Άρθρα Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2019 ]
Άρθρα
Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΕ η οποία εντάσσεται στις Μεγάλες Οντότητες βάσει των ορίων του Ν.4308/2014, στη διάρκεια της χρήσης 2018 σύστησε κατά 100% θυγατρική εταιρεία. Βάσει των οικονομικών μεγεθών της 31.12.2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, προκύπτει ότι η μητρική και θυγατρική της ότι αποτελούν Μεγάλο Όμιλο στη χρήση 2018.

Υποχρεούται η μητρική να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2018 (1η χρήση ύπαρξης του Ομίλου);

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 31 του ν.4308/2014 αναφέρονται τα κάτωθι:

"3. Μεγάλοι όμιλοι είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

4. Τα όρια ενεργητικού και κύκλου εργασιών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την αφαίρεση των συμψηφισμών και των απαλοιφών των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενοι συμψηφισμοί και απαλοιφές τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20%.

5. Όταν ένας όμιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου κατά την ημερομηνία ισολογισμού της μητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων
".

Το κείμενο της ανωτέρω παραγράφου 5 είναι παρόμοιο με το κείμενο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 που αφορά την κατηγοριοποίηση σε μεγέθη των οντοτήτων, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

"Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων".

Το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε ερωτήσεις κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (ΑΠ./2016, ΑΠ 1005/2018 και ΑΠ 336/2019).

Κατ' αντιστοιχία με την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου για την νεοιδρυθείσα εταιρεία το μέγεθος ενός νεοσχηματιζόμενου ομίλου στην πρώτη του χρήση είναι "μικρός όμιλος".

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο όμιλος του ερωτήματος, κατά τα δύο πρώτα έτη σχηματισμού του (2018 και 2019),και εφόσον συνεχίζει να έχει τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη, θα καταταχθεί στην κατηγορία του μικρού ομίλου και το τρίτο έτος (2020) θα καταταχθεί σε κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο πρώτων ετών μετά το σχηματισμό του.

Διευκρινίζεται ότι στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Π. δεν υφίστανται τα ανωτέρω κριτήρια (περιορισμοί) για την αναβολή σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος και εφόσον οι εταιρείες που συνθέτουν τον Όμιλο συνέτασσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Π. η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα υφίστατο από την πρώτη χρήση δημιουργίας του Ομίλου δηλαδή την χρήση 2018.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab