Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/2019 Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2019 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/2019
Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843
Ημνία: 18/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τεστέμπαση
Τηλέφωνο: 2131512 128
Δ/νση Ηλ.Ταχυδρομείου: [email protected]

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

ΣΧΕΤ: 1. Η παρ. 9 άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α' 182).
2. Η 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση Αν. Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β' 2373).


Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, καλούνται οι Διευθύνσεις Δασών στις περιοχές των οποίων ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών, να προβούν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου εμπρόθεσμα να θεωρήσουν τους δασικούς χάρτες περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, εντός δύο (2) μηνών από την τελική υποβολή του δασικού χάρτη (τελική παράδοση 1ου σταδίου) στη Διεύθυνση Δασών, οφείλεται ο δασικός χάρτης να έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Δασών.

Εφόσον κατά την υποβολή των ανωτέρω τελικών παραδοτέων για έλεγχο και θεώρηση, διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλλει έκθεση ελέγχου προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" και σε εμάς, με τις υποδείξεις της, εντός και μέχρι τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών [δύο (2) μήνες και τρεις (3) μήνες εφόσον εκδοθεί η σχετική Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης].

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παράτασης κατά ένα (1) μήνα για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τη θεώρηση του δασικού χάρτη, οι Διευθύνσεις Δασών, να εισηγηθούν άμεσα, δια των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αναφορά στο χρονικό διάστημα που αφορά η παράταση. Το αίτημα να κοινοποιηθεί σε εμάς, καθώς και στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται, επιπλέον παράταση κατά ένα (1) μήνα για την θεώρηση του οικείου δασικού χάρτη, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 13 ν. 3889/2010, οι Διευθύνσεις Δασών, να μας υποβάλουν έγκαιρα, σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα, προσδιορίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παράτασης, κοινοποιώντας το αίτημα στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την παρ. 5.4.2 της (2) σχετικής, "η συνολική προθεσμία ελέγχου, διορθώσεων και θεώρησης του «Δασικού Χάρτη», αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων της τελικής υποβολής του 1ου Σταδίου στην αρμόδια Δ/νση Δασών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες".

Τέλος, με δεδομένο ότι η κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας έχει ενταχθεί ως προαπαιτούμενο και πρώτης προτεραιότητας έργο, για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, προβλεπόμενο στο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή τής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τα θεσμικά χρονοδιαγράμματα, τονίζεται ότι οι διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. Τσιλίκουνας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κτηματολόγιο

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης