Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2019 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

ΜΕΡΟΣ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)

Άρθρο 1
Σύσταση - επωνυμία - έδρα

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» (ΕΟΔΥ), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Η επωνυμία στα αγγλικά ορίζεται ως "Hellenic National Public Health Organization" (HNPHO).
Περαιτέρω, με τη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου ως έδρα του ΕΟΔΥ, ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
 

1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» (ΕΟΔΥ), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Η επωνυμία στα αγγλικά ορίζεται ως "Hellenic National Public Health Organization" (HNPHO).
2. Έδρα του ΕΟΔΥ ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.


Άρθρο 2
Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι του Οργανισμού αλλά και τα μέσα για την επίτευξη αυτών που είναι οι ακόλουθοι:
O ΕΟΔΥ έχει σκοπό την προσφορά υπηρεσιών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του συστήματος υγείας της χώρας να αμύνεται έναντι των μεταδοτικών και μη νοσημάτων μέσω της τεκμηριωμένης και διεπιστημονικής ανίχνευσης, αξιολόγησης, αναφοράς και παρέμβασης στις περιπτώσεις κινδύνων που σχετίζονται με αυτά. Οι βασικές λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως την επιδημιολογική επιτήρηση, γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά θέματα, ετοιμότητα, εκπαίδευση στον τομέα της δημόσιας υγείας, διεθνείς σχέσεις, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας.
Ο ΕΟΔΥ αποτελεί κρίσιμη υποδομή που συνιστά το επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λειτουργίες του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται. Στόχοι του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν.
β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία.
γ) Η κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού - στόχου για την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και ευζωίας του.
δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, πρόληψη των χρονίων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση των σχετικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης, τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης.
β) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
γ) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα δημόσιας υγείας.
δ) Η παροχή έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό την υποστήριξη της λήψης τεκμηριωμένων επιστημονικά αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές και το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό.
ε) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η συμβολή στην οργάνωση και προώθηση των διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν στη δημόσια υγεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
στ) Η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
ζ) Η υποστήριξη ερευνητικών δράσεων, και συγκεκριμένα η συμβολή στην έρευνα, με κριτήριο ζητήματα υγειονομικής προτεραιότητας για τον πληθυσμό, μέσω της οργάνωσης και χρηματοδότησης εθνικών και υπερεθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και η θέσπιση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της επιδημιολογίας.
η) Η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Ιατρική και την Κοινοτική Νοσηλευτική καθώς και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας και άλλων εμπλεκομένων σε θέματα δημόσιας υγείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, διοργάνωσης επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού προσωπικού της χώρας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
θ) Η συστηματική ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, μέσω της ενεργού συμμετοχής και εκπροσώπησης σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και εν γένει συναντήσεις θεσμών και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως η παρακολούθηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την κοινή απόκριση σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα επιτήρησης σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών.
 

1. O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιαιτέρως των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων παρέμβασης. Ο ΕΟΔΥ αναπτύσσει και προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και γενικότερα στη μείωση του βάρους από τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Οι βασικές λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η εκτίμηση κινδύνου, η παροχή γνωμοδοτήσεων σε επιστημονικά θέματα, η ετοιμότητα και απόκριση, η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση και επιμόρφωση/κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τους κινδύνους σοβαρών υγειονομικών απειλών και η προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ συνιστά το επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λειτουργίες του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.
2. Στόχοι του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών,
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν.
β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία.
γ) Η κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού - στόχου για την
προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και ευζωίας του.
δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των χρονίων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.
3. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση των σχετικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης, τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης.
β) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
γ) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα δημόσιας υγείας.
δ) Η παροχή έγκυρων επιδημιολογικών δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές και τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό. ε) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η συμβολή στην οργάνωση και προώθηση των διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν στη δημόσια υγεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
στ) Η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
ζ) Η υποστήριξη ερευνητικών δράσεων, και συγκεκριμένα η συμβολή στην έρευνα, με κριτήριο ζητήματα υγειονομικής προτεραιότητας για τον πληθυσμό, μέσω της οργάνωσης και χρηματοδότησης εθνικών και υπερεθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και η θέσπιση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της επιδημιολογίας.
η) Η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία, στην Κοινωνική Ιατρική και στην Κοινοτική Νοσηλευτική καθώς και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας και άλλων εμπλεκομένων σε θέματα δημόσιας υγείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, διοργάνωσης επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού προσωπικού της χώρας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
θ) Η συστηματική ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, μέσω της ενεργού συμμετοχής και εκπροσώπησης σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και εν γένει συναντήσεις θεσμών και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η παρακολούθηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την κοινή απόκριση σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα επιτήρησης σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών.Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται τα Όργανα διοίκησης του ΕΟΔΥ τα οποία είναι: α) Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), β) ο Πρόεδρος και γ) οι δύο (2) Αντιπρόεδροι. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται τα προσόντα του Πρόεδρου του ΔΣ και των Αντιπροέδρων, καθώς και ο τρόπος επιλογής τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των παραπάνω προσώπων, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ορίζονται δύο θέσεις αντιπρόεδρων, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται αρμόδιος για τα μεταδοτικά νοσήματα και ο άλλος για τα μη μεταδοτικά. Οι Αντιπρόεδροι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Αντιπρόεδρο, που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Τα έξι (6) μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και το έβδομο μέλος προτείνεται από το Σύλλογο των εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού του ΔΣ, ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης των Αντιπροέδρων του ΔΣ, καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος για κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του ΔΣ είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη θητεία. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, που τον αντικαθιστά. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, λόγω κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Αν κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διοριστούν νέα μέλη, το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για έξι (6) μήνες, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.
 

1. Όργανα διοίκησης του ΕΟΔΥ είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι.
2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ορίζεται δε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι Αντιπρόεδροι του ΔΣ, εκ των οποίων ο ένας είναι αρμόδιος για τα μεταδοτικά νοσήματα και ο άλλος για τα μη μεταδοτικά, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, μεταπτυχιακού τίτλου και να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι Αντιπρόεδροι ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Αντιπρόεδρο, που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Τα έξι (6) μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και το έβδομο μέλος προτείνεται από τον Σύλλογο των εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού του ΔΣ, ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης των Αντιπροέδρων του ΔΣ, καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος για κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη θητεία.
4. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, που τον αντικαθιστά. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, λόγω κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Αν κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διοριστούν νέα μέλη, το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για έξι (6) μήνες, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ αλλά και των Αντιπροέδρων αυτού, καθώς και η αναπλήρωσή τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) ορίζει έναν από τους δύο Αντιπροέδρους ως αντικαταστάτη του στο ΔΣ, β) συγκαλεί το ΔΣ, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του, γ) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την οργάνωση, το συντονισμό και την καθοδήγηση του εκτελούμενου έργου, δ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου όσων προσλαμβάνονται με αποφάσεις του ΔΣ, ε) κατανέμει το πάσης φύσης προσωπικό του Οργανισμού, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, στ) υπογράφει τις συμβάσεις για την εκτέλεση από τον Οργανισμό ερευνητικών ή άλλων έργων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, ζ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών, η) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, θ) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, ι) Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Οργανισμού. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο που έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Πρόεδρος δύναται να εκχωρεί μία (1) ή περισσότερες από τις ως άνω αρμοδιότητές του, σε κάθε έναν από τους Αντιπροέδρους με πράξη του η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι που τους έχουν μεταβιβασθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο, κωλύονται ή απουσιάζουν, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τις ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος.
 

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το ΔΣ, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του,
β) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την οργάνωση, τον
συντονισμό και την καθοδήγηση του εκτελούμενου έργου, γ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου όσων προσλαμβάνονται με αποφάσεις του ΔΣ, δ) κατανέμει το πάσης φύσης προσωπικό του Οργανισμού, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, ε) υπογράφει τις συμβάσεις για την εκτέλεση από τον Οργανισμό ερευνητικών ή άλλων έργων,
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, στ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών, ζ) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,
η) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,
θ) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Οργανισμού.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
3. Ο Πρόεδρος δύναται να εκχωρεί μία ή περισσότερες από τις ως άνω αρμοδιότητές του σε κάθε έναν από τους Αντιπροέδρους με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στην περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι, στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, κωλύονται ή απουσιάζουν, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τις ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος προς αναπλήρωσή τους.Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, οι αρμοδιότητες του ΔΣ. Ειδικότερα, το ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) διαμορφώνει την επιστημονική στρατηγική του Οργανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία, β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στην οργάνωση του φορέα και ειδικότερα, στη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, στην πραγματοποίηση και στον έλεγχο των εκάστοτε δαπανών, στην ορθολογική λειτουργία και γενικότερα στη λήψη οιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού, γ) προβαίνει στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών, δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΔΥ, ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του οργανισμού, τους υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας, στου οποίου την έγκριση υπόκεινται και κατανέμει τις πιστώσεις του ΕΟΔΥ. Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
 

1. Το ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) διαμορφώνει την επιστημονική στρατηγική του Οργανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία,
β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την οργάνωση του φορέα και ειδικότερα, τη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, την πραγματοποίηση και τον έλεγχο των εκάστοτε δαπανών, την ορθολογική λειτουργία και γενικότερα τη λήψη οιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού, γ) προβαίνει στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΔΥ,
ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του οργανισμού, τους υποβάλλει προς έγκριση
στον Υπουργό Υγείας και κατανέμει τις πιστώσεις του ΕΟΔΥ. 2. Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.Άρθρο 6
Πόροι του ΕΟΔΥ


Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς και οι πόροι του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα οι πόροι του ΕΟΔΥ προέρχονται από: α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, β) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του, γ) έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προέρχονται από τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, δ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, ε) έσοδα που θα προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ΕΟΔΥ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης ανωτάτου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγχου, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διενέργειας του ανωτέρω διαχειριστικού ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 

1. Οι πόροι του ΕΟΔΥ είναι:
α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας,
β) οι δωρεές, οι κληρονομίες, τα κληροδοτήματα, οι εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και τα
έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του, γ) τα έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προέρχονται από τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, δ) τα έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, ε) τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
2. Η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ΕΟΔΥ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ανωτάτου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγχου, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διενέργειας του ανωτέρω διαχειριστικού ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.Άρθρο 7
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Ο.Δ.Υ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και διάθεσης των ανωτέρω κονδυλίων.
 

1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Ο.Δ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και διάθεσης των ανωτέρω κονδυλίων.Άρθρο 8
Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης, που αφορά στη Δημόσια Υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης από τον ΕΟΔΥ με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού Υγείας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), μετά από την υποβολή αιτήματος του ΕΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας αρχής. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωμοδοτική αρμοδιότητά της μέσα σε αποκλειστική χρονική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της.
 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης, που αφορά τη δημόσια υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης από τον ΕΟΔΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού Υγείας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), μετά από την υποβολή αιτήματος του ΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας αρχής. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωμοδοτική αρμοδιότητά της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της.Άρθρο 9
Διοικητική Διάρθρωση του ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η διοικητική διάρθρωση του ΕΟΔΥ, τόσο σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων όσο και σε επίπεδα Διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα των κυρίων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων των επιμέρους μονάδων του οργανισμού που έχουν ως ακολούθως:
1. Ο ΕΟΔΥ διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας,
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας,
γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο με:
γα) Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού,
γβ) Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης,
γγ) Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής
γδ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών, καθώς και
δ) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο:
δα) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, το οποίο διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
i) Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ,
ii) Γραμματείας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και
iii) Γραμματείας Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.
δβ) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας,
δγ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
δδ) Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) και
δε) τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.
ε) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο:
αα) Νομική Υπηρεσία, και
ββ) Τμήμα Προσωπικών δεδομένων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων:
αα) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS,
αβ) Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ),
αγ) Τμήμα Ηπατίτιδων,
αδ) Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS.
β) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα:
βα) Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης,
ββ) Τμήμα Νοσημάτων, που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Λοιμώξεων,
βγ) Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων (Σ.Κ.Α.Ε.Μ.),
βδ) Τμήμα Λοιμώξεων του Αναπνευστικού,
βε) Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων,
βστ) Τμήμα Νοσημάτων, που μεταδίδονται με Διαβιβαστές,
βζ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων,
βη) Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που συνδέονται με φροντίδα υγείας.
γ) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών:
γα) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης Διακοπής Καπνίσματος,
γβ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων,
γγ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματισμών.
δ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής Υγείας:
δα) Τμήμα Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων, Στατιστικής και Διαχείρισης Δεδομένων,
δβ) Τμήμα Συντονισμού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων,
δγ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων Κ.Ε.Δ.Υ.- Π.Ε.Δ.Υ.,
δδ) Περιφερειακό ΕΟΔΥ Βόρειας Ελλάδας. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού:
αα) Τμήμα Προσωπικού.
αβ) Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
αγ) Τμήμα Υλικού.
αδ) Τεχνική Υπηρεσία.
β) Διεύθυνση Οικονομικού:
βα) Τμήμα Προϋπολογισμού και δημοσιονομικών αναφορών
ββ) Τμήμα Μισθοδοσίας.
βγ) Τμήμα Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Πληρωμής Δαπανών.
βδ) Τμήμα Προμηθειών.
βε) Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κονδυλίων Έρευνας.
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
a) Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων και Εφαρμογών:
αα) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων.
αβ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων.
αγ) Τμήμα εφαρμογής Πολιτικής Ασφαλείας.
αδ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
β) Διεύθυνση Υπηρεσιών:
βα) Τμήμα Σχεδιασμού Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας
ββ) Τμήμα Τυποποίησης, Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Υπηρεσιών.
βγ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
γ) Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης:
γα) Τμήμα Μεθόδων, Προτύπων, Τεκμηρίωσης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Ποιότητας.
γβ) Τμήμα Στατιστικών Αναλύσεων και Εξόρυξης Γνώσης.
γγ) Τμήμα Εκπαίδευσης.
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας
δα)Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας
δβ) Τμήμα εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, επιπρόσθετα με τον κύριο ρόλο της, δρα βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, που ορίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης, με άμεση απόκριση σε έκτακτα γεγονότα διαχείρισης καταστάσεων και συμβάντων που συνιστούν απειλές για τη Δημόσια Υγεία, και συντονίζει τη δράση της και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ΤΠΕ του Οργανισμού με άλλους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας για ειδικές περιστάσεις μολυσματικών παραγόντων τύπου C4I (Command, Control, Coordination, Communication και Intelligence). Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει, με ψηφιακές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες, αποστολές ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων, και διασφαλίζει τη λειτουργία των επιλεγμένων ως κρίσιμων υποσυστημάτων του Οργανισμού. Με αυτό το ρόλο λειτουργεί με ετοιμότητα απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους Δημόσιας Υγείας, σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη βάση, βάσει πρωτοκόλλων εκτάκτων περιστάσεων και διαχείρισης κρίσεων, κατευθυντήριων οδηγιών από εποπτεύουσες αρχές ή/και σε συντονισμό με συνεργαζόμενους διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά δίκτυα, και εισηγείται την αναθεώρηση πρωτοκόλλων εκτάκτων περιστάσεων και διαχείρισης κρίσεων, ως προς το σκέλος χρήσης λύσεων ΤΠΕ.
 

1. Ο ΕΟΔΥ διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας,
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας,
γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού,
γβ) Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης,
γγ) Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής,
γδ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών, καθώς και
δ) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο, ως εξής:
δα) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, το οποίο διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
i) Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ,
ii) Γραμματείας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και
iii) Γραμματείας Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.
δβ) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας,
δγ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
δδ) Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.), καθώς και
δε) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.
ε) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:
εα) Νομική Υπηρεσία και
εβ) Τμήμα Προσωπικών Δεδομένων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS,
αβ) Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ),
αγ) Τμήμα Ηπατίτιδων,
αδ) Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS.
β) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης,
ββ) Τμήμα Νοσημάτων, που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Λοιμώξεων,
βγ) Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων (Σ.Κ.Α.Ε.Μ.),
βδ) Τμήμα Λοιμώξεων του Αναπνευστικού,
βε) Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων,
βστ) Τμήμα Νοσημάτων, που μεταδίδονται με Διαβιβαστές,
βζ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων,
βη) Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που συνδέονται με φροντίδα υγείας.
γ) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών που διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης Διακοπής Καπνίσματος,
γβ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων,
γγ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματισμών.
δ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής Υγείας που διαρθρώνεται ως εξής:
δα) Τμήμα Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων, Στατιστικής και Διαχείρισης Δεδομένων,
δβ) Τμήμα Συντονισμού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων,
δγ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων Κ.Ε.Δ.Υ.- Π.Ε.Δ.Υ.,
δδ) Περιφερειακό ΕΟΔΥ Βόρειας Ελλάδας.
3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Προσωπικού,
αβ) Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
αγ) Τμήμα Υλικού,
αδ) Τεχνική Υπηρεσία.
β) Διεύθυνση Οικονομικού που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
ββ) Τμήμα Μισθοδοσίας,
βγ) Τμήμα Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Πληρωμής Δαπανών,
βδ) Τμήμα Προμηθειών,
βε) Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κονδυλίων Έρευνας.
4. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων και Εφαρμογών που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων,
αβ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων,
αγ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικής Ασφαλείας,
αδ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
β) Διεύθυνση Υπηρεσιών που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Σχεδιασμού Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας,
ββ) Τμήμα Τυποποίησης, Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Υπηρεσιών,
βγ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
γ) Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης που διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Μεθόδων, Προτύπων, Τεκμηρίωσης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Ποιότητας,
γβ) Τμήμα Στατιστικών Αναλύσεων και Εξόρυξης Γνώσης,
γγ) Τμήμα Εκπαίδευσης.
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας που διαρθρώνεται ως εξής:
δα) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας,
δβ) Τμήμα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας.Άρθρο 10
Προσωπικό του ΕΟΔΥ


Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζονται τα προσόντα του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή, ως εξής: συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι:
α) η κατοχή πτυχίου επιστημών υγείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διδακτορικού τίτλου σπουδών σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο,
β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός.
Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας του ΕΟΔΥ. Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζονται τα προσόντα του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή ως εξής: συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Διοικητικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι:
α) η κατοχή πτυχίου διοικητικών ή οικονομικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο,
β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός.
Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας του ΕΟΔΥ.
Στον ΕΟΔΥ συνιστάται μία (1) θέση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι:
α) η κατοχή πτυχίου πληροφορικής ή θετικών επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής,
β) η συμμετοχή και εμπειρία ως τεχνικού υπευθύνου σε μεγάλα έργα πληροφορικής,
γ) η εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας.
Για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικής Υγείας του ΕΟΔΥ. Με την τρίτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού του ΕΟΔΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στους εργαζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Περεταίρω προβλέπεται ότι προσωπικό του ΕΟΔΥ που ασκεί ιδιωτικό έργο μπορεί να συνεχίσει την άσκηση αυτού, εφόσον υποβληθεί αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του παρόντος άρθρου και μέχρι την κρίση του αρμοδίου οργάνου.
Με την τέταρτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης εισάγεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΟΔΥ σε εικοσιτετράωρη βάση και ρυθμίζονται εργασιακά και μισθολογικά θέματα του προσωπικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Οργανισμού, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών του. Στους εργαζόμενους αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες) που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176) ή τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4498/2017 (Α' 172) ως προς το ιατρικό προσωπικό.
 

1. Στον ΕΟΔΥ συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι: α) η κατοχή πτυχίου επιστημών υγείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διδακτορικού τίτλου σπουδών σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο, κατά προτίμηση στον τομέα της δημόσιας υγείας, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας του ΕΟΔΥ.
2. Στον ΕΟΔΥ συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Διοικητικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι: α) η κατοχή πτυχίου διοικητικών ή οικονομικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση (management/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού), β) η ευδόκιμη υπηρεσία, πλέον των δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή δημοσιεύεται προκήρυξη τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας του ΕΟΔΥ.
3. Στον ΕΟΔΥ συστήνεται μία (1) θέση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής είναι: α) η κατοχή πτυχίου πληροφορικής ή θετικών επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, β) η συμμετοχή και εμπειρία ως τεχνικού υπευθύνου σε μεγάλα έργα πληροφορικής και γ) η εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας. Για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας δημοσιεύεται προκήρυξη τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικής Υγείας του ΕΟΔΥ.
4. Το προσωπικό του ΕΟΔΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στους εργαζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προσωπικό του ΕΟΔΥ που ασκεί ιδιωτικό έργο μπορεί να συνεχίσει την άσκηση αυτού, εφόσον υποβληθεί αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της παρούσας παραγράφου και μέχρι την κρίση του αρμοδίου οργάνου.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Οργανισμού, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών του. Στους εργαζόμενους αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες) που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176) ή τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4498/2017 (Α' 172) ως προς το ιατρικό προσωπικό.Άρθρο 11
Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων


Με την πρώτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου, προβλέπεται η τήρηση αρχείου κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων στον ΕΟΔΥ, όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων και επιπρόσθετα, η τήρηση, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του, αρχείων επιδημιολογικών δεδομένων και δειγμάτων βιολογικών υλικών που συστάθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α' 176).
Με τη δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης του ΕΟΔΥ από φορείς και ιατρούς. Ειδικότερα, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον ΕΟΔΥ, με κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και, ιδίως, με ψηφιακή καταγραφή και διασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεομοιοτυπία για κάθε κρούσμα νοσήματος της παραγράφου 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του.
Με την τρίτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου καθορίζονται τα νοσήματα, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του ΕΟΔΥ και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δήλωση των νοσημάτων αυτών, κατά περίπτωση και κατά νόσημα ή κατηγορία νοσημάτων. Με την τέταρτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ορίζονται τα λοιπά αρχεία που πρέπει να τηρούνται στον ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
 

1. Στον ΕΟΔΥ τηρείται αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων. Στον ΕΟΔΥ τηρούνται, επίσης, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του, αρχεία επιδημιολογικών δεδομένων και δειγμάτων βιολογικών υλικών που συστάθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α' 176), τηρουμένων αυστηρώς των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικώς με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον ΕΟΔΥ, με κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και, ιδίως, με ψηφιακή καταγραφή και διασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία,
τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε κρούσμα νοσήματος της παραγράφου 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΟΔΥ, καθορίζονται τα νοσήματα, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του ΕΟΔΥ και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δήλωση των νοσημάτων αυτών, κατά περίπτωση και κατά νόσημα ή κατηγορία νοσημάτων.Άρθρο 12
Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα δημόσιας υγείας


Με την πρώτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου θεσπίζεται η λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα ή καταστάσεις που άπτονται της δημόσιας υγείας, ενώ με υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα όπως η γεωγραφική κατανομή τους ανά την επικράτεια, ο τρόπος χρηματοδότησής τους, οι προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναγνωρίζονται εργαστήρια, τμήματα των ΑΕΙ, και μονάδες νοσοκομείων ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα, καθώς, επίσης, και να τους ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών προς τον ΕΟΔΥ. Με τη δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των κέντρων αναφοράς.
Με την τρίτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 1, ορίζεται ότι τα εργαστήρια, τα τμήματα των ΑΕΙ και οι μονάδες νοσοκομείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν νόμιμα αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα και τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 και τις κείμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
Με την τέταρτη και πέμπτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα των όρων και των προϋποθέσεων της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με τα Κέντρα Αναφοράς. Η εξειδίκευση των ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών, οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται σε καθένα από αυτά, ή οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδημιολογικών δεδομένων προς τον ΕΟΔΥ, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΔΥ και του φορέα στον οποίο υπάγονται τα τμήματα ή οι μονάδες της παραγράφου 1, ύστερα από έγκριση από τον Υπουργού Υγείας. Επίσης ορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης των Κέντρων Αναφοράς της παραγράφου 1.
 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα ή καταστάσεις που άπτονται της δημόσιας υγείας, η γεωγραφική κατανομή τους ανά την επικράτεια, ο τρόπος χρηματοδότησής τους, οι προδιαγραφές και τα επιστημονικά κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναγνωρίζονται εργαστήρια, τμήματα των ΑΕΙ, και μονάδες νοσοκομείων ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα, καθώς, επίσης να τους ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών προς τον ΕΟΔΥ.
2. Η αναγνώριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 Κέντρων Αναφοράς, λαμβάνει χώρα μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο, βάσει επιστημονικών κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση αυτή, στα οποία περιλαμβάνονται η εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, πιστοποιήσεις, η στελέχωση με προσωπικό και το επιστημονικό έργο.
3. Έως την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 1, τα εργαστήρια, τα τμήματα των ΑΕΙ και οι μονάδες νοσοκομείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν νόμιμα αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα νοσήματα και τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α' 176) και τις κείμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
4. Οι επιμέρους όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με τα Κέντρα Αναφοράς, όπως η εξειδίκευση των ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών, οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται σε καθένα από αυτά, ή οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδημιολογικών δεδομένων προς τον ΕΟΔΥ, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΔΥ και του φορέα στον οποίο υπάγονται τα τμήματα ή οι μονάδες της παραγράφου 1, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας.
5. Τα Κέντρα Αναφοράς της παραγράφου 1 χρηματοδοτούνται από πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Η διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων που αναγνωρίζονται ως Κέντρα Αναφοράς και υπόκεινται στην εποπτεία και στον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων κατά περίπτωση ελεγκτικών αρχών.Άρθρο 13
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας


Με την πρώτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 αποτελεί οργανική μονάδα του ΕΟΔΥ, ενώ τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ίδιου άρθρου συνιστούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΟΔΥ.
Με τη δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι Τμήματα των ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή περιφέρειες μπορεί να συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με καθέναν από τους ανωτέρω φορείς καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους. Με την τρίτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός, το αντικείμενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, καθώς και η ίδρυση νέων ή η κατάργηση υφισταμένων.
 

1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (Α' 176) αποτελεί οργανική μονάδα του ΕΟΔΥ. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ίδιου άρθρου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΟΔΥ.
2. Τμήματα των ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με καθέναν από τους ανωτέρω φορείς καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός, το αντικείμενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, καθώς και η ίδρυση νέων ή η κατάργηση υφισταμένων.Άρθρο 14
Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας


Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι ο οργανισμός του ΕΟΔΥ καταρτίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του ΕΟΔΥ, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΕΟΔΥ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 7. Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 9, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.Άρθρο 15
Κατάργηση ΕΟΔΥ


Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που έχει ιδρυθεί με το ν. 4600/2019, καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, ο ΕΟΔΥ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕΟΔΥ περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον ΕΟΔΥ. Το ΔΣ του ΕΟΔΥ προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του ΕΟΔΥ, ως καθολικού διαδόχου του ΕΟΔΥ Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου, των κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./ ΕΟΔΥ, σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από τον ΕΟΔΥ ως καθολικού διαδόχου του.
 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4600/2019 (Α' 43), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, ο ΕΟΔΥ.
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νπδδ ΕΟΔΥ περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο νπιδ ΕΟΔΥ του παρόντος νόμου. Το ΔΣ του νπιδ ΕΟΔΥ διενεργεί απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του, ως καθολικού διαδόχου του νπδδ ΕΟΔΥ. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το νπιδ ΕΟΔΥ, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου, των κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./ΕΟΔΥ, σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από το νπιδ ΕΟΔΥ ως καθολικό διάδοχό του.Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις


Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΥ
Με την δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που εγκρίθηκε με την Υ1/οικ. 5028/22.6.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β' 831), ενώ το ΔΣ δύναται να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους. Με την τρίτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι το προσωπικό του ΕΟΔΥ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον ΕΟΔΥ και κατατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον οργανισμό του άρθρου 13 και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Με την τέταρτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι οι διαδικασίες μετάταξης σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης του προσωπικού του πρώην ΕΟΔΥ που εμπίπτει στο άρθρο 63, παράγραφος 5 του ν. 4600/2019 διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον το επιθυμούν οι αιτούντες.
Με την έβδομη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι λοιπό προσωπικό του ΕΟΔΥ, πλην ιατρών, μπορούν να συνεχίσει την άσκηση ιδιωτικού έργου, εφόσον υποβάλλει αίτηση εντός ενός (1) έτους, μετά την δημοσίευση του παρόντος.
Με την όγδοη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο. Με την ένατη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο «ΕΟΔΥ» εφεξής θα θεωρείται ο «ΕΟΔΥ».
Με την δέκατη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι στο άρθρο 1 παρ. 2, εδάφιο ιστ. του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α) η φράση «Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται με τη φράση «Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό».
 

1. Μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νπδδ ΕΟΔΥ.
2. Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που εγκρίθηκε με την Υ1/οικ.5028/22.6.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β' 831). Στην ανωτέρω περίπτωση, το ΔΣ δύναται να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
3. Το προσωπικό του νπδδ ΕΟΔΥ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στο νπιδ ΕΟΔΥ και κατατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον οργανισμό του άρθρου 14 και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα.
4. Οι διαδικασίες μετάταξης σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης του προσωπικού του πρώην ΕΟΔΥ που εμπίπτει στο άρθρο 63 παράγραφος 5 του ν. 4600/2019 (Α' 43) διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον το επιθυμούν οι αιτούντες.
5. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο «ΕΟΔΥ», εφεξής θεωρείται ο «ΕΟΔΥ» ως νπιδ.
7. Στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιστ' του ν. 3812/2009 (Α' 234) η φράση «Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται με τη φράση «Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό».ΜΕΡΟΣ Β'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 17
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α' 262), με την οποία παρασχέθηκε στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με εμβαδόν άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, η δυνατότητα να δημιουργούν στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους τους, χώρους καπνιζόντων μέχρι το 1/2 του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατά συνέπεια, με την ως άνω διάταξη του ν. 3986/2011 θεσπίσθηκε εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους, των ανωτέρω καταστημάτων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από μέρους τους οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους). Ωστόσο, με την υπ' αριθ. ΣτΕ 551/2019 απόφαση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α' 152) είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005 (Α' 298) διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο του καπνού, η οποία μετά την κύρωσή της απέκτησε αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Ενόψει λοιπόν της συγκεκριμένης νομολογιακής εξέλιξης και σε συμμόρφωση προς τη δικαιοδοτική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 σχετικά με τη θέσπιση εξαίρεσης από τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τμ και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.
Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κατά του καπνίσματος και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ρητά και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο μπορεί να συνδράμει πλέον και αυτοτελώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών οργάνων ελέγχου στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 

Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (Α' 262) και προστίθενται νέες παράγραφοι 2, 3 και 4 στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3868/2010 (Α'129).
2. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.».Άρθρο 18
Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους


Σκοπός της διάταξης είναι η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσης σε αυτό, καθώς και για την αποφυγή λήψης παραδειγματισμού ή προώθησης προτύπων ατόμων που καπνίζουν.
 

Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α' 262) αντικαθίσταται και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2 Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,
γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι.
ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α' 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.».Άρθρο 19
Καπνικά μασώμενα προϊόντα

Με την προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του χρόνου έναρξης ισχύος του μέρους εκείνου της διάταξης της παραγράφου 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α' 43), που αναφέρεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού. Ως εκ τούτου, αναβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4419/2016 (Α' 174) από 10.9.2019 για τις 30.3.2020. Η ανάγκη να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες η έναρξη ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού, κρίνεται αναγκαία καθότι το καθεστώς εφαρμογής της διάταξης ευρίσκεται στο στάδιο της σχετικής επεξεργασίας από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Υγείας (DG HEALTH) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α' 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παρ. 2, 17 παρ. 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α' 174), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020.».ΜΕΡΟΣ Γ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (CLAWBACK)

Άρθρο 20
Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Δια της προωθούμενης ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων να προβαίνουν σε εθελούσια μείωση τιμής φαρμακευτικού προϊόντος, για την οποία θα εκδίδεται συμπληρωματικό δελτίο τιμής. Με τη νομοθετική κατοχύρωση της συγκεκριμένης δυνατότητας εθελούσιας μείωσης της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων επιχειρείται η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία με τη σειρά της δύναται να οδηγήσει στη γενικότερη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων δύνανται να προσφέρουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τιμές χαμηλότερες των ορισθεισών στο δελτίο τιμών. Οι χαμηλότερες αυτές τιμές τυγχάνουν εφαρμογής κατόπιν εκδόσεως συμπληρωματικού δελτίου τιμών. Στις περιπτώσεις που κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος, αυτές δεν επηρεάζουν τις τιμές των αντίστοιχων γενόσημων φαρμάκων. Καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη.Άρθρο 21
Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης


Με την προωθούμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, απομειώνουν ισόποσα το ποσό της αυτόματης επιστροφής που καταβάλλεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑ.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα. Τα οφέλη από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα μας αναμένεται να είναι πολλαπλά. Η αμεσότερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες υπό ανάπτυξη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, η αμεσότερη συνεργασία της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα και η βελτίωση της κλινικής πρακτικής στα νοσοκομεία αποτελούν διαχρονικά ζητούμενα για την ελληνική πολιτεία. Παράλληλα, η αντιμετώπιση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, ως επένδυσης προτεραιότητας, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο, στη δημιουργία μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία, καθώς και στην προσπάθεια αναστροφής της φυγής στο εξωτερικό του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας (brain drain), το οποίο επλήγη αποφασιστικά κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41) προστίθεται περίπτωση ζ', η οποία έχει ως ακολούθως:
«ζ. Το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που καταβάλλεται από Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες συμψηφίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (Α' 167), με το ποσό που αντιστοιχεί σε: α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιολογίας, β) ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας διάταξης».Άρθρα 22
Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης


Με τις προωθούμενες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ώστε να συμμετέχουν εκπρόσωποι του ασφαλιστικού φορέα εφόσον η Επιτροπή αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως Επιτροπή Αποζημίωσης. Προστίθεται και η επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της στατιστικής- βιοστατιστικής, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στο έργο της επιτροπής. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα παρουσίας νομικού συμβούλου κατά αναλογία με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, ώστε αυτός να συνεπικουρεί στο έργο της Επιτροπής.
 

1. Τα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίστανται, και προστίθεται εδάφιο ε' στην παρ. 1 του άρθρου 248 ν. 4512/2018 και ως εκ τούτων η παράγραφος 1 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 διαμορφώνεται ως ακολούθως: «1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) στατιστική/βιοστατιστική, στ) φαρμακοοικονομία, και ζ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α' , β' , γ', δ' και αφετέρου στις περιπτώσεις ε',στ' και ζ'. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης δύναται να παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα σύνθεση του εδαφίου α' και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπ'αριθ. A1β/Γ.Π. 48052/26.06.2018 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 365), όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται και η Γραμματεία της Επιτροπής.».Άρθρο 23
Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης


Με την προωθούμενη διάταξη συμπληρώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, ώστε να μπορεί να εισηγείται απευθείας για την ένταξη των γενοσήμων στον Θετικό Κατάλογο. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί εξοικονόμηση πόρων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, για τα βιο-ομοειδή, προκειμένου αυτά να εντάσσονται νωρίτερα στην αποζημίωση και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην εξοικονόμηση πόρων, δίδεται η δυνατότητα να γίνεται συνοπτική αξιολόγησή τους.
 

Το άρθρο 249 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των φαρμάκων είναι: α) το κλινικό όφελος, όπως αυτό αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, β) η σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμάκων, γ) ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών, δ) ο λόγος κόστους/αποτελεσματικότητας και ε) η επίπτωση στον προϋπολογισμό. Η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό Υγείας για ένταξη ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη ή τις συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις για την οποία ή για τις οποίες θα παρέχεται αποζημίωση, τις φαρμακευτικές μορφές, τις δοσολογίες και τις περιεκτικότητες. Μαζί με κάθε θεραπευτική ένδειξη αναφέρονται υποχρεωτικά τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών για τους οποίους το φάρμακο προτείνεται να αποζημιώνεται, το στάδιο της θεραπευτικής γραμμής (του θεραπευτικού αλγορίθμου) για το οποίο το φάρμακο προτείνεται να αποζημιώνεται, καθώς επίσης το μέγεθος του πληθυσμού, στο οποίο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η θεραπεία για να αξιολογηθεί η επίπτωση στον προϋπολογισμό.
2. Τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 726/2004/ΕΚ (ΕΕ Ι_ 136), υπάγονται σε αξιολόγηση και εντάσσονται στην Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων, μόνον εφόσον: α) αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία κυκλοφορούν, β) τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν είναι λιγότερα από εννέα (9) και γ) από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη - μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται: α) τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή πρωτόκολλα, β) τα φάρμακα της μεσογειακής αναιμίας, γ) τα εμβόλια που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (Β'1049) κ.υ.α., δ) τα φάρμακα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα του αίματος, όπως ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (Β' 1049) κ.υ.α., ε) τα φάρμακα συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών, δηλαδή φάρμακα τα οποία συνδυάζουν δραστικές ουσίες, για τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προστασίας των δεδομένων τους, ανεξάρτητα από τη νομική βάση έγκρισής τους και εφόσον η ένδειξή τους είναι αντικατάσταση των θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού, στ) τα φάρμακα-«κλώνοι», που ορίζονται ως φάρμακα με διαφορετική εμπορική ονομασία, ίδια φαρμακοτεχνική μορφή, ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, τόσο σε δραστική ουσία όσο και σε έκδοχα και τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας με την ίδια φαρμακοχημική, προκλινική και κλινική τεκμηρίωση σε σχέση με φάρμακα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ζ) τα «βιο-ομοειδή» φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα βιολογικής προέλευσης τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, με αναφορά σε φάρμακα βιολογικής προέλευσης, τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων και η) φάρμακα που τιμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ.Α. 32535/30-04-2019 (ΦΕΚ Β' 1508/06.05.2019).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ., δύναται να αναθεωρείται ο προαναφερόμενος κατάλογος των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος της.
4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες - αξιολογητές έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που διαθέτει ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά με το υπό αξιολόγηση και ένταξη φάρμακο, και γενικώς, σχετικά με κάθε φάρμακο.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να λαμβάνει υπόψη της τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις οργανισμών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του δικτύου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕunetΗΤΑ).».Άρθρο 24
Διαδικασία Αξιολόγησης


Με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2, επιταχύνεται το έργο των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης και επιτυγχάνεται η ταχεία ένταξη των γενοσήμων φαρμάκων σε καθεστώς αποζημίωσης, ώστε να παράγουν εξοικονομήσεις για το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας και τους ασθενείς.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 3, προβλέπεται η αιτιολόγηση της τυχόν απόρριψης αίτησης για την ένταξη σε καθεστώς αποζημίωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 89/105 της ΕΕ.
 

Το άρθρο 250 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την ένταξή του στον κατάλογο της του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ): α) υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα και β) καταβάλλει εφάπαξ τέλος αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο τύπος της αίτησης, τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους ΚΑΚ. Το καταβαλλόμενο ως άνω τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, που αποδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών στο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώσεις του οποίου βαρύνονται με τις δαπάνες της αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών αξιολογητών, των υπαλλήλων της γραμματείας και εν γένει των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του παρόντος νόμου. Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν όμοιες δραστικές και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα, ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
2. Για την εκτίμηση της επίπτωσης στον προϋπολογισμό από την ένταξη ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενών φαρμάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης, παραπέμπει υποχρεωτικά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες έχουν λάβει καταρχάς θετικής αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 249 του παρόντος, προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 254. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εκκινεί και ολοκληρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του φαρμάκου και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα, βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σχετικά με την επίπτωση στον προϋπολογισμό από την ένταξη ή τη διατήρηση ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων. Σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του καταλόγου, η επίπτωση στον προϋπολογισμό ή οι τιμές αποζημίωσης φαρμάκων δεν μπορούν να αυξηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως προς την επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων είτε βάσει επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, είτε βάσει της μη έναρξης ή της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την τελική αιτιολογημένη γνώμη της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων και την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν όμοιες δραστικές και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα ή ένδειξη αντικατάστασης θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν παραπέμπονται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και εντάσσονται αυτόματα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων εφόσον έχουν τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τα ήδη αποζημιούμενα φάρμακα με τις ίδιες ενδείξεις.
3. Σε περίπτωση απόφασης απόρριψης αίτησης για την ένταξη ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η Επιτροπή αιτιολογεί την απόρριψη και ενημερώνει τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας ο οποίος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση της ως άνω απόφασης, και μόνον εφόσον συνυποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα κλινικής και οικονομικής τεκμηρίωσης που δικαιολογούν νέα ουσιαστική αξιολόγηση του φαρμάκου με τα κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του παρόντος.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του έργου της, υποχρεωτικά αξιολογεί και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την διατήρηση της ένταξης ή την απένταξη: α) όλων των φαρμάκων που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων εντός της τελευταίας τριετίας πριν την έκδοση της πρώτης Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής. Η αξιολόγηση αυτή ολοκληρώνεται εντός δύο ετών από την έκδοση της ως άνω απόφασης. Η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να εκκινείται κάθε τρία χρόνια από την λήξη της προηγούμενης αξιολόγησης και να περαιώνεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους για όλα τα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων από τη λήξη της προηγούμενης αξιολόγησης και β) όλων των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και αφορούν στην ίδια ένδειξη με τα φάρμακα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να προβαίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο, σε επαναξιολόγηση όλων των φαρμάκων και να εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου αυτός να λάβει απόφαση σχετικά με την αναθεώρηση του καταλόγου και την διατήρηση της ένταξης ή την απένταξή τους.
5. Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ένα από τα μέλη της, πλην του Προέδρου, ως Εισηγητής του φακέλου αξιολόγησης, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικοί αξιολογητές, από τα μητρώα εξωτερικών αξιολογητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί με ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση να μην ορίσει εξωτερικούς αξιολογητές ή να ορίσει μόνο έναν (1).
6. Περίληψη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, που γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό
Υγείας, που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο το σκεπτικό τους, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. αφού έχουν απαλειφθεί πληροφορίες που αφορούν: α) το εμπορικό απόρρητο και β) προσωπικά δεδομένα. Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής περιλαμβάνεται σχετικό πρότυπο έγγραφο. 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και επιστημονικών σωματείων ή εταιρειών ιατρικών ειδικοτήτων για να εκφράσουν τις απόψεις τους.Άρθρο 25
Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων φαρμάκων


Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση της Επιτροπής Αξιολόγησης να προβαίνει σε αιτιολογημένη απόρριψη των αιτημάτων για την ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/105 της ΕΕ.
 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ένταξης ή μη, ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εκδίδεται και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον αιτούντα Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, που τον αφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την κατάθεση της αίτησής του. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο λογίζεται ως πρόσφορος τρόπος κοινοποίησης προς τον αιτούντα.».Άρθρο 26
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων


Με τις παρούσες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Αποζημίωσης Τιμών Φαρμάκων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. Ειδικότερα, καταργείται η συμμετοχή εκπροσώπου από το νομικό πρόσωπο ΙΦΕΤ Α.Ε., δεδομένου ότι αυτό επιτηρείται από τον Ε.Ο.Φ. Περαιτέρω θεσμοθετείται η παρουσία στις εργασίες της έμμισθου δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω προερχομένου από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με σκοπό τον γενικότερο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε να καθίσταται εφικτή η πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικότερες θεραπείες, με την προωθούμενη διάταξη διασαφηνίζονται οι κατηγορίες αιτημάτων που μπορούν να εξετασθούν από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων. Αυτά διαχωρίζονται σε αιτήματα που παραπέμπονται από την Επιτροπή του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α'5) και σε αιτήματα που παραπέμπονται από τον Υπουργό Υγείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ. 3457/14.1.2014 (Β' 64), θέτοντας ως κριτήρια παραπομπής την επίδραση στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, ή σε σχέση με προϊόντα που αφορούν σε ακάλυπτη ιατρική ανάγκη ή πάθηση υψηλής σοβαρότητας που δεν έχουν παραπεμφθεί ποτέ σε διαπραγμάτευση.
Περαιτέρω, θεσπίζονται κριτήρια προτεραιότητας εξέτασης αιτημάτων που αφορούν σε φάρμακα με επίδραση στον ετήσιο προϋπολογισμό άνω των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ ή με ετήσιο κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα αναπομπής από τον Υπουργό Υγείας στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, πριν τη λήξη της συμφωνίας, ιδίως φαρμάκων για τα οποία παρατηρείται σημαντική αύξηση της προϋπολογισθείσας κατά τη διαπραγμάτευση κατανάλωσης. Καθορίζονται ακόμη τα είδη συμφωνιών που μπορεί να συνάψει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και συμφωνίες που αφορούν σε προηγμένες κυτταρικές θεραπείες με γνώμονα την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας και της εξέλιξης της θεραπευτικής πρακτικής.
 

1. Η παράγραφος 3 και το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α'5) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έξι (6) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, εκ των οποίων πέντε (5) με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική αγορά ή φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας και έναν (1) νοσοκομειακό φαρμακοποιό, δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα εννεαμελής της σύνθεση και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπ' αριθ Α1β/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280)_υπουργική απόφαση. 4. ... Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις.».
2. Στο άρθρο 254 του ν. 4512/2018 (Α' 5) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, οι οποίες έχουν ως εξής:
«8. Στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων διαβιβάζονται αιτήσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 250 του ν. 4512/2018. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εξετάζει κατά προτεραιότητα αιτήσεις που αφορούν σε φάρμακα ή σε επέκταση ενδείξεων φαρμάκων με επίδραση στον ετήσιο προϋπολογισμό άνω των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ ή με ετήσιο κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
Ο Υπουργός Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β' 64), παραπέμπει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης: α) φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων που έχουν ήδη ενταχθεί στον θετικό κατάλογο και των οποίων η αποζημίωση έχει σημαντική επίδραση στη φαρμακευτική δαπάνη, ή β) προϊόντα που αφορούν σε ακάλυπτη ιατρική ανάγκη ή πάθηση υψηλής σοβαρότητας, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να επαναναπέμπονται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, πριν τη λήξη της συμφωνίας, ιδίως φάρμακα για τα οποία παρατηρείται σημαντική αύξηση της προϋπολογισθείσας κατά τη διαπραγμάτευση κατανάλωσης.
9. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να διαπραγματεύεται συμφωνίες που περιλαμβάνουν εκπτώσεις, κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει του όγκου πωλήσεων, συμφωνίες με βάση το αποτέλεσμα, συμφωνίες ανά θεραπευτική ένδειξη, συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου και συμφωνίες σε συνάρτηση με θεραπευτικά ορόσημα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.».ΜΕΡΟΣ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 27
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ο ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδιος για την εξόφληση υποχρεώσεων των κλάδων υγείας των ακόλουθων πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης: ΟΠΑΔ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ και ΤΑΥΤΕΚΩ. Αντίστοιχα, ο ΕΦΚΑ είναι αρμόδιος για την εκκαθάριση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των κλάδων υγείας των ακόλουθων πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Με την εν προκειμένω προωθούμενη διάταξη επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων περί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ως καθολικού διαδόχου των ως άνω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΦΚΑ περί μη παραγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών (βλ. παράγραφο 10 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018). Έτσι, μέσω της προωθούμενης διάταξης επιχειρείται η ενιαία μεταχείριση στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των κλάδων υγείας των προαναφερθέντων πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ.
 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α' 205) προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιμολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.
γ) προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών) ή βεβαίωση οφειλής. Στην περίπτωση που προσκομίζεται από τον πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο Δημόσιο ή στο ασφαλιστικό ταμείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την εξόφληση των ως άνω οφειλών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφορά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περίπτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρμακοποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του ν. 4368/2015. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.».ΜΕΡΟΣ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 28
Όροι και διαδικασία τακτοποίησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων


Δια της προωθούμενης διάταξης επιχειρείται η οριοθέτηση και συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου της ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ως προς τις διαζευκτικά προβλεπόμενες αρνητικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για την εξόφληση οφειλών των νοσοκομείων, καθώς και της εν γένει ρυθμιστικής εμβέλειας της ανωτέρω διάταξης. Εξαιρούνται επιμέρους κατηγορίες απαιτήσεων όπως π.χ. αυτές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής δικαστικής αμφισβήτησης με εκδοθείσες αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των νοσοκομείων του ΕΣΥ οποιουδήποτε βαθμού, ή οι οποίες ανάγονται σε ουσιαστικά σφάλματα προμήθειας υπηρεσιών ή προϊόντων χωρίς να συντρέχει αποκλειστική υπαιτιότητα των νοσοκομείων καθώς και όλες οι υποθέσεις που τελούν υπό καθεστώς διοικητικής, πειθαρχικής, ποινικής διερεύνησης για αντίστοιχους λόγους, χωρίς να έχουν καταλήξει σε αμετάκλητη απαλλαγή των διερευνώμενων προσώπων. Ομοίως καθορίζεται η αναγκαία διοικητική διαδικασία έγκρισης υπαγωγής στη ρύθμιση, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης των νοσοκομείων και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης ως προς τη ρύθμιση κάθε συναφούς λεπτομέρειας.
 

1. Στην έννοια των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που εξοφλούνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 (Α' 134), δεν εμπίπτουν οφειλές:
α) στις οποίες έχουν εμφιλοχωρήσει ουσιαστικά σφάλματα ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, παραλαβής και έγκρισής τους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του νοσοκομείου, β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από υπερτιμολόγηση υπηρεσιών ή προϊόντων και έχουν υποβληθεί σε ποινική, πειθαρχική ή διοικητική διερεύνηση αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης, τιμολόγησης, παραλαβής ή υπερτιμολόγησης των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και εφόσον δεν έχει χωρήσει αμετάκλητη απαλλαγή από κάθε σχετική ποινική, πειθαρχική ή διοικητική ευθύνη των εμπλεκομένων,
γ) έχουν ήδη κριθεί δικαστικώς (ακόμα και στο πρωτοβάθμιο αρμόδιο πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο) ως μη εμπίπτουσες εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο στην έννοια των ληξιπροθέσμων ή εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων του οικείου νοσοκομείου.
2. Για την υλοποίηση της ενταλματοποίησης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 ως αναγκαίου προσταδίου εξόφλησης των υποχρεώσεων, προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχει καμία από τις ανωτέρω προβλεπόμενες αρνητικές προϋποθέσεις υπαγωγής,
β) εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του οικείου νοσοκομείου, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 και του παρόντος άρθρου με σύμφωνη εισήγηση του Διοικητού του νοσοκομείου.
Για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης, ιδίως ως προς την πρόβλεψη της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εγκριτικών διαδικασιών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, για το ακριβές περιεχόμενο των αναγκαίων συνοδευτικών υπεύθυνων δηλώσεων και εγγράφων των δικαιούχων- προμηθευτών, καθώς και κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω ζητήματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Κάθε εν εξελίξει διαδικασία πληρωμής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης και προς το σκοπό της τήρησης όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων της διαδικασίας ενταλματοποίησης.ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. - Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35
Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β. - Τροποποίηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. - Ανάκληση μελών Ε.Κ.Α.Β. και νέα διάρθρωση υπηρεσιών - Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. - Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β. - Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.


Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι η ενδυνάμωση του ΕΚΑΒ προς το σκοπό της λειτουργίας του μελλοντικά ως κεντρικού πυλώνα ενός συστήματος επείγουσας ιατρικής και ταυτόχρονα ως κεντρικού πυλώνα του τομέα υγείας στην πολιτική προστασία. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, καταργείται το Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, συστήνεται Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Υγείας, και προβλέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της διαχείρισης κρίσεων και του συντονισμού φορέων στον τομέα της νοσοκομειακής φροντίδας στο ΕΚΑΒ. Με την προωθούμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΕΚΑΒ για το συντονισμό νοσοκομειακής φροντίδας, προνοσοκομειακής φροντίδας και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων επιχειρείται η υλοποίηση του πρώτου βήματος για τη διαμόρφωση συστήματος επείγουσας ιατρικής. Το σύστημα επείγουσας ιατρικής θα κατατείνει μελλοντικά στην αυτονόμηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και στην επαύξηση της λειτουργίας τους (μέσω της εικοσιτετράωρης λειτουργίας τους, της λειτουργικής τους διασύνδεσης και του συντονισμού μέσω του ΕΚΑΒ).
Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ καταργείται ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συστήνεται σχετικά Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με διατήρηση δύο τμημάτων λειτουργίας (με μειωμένες αρμοδιότητες, καθώς οι λοιπές αρμοδιότητες ανατίθενται στο ΕΚΑΒ). Η νέα Διεύθυνση εντάσσεται συστηματικά, ως Διεύθυνση Δ4, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ζωής του άρθρου 21 του π.δ. 121/2017 (Α' 148). Παράλληλα επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων της. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει την ευθύνη συντονισμού των Φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειας και την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ αναλαμβάνει και προγραμματικό ρόλο ως προς την εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων. Ο προγραμματικός της ρόλος εντοπίζεται στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, καθώς και της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων αυτών από κοινού με το ΕΚΑΒ, ως επιχειρησιακού πυλώνα αντιμετώπισης κρίσεων στο χώρο της υγείας. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης διατηρούνται στο ακέραιο σε σχέση με την ήδη υφιστάμενη ρύθμιση.
Περαιτέρω, καταργείται η πρόβλεψη για Διοικητή και Υποδιοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.. Της Διεύθυνσης του Υπουργείου που αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. προΐσταται Διευθυντής, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Η κατά τα ανωτέρω περιγραφή προσόντων με έμφαση στην πρότερη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων κρίνεται ως αναγκαία ειδική περιγραφή προσόντων για την κάλυψη της νευραλγικής σημασίας θέσης του Διευθυντού στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης. Η νέα Διεύθυνση διαδέχεται το Ε.Κ.ΕΠ.Υ στη διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών προγραμμάτων κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία ενότητα δράσεως και η διοικητική διαδοχή στην υλοποίησή τους. Περαιτέρω, προς διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της νέας Διεύθυνσης, ειδικά ως προς το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, προβλέπεται η λειτουργία της υπηρεσίας σε επταήμερη βάση και η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.
Το ΕΚΑΒ μετατρέπεται σε κεντρικό πυλώνα συντονισμού της προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας. Μεταφέρεται δε σε αυτό σειρά αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από το Α' και το Β' Τμήμα του καταργηθέντος Ε.Κ.ΕΠ.Υ (βλ. άρθρο 15 του ν. 3370/2005) και πιο συγκεκριμένα: η παρακολούθηση και ο συντονισμός του υγειονομικού συστήματος της χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση, ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και η επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας.
Μέσω της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων αυτών στο ΕΚΑΒ, διευρύνεται η δράση του από την προνοσοκομειακή φροντίδα στο συντονισμό της νοσοκομειακής φροντίδας και στη διαχείριση κρίσεων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενότητα και καλύτερος συντονισμός των δράσεων σε επείγουσες περιπτώσεις.
Στο ΕΚΑΒ πλέον θα λειτουργούν δύο κέντρα επιχειρήσεων υπό την αιγίδα Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), με σκοπό την άμεση παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διασύνδεση και συντονισμό των νοσοκομείων, την ρύθμιση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και των κλινών των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), τη ρύθμιση τυχόν δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων που άπτονται ζητημάτων δημόσιας υγείας. Επίσης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διασυνδέεται με όλα τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων. Περαιτέρω, ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα μεταφοράς κινητού εξοπλισμού και υλικών προορισμένων για την αντιμετώπιση κρίσεων από το τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ. στο ΕΚΑΒ ενώ προσαρμόζονται και οι διατάξεις της χρηματοδότησης των ιατρών που θα στελεχώσουν πλέον το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας στο ΕΚΑΒ με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων.
Ο χώρος στον οποίον στεγάζεται το υπάρχον Κέντρο Επιχειρήσεων του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα διατηρηθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Κ.Ε. οποτεδήποτε χρειαστεί. Ο ίδιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος ΠΣΕΑ του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Τέλος, ρυθμίζονται θέματα προσωπικού και αποσπάσεων από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στο ΕΚΑΒ κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων για την καλύτερη δυνατή στελέχωσή του και την εξασφάλιση άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας.
 

Άρθρο 29
Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

1. To Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) που συστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 (Α' 176) και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία κατ' άρθρο 26 του π.δ. 121/2017 (Α' 148), καταργείται. Συστήνεται Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη, ως Διεύθυνση Δ4, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ζωής του άρθρου 21 του π.δ. 121/2017. Η συνιστώμενη κατά τα ανωτέρω
Διεύθυνση ονομάζεται Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Το προσωπικό του καταργούμενου Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μεταφέρεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και κατανέμεται μεταξύ των τμημάτων της.
2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας ορίζεται ανώτερος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ' αόριστον, προκειμένου να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.
4. Καταργείται το άρθρο 26 του π.δ. 121/2017. Το άρθρο 25 του π.δ. 121/2017 αναριθμείται σε άρθρο 26, οριζόμενο ως πρώτο κατά σειρά άρθρο του Κεφαλαίου ΣΤ' του π.δ. 121/2017. Προστίθεται νέο άρθρο 25 στο π.δ. 121/2017, το οποίο ορίζεται εφεξής ως καταληκτικό άρθρο του Κεφαλαίου Ε' του π.δ. 121/2017 και έχει ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχει την αρμοδιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία, της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, της επικοινωνιακής διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων, της εκπροσώπησης σε διεθνείς θεσμούς στον τομέα δράσης της και του συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
2. Τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα :
α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών (Δ4α).
β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ4β).
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
Α. Τμήμα Προγραμματικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών. α. Η εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων αυτών από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. ως επιχειρησιακό πυλώνα αντιμετώπισης κρίσεων στο χώρο της υγείας, η επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Η ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειάς τους και την προστασία της δημόσιας υγείας.
γ. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων προετοιμασίας και συντονισμού όλων των δημόσιων φορέων σε περίπτωση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. δ. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών ή πυρηνικών απειλών.
στ. Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη, από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β., μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων ηγετών και επισήμων. ζ. Η συμμετοχή, ο σχεδιασμός, η απορρόφηση και εν γένει υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή και του τομέα της Υγείας εν γένει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Η ίδια Διεύθυνση διαδέχεται ως φορέας υλοποίησης εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης ήταν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
α. Η κατάρτιση, η τήρηση, η αναμόρφωση, η προσαρμογή και η υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου Υγείας σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (πολιτική άμυνα).
β. Η πολιτική επιστράτευση προσωπικού, η δέσμευση και η επίταξη υλικών και μέσων, η εκπαίδευση και η εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (πολιτική άμυνα).
γ. Η παρακολούθηση και η τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου Υγείας.
δ. Η παρακολούθηση και η τήρηση συστημάτων και μέτρων συναγερμού, καθώς και θεμάτων πολιτικής
άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια.
4. Για τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και ιδίως κάλυψης των αναγκών δημόσιας υγείας από την διαχείριση του μεταναστευτικού, το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης δύναται να απασχολείται σε επταήμερη βάση.
5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί, επιτρέπεται να απασχολούνται στο εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτού όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που ορίζει κάθε τεχνική λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης δημόσιας υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο επιχειρησιακό κέντρο αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β', σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 30 Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β.

Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β. είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας, επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες, η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 31
Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. είναι τετραετής.

Άρθρο 32
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών

1. Επιτρέπεται ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., για οποιονδήποτε λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον αρχικό ορισμό. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο ορισμός αντικαταστάτη μέλους του Δ.Σ., το Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του. Η αντικατάσταση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Κ.Α.Β. χωρεί με όμοιο τρόπο μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., ο τρόπος λειτουργίας του, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπολοίπων μελών του, η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του ν. 1579/1985 (Α' 217) ορίζεται η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσαρμοσμένη στις διευρυμένες αρμοδιότητές τους και προς το σκοπό της ένταξης των νέων συνιστώμενων Τμημάτων στην υφιστάμενη διοικητική δομή. Δύνανται ακόμα να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού κατά κλάδο και να ορίζονται τα προσόντα για την κατάληψή τους.
5. Με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. μπορούν να συνιστώνται στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων περιφερειακές υπηρεσίες, που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα για την προσφορά υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής τους στο πλαίσιο του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω παραρτημάτων ορίζονται με τον Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στο Ε.Κ.Α.Β. οι προβλεπόμενες πιστώσεις για το επιχειρησιακό κέντρο του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Το Ε.Κ.Α.Β. αποκτά αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα το σύνολο του κινητού εξοπλισμού που προοριζόταν για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων και ο οποίος τελούσε υπό την κατοχή του τέως Ε.Κ.ΕΠ.Υ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 33
Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.

1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων και όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας.
2. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. στελεχώνεται από ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονιστών διευθυντών, και στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι επιτρέπεται να απασχολούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εικοσιτετράωρη λειτουργία αυτού με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
3. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου Ε.Κ.Α.Β., εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής και στην οποία περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες επιλογής και απασχόλησης. Για την απασχόληση τους αυτή, οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. με αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α' 74). Οι στρατιωτικοί ιατροί αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι επιμελητές Β', κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 34
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.

1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρό του. Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. την αρμοδιότητα παρακολούθησης και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση,
β. την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα της υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, όπου και όταν απαιτείται,
γ. τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, τη ρύθμιση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των κλινών των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ),
δ. τη ρύθμιση τυχόν δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων,
ε. την κατάρτιση, παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και την επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
στ. την εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας, ζ. την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊατρικής.
2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. - Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 4Α του π.δ. 346/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
3. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β., με το σύνολο του προσωπικού του εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 35
Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.

1. Επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και θετική τεκμηριωμένη εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. προς τον Υπουργό Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Στο αποσπασμένο προσωπικό δύναται να ανατεθούν καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς του, με απόφαση του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β.
2. Το αποσπασμένο προσωπικό εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του από την οργανική του θέση και αμείβεται από το Ε.Κ.Α.Β. για τυχόν υπερωριακή απασχόληση. Ο χρόνος υπηρεσίας στο Ε.Κ.Α.Β θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού. Η απόσπαση λήγει με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος επιστρέφει στην οργανική του θέση μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη της απόσπασής του.Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος


Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.
 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης