Ε.2180/2019 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2180/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2019 ]
Ε.2180/2019
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 04-10-2019
Αριθ. πρωτ.: Ε.2180/4-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο:210 6987413
Fax:210 6987408
E-Mail:[email protected]

ΙI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:2106479231
Fax:210 6468272
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2180/2019

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Α.1288/2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»


Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3083 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (31-07-2019).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση τροποποιείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Α΄ του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» προκειμένου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιά) και λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής (φορολογική αποθήκη) κατόπιν της κατάργησης του θετικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στα εν λόγω προϊόντα, από 01-01-2019, με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.4583/2018 (Α΄ 212) και ισχύουν.

Με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας (φορολογικής αποθήκης) για τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις αντί της χορηγούμενης έγκρισης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο όπως προβλεπόταν με βάση το ισχύον, πριν την εν λόγω Απόφαση, σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζεται ότι δεν υφίσταται, πλέον, η υποχρέωση υποβολής της έγκρισης χρήσης των δεξαμενών που χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) Απόφαση για τις δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται ή τοποθετούνται προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιά) εφόσον:
- τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και
- οι δεξαμενές αυτές αποτελούν μόνιμες κατασκευές, κανονικού γεωμετρικού σχήματος και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές.

Επιπλέον καθορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αντί της έγκρισης χρήσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει είτε πιστοποιητικά κατασκευής / βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών, είτε ογκομετρικούς πίνακες των κατασκευαστών, ενώ στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα (πιστοποιητικό κατασκευής / βεβαίωση κατασκευαστή, ογκομετρικοί πίνακες κατασκευαστή) δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών προσδιορίζονται από την επιτροπή της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης (υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017), στην οποία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ζητείται και η συνδρομή υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.

2. Με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται μεταβατικό χρονικό διάστημα ενός τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, ήτοι μέχρι την 31-10-2019, προκειμένου οι ήδη λειτουργούσες κατά την ημερομηνία αυτή (31-7-2019) φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001, οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης να προσκομίσουν στο τελωνείο που εξέδωσε την άδεια της φορολογικής αποθήκης είτε πιστοποιητικά κατασκευής / βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών, είτε ογκομετρικούς πίνακες των κατασκευαστών, ενώ, στην περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών θα πρέπει να προσδιορισθούν από την επιτροπή της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης (υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017), με τη συνδρομή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής υπηρεσίας.

Ευνόητο είναι, ότι τα προαναφερόμενα δεν απαιτούνται εφόσον έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία ογκομέτρησης των δεξαμενών των εν λόγω προϊόντων με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ισχύοντος σήμερα κανονιστικού πλαισίου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των κρασιών (Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθ. 30/003/000/1614/2018) ή με βάση τις σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015 εγκύκλιο διαταγή.

Β. Με αφορμή ερωτήματα τελωνείων αναφορικά με τις φύρες οι οποίες αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστωθεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στα κατεχόμενα, παραγόμενα ή μεταφερόμενα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά) του ν. 2960/2001, επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο., εξακολουθούν να ισχύουν κατ’ εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 65 του ν.2960/2001, όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab