Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 30 της 30.09.2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 42 της 11.12.2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 30 της 30.09.2019
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 30 της 30-9-2019


(ΦΕΚ Α' 146/01-10-2019)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ε) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (ΝΔ), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118), ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθ. σφαλμ. Α’ 126),
θ) της με αριθμ. Υ12/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 2951),
ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019.

2. Την ανάγκη συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων για μείζονος σημασίας υποθέσεις στρατηγικών επενδύσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
4. Την με αριθμ. 440/27.09.2019 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (εφεξής η «Επιτροπή»), η οποία αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τον Υπουργό Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση, με αναπληρωτές τους αντίστοιχους Υφυπουργούς των αναφερόμενων Υπουργείων, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, των συνεδριάσεων της Επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δημοσθένης Βοιβόντας του Χρήστου, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρώτριά του την Αθηνά Τσόκα του Αθανασίου, υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση. Στις συνεδριάσεις μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας του κλάδου ή εκπρόσωποι οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέλιξη της συνεδρίασης.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ενός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3894/2010 και του ν. 4608/2019, κατά περίπτωση.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 4622/2019.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης