Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ

Άρθρα Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφίαΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΕ η οποία εντάσσεται στις Μεγάλες Οντότητες βάσει των ορίων του Ν.4308/2014, στη διάρκεια της χρήσης 2018 σύστησε κατά 100% θυγατρική εταιρεία. Βάσει των οικονομικών μεγεθών της 31.12.2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, προκύπτει ότι η μητρική και θυγατρική της ότι αποτελούν Μεγάλο Όμιλο στη χρήση 2018.

Υποχρεούται η μητρική να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2018 (1η χρήση ύπαρξης του Ομίλου);

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 31 του ν.4308/2014 αναφέρονται τα κάτωθι:

"3. Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

4. Τα όρια ενεργητικού και κύκλου εργασιών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την αφαίρεση των συμψηφισμών και των απαλοιφών των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενοι συμψηφισμοί και απαλοιφές τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20%.

5. Όταν ένας όμιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία ισολογισμού της μητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων
".

Το κείμενο της ανωτέρω παραγράφου 5 είναι παρόμοιο με το κείμενο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 που αφορά την κατηγοριοποίηση σε μεγέθη των οντοτήτων, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

"Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων".

Το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε ερωτήσεις κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (ΑΠ./2016, ΑΠ 1005/2018 και ΑΠ 336/2019).

Κατ' αντιστοιχία με την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου για την νεοιδρυθείσα εταιρεία το μέγεθος ενός νεοσχηματιζόμενου ομίλου στην πρώτη του χρήση είναι "μικρός όμιλος".

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο όμιλος του ερωτήματος, κατά τα δύο πρώτα έτη σχηματισμού του (2018 και 2019),και εφόσον συνεχίζει να έχει τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη, θα καταταχθεί στην κατηγορία του μικρού ομίλου και το τρίτο έτος (2020) θα καταταχθεί σε κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο πρώτων ετών μετά το σχηματισμό του.

Διευκρινίζεται ότι στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Π. δεν υφίστανται τα ανωτέρω κριτήρια (περιορισμοί) για την αναβολή σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος και εφόσον οι εταιρείες που συνθέτουν τον Όμιλο συνέτασσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Π. η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα υφίστατο από την πρώτη χρήση δημιουργίας του Ομίλου δηλαδή την χρήση 2018.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης