Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.22/29.8.1990 Προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγομένων από ιδιώτες μεταχειρισμένων ειδών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.22/29.8.1990
Προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγομένων από ιδιώτες μεταχειρισμένων ειδών


ΠΟΛ.22/29.8.1990 Προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγομένων από ιδιώτες μεταχειρισμένων ειδών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 22/29.8.1990  Προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγομένων από ιδιώτες μεταχειρισμένων ειδών

Εγκ. Φ. 254/3956/0014/Πολ. 22/29.8.1990

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις αποφάσεις του ΔΕΚ της 5ης Μαΐου 1982 και της 21ης Μαΐου 1985 (υποθέσεις Gaston Schul), οι οποίες αφορούν στην εισαγωγή από ιδιώτη μεταχειρισμένων ειδών που έχουν αγορασθεί σε άλλο κράτος μέλος επίσης από ιδιώτη.

Τα συμπεράσματα που συνήγαγε η Επιτροπή από τις αποφάσεις του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις Schul στην ουσία συνοψίζονται στο ότι η διπλή επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, σε είδη που έχουν εισαχθεί σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο και προς την υλοποίηση μιας πραγματικής κοινής αγοράς. Ενόψει της σημασίας των αρχών που εξαγγέλλονται στις αποφάσεις αυτές για τους πολίτες της Κοινότητας και του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη καθυστερούν να τις εφαρμόσουν στην πράξη, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του κοινού επί της δικής της πολιτικής ως προς το θέμα αυτό.

1) Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα της δημιουργίας της κοινής αγοράς, είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη των συναλλαγών όχι μόνο μεταξύ εμπόρων, αλλά και μεταξύ ιδιωτών των διαφόρων κρατών μελών. Ένα σοβαρό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων ανέκυψε από το γεγονός ότι, σε αγαθά για τα οποία είχε ήδη καταβληθεί ο ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος, επιβαλλόταν εκ νέου ο ίδιος φόρος, στο σύνολό του, κατά την εισαγωγή του σε άλλο κράτος μέλος. Η πρακτική αυτή έπληττε κυρίως μεταχειρισμένα είδη που είχαν αγορασθεί από ιδιώτες και είχαν εισαχθεί από αυτούς στη χώρα κατοικίας τους. Η διπλή αυτή επιβολή φόρου υπήρξε αφορμή πολλών διαμαρτυριών και ορθά θεωρήθηκε από το κοινό ως ασυμβίβαστη με μια πραγματική κοινή αγορά.

2) το δικαστήριο, από το οποίο ζητήθηκε να εκδώσει προδικαστική απόφαση στην υπόθεση 15/81 (Gaston Schul) έκρινε ότι ο «ο φόρος προστιθέμενης αξίας που εισπράττει ένα κράτος μέλος κατά την εισαγωγή προϊόντων προέλευσης άλλου κράτους μέλους, παραδιδομένων από ιδιώτη, ενώ δεν εισπράττεται τέτοιος φόρος κατά την παράδοση ομοειδών προϊόντων από ιδιώτη εντός του κράτους μέλους εισαγωγής, συνιστά εσωτερική φορολογία υψηλότερη εκείνης που πλήττει τα ομοειδή εγχώρια προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 95 της Συνθήκης, εφόσον δεν έχει ληφθεί υπόψη το εναπομένον μέρος του φόρου προστιθέμενης αξίας, το οποίο έχει καταβληθεί στο κράτος μέλος εξαγωγής και εξακολουθεί να παραμένει ενσωματωμένο στην αξία του προϊόντος κατά το χρόνο της εισαγωγής του. Ο εισαγωγέας φέρει το βάρος της απόδειξης των στοιχείων που δικαιολογούν στο να ληφθεί υπόψη ο εν λόγω φόρος».

3) Το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΟΚ προβλέπει ότι «κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα, τα ομοειδή εθνικά προϊόντα».

Το δικαστήριο έθεσε ορισμένες αρχές σχετικά με την ερμηνεία αυτού του άρθρου, που έδωσαν νέα ώθηση στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, και ιδίως των μεταχειρισμένων ειδών. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι υπάρχει παραβίαση της Συνθήκης όταν το κράτος μέλος εισαγωγής, υπολογίζοντας το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στο έδαφός του, δεν λαμβάνει υπόψη το εναπομένον μέρος του ΦΠΑ που ήδη έχει καταβληθεί στο κράτος μέλος εξαγωγής και εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένο στην αξία του προϊόντος κατά το χρόνο εισαγωγής του.

Έτσι η βασική αρχή που συνάγεται από την υπόθεση 15/81 είναι ότι ένας ιδιώτης δεν πρέπει να πλήττεται από τη διπλή φορολογία όταν τη στιγμή της εισαγωγής στα μεταχειρισμένα είδη εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένος ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον:

- ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί για τα εν λόγω είδη σε ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας και έχει προσκομισθεί απόδειξη γι' αυτό από τον εισαγωγέα (τον ίδιο τον ιδιώτη ή εκπρόσωπό του),

- στη χώρα εξαγωγής δεν είναι δυνατό να επιστραφεί στον ιδιώτη ο φόρος προστιθέμενης αξίας που είναι ενσωματωμένος στην τιμή των αγαθών.

4) Στην υπόθεση 47/84 (Gaston Schul) ζητήθηκε από το δικαστήριο να διευκρινίσει περαιτέρω ορισμένα σημεία. Με την απόφασή του της 21ης Μαΐου 1985 υπέδειξε τη μέθοδο υπολογισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλεται από έναν ιδιώτη κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων ειδών, για τα οποία ήδη έχει καταβληθεί ΦΠΑ στο κράτος μέλος εξαγωγής. Η μέθοδος που υπεδείχθη είναι η ακόλουθη:

α) Η βάση επιβολής του φόρου (φορολογητέα αξία) αποτελείται είτε από την τιμή του είδους, μειωμένη κατά το ποσό του εναπομένοντα ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο κράτος μέλος εξαγωγής και εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένος στην τιμή του είδους, είτε ελλείψει της τιμής αυτής, από την δασμολογητέα αξία στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

β) Ο συντελεστής του φόρου είναι ο ίδιος ο συντελεστής που ισχύει στις παραδόσεις αγαθών από επαχθή αιτία στο έδαφος της χώρας εισαγωγής.

γ) Το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή, που αναφέρεται στο σημείο β', επί της φορολογητέας αξίας, που αναφέρεται στο σημείο α', μειώνεται κατά τον εναπομένοντα ΦΠΑ που έχει καταβληθεί στο κράτος μέλος εξαγωγής.

δ) Ο εναπομένων ΦΠΑ στο κράτος μέλος εξαγωγής είναι:

- είτε το ποσό του ΦΠΑ που πραγματικά καταβλήθηκε σ' αυτό το κράτος, μειωμένο κατά το ποσοστό της μείωσης της αξίας (απαξίωσης) των αγαθών, αν η αξία των αγαθών πράγματι μειώθηκε κατά τη χρονική περίοδο που μεσολάβησε από την τελευταία επιβολή ΦΠΑ και την εισαγωγή των αγαθών,

- είτε ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που έχει πράγματι καταβληθεί στο κράτος μέλος εξαγωγής, όταν η αξία των αγαθών αυξήθηκε από τότε που καταβλήθηκε για τελευταία φορά φόρος προστιθέμενης αξίας.

Ας υποτεθεί π.χ. ότι καινουργή είδη έχουν αγορασθεί αντί 1.000 ECU όπου προστίθεται ο ΦΠΑ 100 ECU. Η τιμή με ΦΠΑ των ειδών είναι 1.100 ECU.

- Σε περίπτωση μείωσης της αξίας των ειδών κατά 50% η τιμή τους γίνεται 550 ECU και ο αντίστοιχος εναπομένων ΦΠΑ είναι 50 ECU. Έτσι η φορολογητέα αξία των ειδών αυτών κατά την εισαγωγή είναι 550-50 = 500 ECU. Αν υποτεθεί ότι ο συντελεστής που ισχύει στο κράτος μέλος εισαγωγής είναι 15%, ο καταβλητέος ΦΠΑ είναι 500Χ0,15=75 ECU μείον ο εναπομένων ΦΠΑ: δηλαδή 75-50=25 ECU,

- σε περίπτωση αύξησης της αξίας των ειδών όπου η τιμή πώλησής τους γίνεται 2.000 ECU, η φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αποτελείται από το ποσό αυτό, μείον το συνολικό ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στη χώρα εξαγωγής δηλαδή 2.000-100=1.900 ECU. Ο καταβλητέος ΦΠΑ συνεπώς ανέρχεται σε 1.900Χ0,15 = 285 ECU μείον ο εναπομένων ΦΠΑ, δηλαδή 285-100=185 ECU.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα των αριθμητικών πράξεων είναι αρνητικό. Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει όταν ο συντελεστής ΦΠΑ του κράτους μέλους εισαγωγής είναι χαμηλότερος από τον συντελεστή του κράτους μέλους εξαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να ζητηθεί η καταβολή ΦΠΑ από το κράτος μέλος εισαγωγής.

5) Η παρούσα νομολογία του δικαστηρίου οδήγησε την Επιτροπή να καθορίσει μια γενική αρχή επί του θέματος αυτού: όταν τα προϊόντα από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας εισάγονται σε άλλο κράτος μέλος, δεν πρέπει να επιβάλλεται φόρος χωρίς να ληφθεί υπόψη ο ΦΠΑ που ήδη έχει καταβληθεί για τα εν λόγω προϊόντα.

Έτσι, ενώ το δικαστήριο αντιμετώπισε μόνο την περίπτωση παράδοσης αγαθών από επαχθή αιτία, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της απόφασής του καλύπτει και αγαθά που μεταβιβάζονται από χαριστική αιτία όταν οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται του φόρου εντός της χώρας και ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν αποκτηθεί με τους ισχύοντες κανόνες φορολόγησης του οικείου κράτους μέλους.

Μια άλλη περίπτωση που εμφανίζεται συχνά είναι η περίπτωση της μεταφοράς ειδών (μετακόμιση) από πρόσωπα που μετοικούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρχή που έθεσε το δικαστήριο στις υποθέσεις αυτές, μπορεί να εφαρμοσθεί και στον πολίτη ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 83/183 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28 Μαρτίου 1983, σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες, (Ε.Ε. L 105/23.4.1983, σ. 64).

Αυτή η αρχή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται απαλλαγή λόγω προσωρινής εισαγωγής (υπόθεση 134/83 της 11.12.84, Abbink, EE C3/5.1.85, σ. 4).

6) Σύμφωνα με τις προτάσεις (συστάσεις) που περιέχονται στην έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής AD HOC για την  «Ευρώπη των Πολιτών», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου από τις εθνικές διοικήσεις.

Για το σκοπό αυτό, κίνησε διαδικασία καθ' όλων των κρατών μελών λόγω μη τήρησης του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΟΚ, δεδομένου ότι μερικά από αυτά δεν ακολούθησαν την ερμηνεία που έδωσε το δικαστήριο στο εν λόγω άρθρο, ενώ άλλα εφάρμοσαν μόνο εν μέρει την αρχή της απαγόρευσης της διπλής φορολογίας.

Οι ιδιώτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στον τομέα αυτό μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή.

- Είτε απευθείας στη γενική γραμματεία της, 200 rue de la Loi, B-1049 Βρυξέλλες,

- είτε μέσω ενός από τα γραφεία πληροφοριών  της Επιτροπής, των οποίων επισυνάπτεται κατάλογος.

Με την επιφύλαξη θέσπισης ειδικών διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο, που να διέπουν το καθεστώς ΦΠΑ κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων ειδών από ιδιώτη, και με την προϋπόθεση ότι ρητά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. β' του ν. 1642/86 καθώς και οι κείμενες διατάξεις για τις εισαγωγές αγαθών στη χώρα, οι περιπτώσεις εισαγωγών από ιδιώτες μεταχειρισμένων ειδών που προέρχονται από τα κράτη μέλη της Κοινότητας, εφόσον αποδεδειγμένα τα είδη είναι φορολογημένα με ΦΠΑ στο κράτος μέλος προέλευσης και δεν έχουν τύχει ουδεμίας επιστροφής ΦΠΑ ένεκα της εξαγωγής τους, να φέρονται σε γνώση της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ και Ειδ. Φορολογιών, Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ όπου θα εξετάζονται υπό το πρίσμα της αποφυγής της διπλής φορολογίας ΦΠΑ.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης