Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1198/23.7.2002 Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε νέα κατηγορία υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2002 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1198/23.7.2002
Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε νέα κατηγορία υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2002
Αρ.Πρωτ.: 1061911/438/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1198


ΘΕΜΑ: Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε νέα κατηγορία υποχρέων ΑΥΟ ΠΟΛ.1166/29-5-2002 – Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.

(Υπ.Οικ.1061911/ΠΟΛ.1198/23.07.2002)


Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στα πλαίσια των προσπαθειών που διαρκώς καταβάλλει για την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, με τις Α.Υ.Ο. και και της ευμενούς αποδοχής του, διευρύνει - επεκτείνει το μέτρο αυτό από 1.7.2002 με την Α.Υ.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29.5.2002, που σας κοινοποιήθηκε άμεσα, και απαλλάσσει από τη θεώρηση ορισμένων φορολογικών στοιχείων νέα επί πλέον κατηγορία υπόχρεων.

Με την ίδια απόφαση, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις όλων των προαναφερομένων αποφάσεων, περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και εισάγεται καινοτομία που αναφέρεται στη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης - γνωστοποίησης, που υποβάλλουν οι υπόχρεοι σε μη θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων στις Δ.Ο.Υ., με τηλεμοιοτυπία (FΑΧ) ή με συστημένη επιστολή.

Με την κωδικοποίηση των διατάξεων των Α.Υ.Ο. και δεν επηρεάζονται οι ήδη ενταγμένοι επιτηδευματίες στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, δεδομένου ότι, οι διατάξεις των ως άνω Α.Υ.Ο., που κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όπως προαναφέρθηκε, επαναλαμβάνονται ουσιαστικά στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002. Επισημαίνεται ότι, η υπαγωγή στο υπόψη μέτρο και με τη νέα απόφαση (όπως και με τις Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1071/25.2.2000), αφορά ουσιαστικά μετάταξη θεωρημένων στοιχείων στην κατηγορία των αθεώρητων, έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και δεν σημαίνει την κατ' επιλογή ένταξη στο μέτρο. Για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθούν οι ακόλουθες οδηγίες:

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παρ. 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, απαλλάσσονται, χωρίς προϋποθέσεις, από την υποχρέωση θεώρησης όλων των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 2 της απόφασης κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

1. Πεδίο εφαρμογής - εξαιρέσεις

Τα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παρ. 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, διακρίνονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες υπόχρεων δεδομένου ότι, όπως είναι αυτονόητο, η υποπερίπτωση β3 καλύπτει την υποπερίπτωση β2, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της (1-7-2002) και μετά. Η υποπερίπτωση β2 (ακαθάριστα έσοδα άνω του 1467351 ευρώ και Μ.Ο. προσωπικού 25 άτομα και άνω), συμπεριλήφθηκε στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 για νομοτεχνική παράθεση λόγω της κωδικοποίησης υφισταμένων διατάξεων (της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/6.5.1999), οι οποίες ισχύουν μέχρι 30-6-2002. Οι πληρούντες τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπ. β1 επιτηδευματίες (ακαθάριστα έσοδα 2.934.702 ευρώ και άνω και Μ.Ο. προσωπικού 50 άτομα και άνω), εκδίδουν θεωρημένα μόνο τα περιοριστικώς αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 της απόφασης φορολογικά στοιχεία (εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ.), οι δε επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β3 (και β2 - ακαθάριστα έσοδα από 900.000 ευρώ μέχρι 2.934.702 και Μ.Ο. προσωπικού από 10 άτομα μέχρι 50), εκδίδουν θεωρημένα, τα ίδια ως άνω φορολογικά στοιχεία με επιπλέον υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένες τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

2. Όριο ακαθαρίστων εσόδων

Τα ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό του ορίου των 2.934.702 ευρώ ή 900.000 ευρώ κατά περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη, όπως για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ. δηλαδή:

Όταν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του δωδεκαμήνου τα ακαθάριστα έσοδα ανάγονται σε ετήσια.

π.χ. Διαχειριστική περίοδος 1.10.2000 - 31.12.2001 ακαθάριστα έσοδα 5.282.465 ευρώ. Άρα

5.282.465
Χ 12 = 4.225.972 ευρώ

15

Στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, αντιθέτως δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι καταθέσεων και έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων.

3. Μέσος όρος προσωπικού

Ο μέσος όρος προσωπικού προκύπτει από το σύνολο των εργαζομένων κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο με εξηρτημένη εργασία, είτε απασχολείται μόνιμα, είτε έκτακτα, είτε είναι διοικητικό, είτε εργατοτεχνικό και ανεξαρτήτως του τόπου και χώρου απασχόλησης αυτών.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ημερομισθίων του έτους (ημέρες ασφάλισης), δια του αριθμού των εργασίμων ημερών του έτους.

π.χ. Ημερομίσθια χρήσης 2001: 15.700. Εργάσιμες ημέρες έτους 300. Αρα:

15.700
-------- = 52 μέσος όρος προσωπικού

300


Στις περιπτώσεις λειτουργίας εποχιακών επιχειρήσεων στον αριθμό των εργασίμων ημερών του έτους δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων και προσωπικού περιλαμβάνεται κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως αντικειμένου.

4. Επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό

Όταν η επιχείρηση προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση) για να κριθεί εάν πληρεί τις προϋποθέσεις των ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου προσωπικού, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχεται, λαμβανομένου υπόψη ότι θεωρείται καθολικός διάδοχος αυτών.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που προέρχονται από μετασχηματισμό και εφόσον δημιουργούνται αμφιβολίες, εάν έχουν τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, θα προηγείται παρουσίαση των δεδομένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εάν κριθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις θα σημειώνεται επί της κατάστασης που υποβάλλεται βάση των διατάξεων της παρ. 3 της απόφασης, «Η επιχείρηση προέρχεται από τον μετασχηματισμό των .............. και έχει τις προϋποθέσεις να υπαχθεί στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002».

Αναλόγως, τα ανωτέρω ισχύουν και για την απώλεια ή αναίρεση του δικαιώματος αυτού (παρ. 5 και 8 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002).

Σχετικά με περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ. που, βάσει ειδικών διατάξεων, προβλέπεται ο «μετασχηματισμός» τους σε επιχείρηση - Α.Ε. -, διευκρινίζεται ότι, από το χρόνο σύστασης και λειτουργίας της Α.Ε., δεν απαιτείται θεώρηση των φορολογικών στοιχείων, εφόσον το Ν.Π.Δ.Δ. από το οποίο προέκυψε η Α.Ε. πληρούσε τις προϋποθέσεις ακαθαρίστων εσόδων και προσωπικού.

Σημειώνεται ότι για την προαναφερόμενη περίπτωση απαιτείται η υποβολή της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ - ΚΤΕΛ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 120/1997

Τα ανωτέρω πρόσωπα, απαλλάσσονται της θεώρησης, για τα αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία στις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ, και ε της παρ. 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 με τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτές. Οι διατάξεις των ως άνω περιπτώσεων είναι σαφείς και δεν χρειάζονται περαιτέρω ερμηνείας.

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Εμπίπτουν στην απόφαση όλοι οι επιτηδευματίες που υποχρεωτικά τηρούν πρόσθετα βιβλία κατά τα οριζόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και μόνο για τα στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές καταχωρημένες στα πρόσθετα βιβλία (όχι στοιχεία διακίνησης γενικώς ή αξίας άλλων δραστηριοτήτων).

2. Οι ως άνω επιτηδευματίες υποχρεούνται να αναγράφουν την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος (αθεώρητου) φορολογικού στοιχείου στο πρόσθετο βιβλίο, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσης του.

Ακόμη, για τα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 για τα οποία προκύπτει υποχρέωση από τις κατ' ιδίαν διατάξεις, άμεσης αναγραφής του αύξοντα αριθμού του εκδοθέντος στοιχείου αξίας (π.χ. βιβλίο ασθενών κλινικών ή θεραπευτηρίων, βιβλίο επίσκεψης ασθενών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ.), δίδεται η δυνατότητα, όπως και αυτή η καταχώρηση στα πλαίσια εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, να γίνεται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσης της Α.Π.Υ. μαζί με την αξία.

Επισημάνσεις :

Όσοι τηρούν το πρόσθετο βιβλίο μηχανογραφικά, μπορούν να αναγράφουν τον α/α και την αξία του σχετικού στοιχείου χειρογράφως.

Όσοι στα πρόσθετα βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) υποχρεούνται να αναγράψουν το ποσό που συμφωνείται και η αμοιβή τους δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. (π.χ. φροντιστήρια, εκπαιδευτήρια κ.λπ.) γίνεται δεκτό στο πρόσθετο βιβλίο να αναγράφουν μόνο τον α/α των Α.Π.Υ., (όχι και το ποσό).

3. Δεν εμπίπτουν στην απόφαση όσοι τηρούν ειδικά βιβλία που καθιερώθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις ή άλλες διατάξεις ή όσοι συνενώνουν βιβλία και στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

(α) Οι διαμεταφορείς, που τηρούν πρόσθετο - ειδικό βιβλίο της Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 305 Β').

(β) Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετο βιβλίο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 (ποσοτικής παραλαβής ή επενδύσεων).

(γ) Οι γιατροί που τηρούν το βιβλίο ασθενών (παρ. 11 άρθρου 64 του ν. 2065/1992).

(δ) Οι επιτηδευματίες που τηρούν συνενωμένο πρόσθετο βιβλίο με το στοιχείο αξίας (π.χ. βιβλίο στάθμευσης αυτοκινήτων - Α.Π.Υ.).

4. Τα συνεργεία αυτοκινήτων που κάνουν χρήση της ευχέρειας που παρέχεται με την παρ. 13.2.2 της εγκυκλίου 3/24.11.1992, δηλαδή στις Α.Π.Υ. να αναγράφουν και τα χρησιμοποιούμενα υλικά ή ανταλλακτικά ανεξαρτήτως αξίας αυτών, συνεχίζουν να την εφαρμόζουν.

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ

1. Στην απόφαση εμπίπτουν όσοι τηρούν υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή. Οι επιτηδευματίες αυτοί αν έχουν και άλλους κλάδους εκτός βιβλίου αποθήκης, εμπίπτουν στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων και για τους λοιπούς κλάδους (π.χ. παροχή υπηρεσιών, εξαιρούμενες του βιβλίου αποθήκης δραστηριότητες του άρθρου 8 παρ. 10 του Κ.Β.Σ.).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, επιτηδευματίες που τηρούν το βιβλίο αποθήκης ως προς την εξαγωγή με βάση αποφάσεις της Ε.Λ.Β., πλήρως για ορισμένα είδη (π.χ. άνω κάποιου ορίου) και προσδιορίζουν την εξαγωγή για τα λοιπά είδη (π.χ. κάτω του οριζόμενου ορίου) με την απογραφή, εμπίπτουν στην απόφαση αυτή. Αντίθετα όσοι προσδιορίζουν την εξαγωγή σ' όλα τους τα είδη με την απογραφή (π.χ. Super Markets) δεν εμπίπτουν στην υπόψη ρύθμιση.

2. Δεν καλύπτονται από την απόφαση, οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης προαιρετικά.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Στην απόφαση εμπίπτουν τα μεταφορικά γραφεία για τις φορτωτικές και τα λοιπά στοιχεία που υποχρεούνται να εκδίδουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση τήρησης της θεωρημένης κατάστασης του άρθρου 16 παρ. 6, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις, ανεξάρτητα αν οι φορτώσεις γίνονται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι.

Αυτό σημαίνει ότι, τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που ενδεχομένως εκδίδουν με βάση την παρ. 12.4.3 της Εγκυκλίου 3/24.11.1992, πρέπει να είναι θεωρημένα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Στην προβλεπόμενη κατάσταση αθεώρητων στοιχείων της παρ. 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/29.5.2002, θα αναγράφονται εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, κατ' αναλογίαν των απαιτήσεων του εντύπου Β - 1, δηλαδή:

-Επωνυμία
-Α.Φ.Μ.
-Διεύθυνση Έδρας
-Κατηγορία Βιβλίων
-Επάγγελμα

Στις εγκαταστάσεις

-Α/Α Εγκατάστασης όπως είναι στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.
-Διεύθυνση και επάγγελμα

β) Η κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας, πριν την πρώτη έκδοση αθεώρητων στοιχείων, με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002.

Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο ποσοτικής παραλαβής, όταν χρησιμοποιείται σαν στοιχείο (όχι ως βιβλίο), υπάγεται στη ρύθμιση της παρούσας.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι ενιαία κατά εγκατάσταση, δεν αποκλείεται όμως στην κατάσταση της έδρας να επισυνάπτονται ιδιαίτερες καταστάσεις κατά υποκατάστημα.

γ) Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο μέτρο αυτό και κατέχουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, θα συνεχίσουν την έκδοση αυτών μέχρι εξάντλησης τους.

δ) Ως προς τον αριθμό έναρξης της αρίθμησης στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα, διευκρινίζεται ότι θα αναγράφεται ο άμεσος επόμενος αριθμός του τελευταίου θεωρημένου στοιχείου, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης.

ε) Σε περίπτωση χρήσης ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου στην κατάσταση αναγράφεται ο αμέσως επόμενος αριθμός της ενιαίας γενικής αρίθμησης, σημειώνοντας τα είδη των στοιχείων που θα εκδίδονται απ' αυτό.

στ) Η αρίθμηση όλων των φορολογικών στοιχείων θα συνεχίσει να είναι ενιαία αύξουσα κατά χρονολογική σειρά, όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 18 παρ. 6).

ζ) Σε περίπτωση σταδιακής έναρξης έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, λόγω διαφορετικού πλήθους αποθεμάτων θεωρημένων εντύπων και σειράς εξάντλησης, κατά την πρώτη εφαρμογή η κατάσταση που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών των στοιχείων.

η) Το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., δεν θα υποβάλλουν την κατάσταση αυτή ακόμα και εάν κάνουν πράξεις οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Σε σχέση με την κατάσταση που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι επιτηδευματίες στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μεταβολή ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων, που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης, θα δηλώνεται ότι «Ουδεμία μεταβολή επέρχεται ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων που δηλώθηκαν για την προηγούμενη χρήση ............................ εάν υπάρχουν ορισμένες μεταβολές δηλώνονται μόνο αυτές.

β) Καθόσον αφορά την αναγραφή του αύξοντα αριθμού κάθε είδους και σειράς στοιχείου, κατά περίπτωση ισχύουν τα εξής:

β1. θα αναγράφεται η ένδειξη «συνεχόμενη αρίθμηση», εφόσον και στη νέα χρήση θα συνεχίζεται η αρίθμηση της προηγούμενης.

β2. θα σημειώνεται ο αύξων αριθμός που θα αποτελεί νέα αφετηρία αρίθμησης, εφόσον για το σύνολο ή σε ορισμένα είδη στοιχείων πρόκειται να σταματήσει η ακολουθούμενη αρίθμηση και να αρχίσει νέα, παραπλεύρως της ονοματολογίας κάθε είδους και σειράς στοιχείων που αφορά.

Αυτονόητο είναι για την τελευταία περίπτωση ότι, αν δεν επέλθει μεταβολή ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων, πλην όμως θα ισχύει νέα αρίθμηση, για το σύνολο των στοιχείων, με την ίδια αφετηρία έναρξης (π.χ. το Νο 1 ή το 10.001 κ.λπ.), αρκεί επιπλέον της ανωτέρω σημείωσης (περ. α) και η αναγραφή της φράσης : «νέα αφετηρία έναρξης αρίθμησης το Νο................. για το σύνολο των στοιχείων».

Επισημάνσεις

1. Η έναρξη της υποχρέωσης υποβολής της κατάστασης πριν την πρώτη εφαρμογή, της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, δεν καθορίζεται υποχρεωτικά για το πρώτο εικοσαήμερο από την ημερομηνία ισχύος της (1/7-20/7/2002), αλλά στο χρόνο που πρόκειται να προβεί ο υπόχρεος στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων (π.χ. όταν εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα), γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2002, 2003 κ.λπ.

2. Επιτηδευματίες που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1071/25.2.2000, δεν θα υποβάλλουν νέα αρχική κατάσταση ένταξης, στο εν λόγω μέτρο, δεδομένου ότι, η κατάσταση αυτή έχει ήδη υποβληθεί με βάση τις διατάξεις των ως άνω Α.Υ.Ο., οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002.

Αυτονόητο είναι ότι, για τους εν λόγω επιτηδευματίες, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής της σχετικής κατάστασης στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002.

3. Αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης (αρχικής, συμπληρωματικής, ή του πρώτου εικοσαήμερου κάθε διαχειριστικού έτους), βάσει των οριζομένων στην περ. στ' της παρ. 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, με τηλεμοιοτυπία (ΡΑΧ) ή με συστημένη επιστολή, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση υποβολής της κατάστασης με την ως άνω διαδικασία και με την ύπαρξη του αποδεικτικού υποβολής της (ΡΑΧ ΟΚ ή απόδειξη συστημένης επιστολής), οι υποβάλλοντες αυτή επιτηδευματίες, εντάσσονται άμεσα στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, με προσωπική τους ευθύνη δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή η κατάσταση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ

Με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, ουσιαστικά τα στοιχεία που προβλέπουν οι γενικές διατάξεις να εκδίδονται θεωρημένα μετατάσσονται, υπό προϋποθέσεις, στην κατηγορία των αθεώρητων, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων.

Ο έλεγχος της ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων του άρθρου 36 παράγραφο 8 του Κ.Β.Σ., συνεχίζει να πραγματοποιείται κατά την υποβολή της εν λόγω κατάστασης, κατά ρητή αναφορά στην παράγραφο 3 ε' της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002.

Όσον αφορά τον έλεγχο ασφαλιστικών χρεών ή οφειλών προς τα επιμελητήρια ο οποίος προβλέπεται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις θα συνεχίσει να γίνεται σε επίπεδο θεώρησης βιβλίων ή στοιχείων που δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΖΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002»

Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα, η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002».

Στην περίπτωση χρήσης ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση διαφόρων αθεώρητων στοιχείων από τα οποία άλλα εμπίπτουν στην απόφαση αυτή και άλλα δεν θεωρούνται με βάση τις γενικές διατάξεις (π.χ. Πιστωτικό Τιμολόγιο, Απόδειξη Δαπάνης κ.λπ.), σκόπιμο είναι η πιο πάνω φράση να τυπώνεται από τον Η/Υ, με ανάλογο προγραμματισμό, μόνο στα στοιχεία τα οποία αφορά, κατά την έκδοση αυτών.

Κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, τα φορολογικά στοιχεία που φέρουν προεκτυπωμένες τις ενδείξεις «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/6.5.1999» και «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/25.2.2000» θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος τους, δηλαδή και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (1.7.2002) και χωρίς επί πλέον αναγραφή της ένδειξης «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002».

Οι υπόχρεοι για μη θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων, που αποτυπώνουν τη σχετική ένδειξη, κατά την έκδοση αυτών, με εκτύπωση (συνήθως μέσω Η/Υ) ή με σφραγίδα, πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την κατάλληλη προετοιμασία τους (τροποποίηση λογισμικού ή αλλαγή σφραγίδας), ώστε η νέα ως άνω ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002» να αναγράφεται στα εκδιδόμενα αθεώρητα βάση της Απόφασης στοιχεία.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΟΤΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ

Όπως είναι γνωστό ο Κ.Β.Σ. προβλέπει την υποχρέωση υπογραφής των φορολογικών στοιχείων καθώς και την συνυπευθυνότητα εκδότη και λήπτη, με σκοπό την διασφάλιση των συναλλαγών (άρθρο 18).

Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε, για λόγους διασφάλισης των επιχειρήσεων και της γνησιότητας των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο απεικόνισης των ατομικών στοιχείων των επιχειρήσεων (επωνυμία, επάγγελμα, Δ/νση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), καθώς και στον ασφαλή τρόπο υπογραφής αυτών.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ - ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στις περιπτώσεις θεώρησης ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων (Ε.Μ.Ε.), στα οποία περιλαμβάνονται και στοιχεία τα οποία εξαιρούνται της απόφασης αυτής (εισιτήρια, δελτία παραγγελίας κ.λπ.), τότε αυτονόητο είναι ότι το Ε.Μ.Ε. πρέπει να θεωρείται για το σύνολο των στοιχείων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τα συνενωμένα στοιχεία που απαλλάσσονται της θεώρησης με υποχρεωτικώς θεωρούμενα στοιχεία.

Σημειώνουμε όμως ότι, οι επιχειρήσεις αυτές, πρέπει να εξετάσουν την δυνατότητα έκδοσης των θεωρημένων αυτών στοιχείων, από ιδιαίτερο μηχανογραφικό έντυπο, καθώς και την μη συνένωση στοιχείων που θεωρούνται, με αθεώρητα, προς αποφυγή αυξημένου φόρτου εργασίας.

Επίσης διευκρινίζεται ότι ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να εξετάσει στα πλαίσια των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ' του Κ.Β.Σ. την δυνατότητα έγκρισης μη θεώρησης ή κατά διάφορο τρόπο θεώρησης των μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων και των εκδιδομένων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής.

ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Α.Λ.Π. ΚΑΙ Α.Π.Υ. ΚΥΡΙΩΣ ΧΟΝΔΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΕΩΣ 5%.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ Α.Λ.Π. ΚΑΙ Α.Π.Υ. ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

1. Χονδροπωλητές, με περιορισμένο τζίρο λιανικών πωλήσεων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση β3 (και β2) και στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (ακαθ. έσοδα από 900.000 μέχρι 2934702 ευρώ - ΜΟ προσωπικού από 10 έως 50 άτομα και τηρούντες βιβλίο αποθήκης), εφόσον είναι κυρίως χονδροπωλητές και το ποσοστό των λιανικών τους πωλήσεων, κατά την προηγούμενη χρήση δεν ξεπερνά το 5%, εκδίδουν δε τις Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο μαζί με τα λοιπά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1809/1988, θεωρείται ότι, κατά βάση, οι λιανικές τους αυτές πωλήσεις είναι εν πολλοίς περιστασιακές και για τη διευκόλυνση των μηχανογραφικών τους εφαρμογών εγκρίνεται να εκδίδουν και τις Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ. αθεώρητες, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Οι εν λόγω επιτηδευματίες θα περιλαμβάνουν στην κατάσταση που υποβάλλεται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 της Απόφασης, σχετική αναφορά για το ποσοστό των λιανικών πωλήσεων της προηγούμενη χρήσης.

2. Γενικά για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και ζ' της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/2002, και εκδίδουν αθεώρητες τις Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ., κατά περίπτωση, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι ως άνω επιτηδευματίες εκδίδουν αθεώρητες τις Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. που εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ. Επίσης εκδίδουν αθεώρητες τις χειρόγραφες Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. (έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, έκδοση από πρόσκαιρα λειτουργούντα υποκαταστήματα, εκθέσεις κ.λπ.) ή στις περιπτώσεις βλάβης της φ.τ.μ. ή του Η/Υ.

Συμπερασματικά δεν παρέχεται δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων χειρογράφων Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. που θα υποκαθιστούν την έκδοση με φ.τ.μ. ή Η/Υ.

Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι διατάξεις του ν. 1809/1988, περί υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. ή εναλλακτικής χρήσης Η/Υ, είναι ειδικές και κατισχύουν.

Οπότε για περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων που δεν εξαιρούνται του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. δεν μπορεί, συνεπεία εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002, να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις.

ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΡΟΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ η ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ. 2γ') του Κ.Β.Σ., ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή, μπορεί να εγκρίνει την κατά διάφορο τρόπο θεώρηση ή μη θεώρηση των μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων και των στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής.

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την θεώρηση των φορολογικών τους στοιχείων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας και να ζητήσουν την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων για τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία.

Οι Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ. και οι αρμόδιοι επιθεωρητές να κάνουν με ευρύτητα χρήση του δικαιώματος τους σε ειδικές και οριακές περιπτώσεις επιχειρήσεων όπως:

α) Η επιχείρηση υπερκαλύπτει το κριτήριο των ακαθαρίστων εσόδων, αλλά δεν πληρεί το κριτήριο του προσωπικού (π.χ. Ακαθάριστα έσοδα 3.000.000 ευρώ, προσωπικό 40 άτομα, ή Ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 ευρώ, προσωπικό 8 άτομα, κ.ο.κ.).

β) Προέρχεται από συγχώνευση πολλών μικρότερων επιχειρήσεων, από τις οποίες καμία δεν είχε τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος, πλην όμως μετά την συγχώνευση η «νέα» εταιρεία ουσιαστικά έχει αυτές τις προϋποθέσεις.

γ) Πρόκειται για νέα επιχείρηση μεγάλου μεγέθους η οποία πληρεί το κριτήριο του προσωπικού.

δ) Άλλες επιχειρήσεις σημαντικού μεγέθους με καλή φορολογική εικόνα, μεγάλο αριθμό μηχανογραφικώς εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων και ικανό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού.

ε) Επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο χονδροπωλήτριες, με ποσοστό λιανικών πωλήσεων πάνω από 5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία μηχανογραφικά, για τις Α.Λ.Π., τις Α.Π.Υ. και λοιπά στοιχεία υποκείμενα σε θεώρηση, εφόσον η φορολογικής τους εικόνα είναι καλή, τα εκδιδόμενα στοιχεία είναι σημαντικού πλήθους και η οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης είναι τέτοια που παρέχουν εχέγγυα μη καταστρατήγησης.

Σημειώνεται ότι, κατά την χορήγηση των προαναφερομένων εγκρίσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο στις πιο πάνω κατηγορίες επιτηδευματιών όσο και σε άλλες περιπτώσεις εγκρίσεων, τα οριζόμενα στην εγκύκλιο μας 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των Υπηρεσιών, παρατίθεται σχετικός πίνακας, των περιπτώσεων υπόχρεων που εμπίπτουν στο μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση των φορολογικών στοιχείων, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
της παραγράφου 1

Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ.

Όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

-

Περίπτωση α'

β1. Κατηγορία επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της Απόφασης (εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ.)

1. Ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.934.702 ευρώ.
2. Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα και άνω

Περίπτωση β'

β2. Κατηγορία επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29-5-2002 για νομοτεχνική παράθεση, λόγω της κωδικοποίησης υφισταμένων διατάξεων (της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/1999) οι οποίες ισχύουν μέχρι 30-6-2002. Από 1.7.2002 καλύπτεται από την κατωτέρω περίπτωση β3.

β3. Κατηγορία επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Ως ανωτέρω (υποπερίπτωση β1) με επιπλέον εξαίρεση της Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ.

1. Ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ. 2. Μέσο όρο προσωπικού 10 άτομα και άνω.

Μεταφορείς

Φορτωτικές, αποδείξεις μεταφοράς και διορθωτικά σημειώματα

Τήρηση υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολογίου μεταφοράς.

Περίπτωση γ'

ΚΤΕΛ

Αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

-

Περίπτωση δ'

Εκμεταλλευτές πλοίων του π.δ. 120/1997 (ναυσιπλοΐα)

Εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και αποδείξεις μεταφοράς

Εφόσον έχουν ενταχθεί στο σύστημα του Υ.Ε.Ν. ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτήριων.

Περίπτωση ε'

Επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

Όλα τα στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές στα πρόσθετα βιβλία

Υποχρεωτική αναγραφή στα πρόσθετα βιβλία, του α/α και της αξίας του φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας από την έκδοσή του.

Περίπτωση στ'

Επιτηδευματίες που τηρούν υποχρεωτικά βιβλίο αποθήκης, ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση β1 με επί πλέον εξαίρεση τις Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ.

Υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου αποθήκης ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή έστω και για ένα κλάδο.

Περίπτωση ζ'

Μεταφορικά γραφεία (όχι οι διαμεταφορείς)

Όλα τα στοιχεία του άρθρου 16 (φορτωτικές κ.λπ.)

Να τηρούν υποχρεωτικά τη θεωρημένη κατάσταση του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι και να καταχωρούν σ' αυτήν τον α/α της φορτωτικής ως και το κόμιστρο εντός της επομένης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης