Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1116/29.5.1990 Ρύθμιση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επί καταβολής αποζημίωσης Ν. 2112/20

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1116/29.5.1990
Ρύθμιση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επί καταβολής αποζημίωσης Ν. 2112/20


ΠΟΛ.1116/29.5.1990 Ρύθμιση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επί καταβολής αποζημίωσης Ν. 2112/20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1116/29.5.90 Ρύθμιση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επί καταβολής αποζημίωσης Ν. 2112/20

Υ.Α. 1039679/710/Α0012/Πολ. 1116/29.5.90

Επιστροφή ποσών φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., που παρακρατήθηκαν χωρίς να οφείλονται, κατά την καταβολή αποζημιώσεων ν. 2112/1920 κτλ. σε δικαιούχους.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτ. δ' της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 1882/1990.

2. Τις διατάξεις των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 97 επομ. του π.δ. 16/1989 ως ισχύουν.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε, ως εξής, τη διαδικασία επιστροφής των ποσών φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου που -χωρίς να οφείλονται ολικά ή μερικά- παρακρατήθηκαν από τους δικαιούχους και αποδόθηκαν στη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σε περίπτωση καταβολής αποζημιώσεως σε μισθωτούς οι οποίοι αποχωρούν από την εργασία τους λόγω καταγγελίας της οικείας σύμβασης ή λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή σε άλλους δικαιούχους και για οποιοδήποτε λόγο, ως και στους κληρονόμους των μισθωτών και των άλλων δικαιούχων γενικά:

1. Για την επιστροφή των παραπάνω ποσών υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το δικαιούχο της αποζημίωσης, σχετική έγγραφη αίτησή του. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται βεβαίωση του εργοδότη που κατέβαλε την αποζημίωση που παρακράτησε φόρο εισοδήματος κτλ. και απέδωσε το ποσό αυτό στο Δημόσιο.

2. Η πιο πάνω βεβαίωση μπορεί να αναφέρει:

α) Τα στοιχεία του εργοδότη.

β) Τα στοιχεία του δικαιούχου, μισθωτού κτλ.

γ) Το ποσό της αποζημίωσης, αναλυτικά, ανάλογα με τους μήνες που υπολογίστηκε, τις κρατήσεις που έγιναν από αυτό και το καθαρό ποσό που καταβλήθηκε στο δικαιούχο.

δ) Ανάλυση των ποσών που παρακρατήθηκαν για φόρο εισοδήματος, τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου.

ε) Τον αριθμό της οικείας δήλωσης, με την οποία τα πιο πάνω ποσά αποδόθηκαν στο Δημόσιο από τον υπόχρεο εργοδότη.

στ) Τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης του οικείου τριπλοτύπου είσπραξης, ως και τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. που το έκδωσε αυτό.

ζ) Τις διατάξεις του νόμου ή της κανονιστικής πράξης, με βάση τις οποίες καταβλήθηκε η αποζημίωση στο δικαιούχο.

3. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί, ύστερα από το σχετικό έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν από το δικαιούχο της αποζημίωσης, ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, κατά την καταβολή της αποζημίωσης, για φόρο εισοδήματος, τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ τα οποία και αποδόθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον υπόχρεο εργοδότη, υπερβαίνουν αυτά που οφείλονται σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις, τα ποσά αυτά ή η διαφορά τους επιστρέφονται στο δικαιούχο κατά το ποσό που δεν οφείλονται.

Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. συντάσσει στο όνομα του δικαιούχου ατομικά φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

4. Αρμόδια για την κατά τα ανωτέρω παραλαβή της σχετικής αίτησης του δικαιούχου, τον έλεγχο της οικείας βεβαίωσης και των άλλων εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, ως και τη σύνταξη των οικείων ατομικών φύλλων έκπτωσης είναι: α) η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος εργοδότης υπέβαλε τη σχετική δήλωση για την απόδοση των ποσών που παρακράτησε και β) προκειμένου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες η Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή της αποζημίωσης στο δικαιούχο.

5. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή, είναι αυτή, στην περιφέρεια της οποίας έχει την κατοικία του ο δικαιούχος της αποζημίωσης, στην οποία αποστέλλεται το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης και η οποία το εκτελεί χωρίς τον απαιτούμενο από το άρθρο 101 του Π.Δ. 16/1989 έλεγχο, αφού ο έλεγχος αυτός θα έχει πραγματοποιηθεί ήδη από τη ΔΟΥ στην οποία είχαν καταβληθεί τα επιστρεφόμενα ποσά.

Η εκκαθάριση και τακτοποίηση των σχετικών ΑΦΕΚ θα ενεργείται από την αναγραφή σ' αυτά της ένδειξης "όπως η παραπάνω εκκαθάριση".

6. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις επιστροφές χρηματικών ποσών που παρακρατήθηκαν από τους δικαιούχους και αποδόθηκαν στο Δημόσιο από 1 Απριλίου 1990 και στο εξής.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης