Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 1018/2019 Μεταβολή στοιχείων κύριας κατοικίας από φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση από τον υιό

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2019 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 1018/2019
Μεταβολή στοιχείων κύριας κατοικίας από φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση από τον υιό

Αριθμός Απόφασης: 1018/06-05-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔιεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).
β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/12-04-2017 (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Την ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 08/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , κατά της με αριθμό /24-11-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων για το φορολογικό έτος 2016.

5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από 08/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ. κ του με Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπροθέσμως και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /24-11-2018 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, για το φορολογικό έτος 2016, επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο , πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 100,00 €, για εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016. Η εν λόγω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται στην από 24/11/2018 Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων για τ...ν προσφεύγο ... προσφεύγ κ του με Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης 08/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο:

Η με ημερομηνία υποβολής 01/12/2017 πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος τ... προσφεύγο για το φορολογικό έτος 2016 υποβλήθηκε προκειμένου να διορθωθούν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τ... . Ειδικότερα, στην οικεία αρχική δήλωση ... προσφεύγ είχε δηλώσει, εκ παραδρομής, ότι φιλοξενήθηκε από τους υιούς τ. κ.κ του και του και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση δήλωσε την δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας τ. από τους υιούς τ. .

Ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο τυγχάνει βασιμότητας και γίνεται αποδεκτός, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται ακολούθως:

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 67 (Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου) παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) (ΦΕΚ167Α/23-07-2013) ορίζεται ότι

«1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στην Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 (Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης) του Ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ170Α/26-07-2013), όπως ίσχυαν έως την 16/01/2018 πριν από την τροποποίηση της παραγράφου 3 με τις διατάξεις του άρθρου 397 παράγραφος 2 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ5Α/17-01-2018), οριζόταν ότι

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 67 (Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου) παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι «3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΟΛ.1094/2017 (ΦΕΚ2239Β/29-06-2017) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013», ορίζεται ότι

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της ΠΟΛ.1106/14-07-2017 (ΦΕΚ2437Β/17-07-2017) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013», ορίζεται ότι

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1094/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις 17/07/2017, παρατείνεται μέχρι την 21 Ιουλίου 2017.».

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016, χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ήταν η 21/07/2017.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (Διαδικαστικές παραβάσεις) παράγραφος 1 περιπτώσεις α) και β) και παράγραφος 2 περιπτώσεις α) και β) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.),

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι

«1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

β) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) Εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 β) Εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β), γ) και δ) της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων.».

Επειδή, με τις διατάξεις του κεφαλαίου II παράγραφος 2 της ΠΟΛ.1252/20-11-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N.4174/2013, άρθρα 53 - 62)», ορίζεται ότι «II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 - 62. 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54).

α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα [παράγραφος 1 περίπτωση α)].

Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 01/01/2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περίπτωση α) της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 54)

β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [παράγραφος 1 περιπτώσεις β) και γ)].

Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή την μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση β)], καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων [άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση γ)], επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής) ».

Επειδή, εξάλλου, στην παράγραφο 3 του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 και ημερομηνία 11/12/2014 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)», ορίζεται ότι

«3. Επομένως, τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στην δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της.».

Επειδή, επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 της ΠΟΛ.1181/23-07-2014 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2014», ορίζεται ότι

«Σχετικά με την διαχείριση των εκπρόθεσμων τροποποιητικών ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων διευκρινίζονται τα εξής:

4. Υπενθυμίζουμε ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2523/1997, ΠΟΛ.1317/1997, είχε διευκρινιστεί ότι εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, με την παράλειψη του οποίου δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.».

Επειδή, επιπλέον, με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της ΠΟΛ.1215/26-11-2018 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1252/2015 Εγκυκλίου, αναφορικά με την μη επιβολή του προστίμου της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 κατά την διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)», ορίζεται ότι

«3. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για την συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν την διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.

4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι στην φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3 κ.λπ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και, συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα.».

Επειδή, ... προσφεύγ είχε υποβάλει εμπροθέσμως, κατά την 09/06/2017, μέσω διαδικτύου, την με αριθμό καταχώρησης αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016, από την εκκαθάριση της οποίας είχε προκύψει χρεωστικό ποσό 272,14 € (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την αρχική δήλωση, με αριθμό ειδοποίησης , αριθμό χρηματικού καταλόγου / και ημερομηνία έκδοσης 09/06/2017).

Στο έντυπο Ε1 της αρχικής δήλωσης είχαν συμπληρωθεί, μεταξύ άλλων, οι κωδικοί 091 και 093 (επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα κατοικίας στην οποία φιλοξενηθήκατε) με τον αριθμό 83, οι κωδικοί 092 και 094 (φιλοξενούμενος/η σε κύρια κατοικία) με τον αριθμό 1, οι κωδικοί 097 και 098 (αριθμός μηνών κατά τους οποίους φιλοξενηθήκατε) με τον αριθμό 12, ο κωδικός 801 (Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη από τον οποίο φιλοξενηθήκατε) με τον Α.Φ.Μ.: του υιού τ... προσφεύγο κ του , ο κωδικός 802 (Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη από τον οποίο φιλοξενηθήκατε) με τον Α.Φ.Μ.: του υιού τ... προσφεύγο κ του , ο κωδικός 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία) με τον αριθμό 1, ο κωδικός 204 (αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας) με τον αριθμό , ο κωδικός 211 (επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας) με τον αριθμό 83, ο κωδικός 213 (ποσοστό χρήσης (επί τοις εκατό) δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας) με τον αριθμό 100 και ο κωδικός 215 (αριθμός μηνών που χρησιμοποιήσατε την δωρεάν παραχωρημένη κατοικία) με τον αριθμό 12. Την 01/12/2017, ... προσφεύγ υπέβαλε εκπροθέσμως, μέσω διαδικτύου, την με αριθμό καταχώρησης πρώτη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε, επίσης, χρεωστικό ποσό 272,14 € (πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την πρώτη τροποποιητική δήλωση, με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 01/12/2017). Στο έντυπο Ε1 της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, οε σχέση με το ίδιο έντυπο της αρχικής δήλωσης, διαγράφηκαν οι κωδικοί 092 και 094 και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παρέμειναν ίδια σε σχέση με την αρχική δήλωση. Με την διαγραφή των κωδικών 092 και 094 δεν μεταβλήθηκε η δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, ούτε δηλώθηκε νέα φορολογητέα ύλη, ούτε τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης (παράγραφος 3 του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 και ημερομηνία 11/12/2014 εγγράφου του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών). Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, η με αριθμό /24-11-2018 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων πρέπει να ακυρωθεί.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 08/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ... κ του με Α.Φ.Μ.: και την ακύρωση της με αριθμό /24-11-2018 προσβαλλόμενης Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων.

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο με βάση την παρούσα Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2016

Η με αριθμό /24-11-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ως ακολούθως:
 

Είδος παράβασης Βάσει ελέγχου (σε ευρώ) Βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ. (σε ευρώ)

Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (χρεωστικής) (.............. /01-12-2017) [άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)]

100, 00 0,00Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στ...ν προσφεύγο

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης