Αποτελέσματα live αναζήτησης

5776/Β1/1190/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895Α1/28.11.2017 (Β’4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

5776/Β1/1190/2019
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895Α1/28.11.2017 (Β’4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αριθμ. 5776/Β1/1190/3-10-2019

(ΦΕΚ Β' 3828/16-10-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Το π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Το ν. 4314/2014 (Α’265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 51.

6. Την υπ’ αριθμ. 47/18.07.2019 (Β’ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

7. Την υπ’ αριθμ. 80633/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 512) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

8. Την υπ’ αριθμ. 80261/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 511) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

9. Την υπ’ αριθμ. 79591/02.08.2019 (ΥΟΔΔ 507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

10. Την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019 (ΥΟΔΔ 510) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

11. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111 όπου η «Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α’123) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.»

12. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’2064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’655) κοινής υπουργικής απόφασης”» (Β’1248).

13. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ».

14. Την αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

17. Τον «Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, Τμήμα II, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

20. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεως τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.

21. Την με Α.Π 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2784/21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014»

22. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».

23.Την υπ’αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (Β’5968) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργική απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 20142020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

24. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

25.Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.

26. Την υπ’ αριθμ. 6217/1882/24.11.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης.

27. Την με Α.Π. 6269/1895 Α1 28-11-2017 (Β’4159) υπουργική απόφαση σύστασης του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», όπως ισχύει.

28. Το άρθρο 6 της από 19.12.2017 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΠ και του Ελληνικού Δημοσίου.

29. Την με Α.Π. 6942/1958/Α2/20.12.2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση ταμείου Υποδομών» με κωδ. ΟΠΣ 5016109 στο ΕΠΑνΕΚ.

30. Την ανάγκη αντικατάστασης των παραιτηθέντων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των αναπληρωτών αυτών.

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


1. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017 (Β’ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής

1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
β) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
γ) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
ε) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ,

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως τρία στελέχη της ΕΤΕπ, ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής,
• έως δύο στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
• ένα στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού τηςΕφαρμογήςΕΣΠΑ.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, δύνανται να παρίστανται και στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων/ υπηρεσιών.

Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΤΕπ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δυο μελών του, ή πρόταση της ΕΤΕπ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν στη συνεδρίαση παρίστανται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Επενδυτική Επιτροπή ασκεί αρμοδιότητες σε συνέπεια των στόχων του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίοι εξυπηρετούν ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον. Η διάρκεια της λειτουργία της λήγει με την ολοκλήρωση του ΕΠΑνΕΚ και την εκκαθάριση του Ταμείου, ότι από τα δύο συμβεί αργότερα.

3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε σχετικό παράρτημα της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης».

2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ’αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017 (Β’4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης