Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1110/17.5.1990 Η φορολόγηση του εισοδήματος των εμπορικών αντιπροσώπων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1110/17.5.1990
Η φορολόγηση του εισοδήματος των εμπορικών αντιπροσώπων


ΠΟΛ.1110/17.5.1990 Η φορολόγηση του εισοδήματος των εμπορικών αντιπροσώπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1110/17.5.90 Η φορολόγηση του εισοδήματος των εμπορικών αντιπροσώπων

Εγκ. 1036510/658/Α0012/Πολ. 1110/17.5.90

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος εμπορικών αντιπροσώπων

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του π.δ. 129/1989, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 40.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παραπάνω π. δ/τος, ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

3. Ακόμα, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του π.δ. 129/1989 ορίζεται ότι στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15% που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή της προμήθειάς τους. Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή καταβολή των αμοιβών ή προμηθειών.

Εξάλλου με την 1084047/1030/Πολ. 1170/Α0012/5.7.89 ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του ν. 1828/89 έγινε δεκτό ότι, αν εισοδήματα αυτής της κατηγορίας έχουν πιστωθεί πριν από την 3/1/1989 (έναρξη ισχύος ν. 1828/89), πλην όμως η καταβολή τους γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνει η παρακράτηση.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του π.δ. 99/1977 ορίζεται ότι ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού στο τιμολόγιο που εκδίδει αναγράφει πέραν των γενικών δεδομένων και τα στοιχεία της Τράπεζας που καταβάλλει, τα στοιχεία του οίκου του εξωτερικού και τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας. Ομοίου περιεχομένου τιμολόγιο εκδίδει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λαμβάνει προμήθεια και παρά του παραγγελέως ή μόνο από αυτόν. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την καταβολή της προμήθειας ή την πίστωση του λογαριασμού του αντιπροσώπου από την Τράπεζα.

5. Εξάλλου, παρατηρήθηκε στην πράξη ότι υπόχρεοι παρακράτησης έχουν προβεί σε εκκαθάριση (πίστωση ή διακανονισμό) της αμοιβής προμήθειας του αντιπροσώπου μέσα στο 1989 (Δεκέμβριος) και η έκδοση του τιμολογίου από τον εμπορικό αντιπρόσωπο να γίνεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο (Ιανουάριος 1990).

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κτηθέν εισόδημα θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απέκτησε ασκητό και αγώγιμο δικαίωμα είσπραξης, ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή του.

Το εισόδημα αυτό φορολογείται στη χρήση μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξης αυτού και εντός της οποίας έχει καταστεί αυτό απαιτητό (Σ.τ.Ε. 599/1970 και Π. 10048/1981/Πολ. 9/26.1.1982 διαταγή υπ. Οικονομικών).

7. Κατόπιν των ανωτέρω το εισόδημα των εμπορικών αντιπροσώπων που προέρχεται από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, είναι εισόδημα της χρήσης μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξης αυτού και εντός της οποίας έχει πιστωθεί και έχει καταστεί απαιτητό.

Συνεπώς, για την ορθή εφαρμογή της νομοθετημένης αυτής αρχής, όταν οι εμπορικοί αντιπρόσωποι εισπράττουν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο προμήθειες της προηγούμενης χρήσης, επειδή η σχετική για την πίστωσή τους ειδοποίηση της Τράπεζας περιέρχεται καθυστερημένα σ' αυτούς μετά την 31η Δεκεμβρίου, πρέπει να εκδίδουν το σχετικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. Για το σκοπό αυτό και για να μη παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 ΚΦΣ (χρονολογική σειρά έκδοσης των τιμολογίων) είναι δυνατή η θεώρηση και χρησιμοποίηση ιδιαίτερης σειράς τιμολογίων από κάθε εμπορικό αντιπρόσωπο για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων είσπραξης προμήθειας της προηγούμενης χρήσης στους πρώτους μήνες της νέας χρήσης.

7. Τέλος, στις Τράπεζες που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται, για την έγκαιρη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων στους εμπορικούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με την 1084047/1030/Α0012/Πολ. 1170/5.7.1989 Εγκύκλιό μας, καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών για την πίστωση της αμοιβής τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης