Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1126833 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και τη συμπλήρωση αρμοδιότητας του Τμήματος Γ' - Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1126833 ΕΞ 2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και τη συμπλήρωση αρμοδιότητας του Τμήματος Γ' - Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1126833 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β' 3717/08-10-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο:2103222386
Fax:210-3230829
E-mail:
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και τη συμπλήρωση αρμοδιότητας του Τμήματος Γ’- Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. ββ' και γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
β) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
ε) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 18 και 24 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 04 (δύο μηνύματα), 10, 18 και 19-07 και το από 14-08-2019 της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.),
β) από 16-07, 04-08 και 05-09-2019, με συνημμένες τις από 15-07 και 03-09-2019 προτάσεις του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. στα δύο πρώτα, καθώς και το από 04-09-2019 όμοιο του ίδιου Προϊσταμένου.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και του Τμήματος Γ' - Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Ανακαθορίζουμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες:
α) των Γραφείων Α' - Διοικητικής Μέριμνας και Ειδικών θεμάτων και Β' - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και
β) του Τμήματος Γ' - Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

2. Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 24 αυτής, ως κατωτέρω:
α) Στην παράγραφο Α' του άρθρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)»:
αα) Αντικαθιστούμε την περίπτωση ε' της υποπαραγράφου 1, ως εξής:
«Α. 1.- Γραφείο Α' - Διοικητικής Μέριμνας και Ειδικών θεμάτων».
«(ε) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο καθορισμός/επανακαθορισμός μελών Ομάδων Πολιτικής Άμυνας (Π.Α.) και εν γένει συλλογικών οργάνων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην Α.Α.Δ.Ε. για τα κτίρια στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής, ύστερα από αίτημα του Γραφείου Β' - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του ίδιου Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και οι απαιτούμενες προς τούτο σχετικές διαδικαστικές ενέργειες.».
ββ) Αντικαθιστούμε την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2, προσθέτουμε νέες περιπτώσεις β', γ', δ', ε, στ' και η' σε αυτήν και αντικαθιστούμε και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση β' σε ζ', ως εξής:
«Α.»«2. - Γραφείο Β' - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
α) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση, η διαχείριση κρίσεων και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης του συνόλου των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
β) Ο σχεδιασμός και ο ανασχεδιασμός, η παρακολούθηση, η μέριμνα και οι σχετικές διαδικαστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων έκτακτων αναγκών, καθώς και στις περιπτώσεις που άπτονται θεμάτων αρμοδιότητας:
αα) Του Τμήματος Γ' - Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., ύστερα από την παροχή εκ μέρους του οδηγιών για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων στέγασης και κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και από την υποστήριξη σε θέματα πυρασφάλειας ή τεχνικής φύσεως, καθώς και σε θέματα που άπτονται των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147) και
ββ) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ.), ύστερα από την παροχή σχετικών οδηγιών από αυτό, σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται.
γ) Η εισήγηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κάθε θέματος πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και η περιοδική ενημέρωση αυτού, μέσω του Προϊσταμένου της οικείας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και η υποβολή σε αυτόν προτάσεων για τη βελτίωση του σχεδιασμού, την επικαιροποίηση, τη λήψη μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής ως προς την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών και τη διατήρηση σε ετοιμότητα των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και σε καιρό ειρήνης.
δ) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, καθώς και για την κατάρτιση εκ μέρους των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής σχετικών σχεδίων δράσης.
ε) Η κατάρτιση σχεδίων δράσης σχετικά με θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
στ) Η υποβολή αιτήματος για τη σύσταση και τη συγκρότηση Ομάδων Πολιτικής Άμυνας (Π.Α.) και εν γένει συλλογικών οργάνων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών:
αα) προς το Γραφείο Α' - Διοικητικής Μέριμνας και Ειδικών Θεμάτων του ίδιου Αυτοτελούς Τμήματος για τα κτίρια στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και ββ) προς τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες για τα κτίρια στέγασης αυτών, η παρακολούθηση του έργου των ως άνω συλλογικών οργάνων και η σχετική ενημέρωση από τους αρχηγούς αυτών.
ζ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας πανελλαδικής εμβέλειας ή για τη συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας υπό την αιγίδα των εκάστοτε αρμόδιων φορέων και η παροχή οδηγιών προς αυτές για τη διοργάνωση αντίστοιχων ασκήσεων τοπικής εμβέλειας.
η) Η τήρηση αρχείου Απορρήτων Π.Σ.Ε.Α. με ειδικό πρωτόκολλο».
β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 «Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών», αντικαθιστούμε την περίπτωση στ' της υποπαραγράφου III, ως εξής:
«4.» «III. Τμήμα Γ' - Κτιριακών Υποδομών» «(στ) Η παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε, για την ομαλή και ορθή λειτουργία των κτιρίων στέγασης αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πυρασφάλειας».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης