1990 Η μείωση των συντελεστών φορολογίας αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας κατά τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41 και 52 του Ν. 1882/90

Σχόλια:ΠΟΛ.14/20.4.1990
Η μείωση των συντελεστών φορολογίας αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας κατά τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41 και 52 του Ν. 1882/90


ΠΟΛ.14/20.4.1990 Η μείωση των συντελεστών φορολογίας αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας κατά τα άρθρα 37, 38, 39, 4

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 14/20.4.90 Η μείωση των συντελεστών φορολογίας αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας κατά τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41 και 52 του Ν. 1882/90

Ερμην. Εγκύκλιος Δ.964/366/Πολ. 14/20.4.90 υπουργ. Οικονομικών

1. Σε συνέχεια των αριθ. Δ. 748/276/23.3.90 και Δ. 790/288/29.3.1990 τηλεγραφικών διαταγών μας, με τις οποίες σας ανακοινώσαμε για άμεση εφαρμογή τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, όπως τελικά ψηφίσθηκαν από την Εθνική Αντιπροσωπεία και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 43 Α) και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των όσων  αναφέρονται στα άρθρα αυτά. Σας κοινοποιούμε ακόμη και την αριθ. 13698/927/30.3.1990 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 218/Β/ΦΕΚ, σχετικά με το χαρακτηριστικό επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

2. Ειδικότερα, για κάθε μια από τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατηρούμε τα εξής:

Στο άρθρο 37

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται από 23 Μαρτίου 1990 μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι κατασκευασμένα με αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Οι συντελεστές του φόρου αυτού διαλαμβάνονται σε πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. Επίσης στον ίδιο πίνακα εμφανίζονται και οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόσο του προϊσχύοντος Ν. 1858/1989, όσο και του Ν. 363/76 όπως ισχύει.

Πίνακας

Συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων

Κυβικά εκατοστά

 Ε.Φ.Κ. συμβατ. & μεταχ. αντιρρυπαντικής τεχν. (Ν.363/76) όπως ισχύει Ε.Φ.Κ. καινουργών αντιρρυπαντικής τεχν. (Ν.1858/89) Ε.Φ.Κ. καινουργών αντιρρυπαντικής τεχν. (Ν.1882/90)
600 48% 30%
601-700 48,08-56% 35%
701-800 56,08-64% 40%
801-900 64,08-72% 45% 35%
901-1000 72,08-80% 55%
1001-1100 80,08-88% 65%
1101-1200 88,08-96% 75%
1201-1300 124,904-135,2% 90%
1301-1400 135,304-145,6% 100% 50%
1401-1500 145,704-156% 110%
1501-1600 156,104-166,4% 120% 70%
1601-1700 166,504-176,8% 140%
1701-1800 176,904-187,2% 160% 90%
1801-1900 273,752-288,8% 210%
1901-2000 288,952-304% 260% 140%
2001-2100 304,152-319,2%
2101-2200 319,352-334,4%
2201-2300 334,552-349,6%
2301-2400 349,752-364,8%
2401-2500 364,952-380% 310% 220%
2501-2600 380,152-395,2%
2601-2631 395,352-399,912%
2632 και πάνω 400% 310% 220%

Επίσης με το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα επιβατικό αυτοκίνητο να χαρακτηρισθεί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θεωρούνται τα καινούργια κατά τον τελωνισμό βενζινοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα των οποίων οι εκπεμπόμενοι ρύποι βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζονται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με την κοινοποιούμενη αριθ. 13698/927/1990 Κ.Υ.Α., καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στην Τελωνειακή Αρχή για την υπαγωγή του αυτοκινήτου στο φορολογικό καθεστώς του νόμου 1882/90.

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση αυτή, για να χαρακτηρισθεί ένα αυτοκίνητο ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα πρέπει να είναι καινούργιο κατά τον τελωνισμό και παράλληλα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ένα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης δικαιολογητικά (δηλαδή έγκριση τύπου ή πιστοποιητικό καυσαερίων ή βεβαίωση καυσαερίων).

Συνεπώς, για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών χαρακτηρισμού αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα πρέπει προηγούμενα οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ/νση Τεχνική- τηλ. 3243930), σχετική αίτηση μετά των προβλεπομένων από τις παραγρ. 3 και 5 της κοινοποιούμενης απόφασης στοιχείων.

Όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 4 της εν λόγω απόφασης, με την οποία ορίζεται ότι η έκδοση του πιστοποιητικού καυσαερίων γίνεται ύστερα από τον έλεγχο ενός αντιπροσωπευτικού τύπου αυτοκινήτου σε ΚΤΕΟ που διαθέτει την αναγκαία για το σκοπό αυτό υποδομή, διευκρινίζεται ότι το προς έλεγχο αυτοκίνητο θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, αφού προηγούμενα ληφθούν τα αναγκαία, κατά την κρίση σας, διασφαλιστικά των συμφερόντων του δημοσίου, μέτρα (π.χ. εξασφάλιση ταυτότητας αυτοκινήτου, καταγραφή έξτρα εξοπλισμού, εγγύηση που θα καλύπτει το ύψος των κατά περίπτωση επιβαρύνσεων κλπ.).

Τέλος, στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά τελωνισμού καινουργών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα αναγράφεται μια από τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Στα εισαγόμενα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 42, θα αναγράφεται: "Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας που υπάγεται στις μεταβατικές διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 42 Ν. 1882/90 και της αριθ. 12141/22.5.1989 Κ.Υ.Α".

β) Στα εγχωρίως παραγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, που υπάγονται στη ρύθμιση της παραγρ. 5 του άρθρου 42 θα αναγράφεται η ένδειξη:

"Αυτοκίνητο που υπάγεται στις μεταβατικές διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 1882/1990".

γ) Στα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, θα αναγράφεται η ένδειξη: "Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1882/1990 και της αριθ. 13698/927/1990 Κ.Υ.Α.

δ) Στις λοιπές περιπτώσεις αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα αναγράφεται η ένδειξη:

"Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1882/90 και της αριθ. 13698/927/1990 Κ.Υ.Α.

Στο άρθρο 38

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης (Ταξί-Αγοραία) και χρησιμοποιούν ως καύσιμο μόνο αμόλυβδη βενζίνη.

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα αυτά κατά τον τελωνισμό φέρουν και συσκευή για τη χρησιμοποίηση υγραερίου, υποβάλλονται στον κατά περίπτωση ειδικό φόρο κατανάλωσης της παραγρ. 2 του άρθρου 37 μειωμένο κατά 60%. Δηλαδή για τα εν λόγω αυτοκίνητα θα εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης:

 - Για τα κυλινδρισμού μέχρι και 900 κυβ. εκατοστά 14%.

 - Για τα κυλινδρισμού από 901-1.400 κυβ. εκατοστά 20%.

- Για τα κυλινδρισμού από 1.401-1.600 κυβ. εκατοστά 28%.

- Για τα κυλινδρισμού από 1.601-1.800 κυβ. εκατοστά 36%.

- Για τα κυλινδρισμού από 1.801-2.000 κυβ. εκατοστά 56%.

- Για τα κυλινδρισμού 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 88%.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής είναι μεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει μέχρι 31.12.1992.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ταξί-Αγοραία) αποχαρακτηρίζονται πριν περάσει πενταετία από τον τελωνισμό τους, για να κυκλοφορήσουν ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ των φορολογικών επιβαρύνσεων που εισπράττοντο στα αυτοκίνητα αυτά αν είχαν τελωνισθεί ως ιδιωτικής χρήσης και εκείνων που καταβλήθηκαν κατά τον αρχικό τελωνισμό τους με το ευεργετικό φορολογικό καθεστώς. Εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτός γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους ως δημόσιας χρήσης, η παραπάνω διαφορά φορολογικών  επιβαρύνσεων, εισπράττεται μειωμένη κατά 60%.

Παράγραφος 3

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται η δυνατότητα διασκευής του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο και υγραέριο, καταβάλλοντας τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση ειδικό φόρο κατανάλωσης του δευτέρου εδαφίου  της παραγράφου 1 του άρθρου 38.

Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με την παράγρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης αριθ. 13698/927/1990 απόφασης.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία που προβλέπεται για τα αυτοκίνητα του κεφαλαίου Β του Ν. 1573/1985 (Σχετική η αριθ. Δ. 957/430/Πολ. 25/12.9.1985 ΑΥΟ).

Επισημαίνεται ότι και σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι ίσες ή μικρότερες των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Ν. 1882/1990.

Στο άρθρο 39

Παράγραφος 1

Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (23.3.1990) τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα από πρόσωπα του Δημοσίου τομέα, όπως αυτά καθορίζονται από την παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1988, πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 37.

Κατόπιν τούτου, από 23.3.1990 δεν θα επιτρέπεται ο τελωνισμός καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων που εισάγονται από πρόσωπα του δημόσιου τομέα, εφόσον αυτά είναι συμβατικής τεχνολογίας.

Τα πρόσωπα αυτά του δημόσιου τομέα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. Δ. 663/453/3.6.1987 διαταγή μας.

Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράγραφος 2

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής, σε συνδυασμό με το άρθρο 42, παρ. 3, ορίζεται ότι από 24.9.90 και μετά, τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα εισάγονται (ή θα αγοράζονται από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες) με απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης από δικαιούχα πρόσωπα (μετοικούντες, ναυτικοί, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις), θα πρέπει να είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, διαφορετικά δεν θα παρέχονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές.

Διευκρινίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αγοράζονται καινούργια και εισάγονται έτσι στη χώρα από πρόσωπα που ευεργετούνται από το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται, από πλευράς φορολογικής τουλάχιστον, ως καινούργια, εφόσον ο τελωνισμός τους θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την εισαγωγή τους στη χώρα.

Εξαίρεση από την παραπάνω προϋπόθεση, παρέχεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, μόνο για τα μετοικούντα πρόσωπα, όταν εισάγουν το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας, για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν μετοικήσουν (στοιχείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 5 της Δ. 245/88 ΑΥΟ). Δηλαδή  στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται το επιβατικό αυτοκίνητο να είναι καινουργές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Στο άρθρο 41

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση των αρμοδίων αρχών (Τελωνειακή Υπηρεσία και Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) η πραγματοποίηση μετατροπών στο σύστημα αντιρρύπανσης των αυτοκινήτων, που είχαν τελωνισθεί με το ευεργετικό φορολογικό καθεστώς και η χρησιμοποίηση καύσιμου άλλου από εκείνου που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας καθώς επίσης και η αντικατάσταση του κινητήρα του αυτοκινήτου, είναι αυτονόητο ότι και στις περιπτώσεις  των μετατροπών αυτών θα ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία που προβλέπεται για τα αυτοκίνητα του κεφαλαίου Β του ν. 1573/85 (σχετική η αριθ. Δ. 957/430 Πολ. 25/12.9.1985 ΑΥΟ).

Η πραγματοποίηση των προαναφερομένων μετατροπών  χωρίς την έγκριση των αρμοδίων αρχών και την καταβολή των προβλεπομένων φορολογικών επιβαρύνσεων συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του ν. 1165/1918.

Στο άρθρο 42

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού που είναι μεταβατικού χαρακτήρα, ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

α) Παράγραφοι 1 και 2

Με τις παραγράφους αυτές ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με βάση την αριθμ. 12141/1989 ΚΥΑ υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 37 του ν. 1882/90 εφόσον μέχρι 27.2.1990:

 - είχαν κομισθεί στη χώρα ή

 - είχαν φορτωθεί σε μεταφορικά μέσα με τελικό προορισμό τους τη χώρα ή

 - είχε ανοιχθεί γι' αυτά ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος.

Η ρύθμιση αυτή  εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι ο τελωνισμός των αυτοκινήτων των κατηγοριών αυτών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30.6.1990 και θα έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από την αριθ. 12141/1989 απόφαση, έγκριση ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, χαρακτηρισμού του αυτοκινήτου αυτού ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Παράγραφος 4

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που παράγονται από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες (ν. 1573/85) υπάγονται μέχρι 31.8.1990 στους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης της παραγρ. 2 του άρθρου 37.

Παράγραφος 5

Με την παράγραφο αυτή, τα επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού κάτω των 1.400 κυβ. εκατοστών, που παράγονται από εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες και των οποίων οι εκπομπές ρύπων είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 37, παραγρ. 4, περίπτωση β', υπάγονται μετά την 31.8.1990 στους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 37.

Η ρύθμιση αυτή είναι μεταβατική και ισχύει μέχρι και 30.6.1991. Είναι πρόδηλο ότι στην περίπτωση αυτή και για την υπαγωγή στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς είναι απαραίτητη, κατά τον τελωνισμό, η προσκόμιση των προβλεπόμενων από το νόμο 1882/90 και την σχετική ΚΥΑ, δικαιολογητικών στοιχείων (έγκριση τύπου ή πιστοποιητικού καυσαερίων ή βεβαίωση καυσαερίων).

Παράγραφος 6

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής, τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας υποβάλλονται στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης του άρθρου 1 του ν. 1858/1989, με την προϋπόθεση ότι έχουν κομισθεί στη χώρα μέχρι 27.2.1990 και τελωνισθούν μέχρι 30.4.1990.

Παράγραφος 7

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 1858/1989 και της αριθ. 12141/1989 ΚΥΑ.

Ενόψει τούτου, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθ. 13698/927/1990 ΚΥΑ από 23.3.1990 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), οι εγκρίσεις ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που είχαν εκδοθεί με βάση την αριθ. 12141/1989 ΚΥΑ και αφορούν αυτοκίνητα κυλινδρισμού κάτω των 1.400 κυβ. εκατοστών, καταργούνται, με εξαίρεση τις εγκρίσεις εκείνες που αναφέρονται στις κατηγορίες των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1882/90.

Αντίθετα, οι εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδόθηκαν με την παραπάνω απόφαση και αναφέρονται σε αυτοκίνητα κυλινδρισμού 1.400 κυβ. εκατοστών και πάνω, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30.6.1990 και τούτο γιατί οι εκπομπές των καυσαερίων που αναφέρονται στην απόφαση που καταργήθηκε για τα αυτοκίνητα αυτά είναι ίσες με εκείνες που καθορίζονται με την παραγρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 1882/90.

Στις περιπτώσεις αυτές στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά τελωνισμού θα αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη: "Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1882/90 και της αριθ. 12141/89 ΚΥΑ".

Προκειμένου περί επιβατικών αυτοκινήτων που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης (Ταξί-Αγοραία) θα τίθεται η ίδια παραπάνω ένδειξη, με τη μόνη διαφορά αντί του άρθρου 37 θα αναγράφεται άρθρο "38".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης