Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1146/26.6.1990 Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1146/26.6.1990
Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων


ΠΟΛ.1146/26.6.1990 Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1146/26.6.90  Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων

Υ.Α. 1047139/3813/Α0009/Πολ. 1146/26.6.90

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της 1105134/9050/009/Πολ. 1227/3.10.89 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1882/23.3.90 (ΦΕΚ 43/90 Τ.Α.).

                                                                 Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εξής:

α) Τον Αθ. Σερμιέ, Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Πρωτοδίκη του ίδιου Δικαστηρίου Κων. Νικολάου.

β) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων (Δ15) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Τον Χρ. Παπαγεωργόπουλο, αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως κοινό εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Π. Αλεξανδρή, Γεν. Γραμματέα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

στ) Τον Δημ. Κατηφόρη, Α΄ αντιπρόεδρο του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Δημ. Κοζομπόλη, Δ/ντή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

ζ) Τον Παν. Αλεξόπουλο, οικονομικό επόπτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

η) Τον Κων. Πετρόπουλο, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, με αναπληρωτή τον Χαρ. Περπιράκη, μέλος του ιδίου Επιμελητηρίου.

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Δ/νσης Ελέγχων, με προφορική εντολή του Δ/ντή της Δ/νσης αυτής.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης και αποφαίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και του επιτηδευματία, αναφορικά με την επίδραση των φορολογικών παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. στο κύρος των βιβλίων, βάσει των στοιχείων που θέτει υπόψη η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και ο επιτηδευματίας.

4. Η επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της και σε περίπτωση κωλύματος, του αναπληρωτού του, η οποία αποστέλλεται προς τα μέλη εγγράφως, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

5. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομικών οδός Καραγεώργη Σερβίας 10, 4ος όροφος στην αίθουσα συμβουλίων.

6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορεί να παρίσταται και να διατυπώνει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς ο φορολογούμενος ή εκπρόσωπος αυτού νόμιμα εξουσιοδοτημένος, ο οποίος ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή εγγράφως, από τον Γραμματέα της επιτροπής, τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής.

7. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων με την προϋπόθεση ότι θα παρίσταται ο Πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.

8. Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Δ/ντής της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Φ.Σ. ή αναπληρωτής του.

9. Για κάθε συνεδρίαση της επιτροπής τηρούνται από τον Γραμματέα της επιτροπής πρακτικά στα οποία εκτός των άλλων στοιχείων γράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της επιτροπής που παρέστησαν, η υπόθεση που συζητήθηκε και η απόφαση της επιτροπής.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής που παρέστησαν σε κάθε συνεδρίαση.

Με βάση τα πρακτικά εκδίδεται απόφαση της επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της επιτροπής και αποστέλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

10. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται με αποδεικτικό από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στον επιτηδευματία, ο οποίος εφόσον μέσα σε τρεις ημέρες από της κοινοποιήσεως δεν την αποδεχθεί με αίτησή του, η υπόθεση παραμένει εκκρεμής για τακτικό έλεγχο.

11. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

12. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή αναφορικά με τη λειτουργία της επιτροπής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Τ.Α.) περί οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών.

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης