Αποτελέσματα live αναζήτησης

1801/1989 Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-1989 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

1801/1989
Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων


Αριθ. 1801/19-7-1989

(ΦΕΚ Β' 569/02-08-1989)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1836/1989 «προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1156/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας».

4. Την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας από την ήδη υπάρχουσα των εργαζομένων στις πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και στα τεχνικά έργα»,

αποφασίζουμε:

1. Κάθε εργοδότης, που εκτελεί οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, το οποίο αποτελείται:

Α. Από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του υπόχρεου, που θεωρείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ή αν δεν υπάρχει από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
Το πρώτο από τα αντίτυπα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατείται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Το δε δεύτερο παραμένει στο στέλεχος. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού του αριθ..............άδειας Οικοδομικού/Τεχνικού Έργου στην Πόλη.......οδός.........αριθ........, για οικοδομικές εργασίας ειδικότητας............το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/μα ΙΚΑ.......με αριθ. μητρώου..........

Α. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Β. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Γ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα, Τόπος γέννησης, Χρόνος γέννησης, Δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ./εκδούσα αρχή......Υπογραφή.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επωνυμία,
Δ/νση
Υπογραφή
Ημερομηνία. Θεωρήθηκε με αριθ. πρωτ......την ./ ./ .
Ο επόπτης εργασίας.

Β. Από τριάντα ένα (31) το ελάχιστον φύλλα τριπλά, που φέρουν τις ενδείξεις:
Το πρώτο «υποβάλλεται στο ΙΚΑ», το δεύτερο «φύλλο ελέγχου», το δε τρίτο «παραμένει στο στέλεχος» και αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
Οριζοντίως
Ημερήσιο Δελτίο της.......Απασχολούμενου προσωπικού στο με αριθ. αδείας.......Οικοδομικού Έργου Στην πόλη.......οδός......αριθ......για οικοδομικές εργασίες ειδικότητας.......το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/μα ΙΚΑ........... με ΑΓΜ.........
Επωνυμία (μόνο για Εστεγασμένες επιχ/σεις)........
Διεύθυνση (μόνο για Εστεγασμένες επιχ/σεις).........
Αριθ. Πρωτ. θεώρησης............
Καθέτως
Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο απασχολούμενου, A.M. ΙΚΑ εργαζομένου - ειδικότητα. Μικτό ημερομίσθιο, ώρες εργασίας έναρξης - λήξη. Ημέρα αναπαύσεως, υπογραφή εργαζομένου, υπογραφή εργοδότη, παρατηρήσεις.

2. Ο εργοδότης με τη χρησιμοποίηση χημικού χάρτου (καρμπόν), συμπληρώνει στα τρία φύλλα όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα μέχρι τις 8.00' ώρας. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις της από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη. Για κάθε υπόχρεο και κάθε έργο τηρείται και από ένα βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού. Το βιβλίο, συμπληρούμενο ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση, όταν αυτό ζητείται, των υπαλλήλων, του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών Αρχών, των μικτών Επιτροπών Ελέγχου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Το πρώτο από τα αντίτυπα, συνυποβάλλεται στο Τπ/μα ΙΚΑ εκτέλεσης του Έργου, με τις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, το δεύτερο αντίτυπο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε τρίτο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για δύο έτη από το πέρας του Έργου.

Σε περίπτωση που συνεργείο εργολάβου ή υπεργολάβου απασχολείται σε περισσότερα τεχνικά έργα την ίδια ημέρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα πλήρη στοιχεία στο βιβλίο της πρώτης οικοδομής, ή του τεχνικού έργου, στα βιβλία δε των επόμενων οικοδομών ή τεχνικών έργων αναφέρονται τα ονομ/πώνυμα των απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και στο με ΑΓΜ.....έργο Τπ/μα ΙΚΑ......

Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.λπ. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου Σκυροδέρματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο για την τήρηση του παρόντος, καταχωρούνται στα Ημερήσια Δελτία του έργου έστω και αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου.

Στη στήλη παρατηρήσεις αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου απασχόλησής τους. Στο χώρο απασχόλησης τηρείται από τον υπόχρεο απλή κατάσταση που εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, την διεύθυνση του εκτελούμενου έργου και τις υπογραφές εργαζομένων και εργοδότη.·

Στο βιβλίο αυτό και για όσες ημέρες απασχολούνται στο Έργο καταχωρούνται επίσης και οι απασχολούμενοι στις μη οικοδομικές εργασίες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι είναι μόνιμο προσωπικό εστεγασμένων επιχ/σεων από τις οποίες και ασφαλίζονται.

3. Σε περίπτωση που για την μισθοδοσία των εργαζομένων χρησιμοποιείται μηχανογράφηση το προβλεπόμενο από την προηγούμενη παράγραφο Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, μπορεί να αντικαθίσταται με μηχανογραφημένες καταστάσεις, που θα περιέχουν όλα τα στοιχεία του Βιβλίου.

Σε έργα που η προσέλευση και η αποχώρηση του προσωπικού ελέγχεται με κάρτα επισημάνσεως, δεν είναι αναγκαία η υπογραφή εργοδότη και εργαζομένων σε καθημερινή βάση, απαιτείται όμως σε εβδομαδιαία βάση.

Ως προς τα λοιπά οι παράγραφοι 1,2 ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές.

4. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται:
α) Ως οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα: Κάθε οικοδομική ή άλλη εργοταξιακή κατασκευή ορισμένης χρονικής διάρκειας όπως εκσκαφή, ανέγερση προσθήκη, επισκευή και καθαίρεση.
β) Ως υπόχρεος εργοδότης για την προμήθεια, τήρηση και υποβολή του εν λόγω βιβλίου:
- Ο κύριος του έργου που απασχολεί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας προσωπικό, στην εκτέλεση με αυτεπιστασία οποιασδήποτε οικοδομικής εργασία ή τεχνικού έργου,
Ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος, που απασχολεί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας προσωπικό, στην εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
- Ο εργολάβος και υπεργολάβος σε περίπτωση συνύπαρξης αυτών
- Ο υπεύθυνος της εστεγασμένης επι χ/σης, για τις μη οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο Έργο.

5. Η εφαρμογή της παρούσης σε ό,τι αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την προμήθεια, θεώρηση, τήρηση ή πλημμελή τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, ανατίθεται στους υπαλλήλους, του Υπουργείου Εργασίας και των οικείων Αστυνομικών Αρχών, καθώς και στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου. Ο έλεγχος για την διαπίστωση απασχόλησης επιδοτούμενων ανέργων ανατίθεται στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, ο δε έλεγχος για την διαπίστωση μη επικόλλησης ενσήμων για όλες τις ημέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι, ανατίθεται στους υπαλλήλους του ΙΚΑ. Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται μεμονωμένα από τις παραπάνω υπηρεσίες κοινοποιείται άμεσα στις άλλες.

6. Από την ισχύ της παρούσας για τις οικοδομικές εργασίες και τα τεχνικά έργα:
α) δεν απαιτείται θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας και αναπαύσεως προσωπικού
β) δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζομένους.

7. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 1836/1989.

Η απόφαση αυτή, που η ισχύ της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β'.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης