Αποτελέσματα live αναζήτησης

109336 ΕΞ 2019 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

109336 ΕΞ 2019
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών


ΥΠΟΙΚ, 04/10/2019
Α. Π.: 109336 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε' - Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 210-33.38.467
fax: 210-33.38.202
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220).
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
στ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Το αριθ. 106581 ΕΙ 2019/30.09.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής. 

3. Την ανάγκη αναμόρφωσης του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Τετώρου του Νικολάου, Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

2. Χρυσή Πότσιου του Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

3. Αντώνιο Ροβολή του Ιωάννη, Καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου και Αστικής Οικονομικής, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

4. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου, Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

5. Ελένη-Μαρία Καυμενάκη του Φωτίου, που υπηρετεί ως συνεργάτης στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

6. Παναγιώτη Μπαλωμένο του Δημητρίου, που υπηρετεί ως Ειδικός Σύμβουλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

7. Σοφία Μάντζαρη του Γεωργίου, που υπηρετεί ως συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής..

8. Αλεξία Λάγκαρη του Χρήστου, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

9. Μαρία Μενούνου του Ηλία, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αναπληρώτρια την Άννα Αδάμ-Κόλλια του Βασιλείου, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Α' Τμήματος - Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου, της ίδιας Διεύθυνσης της Α.Α.Δ.Ε.

10. Ελένη Μπάκου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Α' Τμήμα - Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Αγγελική Γαλάτη του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος - Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Σακελλαρίου του Θεοφάνη, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών.

13. Αντώνιο Παπαποστόλου του Παναγιώτη, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Κόττα του Ιωάννη, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

14. Άννα Καλοπούλου του Περικλή, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών με αναπληρώτρια τη Νίκη Λεμονή του Μιχαήλ, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

15. Περικλή Λιασκοβίτη του Χρήστου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Β' Τμήματος - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων, της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκείται από τη Μαρίζα Σταθέα του Μιχαήλ και την Αλίκη Κολέτσια του Βρύρωνα, υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών

Πέραν των μελών, ο Πρόεδρος δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, αν αυτό κριθεί χρήσιμο ή / και αναγκαίο.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

• η εξέταση του νομοτεχνικού και τα τεχνικού πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών

• η αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου

• η εισήγηση προτάσεων για την καλύτερη υλοποίηση της μεταρρύθμισης

• η δημιουργία σχεδίου δράσης και

• η παρακολούθηση της υλοποίησής του.

Δ. α) Η Ομάδα Εργασίας θα μπορεί να λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων, καθώς και τα μέλη που θα απαρτίζουν κάθε μία από αυτές, θα ορίζονται ανάλογα με τους τομείς δραστηριότητας του αντικειμένου, από τον Πρόεδρο.

β) Στην Ολομέλεια θα εξετάζονται τα γενικότερα θέματα, θα δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υποομάδες και θα λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το έργο της, ενώ στις υποομάδες θα εξετάζονται τα επιμέρους θέματα και θα διαμορφώνονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια της Ομάδας.

γ) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (Καρ.Σερβίας 8, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα), η δε διάρκειά της ορίζεται έως την 30.06.2020.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης