Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΘΕΚΑ Α 1140396 ΕΞ 2019 Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) - Ερμηνεία των δασμολογικών διακρίσεων 8528 51 00 και 8528 59 40 σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. C288/2018 του ΔΕΕ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1140396 ΕΞ 2019
Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) - Ερμηνεία των δασμολογικών διακρίσεων 8528 51 00 και 8528 59 40 σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. C288/2018 του ΔΕΕ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1140396 ΕΞ 2019

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.475
Fax : 210-69.87.506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) - Ερμηνεία των δασμολογικών διακρίσεων 8528 51 00 και 8528 59 40 σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. C288/2018 του ΔΕΕ»

Σας γνωρίζουμε ότι, με την Απόφασή του στην υπόθεση C-288/18, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προχώρησε στην αποσαφήνιση των κριτηρίων με βάση τα οποία διακρίνονται οι οθόνες απεικόνισης τύπου LCD της διάκρισης 8528 51 00 - του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, από αυτές της διάκρισης 8528 59 40 - άλλες οθόνες με τεχνολογία υγρών κρυστάλλων, του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, οι οθόνες απεικόνισης υγρών κρυστάλλων αναφέρονται στην προαναφερόμενη Απόφαση του ΔΕΕ, διαθέτουν τα ακόλουθα αντικειμενικά χαρακτηριστικά:

- Η διαγώνιός τους κυμαίνεται από 46 έως 70 ίντσες και το βάρος τους από 19,3 έως 81,7 κιλά.

- Διαθέτουν διάφορες θύρες οι οποίες καθιστούν δυνατή τη σύνδεση, μεταξύ άλλων, με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, με συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, καθώς και συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνας ή συσκευές ανάγνωσης DVD.

- Δεν διαθέτουν ενσωματωμένο δέκτη τηλεόρασης.

- Μπορούν να εμφανίζουν έγχρωμη εικόνα προερχόμενη από το σύνθετο σήμα βίντεο.

- Λόγω του μεγέθους, του βάρους και της λειτουργικότητάς τους, δεν είναι κατάλληλες για χρήση επάνω σε γραφείο ή τραπέζι.

- Προορίζονται για χρήση σε δημόσιους χώρους όπως τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί για την εμφάνιση πληροφοριών για τους ταξιδιώτες, ή σε μεγάλους χώρους γραφείων για την εμφάνιση γενικών πληροφοριών.

- Πωλούνται μαζί με τηλεχειριστήριο καθώς και διάφορα καλώδια.

Με βάση τα ανωτέρω αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των οθονών απεικόνισης, το Δικαστήριο προχώρησε στις ακόλουθες διαπιστώσεις όσον αφορά την ερμηνεία του κειμένου των διακρίσεων 8528 51 00 και 8528 59 40 του Δασμολογίου:

- Το κείμενο της δασμολογικής διάκρισης 8528 59 40 (Άλλες, με τεχνολογία υγρών κρυστάλλων) είναι αρκετά γενικό και επομένως η εν λόγω διάκριση έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη διάκριση 8528 51 00, με την έννοια ότι μια οθόνη LCD μπορεί να καταταγεί στη διάκριση 8528 59 40 μόνο αν δεν μπορεί να καταταγεί στη διάκριση 8528 51 00.

- Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο μια οθόνη απεικόνισης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το σύνολο των αντικειμενικών της χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, ο βαθμός στον οποίο μπορούν να επιτελέσουν τις διάφορες λειτουργίες, και το επίπεδο απόδοσης όταν επιτελούν τις λειτουργίες αυτές.

- Ειδικότερα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κύρια λειτουργία της οθόνης, θα πρέπει να συγκριθεί το επίπεδο απόδοσης της οθόνης όταν λειτουργεί σε σύστημα αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών με το επίπεδο απόδοσης όταν επιτελεί τις λοιπές λειτουργίες της, όπως ιδίως η εμφάνιση σήματος βίντεο.

- Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (Ε.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.) για τη δασμολογική κλάση 8528, οι οθόνες απεικόνισης της διάκρισης 8528 51 00 χαρακτηρίζονται ιδίως από μειωμένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και περιέχουν συχνά μηχανισμούς που καθιστούν δυνατή τη ρύθμιση της κλίσης και της περιστροφής τους, αντιθαμβωτικές οθόνες που δεν τρεμοσβήνουν και άλλα χαρακτηριστικά εργονομικού σχεδιασμού που έχουν με σκοπό να παράσχουν στο χειριστή τη  δυνατότητα να εργάζεται χωρίς κόπωση επί μακρά χρονικά διαστήματα κοντά στην οθόνη.

- Η ταυτότητα μεταξύ του χρήστη (αναγνώστη) της οθόνης και του προσώπου που επεξεργάζεται ή/και εισάγει πληροφορίες στην αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών δεν συνιστά κρίσιμο στοιχείο για τη δασμολογική κατάταξη της οθόνης απεικόνισης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι, το γεγονός ότι οθόνες απεικόνισης υγρών κρυστάλλων έχουν σχεδιαστεί για να εργάζεται ό χρήστης κοντά σε αυτές, αποτελεί μια σημαντική ιδιότητα των οθονών της διάκρισης 8528 51 00, και θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο στοιχείο αυτό όταν εξετάζεται η δασμολογική τους κατάταξη. Όμως, το εν λόγω στοιχείο δεν μπορεί να ερμηνευτεί και ως «απόλυτο» κριτήριο κατάταξης, με την έννοια ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη και τα λοιπά αντικειμενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες της οθόνης απεικόνισης.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης παρόμοιων ειδών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., ενώ οι αποφάσεις του για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης