Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1118/30.5.1990 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι(Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1118/30.5.1990
Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι(Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων)


ΠΟΛ.1118/30.5.1990 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι(Καθορισμός του τύπου και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1118/30.5.90 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι

Υ.Α. 1040131/3091/Α0009/Πολ. 1118/30.5.90

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων.

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 14 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του υπουργείου Οικονομικών για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τη διαδικασία υποβολής και αξιοποιήσεως αυτών, ως ακολούθως:

1. Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ως έχει σήμερα το έντυπο αυτό, υποχρεωτικά πριν κατατεθεί στη ΔΕΗ, πρέπει να θεωρηθεί από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία του ηλεκτρολόγου.

Για το σκοπό αυτό, η δήλωση αυτή μαζί με την άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας θα προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα, το ένα από αυτά μπορεί να είναι και φωτοαντίγραφο, το οποίο απαραιτήτως θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του ηλεκτρολόγου.

Το ένα αντίτυπο και σε περίπτωση που έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο, το πρωτότυπο μετά τη σχετική θεώρηση μαζί με την άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της δήλωσης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο για να υποβληθεί στην ΔΕΗ, το δε άλλο αντίτυπο τοποθετείται στο φορολογικό φάκελο του ηλεκτρολόγου, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτού.

2. Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πέρα από τη θεώρηση της δήλωσης του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου υπάρχει παράλληλα και η υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή εργολάβου, για την υποβολή ειδικού εντύπου με το οποίο θα δηλώνεται η εργασία που εκτέλεσε χωριστά ο κάθε επιτηδευματίας τεχνίτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έντυπο αυτό. (Ε. 283).

Συνεπώς για την υποβολή των στοιχείων αυτών θα γίνεται και δεύτερη θεώρηση πάνω στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών και η θεώρηση της δήλωσης μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ιδιοκτήτη ή εργολάβου.

3. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος εργάζεται εκτός της έδρας του η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τόπου εργασίας, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει στην αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου Δ.Ο.Υ.

4. Τα έντυπα με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής θα στέλνονται από τις Δ.Ο.Υ. που τα παραλαμβάνουν, στις αρμόδιες για τη φορολογία των επιτηδευματιών Δ.Ο.Υ.

5. Τα έντυπα με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής προκειμένου για πολυώροφες οικοδομές θα υποβάλλονται μόνο κατά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πρώτο διαμέρισμα και θα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. που παρέλαβε τα έντυπα και θεώρησε τη δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου σχετική βεβαίωση η οποία και θα προσκομίζεται για τη θεώρηση των δηλώσεων του ηλεκτρολόγου για την παροχή ρεύματος των υπολοίπων διαμερισμάτων.

6. Αν, κατά χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση του ηλεκτρολόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες της οικοδομής, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στην άδεια της Πολεοδομίας που χορηγείται μετά από αυτοψία στην οικοδομή, αντί για το ανωτέρω έντυπο, θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι το έντυπο αυτό, θα υποβληθεί από αυτόν, μέσα στον επόμενο μήνα από το μήνα που εκτελέστηκαν οι εργασίες, απευθείας στις αρμόδιες για τη φορολογία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις εργασίες Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση που εργασίες εκτελέστηκαν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή εργολάβο θα δηλώνεται με δήλωση του Ν. 1599/1986 και θα προσκομίζονται τα υπό του Κ.Φ.Σ. προβλεπόμενα στοιχεία για την αγορά των υλικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται η εκτέλεση των εργασιών.

8. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου δεν φέρει τις παραπάνω θεωρήσεις των αρμοδίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

9. Την φορολογική ευθύνη για την εκτέλεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τη φέρει ο αδειούχος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η απόφαση αυτή θα δοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης