Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183/2019 Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δ.δ. «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2019 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183/2019
Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δ.δ. «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Αριθμ.  Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183/17-9-2019

(ΦΕΚ Β' 3601/27-09-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α΄160) «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν.

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

5. Την αριθμ. Υ1/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄2901).

6. Την αριθμ. οικ.33167/Δ1.11368/25-7-2019 (Β΄3053/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (Β΄ 178) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των TEA.

8. Την αριθμ. οικ.385/30-7-2019 Σύμφωνη Γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

9. Το αριθμ. 2742/30-7-2019 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Το αριθμ. 44.176/29-5-2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 
11. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δδ «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» το οποίο καταρτίσθηκε με το αριθμ. ................... συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών (.....) ...............

ΑΡΙΘΜΟΣ ..................
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δ.δ. «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

(Βλέπε ΦΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σφραγίδα


1. Με το παρόν καταστατικό συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και το διακριτικό τίτλο. «TEA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ». Για τη σχέση του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία του μεταφράζεται και στη γλώσσα της αλλοδαπής χώρας, με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF ATHENS EXCHANGE GROUP EMPLOYEES» και ο διακριτικός τίτλος «ATHEXGROUP  OIF».

2. To Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από τις διατάξεις τις εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και του παρόντος Καταστατικού. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο, αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς.

3. Στο Ταμείο δύναται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΑΤΗΕΧ) και οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ATHEXClear)» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD), στο εξής από κοινού «οι Εργοδότριες Εταιρείες» ή μεμονωμένα «η Εργοδότρια Εταιρεία» υπό τη σημερινή τους μορφή ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή προκύψει μετά από συγχωνεύσεις ή αποσχίσεις ή απορροφήσεις ή εξαγορά ή μετασχηματισμούς αυτών. Στο Ταμείο είναι δυνατόν να συμμετέχουν, με απόφαση του Δ.Σ., και εργαζόμενοι από άλλες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν οι Εργοδότριες Εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η συνάφεια των εργασιών που παρέχουν με τις δραστηριότητες των ανωτέρω τριών εταιριών.
 
4. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, όπου οι ως άνω εταιρείες διατηρούν εγκαταστάσεις. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις εκάστοτε κατά το νόμο οριζόμενες ως «αρμόδιες αρχές».

5. Το Ταμείο ιδρύεται για αόριστη διάρκεια.

6. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει τον διακριτικό τίτλο αυτού στα ελληνικά και αγγλικά και στο μέσο το έτος ίδρυσης του.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός-Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι


Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους εργαζομένους των εταιρειών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, από τον οποίο η παροχή που χορηγείται καταβάλλεται εφάπαξ στα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη του Ταμείου-Όροι εγγραφής


1. Στην ασφάλιση του Ταμείου δύναται να υπαχθεί κάθε εργαζόμενος.
α. Είτε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
β. Είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, που έχει συμπληρώσει ένα συνεχόμενο δίμηνο απασχόλησης από την ημερομηνία πρόσληψης του στις Εργοδότριες Εταιρείες.

2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

3. Η έναρξη ασφάλισης κάθε νέου μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του περί εγγραφής.

4. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται από τον αιτούντα την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 4
Μητρώο ασφαλισμένων


1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

2. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους και ιδίως τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.
β. Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο αριθμός μητρώου του (ΑΜΚΑ).
γ. Τα ποσά ή ποσοστά των τακτικών ή προαιρετικών ή έκτακτων εισφορών που καταβάλλει η εργοδότρια εταιρεία και των προαιρετικών ή έκτακτων εισφορών που καταβάλει ο ασφαλισμένος, καθώς και ο χρόνος καταβολής των εισφορών αυτών.
δ. Το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου (ή μια αντίστοιχη ισοδύναμη πληροφορία).
ε. Η ημερομηνία αρχικής ασφάλισης σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και οι όποιες αλλαγές, στον ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.
στ. Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.

3. Κάθε νέο μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

4. Τα νέα μέλη, κάθε φορά, παίρνουν τον επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Εκτός των παραπάνω το Δ.Σ. μπορεί να προβεί και σε χρήση Αλφαβητικού Μητρώου των Μελών, ως βοηθητικού.

5. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους (ΑΦAM), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών Ασφαλισμένων. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων που το μέλος καταθέτει, τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του μέλους. Οι Ατομικοί Φάκελοι των Μελών τηρούνται λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας των προσωπικών στοιχείων των μελών-ασφαλισμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, που αφορά στην προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5
Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου


1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.3029/2002:
α. Επί υποβολής από τον ασφαλισμένο οικειοθελούς αίτησης διαγραφής του από το Ταμείο, σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας
β. Σε περίπτωση απώλειας ιδιότητας ασφαλισμένου λόγω θανάτου
γ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραιτείται εκτός αν αυτό γίνεται για να απασχοληθεί σε άλλη εταιρεία του Ομίλου που ανήκουν οι Εργοδότριες Εταιρείες απολύεται ή συνταξιοδοτείται από φορέα κύριας ασφάλισης.
δ. Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής. Στην περίπτωση αυτή απόλλυται και η ιδιότητα του μέλους.
 
2. Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και ιδίως στις περιπτώσεις που:
α. Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις, που θέτει το παρόν Καταστατικό.
β. Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το Ταμείο, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύρυθμη λειτουργία του.
γ. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του Ταμείου.
δ. Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

3. Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων από την ημερομηνία που καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.

4. Το μέλος που διαγράφεται, δικαιούται να λάβει την παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του Καταστατικού ή να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο απασχολήσεως του. Εφόσον και για όσο χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30, ισχύουν όσα ορίζονται παρακάτω για τις περιπτώσεις μη καταβολής των εισφορών.

5. Το μέλος που έχει διαγραφεί λόγω της διακοπής της σχέσης εργασίας με την Εργοδότρια Εταιρία έχει δικαίωμα επανεγγραφής, όταν επαναπροσληφθεί στην ίδια ή άλλη εκ των εργοδοτριών εταιρειών, εφόσον δεν έχει λάβει την εφάπαξ παροχή.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα των μελών


Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα στις παραγράφους 9, 10, 20 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160).
3. Τα αναφερόμενα δικαιώματα, που προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών (ΦΕΚ Β' 178 τ.Β΄, Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης)» και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται σε ό,τι αφορά στη Διαχείριση κινδύνων, στον Εσωτερικό Έλεγχο, στην Αναλογιστική Λειτουργία, στην Οικονομική και Λογιστική Οργάνωση και στη Διοίκηση του Ταμείου.
4. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
α. του Ισολογισμού
β. Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
γ. της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ. της Αναλογιστικής Μελέτης και
ε. της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
5. Δικαίωμα οικειοθελούς διαγραφής: Κάθε μέλος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει οικειοθελώς τη διαγραφή του από το Ταμείο, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου περί της ασκήσεως του δικαιώματος του αυτού ένα μήνα πριν.
Σε μια τέτοια περίπτωση δικαιούται να λάβει τη συσσωρευμένη παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί, σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή που ορίζονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος καταστατικού.
6. Δικαίωμα διαγραφής λόγω αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας: Σε περίπτωση που μέλος παύει να πληροί τις προϋποθέσεις του μέλους του Ταμείου, σύμφωνα με αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3
«Μέλη του Ταμείου Όροι εγγραφής» λόγω αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δικαιούται, είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, είτε να λάβει τη συσσωρευμένη παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί, σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος καταστατικού. Επί αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ένα μήνα πριν.
7. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Οι ενεργοί εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις των μελών


Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις του Ταμείου


1. Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις αναγραφόμενες στο Καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων τους όσο και των Εποπτικών Αρχών. Επίσης, υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου και των Κανονισμών αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και, ενδεικτικά, για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, την πραγματική χρηματοδότηση των παροχών, το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης και τις οφειλόμενες παροχές.

3. Το Ταμείο έχει υποχρέωση ετησίως τουλάχιστον, με δαπάνη του, να χορηγεί βεβαίωση στους ασφαλισμένους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα τους για παροχές.

4. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να χορηγεί σε κάθε μέλος για φορολογική χρήση βεβαίωση για τις εισφορές που έχει καταβάλει ως μέρος των αποδοχών του, όπως επίσης και ενημερωτικό σημείωμα για το χρόνο ασφάλισης του και το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό.

5. Μετά το κλείσιμο της κάθε οικονομικής χρήσης δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ταμείου ή αποστέλλει σε Ασφαλισμένο, σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του, ειδικό ενημερωτικό δελτίο

6. Στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αναρτώνται υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:
α. Το Καταστατικό του Ταμείου
β. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματα του
γ. Ο Κανονισμός Επενδύσεων
δ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής
ε. Ο Κανονισμός Παροχών
στ. Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας
ζ. Το Οργανόγραμμα και η σύνθεση των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του Ταμείου, καθώς και τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ.
η. Η Αναλογιστική Έκθεση
θ. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου
ι. Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες
κ. Όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική σειρά και περιληπτική αναφορά
λ. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίηση της
μ. Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής ν. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

7. Για την ικανοποίηση του κάθε παραπάνω δικαιώματος ενημέρωσης των μελών του το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή την ιστοσελίδα του Ταμείου, με δυνατότητες και προσωποποιημένης πληροφόρησης (περιοχή μελών) ή, εάν το μέλος ειδικώς ζητήσει, άλλα μέσα, όπως την ταχυδρομική αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων, κ.λπ.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9
Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Εκλογή


1. Το Ταμείο διοικείται από Δ.Σ., αποτελούμενο από επτά (7) μέλη και απαρτίζεται από τέσσερεις (4) εκπροσώπους εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών και τρείς (3) εκπροσώπους των εργαζομένων ασφαλισμένων.

2. Τα μέλη του ΔΣ έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
α. Πρόεδρος
β. Αντιπρόεδρος
γ. Γραμματέας
δ. Ταμίας
ε. Μέλη
Τα καθήκοντα του Γραμματέα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

3. Οι Εκπρόσωποι εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από αυτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με την οποία διασφαλίζεται επαρκώς η αντιπροσωπευτικότητά τους, ενώ οι εκπρόσωποι εκ των εργαζομένων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τους ασφαλισμένους μέλη του Ταμείου, μέσω αρχαιρεσιών που διεξάγονται στο σύνολο των μελών του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

4. Πρόσκληση για τη διενέργεια των εν λόγω αρχαιρεσιών κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στα μέλη του Ταμείου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα του Ταμείου σε καθορισμένη ώρα και ημέρα.
Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των Εφορευτικής Επιτροπής και εκπροσώπων των μελών του Ταμείου, κατατίθενται στο Δ.Σ. του Ταμείου μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. προβαίνει στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων για την Εφορευτική Επιτροπή και για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του.
Την καθορισμένη ώρα και ημέρα των αρχαιρεσιών προηγείται η εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρο της και μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών και τηρεί πρακτικά, τα οποία καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο του Ταμείου.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη αντιπροσώπων έχουν άπαντες οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι, εφόσον είναι μέλη στο Ταμείο.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των ως άνω μελών γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των ψηφισάντων μελών και αναπληρωτές τους οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

5. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου δύναται να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η οποία θα παρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας.
 
6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι έξη (6) μήνες μετά τη λήξη της.

7. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος, το τακτικό μέλος δύναται να εξουσιοδοτεί ένα και μόνον άλλο τακτικό μέλος για την εκπροσώπηση του.

8. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος, θανάτου ή παραίτησης εκπροσώπου των εργοδοτριών εταιριών η θέση καταλαμβάνεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από πρόσωπο που υποδεικνύεται από τη διοίκηση της εταιρίας που τον υπέδειξε.

9. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος, θανάτου, παραίτησης ή εφόσον συντρέχει λόγος ανάκλησης, εκλεγμένου από τους εργαζομένους μέλους, η θέση καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις αρχαιρεσίες, για το υπόλοιπο της θητείας του.

10. Η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών πρέπει να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου και οπωσδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων.

12. Τα οριζόμενα από την κάθε εταιρεία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν, είτε να αντικατασταθούν από την Εταιρεία που τα υπέδειξε με σχετική αιτιολογημένη απόφαση της.

ΑΡΘΡΟ 10
Συγκρότηση σε σώμα - Παράδοση-Παραλαβή


1. Με έγγραφη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΑΤΗΕΧ», στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης, το Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάδειξη του και εκλέγει, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού.

2. Εφόσον κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάληψη των ως άνω αξιωμάτων, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων. Εάν και πάλι, κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων.

3. Επί ισοψηφίας, ο σύμβουλος που αποσύρει την υποψηφιότητα του επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως.

4. Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία και ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.

5. Ειδικότερα δε τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
 
6. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερο από ένα από τα ανωτέρω αξιώματα των μελών Δ.Σ. του Ταμείου.

7. Το νέο Δ.Σ. του Ταμείου παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότηση του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

8. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ. Για το διάστημα αυτό το Δ.Σ. δεν δύναται να λάβει τις εξής αποφάσεις: α. μεταβολής και αναπροσαρμογής των εισφορών και των ποσοστών των εισφορών των άρθρων 21-25 του παρόντος, β. κάθε αμφισβήτησης ως προς την ερμηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, γ, για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης που δεν προβλέπεται από αυτά και δ. αποφάσεις των άρθρων 26, 37 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως εφόσον συντρέχει λόγος. Επίσης, συνεδριάζει εκτάκτως, όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει ημερομηνία συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέματα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη αποφάσεων για θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει.

4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απόν. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από πέντε (5) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτό τουλάχιστον τα τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούντων μελών του. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση του Ταμείου και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αναπληρωτές, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 9 και τα εναπομείναντα μέλη δεν θα είναι λιγότερα από τα πέντε (5) μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση κατά την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Με ευθύνη του Προεδρείου του Δ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα μαγνητοφώνησης των συζητήσεων του Δ.Σ.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής. Με απόφαση ωστόσο του Δ.Σ. μπορεί να καθορίζονται αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. σε ειδικές περιπτώσεις, όπως έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής.

10. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου, που αφορούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην εκπροσώπηση του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, στη μεταβίβαση εξουσιών, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ., καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

11. Άλλα πρόσωπα δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


1. Στη γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Ταμείου υπάγεται κάθε θέμα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης αυτού, είτε ρητά αναφέρεται στον ισχύοντα κάθε φορά Νόμο, είτε όχι, εκτός εκείνων των θεμάτων που έχουν ανατεθεί στην ειδική αρμοδιότητα άλλου οργάνου από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

2. Η διοίκηση του Ταμείου γίνεται από το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ορίζονται από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

3. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για το σχηματισμό του Αποθεματικού Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου και την κάλυψη τους με ασφαλιστική τοποθέτηση.
β. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της επενδυτικής πολιτικής, ύστερα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των μελών του Ταμείου.
δ. Αποφασίζει για τη μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφορών και των ποσοστών των εισφορών των άρθρων 21 25, και με αιτιολογημένη αναλογιστική έκθεση και με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
ε. Αποφασίζει την καταβολή τυχόν έκτακτων εργοδοτικών εισφορών.
στ. Κρίνει την αδυναμία είσπραξης των πόρων και αποφασίζει για την αποδοχή των έκτακτων εισφορών.
ζ. Κρίνει για την τυχόν αδυναμία καταβολής εισφορών. η. Μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών.
θ. Απονέμει τις προβλεπόμενες παροχές στους ασφαλισμένους του Ταμείου.
ι. Αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών του Ταμείου και παρέχει στα μέλη του κάθε αναγκαία πληροφορία.
ια. Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών του Ταμείου, σύμφωνα με το Νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις.
ιβ. Συντάσσει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό της νέας οικονομικής χρήσης, αναφέροντας αναλυτικά κατ' είδος τα έσοδα και τις δαπάνες.
ιγ. Συντάσσει κάθε χρόνο και εγκρίνει τον Ισολογισμό και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.
Ιδ. Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ιε. Υποβάλλει ετήσια στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 18 του άρθ. 7 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160), την Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ. 16/9-4-2003, ΦΕΚ Β' 178, απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει και την υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄178), «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν.
ιστ. Χορηγεί μια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, με δαπάνη του Ταμείου, βεβαίωση στα μέλη του για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα τους για παροχές.
ιζ. Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του Δ.Σ. ή τρίτου που το ζημίωσε.
ιη. Επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά μελών του Ταμείου.
ιθ. Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου.
κ. Προσλαμβάνει και απολύει αναλογιστές, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς κ.λπ. Επίσης, εξουσιοδοτεί με πράξη του τους εκπροσώπους του Ταμείου, αναθέτοντας τους ειδικές αρμοδιότητες.
κα. Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
κβ. Διορίζει το νομικό σύμβουλο του Ταμείου και πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση.
κγ. Ορίζει διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα, καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες στο Ταμείο, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
κδ. Παύει το Διαχειριστή επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, όπως εκάστοτε ισχύει.
κε. Ορίζει τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής
κστ. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του, καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών και αποφασίζει επί των εισηγήσεων τους.
κζ. Αποφασίζει τα ποσά αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ., όπως π.χ. πιθανά έξοδα μετακίνησης, διατροφής κ.λπ.
κη. Καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δικαιολογητικά για την απονομή των παροχών.
κθ. Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση Καταστατικού».
λ. Μεριμνά για την εκκίνηση και διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. σε χρονικό διάστημα εντός της τρέχουσας θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 «Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, θητεία, Εκλογή».
λα. Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.
λβ. Φροντίζει να ενημερώνει τις Εργοδότριες Εταιρείες για την κατάθεση αίτησης οικειοθελούς διαγραφής ασφαλισμένου και εργαζομένου τους.
λγ. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του Ταμείου.
λδ. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της επενδυτικής πολιτικής ύστερα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.
λε. Μεριμνά ώστε κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης που δεν προβλέπεται από αυτά, να επιλύεται καλή τη πίστη.
λστ. Αποφασίζει την αγορά και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και την υποθήκευση αυτών σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η λήψη δανείου για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.
λζ. Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα.
λη. Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία, σύμφωνα με το άρθρο 38 «Ενοποίηση» του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία,
λθ. Αποφασίζει για τη διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 39 «Διάσπαση» του παρόντος, και την κείμενη νομοθεσία.
μ. Αποφασίζει για τη συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο, καθώς και για τη συμμετοχή του Ταμείου σε ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 40 «Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες» του παρόντος, και την κείμενη νομοθεσία.
μα. Αποφασίζει για τη διάλυση του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 41 «Διάλυση του Ταμείου» του παρόντος, και την κείμενη νομοθεσία.
μβ. Αποφασίζει για τη μεταφορά της άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές, σε μέλη του Δ.Σ.
μγ. Υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγγραφα και τα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
μδ. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του κεφαλαίου Δ', της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ 178 Β΄) ή σύμφωνα με την εκάστοτε οικεία νομοθεσία, ιδίως τον Κανονισμό Επενδύσεων και τον Κανονισμό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής, με. Επίσης, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
μστ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το Δ.Σ. στα πλαίσια των ρυθμίσεων των σχετικών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τον οποίο οφείλει να καταρτίσει το πρώτο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότηση του σε σώμα. μζ. Φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος διακυβέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουργία και εσωτερικό έλεγχο).

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες Προέδρου


1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα προσόντα που αναγράφονται στην υπουργική απόφαση αρ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015, όπως εκάστοτε ισχύει και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του Ταμείου με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό και νομικό πρόσωπο, και υπογράφει παντός είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα για λογαριασμό του.
β. Εκπροσωπεί το Ταμείο ως προς τις έξω σχέσεις του, ειδικά, όμως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή σχετικού δικογράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης και για παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα και για το διορισμό δικηγόρων για τις παραπάνω ενέργειες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. Ο παραπάνω περιορισμός της έγκρισης του Δ.Σ. κάμπτεται σε επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, το δε Δ.Σ. επικυρώνει εκ των υστέρων τις παραπάνω πράξεις του Προέδρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 «Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. του ταμείου» του παρόντος περί της ευθύνης των Μελών του Δ.Σ., η κρίση του Δ.Σ. για το εάν ο Πρόεδρος έπραξε σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ταμείου, δεν επιδρά επί των γενομένων πράξεων του, οι οποίες δεσμεύουν το Ταμείο μέχρι την ακύρωση της με δικαστική απόφαση.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και ελέγχει την σύνταξη των πρακτικών.
β. Ορίζει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14
Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. του ταμείου


1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεων του. Κατ' εξαίρεση, τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν, δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ.

2. Για τις εξωσυμβατικές αξιώσεις του Ταμείου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα.

3. Αν μέλος οργάνου του Ταμείου ζημίωσε το Ταμείο με δόλο, το Δ.Σ. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου. Αν μέλος οργάνου ζημίωσε το Ταμείο από αμέλεια, το Δ.Σ. δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου, υποχρεούται δε εφόσον το ζητήσει εγγράφως, με αίτηση του προς τον Πρόεδρο ένα (1) τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου έχουν υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στο Ταμείο. Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς τα απόρρητα του Ταμείου, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε λόγου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης εχεμύθειας έχει ως αποτέλεσμα τη παύση του μέλους του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15
Ασυμβίβαστα των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου


1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης, του υπαλλήλου, του προμηθευτή ή του πελάτη επιχείρησης που διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια των άρθρων 42ε παρ. 5 και 106 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 37/30-3-1963), όπως ισχύει καθώς και με την ιδιότητα του/της συζύγου ή συγγενούς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας προσώπου που έχει αυτές τις ιδιότητες. Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. του Ταμείου είναι επίσης ασυμβίβαστη με την ιδιότητα προσώπου, το οποίο, μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων ή έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση ή εν γένει συμφέροντα στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου. Επιπλέον, η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. του Ταμείου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα προσώπων, όταν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση καθήκοντος κ.λπ., έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και εταιρείες, στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από τη μεταβίβαση.

3. Τα μέλη του ΔΣ τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16
Γενική Συνέλευση, Αρμοδιότητες, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις


1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μελών ανήκουν τα ακόλουθα θέματα:
α. Η τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από το ΑΡΘΡΟ 12 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Η ενοποίηση του Ταμείου.
γ. Η διάσπαση του Ταμείου.
δ. Η διάλυση του Ταμείου

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της εφόσον παραβρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Ταμείου.

3. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην Α' Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μετά από μία (1) εβδομάδα το λιγότερο, και μετά δύο (2) εβδομάδες το αργότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της εφόσον παραβρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του Ταμείου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 17
Γενική Συνέλευση, Σύγκληση, Πρακτικά


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του συγκαλεί Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παραπάνω ΑΡΘΡΟ 16 Γενική Συνέλευση, Αρμοδιότητες, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις.

2. Η Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης. Η Πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον τόπο, την ημερομηνία σύγκλησης, και τα απαραίτητα ποσοστά απαρτίας και έγκρισης.

3. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ο δε Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν υποχρεωτικά κατάλογο των παριστάμενων στην Γενική Συνέλευση μελών του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 18
Επενδυτική Επιτροπή


Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.

Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Επενδυτική Επιτροπή υποβάλλει άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία κ.λπ.) για έγκριση κατά τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015, (ΦΕΚ Β΄ 178).

Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
 
Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 1.2.δ. της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
α. Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
γ. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
ε. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19
Πόροι του Ταμείου


Πόροι του Ταμείου είναι:
α. τακτικές και επιπλέον τακτικές εργοδοτικές εισφορές
β. προαιρετικές και έκτακτες εργατικές εισφορές
γ. έκτακτες εργοδοτικές εισφορές
δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του
ε. κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το Ταμείο
στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο

ΑΡΘΡΟ 20
Είδη Εισφορών και Βάση Υπολογισμού αυτών


1. Οι εισφορές στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες και τα Μέλη διακρίνονται σε:
α. Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
β. Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
γ. Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές
δ. Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές
ε. Έκτακτες Εργατικές Εισφορές
Οι ως άνω (α) και (β) εισφορές είναι μηνιαίες, καταβαλλόμενες από την επιμέρους Εργοδότρια Εταιρεία για τα Μέλη που απασχολούνται σε αυτήν και καταβάλλονται με την εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ακόλουθα άρθρα του καταστατικού, ο δε υπολογισμός τους γίνεται βάσει των μικτών αποδοχών (στο εξής Αποδοχές) που λαμβάνει κάθε μέλος του Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.
Οι Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές καταβάλλονται κατά το χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται σε σχετική δήλωση της Εργοδότριας Εταιρείας προς το Ταμείο. Οι Έκτακτες Εργατικές Εισφορές καταβάλλονται με σχετική δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 «Τρόπος καταβολής της εισφοράς Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών».
 
2. Για τον υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο θεωρούνται ως αποδοχές το σύνολο των πάσης φύσεως μικτών αποδοχών που λαμβάνει το μέλος από τις Εργοδότριες Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των αμοιβών που τυχόν λαμβάνουν τα μέλη του Ταμείου ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Εργοδοτριών Εταιρειών. Οι αποδοχές κάθε μέλους υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος ως «Αποδοχές».

ΑΡΘΡΟ 21
Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές


1. Οι Εργοδότριες Εταιρείες καταβάλλουν για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές.

2. Το ποσό της μηνιαίας Τακτικής Εισφοράς, που καταβάλλεται από κάθε Εργοδότρια Εταιρεία για τους εργαζομένους της μέλη του Ταμείου, ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των μηνιαίων Αποδοχών του εργαζομένου.

ΑΡΘΡΟ 22
Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές


1. Οι Εργοδότριες Εταιρείες με απόφασή τους έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταμείο Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές, που υπολογίζονται ως εξής:

2. Για κάθε Μέλος που καταβάλλει προαιρετική εργατική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 23, η αντίστοιχη Επιπλέον Τακτική Εργοδοτική Εισφορά θα διαμορφώνεται ως εξής:

Προαιρετική Εργατική Εισφορά

Επιπλέον Τακτική Εργοδοτική Εισφορά

0%

0%

1%

0%

2%

1%

3%

1,5%

4%

1,5%

5% και άνω

2%


3. Η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί να λάβει τη σχετική απόφαση είτε κατά την ένταξή της στο Ταμείο είτε στο χρονικό διάστημα που τα μέλη τροποποιούν τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 «Τρόπος καταβολής της εισφοράς Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών». Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί και να παύσει με σχετική απόφασή της την καταβολή της Επιπλέον Τακτικής Εργοδοτικής Εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 23
Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές


Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει προαιρετική εργατική εισφορά, η οποία δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του ενός τοις εκατό (1%) επί των μηνιαίων Αποδοχών. Η προαιρετική εργατική εισφορά εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί των αποδοχών του μέλους και δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% των ετήσιων Αποδοχών του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 24
Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές


Οι Εργοδότριες Εταιρείες έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταμείο έκτακτες εργοδοτικές εισφορές σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 25
Έκτακτες Εργατικές Εισφορές


Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει, εφόσον το επιθυμεί, έκτακτη εργατική εισφορά είτε ως ποσοστό των Αποδοχών του είτε ως απόλυτο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 26
Τρόπος καταβολής της εισφοράς Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών


1. Οι Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές καταβάλλονται από τις Εργοδότριες Εταιρείες προς το Ταμείο έως την 15η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

2. Οι προαιρετικές εργατικές εισφορές παρακρατούνται από την Εργοδότρια Εταιρεία κάθε εργαζομένου από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και αποδίδονται μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ταμείο.

3. Τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς, δηλώνονται από τον ασφαλισμένο προς το Ταμείο κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του και έκτοτε δύο (2) φορές το χρόνο κατά τα χρονικά διάστημα από την 1η έως 31η Μαΐου και από την 1η έως 31η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αμελήσει να προβεί στην ως άνω ετήσια δήλωση, θα ισχύει το ποσοστό εισφοράς που είχε δηλώσει την προηγούμενη περίοδο.

4. Κάθε Έκτακτη εργατική εισφορά δηλώνεται από τον ασφαλισμένο:
α. Προς την Εργοδότρια Εταιρία και το Ταμείο σε περίπτωση επιπλέον ποσοστού επί των Αποδοχών του εργαζόμενου τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την καταβολή της μισθοδοσίας του εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά παρακρατείται από την Εργοδότρια Εταιρεία από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και αποδίδεται μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ταμείο,
β. Προς το Ταμείο σε περίπτωση μετρητών, μετά την αντίστοιχη καταβολή από τον ασφαλισμένο του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Η Έκτακτη εργοδοτική εισφορά αποδίδεται από τις Εργοδότριες Εταιρείες στο Ταμείο μαζί με τις Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές και μαζί με τη σχετική ενημέρωση επιμερισμού της στους Ατομικούς Λογαριασμούς.

6. Το μέλος μπορεί να διακόψει την καταβολή της προαιρετικής εργατικής εισφοράς οποτεδήποτε, μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το Ταμείο.

7. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο διαγραφή του μέλους, δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης και καταβολής από τις Εργοδότριες Εταιρείες στο Ταμείο οιωνδήποτε εισφορών (εργοδοτικών, προαιρετικών κ.λπ.) επί των Αποδοχών του που τυχόν καταβάλλονται ή καταβληθούν εφεξής, ακόμα και αν σε αυτές περιλαμβάνονται αποδοχές του μέλους για εργασία προ του χρόνου της διαγραφής, εφόσον μέχρι τον χρόνο αυτό οι εν λόγω αποδοχές δεν ήταν καταβλητέες ή εκκαθαρισμένες.

8. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή καταβολής των εργατικών εισφορών του ασφαλισμένου δεν αποτελεί λόγο αποβολής ή διαγραφής του από το Ταμείο.

9. Σε περιπτώσεις όπου το μέλος δεν λαμβάνει μισθό από τον εργοδότη του («Μακροχρόνια Άδεια»), το μέλος αυτό δεν θα χάνει την ιδιότητα του και θα παραμένει ασφαλισμένο στο Ταμείο. Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας και μέχρι τη λήξη αυτής δεν θα καταβάλλονται στο Ταμείο οι κάθε είδους εργοδοτικές και προαιρετικές εργατικές εισφορές των παραπάνω άρθρων, εκτός των περιπτώσεων Μακροχρόνιας Άδειας λόγω μητρότητας, εργατικού ατυχήματος ή μακροχρόνιας ασθένειας. Οι ως άνω εισφορές θα αρχίσουν να καταβάλλονται και πάλι με την επιστροφή του μέλους στην εργασία του και την πληρωμή του μισθού του. Ο χρόνος απουσίας (Μακροχρόνια Άδεια), προσμετράται στο χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο, βάσει του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά ωρίμανσης του άρθρου 31 «Ποσό εφάπαξ παροχής» του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27
Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών


1. Για κάθε έναν από τους ασφαλισμένους του Ταμείου δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών, ο οποίος, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται «ο Λογαριασμός».

2. Ο Λογαριασμός ρευστοποιείται, όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ παροχή.

ΑΡΘΡΟ 28
Μαθηματικό Απόθεμα, Τρόπος επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος, Περιθώριο Φερεγγυότητας, Κανόνες Επενδύσεων


Για τα θέματα αυτά το Ταμείο εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 29
Αντασφάλιση


Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών


1. Ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του, κατά περίπτωση, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο τους μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κ.λπ.) ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
β. Αλλαγή της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου (λύση ή λήξη της σχέσης εργασίας του), εφόσον έχει συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε (55) ετών ή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στις Εργοδότριες Εταιρείες ,σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.3029/2002 και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 «Σκοπός Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι», εκτός και εάν επιθυμεί το μέλος να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
γ. Οικειοθελής διαγραφή του από το Ταμείο, βάσει της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 31 «Ποσό εφάπαξ παροχής».
δ. Θάνατος του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 31
Ποσό εφάπαξ παροχής


1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων.

2. Σε κάθε ασφαλισμένο, που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος Καταστατικού, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό από όλα τα είδη εισφορών, τυχόν έσοδα της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και αναλογούντα επενδυτικά κέρδη ή απώλειες έως την ημέρα καταβολής της παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

3. Ειδικά στον ασφαλισμένο που αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή διαγράφεται οικειοθελώς από το Ταμείο πριν τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών ασφάλισης, απονέμεται εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 β και γ, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου (εξαιρουμένου του συσσωρευμένου ποσού των άρθρων 23 «Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές» και 25 «Έκτακτες Εργατικές Εισφορές» του μέλους το οποίο σε κάθε περίπτωση συνίσταται σε 100%) που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. Το ποσοστό αυτό για μεν τις εισφορές του άρθρου 24 «Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές» συνίσταται σε 95%, ενώ για τις εισφορές του άρθρου 21 «Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές» και του άρθρου 22 «Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές» είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείο και καθορίζεται ως εξής:
 

Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο

Ποσοστό

έως 4 συμπληρωμένα έτη

50%

έως 5 συμπληρωμένα έτη

75%

έως 6 συμπληρωμένα έτη

80%

έως 7 συμπληρωμένα έτη

85%


έως 8 συμπληρωμένα έτη

90%

έως 9 συμπληρωμένα έτη

95%

Άνω των 9 συμπληρωμένων ετών

100%


Στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης του μέλους πριν την εγγραφή του στο Ταμείο σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο οποιασδήποτε εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών.
Το μέλος του Ταμείου που κατά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας του δεν έχει απωλέσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 «Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου» του παρόντος Καταστατικού, έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο ή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στις Εργοδότριες Εταιρίες, δικαιούται το 100% του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για εκείνα τα μέλη, που κατά την ίδρυση του Ταμείου έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους.

4. Το ποσό του σωρευθέντος κεφαλαίου που δεν κατεβλήθη στον ασφαλισμένο διαμοιράζεται κατά τον χρόνο της αποχώρησης του ασφαλισμένου μεταξύ των λοιπών ασφαλισμένων στο λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου ως εξής:
α. το ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του στο Ταμείο και
β. το έτερον ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος ανάλογα με το πηλίκο που προκύπτει από το συσσωρευμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσό στο λογαριασμό του από τις εργατικές εισφορές του διά (/) των Μικτών Αποδοχών του τη συγκεκριμένη περίοδο.

5. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από αίτηση του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λειτουργικά έξοδα Ταμείου


Τα ετήσια τακτικά ή έκτακτα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου και ιδίως οι αμοιβές αναλογιστών, ορκωτών/εσωτερικών ελεγκτών, νομικών και λοιπών συμβούλων, το κόστος δημιουργίας και συντήρησης μητρώου μελών, το κόστος ενημέρωσης των μελών, η λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του Ταμείου, το κόστος θεματοφυλακής και διαχειριστή επενδύσεων, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 33
Λογιστική Οργάνωση


1. Η λογιστική οργάνωση του Ταμείου γίνεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό κανονισμό του Ταμείου.
 
2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34
Μεταφορά/καταβολή ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής από το Ταμείο για άλλο λόγο


Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του από το Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος Καταστατικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 35
Διαδοχική Ασφάλιση


Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, των κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και των γενικότερων Νόμων και Οδηγιών ή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη.

ΑΡΘΡΟ 36
Παραγραφή, Εκχώρηση, Κατάσχεση, Ενεχυρίαση, Κληρονομική διαδοχή εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών


1. Το δικαίωμα στην παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι απαράγραπτο.

2. Η εφάπαξ παροχή δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση ή κατάσχεση της, με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ του Δημοσίου.

3. Κατόπιν αίτησης του μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου επιτρέπεται η ενεχυρίαση του ποσού του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του ασφαλισμένου για λήψη δανείου ή εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η ενεχυρίαση είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 95% της αξίας εξαγοράς του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.
 
4. Η παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών κληρονομείται βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί κληρονομικής διαδοχής.

5. Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του από το Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος Καταστατικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37
Τροποποίηση  Καταστατικού


1. Η τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 16 & 17 του παρόντος και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων και των λοιπών διαδικαστικών προϋποθέσεων που προβλέπει ο Νόμος για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 38
Ενοποίηση


1. Επιτρέπεται η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του και την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρα 16 και 17 του παρόντος Καταστατικού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η ενοποίηση συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από καταχώρηση του νέου Καταστατικού στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ο Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το νέο Ταμείο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.

3. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 39
Διάσπαση


Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 40
Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες


1. Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή και Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης Ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41
Διάλυση του Ταμείου


1. Το Ταμείο διαλύεται:
α. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρα 16 και 17 του παρόντος Καταστατικού.

2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 42
Εκκαθάριση


1. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάριση του.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, ο υπεύθυνος εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προβαίνει στη σύνταξη ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης και τη συνακόλουθη αποτίμηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Παροχών των ασφαλισμένων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης, τη μεταβίβαση του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα παραπάνω πρόσωπα που επιθυμούν, δικαιούνται τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης, ανάλογα με την ασφαλιστική τους προσδοκία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

3. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ολόκληρο το Δ.Σ. Εκκαθαριστές μπορούν να διοριστούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ., που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του, να συντάξουν Ισολογισμό και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας για την εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3029/2002 παρ.3 και 6 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη Ισολογισμού για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση και ακώλυτη περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων του Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του Ταμείου (ασφαλιστικές τοποθετήσεις του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών), σε εξόφληση των χρεών του και σε είσπραξη των απαιτήσεων του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε εκποίηση ακινήτων του Ταμείου, η τιμή πώλησης καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την αποτίμηση των ακινήτων. Η ρευστοποίηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ήτοι της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης.

7. Κάθε ποσό, που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση, κατατίθεται εντόκως σε τραπεζικό λογαριασμό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, όσα προβλέπονται στο ν.3029/2002 και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

8. Τα έξοδα εκκαθάρισης ή πιθανών αμοιβών εκκαθαριστών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.

9. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστική τοποθέτηση), ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τις απαιτήσεις τους σε εφάπαξ παροχή. Το ύψος των αξιώσεων των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται από την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 «Ποσό εφάπαξ παροχής» του παρόντος Καταστατικού (λαμβάνοντας όμως υπόψη για τους ασφαλισμένους κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης ποσοστό 100% επί του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό τους ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης τους στο Ταμείο ή υπηρεσίας στις Εργοδότριες Εταιρείες), ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος Καταστατικού.
 
10. Σε περίπτωση μεταβίβασης της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ των ταμείων και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

11. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη, εκτός αν προκύψει δικαστική διένεξη, οπότε δύναται να παραταθεί για άλλα δύο (2) επιπρόσθετα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείο διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τέσσερις (4) εκπροσώπους των Εργοδοτριών Εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 «Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Εκλογή» του παρόντος και τρείς (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Ταμείου, τα οποία θα υποδειχθούν από το/τα υφιστάμενο/α σωματείο/α εργαζομένων που λειτουργούν στον Όμιλο.

2. Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
1. Μαίρη Γεωργιάδου
2. Κωνσταντίνος  Κοντομάρης
3. Στυλιανός Κωνσταντίνου
4. Αντώνιος Μαρίνος
5. Γεωργία Μουρλά
6. Καλλιόπη Παπασταύρου
7. Σμαράγδα Ρηγάκου

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 43 άρθρα, αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του και θα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β΄).

Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι
(20) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 24% είναι ευρώ πεντακόσια πενήντα επτά και πενήντα έξι λεπτά (€ 557,56), μεγαρόσημο € 7,00, δικαιώματα
€ 444,00 και ΦΠΑ € 106,56.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ, ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ   

Ο  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο.

Αθήνα αυθημερόν.

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης