30/003/000/4089/2019 Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

30/003/000/4089/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2019 ]
30/003/000/4089/2019
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ.: 30/003/000/4089

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Α') ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
    
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:213 2117231
Fax:210 6468272
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα.

Σας κοινοποιούμε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/934 της Επιτροπής (L 149/07-06-2019) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους και τη δημοσίευση των φακέλων του OIV».

Α. Σε ότι ειδικότερα αφορά τις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού επισημαίνονται τα εξής:

1. Στο άρθρο 1 του κανονισμού καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής αυτού ενώ, στο άρθρο 2, καθορίζονται οι αμπελουργικές ζώνες των οποίων οι οίνοι επιτρέπεται να έχουν μέγιστο ολικό αλκοολικό τίτλο 20%vol.

2.α Στο άρθρο 3, καθορίζεται ότι οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί που ισχύουν για την παρασκευή και τη διατήρηση των αμπελοοινικών προϊόντων περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του ίδιου κανονισμού, το οποίο κατ' ουσίαν περιέχει τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαμβάνονταν στα παραρτήματα ΙΑ - ΙΔ του καταργούμενου κανονισμού (ΕΚ) 606/2009. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γενικοί κανόνες για τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που εφαρμόζονται στην Ε.Ε. ορίζονται στα άρθρα 80 και 83, καθώς και το παράρτημα VIII, του βασικού κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και επιπλέον ότι οι εν λόγω διατάξεις παραπέμπουν σε λεπτομερείς κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή.
Ειδικότερα, στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού καθορίζονται οι εγκεκριμένες οινολογικές επεξεργασίες και οι προϋποθέσεις χρήσης τους (πίνακας 1 του μέρους Α του παραρτήματος Ι), καθώς και οι εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης και οι προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης τους (πίνακας 2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι). Ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις χρήσης συγκεκριμένων οινολογικών ενώσεων και επεξεργασιών που αναφέρονται στον προαναφερθέντα πίνακα 2 καθορίζονται στα προσαρτήματα 1 - 10 του μέρους Α του παραρτήματος Ι. 

β. Σε ότι αφορά τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται στον αμπελοοινικό τομέα, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 2 (υποπεριπτώσεις 2.1 - 2.7) του πίνακα 2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι περιλαμβάνονται τα συντηρητικά και αντιοξειδωτικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των αμπελοοινικών προϊόντων στην Ε.Ε.
Σε ότι αφορά τα όρια χρήσης των επιτρεπόμενων οινολογικών ουσιών και προσθέτων, όπως αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα 2 (παραπομπή υπ' αριθ. 3 στο τέλος του πίνακα η οποία αφορά την 7η στήλη «Προϋποθέσεις και όρια χρήσης»), οι εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους φακέλους (αποφάσεις) του Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου (OIV), οι οποίοι αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα 2, εκτός εάν ισχύουν περαιτέρω ειδικότερες προϋποθέσεις και όρια τα οποία, στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ρητά στη στήλη 7 του εν λόγω πίνακα. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του βασικού κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, προκειμένου για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ε.Ε., η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές πρακτικές που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Οίνου και Αμπέλου (OlV).
Συνεπώς, για παράδειγμα, προκειμένου για το σορβικό κάλιο (υποπερίπτωση 2.4 του πίνακα 2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι) ισχύει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο χρήσης αυτού στους οίνους όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική, ισχύουσα σήμερα, απόφαση που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών του OIV (file 3.4.5, res. 5/1988), δηλαδή 200 mg/l εκφρασμένο ως σορβικό οξύ - όπως άλλωστε ίσχυε και σύμφωνα με τον καταργούμενο καν. (ΕΚ) 606/2009.
Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου κανονισμού, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (σειρά C) όσες αποφάσεις του Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών του OIV αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2019/934.

γ. Ειδικότερα σε ότι αφορά το διοξείδιο του θείου στους οίνους, πέραν των αναφερόμενων στις υποπεριπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 του εν λόγω πίνακα 2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού, τα όρια μέγιστης περιεκτικότητας αυτού στις διάφορες κατηγορίες οίνων, καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι του εν λόγω κοινοποιούμενου κανονισμού.
Τα προβλεπόμενα, στον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2019/934, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε διοξείδιο του θείου όλων των κατηγοριών οίνων διατηρούνται στα ίδια επίπεδα όπως ίσχυαν στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) 606/2009 (150 mg/l για τους ερυθρούς ξηρούς οίνους, 200 mg/l για τους λευκούς και ερυθρωπούς ξηρούς οίνους κλπ).
Πέραν αυτών, διατηρείται η δυνατότητα παρέκκλισης των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητας σε διοξείδιο του θείου (μέχρι 300 mg/l), μεταξύ άλλων, για ορισμένους γλυκείς οίνους της Ελλάδας που έχουν ολικό κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο 15%vol. ή υψηλότερο και περιεκτικότητα σε σάκχαρα 45 g/l ή υψηλότερη και φέρουν καθορισμένες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις [παράγραφος Α.2(γ) του μέρους Β του παραρτήματος Ι (Οίνοι με Π.Γ.Ε.: «Άγιο Όρος», «Αργολίδα», «Αχαΐα», «Κυκλάδες» κλπ)].
Επιπλέον, διευρύνεται η δυνατότητα παρέκκλισης των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας σε διοξείδιο του θείου (μέχρι 400 mg/l) και για άλλους γλυκείς οίνους της Ελλάδας που παράγονται από υπερώριμα σταφύλια ή από λιαστά σταφύλια και έχουν περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα 45 g/l ή υψηλότερη και φέρουν καθορισμένες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης [παράγραφος Α.2(ε) του μέρους Β του παραρτήματος Ι (Νέες περιπτώσεις σχετικών οίνων Π.Ο.Π.: «Malvasia Πάρος», «Malvasia Σητείας», «Malvasia Χάνδακας - Candia» και «Μονεμβασία - Malvasia»)], καθώς και για άλλους γλυκείς οίνους της Ελλάδας που παράγονται από υπερώριμα σταφύλια ή από λιαστά σταφύλια και φέρουν καθορισμένες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις [παράγραφος Α.2(ε) του μέρους Β του παραρτήματος Ι (Νέες περιπτώσεις σχετικών οίνων
με Π.Γ.Ε.: «Αιγαίο Πέλαγος», «Δράμα», «Ηράκλειο», «Κρήτη», «Μακεδονία», «Ρέθυμνο», «Στερεά Ελλάδα» και «Χανιά»)].
Σε ότι αφορά τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια σε διοξείδιο του θείου των οίνων - λικέρ και των αφρωδών οίνων, αυτά καθορίζονται στις παραγράφους Β και Γ του του μέρους Β του παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού, διατηρούμενα όπως ίσχυαν στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) 606/2009

δ. Τα ανώτατα όρια πτητικής οξύτητας των οίνων καθορίζονται στο μέρος Γ του παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 και είναι τα ίδια με αυτά που προβλέπονταν στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) 606/2009, ενώ οι κανόνες που αφορούν την πρακτική της γλύκανσης των οίνων προβλέπονται στο μέρος Δ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κοινοποιούμενου κανονισμού.

3. Στο άρθρο 4 του κοινοποιούμενου κανονισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πειραματική χρήση, από τα κράτη μέλη, νέων, μη προβλεπόμενων στην ισχύουσα ενωσιακή αμπελοοινική νομοθεσία, οινολογικών πρακτικών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τα προϊόντα που προκύπτουν από την πειραματική χρήση νέων οινολογικών πρακτικών επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά άλλου κράτους μέλους, εφόσον όμως οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για την εν λόγω διακίνηση από το κράτος μέλος που έχει εγκρίνει τον σχετικό πειραματισμό.

4. Στα άρθρα 5 και 6 του κοινοποιούμενου κανονισμού, καθορίζονται οι εφαρμοστέες οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί που ισχύουν για τους αφρώδεις οίνους και τους οίνους λικέρ [με την επιφύλαξη των οινολογικών πρακτικών και των γενικών περιορισμών που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 ή στο παράρτημα Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού], οι οποίες προβλέπονται αναλυτικά στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού, αντίστοιχα.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τους οίνους - λικέρ σημειώνονται τα εξής: α. Οι οίνοι - λικέρ με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που δικαιούνται να φέρουν την ειδική παραδοσιακή ένδειξη «οίνος γλυκύς φυσικός», οι οποίοι ορίζονταν στις παραγράφους 6 και 7 του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ του καταργούμενου καν. (ΕΚ) 606/2009 (για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη στο άρθρο 89 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3815/2010, ως προς τον εφαρμοζόμενο σε αυτούς συντελεστή Ε.Φ.Κ.) ορίζονται πλέον στις παραγράφους 6 και 7 του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κοινοποιούμενου καν. (ΕΕ) 2019/934. β. Οι ειδικές προδιαγραφές σχετικά με τις επιτρεπόμενες προς χρήση, για την παρασκευή των ελληνικών οίνων - λικέρ με Π.Ο.Π. («Σάμος», «Μοσχάτος Πατρών», «Μοσχάτος Λήμνου», «Μαυροδάφνη Πατρών», «Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας» κλπ), κατηγορίες αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του καταργούμενου καν. (ΕΚ) 606/2009 περιλαμβάνονται πλέον στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του κοινοποιούμενου καν. (ΕΕ) 2019/934.

5. Στο άρθρο 7 δίνεται ο ορισμός της ανάμιξης των αμπελοοινικών προϊόντων, ενώ στο άρθρο 8 καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για τη σύμμειξη και την ανάμιξη των οίνων. Στο άρθρο 9 καθορίζονται οι προδιαγραφές για την καθαρότητα και την ταυτοποίηση των εγκεκριμένων οινολογικών ουσιών.

6. Στο άρθρο 10 προβλέπονται οι όροι κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν παραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων περί οινολογικών πρακτικών και των σχετικών περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 80 του καν.(ΕΕ) 1308/2013 αλλά και στον κοινοποιούμενο κανονισμό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, τα προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του καν.(ΕΕ) 1308/2013 ή με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού, δεν (μπορεί να) διατίθενται στην αγορά και πρέπει να καταστρέφονται, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, τη χρήση ορισμένων από αυτά τα προϊόντα (των οποίων καθορίζουν τα χαρακτηριστικά) σε αποσταγματοποιεία, σε οξοποιεία ή για βιομηχανικούς σκοπούς.

7. Στο άρθρο 11, καθορίζονται οι γενικοί όροι για τις εργασίες του εμπλουτισμού και της διόρθωσης της οξύτητας των αμπελοοινικών προϊόντων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13, προβλέπεται ο καθορισμός του ελάχιστου ποσοστού αλκοόλης που πρέπει να περιέχεται στα υποπροϊόντα της οινοποίησης (στέμφυλα, οινολάσπες) και το οποίο υπολογίζεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων, ενώ με το άρθρο 14 προβλέπεται η υποχρέωση της απόρριψης των υποπροϊόντων της οινοποίησης η οποία δύναται ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου, με παράδοση από τους οινοποιούς του συνόλου ή μέρους των υποπροϊόντων της οινοποίησης για απόσταξη.
 
8. Στο άρθρο 15, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις προκειμένου για τα αποθέματα αμπελοοινικών προϊόντων που είχαν παραχθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΕ) 2019/934, και σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού ο κανονισμός (ΕΚ) 606/2009 καταργείται.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17, ο εν λόγω κοινοποιούμενος κανονισμός ισχύει από την 27η Ιουνίου 2019 και εφαρμόζεται από την 7η Δεκεμβρίου 2019.

Β. Για κάθε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία για τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2019/934, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., παρακαλούμε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab