ΠΟΛ.1120/22.5.1990

Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. τα τουριστικά γραφείαΣχόλια:


22 Μάι 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1120/22.5.90 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. τα τουριστικά γραφεία

Υ.Α. 1040150/3090/0009/Πολ. 1120/22.5.90

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των καταστάσεων που θα υποβάλλουν τα Τουριστικά Γραφεία στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα και τις διαδικασίες υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 14 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των καταστάσεων που θα υποβάλλουν τα τουριστικά γραφεία στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και τη διαδικασία αποστολής τούτων στο υπουργείο Οικονομικών, ως ακολούθως:

α. Στην κατάσταση θα γράφονται όλα τα στοιχεία του Τουριστικού Γραφείου ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση επαγγέλματος, αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αυτοκινήτου, χώρες που γίνεται ο τουρισμός, διάρκεια ταξιδιού, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που ταξιδεύουν ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση εκδρομέα, το ποσό που κατέβαλε για την εκδρομή καθώς και την υπογραφή του.

β. Οι καταστάσεις θα παραδίδονται στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα από τον αρχηγό της εκδρομής ή τον οδηγό κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Χωρίς την κατάσταση αυτή δεν επιτρέπεται η διέλευση του αυτοκινήτου των ελληνικών συνόρων.

γ. Η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα.

δ. Το ένα αντίτυπο θα στέλνεται από τις Αστυνομικές Αρχές στο τέλος κάθε μήνα στο υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84.

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Taxheaven.gr