Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1155/11.7.1990 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη της έκτακτης εισφοράς από επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1155/11.7.1990
Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη της έκτακτης εισφοράς από επιχειρήσεις και επαγγελματίες


ΠΟΛ.1155/11.7.1990 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη της έκτακτης εισφοράς από επιχειρήσεις και επαγγελματί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1155/11.7.90 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη της έκτακτης εισφοράς από επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η 1051733/10301/Β0012/Πολ. 1155/11.7.90 Ερμηνευτική Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών

Με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 16 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α' 81) επιβάλλεται ειδική εφάπαξ εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από ατομική άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος καθώς και στα καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων. Τις διατάξεις αυτές σας κοινοποιούμε μαζί με τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΆΑρθρο 12 και 13

Υποκείμενο, αντικείμενο και βάση υπολογισμού της εισφοράς

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών καθορίζεται το υποκείμενο, δηλαδή, οι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, που είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και το αντικείμενο αυτής, δηλαδή η βάση που, κατά περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της.

Α. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α του ν.δ. 3323/1955.

1. Υποκείμενα στην ειδική εισφορά είναι τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή της ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση καθώς και οι αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Προκειμένου για τις αφανείς εταιρίες υποκείμενο της εταιρίας είναι ο εμφανής εταίρος και αν υπάρχουν πλείονες εμφανείς εταίροι, όλοι μαζί.

2. Για τον υπολογισμό της εισφοράς στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα και στις ενώσεις προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα αυτών, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν κατά τις 30.12.1989. Προκειμένου για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, η εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε μέσα στο ημερολογιακό έτος 1989.

3. Το πιο πάνω καθαρό εισόδημα μειώνεται, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση, με τα ακόλουθα ποσά:

α) Μερίσματα από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας που έχουν δηλωθεί για να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.

β) Κέρδη από συμμετοχή σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955.

δ) Αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων που έγιναν με βάση τους διαφόρους αναπτυξιακούς νόμους (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1116/1981, ν. 1262/1982, ν. 1828/1989, 1055503/1989 απόφασης).

4. Αντίθετα στο πιο πάνω καθαρό εισόδημα προστίθενται:

α) Τα ποσά των ζημιών που προέρχονται είτε από μεταφορά από προηγούμενα έτη, είτε από συμμετοχή σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Το υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, για το οποίο η επιχείρηση δε θέλησε να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και δεν το έχει συμπεριλάβει στη δήλωση αποτελεσμάτων (κερδών - ζημιών) οικον. έτους 1990.

Β. Για τα φυσικά πρόσωπα

1. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από την ατομική άσκηση γεωργικής ή εμπορικής γενικά επιχείρησης, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και προκύπτει από ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30.12.1989.

Προκειμένου για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, η εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε μέσα στο ημερολογιακό έτος 1989.

2. Το πιο πάνω καθαρό εισόδημα μειώνεται, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση, με τα ακόλουθα ποσά:

α) Μερίσματα από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας που έχουν δηλωθεί για να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.

β) Κέρδη από συμμετοχή σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955.

δ) Αφορολόγητα αποθεματικά που έγιναν με βάση τους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους (ν.δ. 4002/1959, ν.289/1976, ν. 1116/1981, ν. 1262/1982, ν. 1828/1989, 1055503/1989 απόφασης).

3. Αντίθετα στο πιο πάνω καθαρό εισόδημα προστίθενται:

α) Τα ποσά των ζημιών που προέρχονται είτε από μεταφορά από προηγούμενα έτη, είτε από συμμετοχή σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Το υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, για το οποίο η επιχείρηση δε θέλησε να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και δεν το έχει συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1990.

4. Επίσης για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη, το συνολικό καθαρό φορολογούμενο εισόδημα, από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ατομικώς, από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του ν.δ. 3323/1955 και αποκτήθηκε στο ημερολογιακό έτος 1989. Συνεπώς στο πιο πάνω εισόδημα θα συμπεριληφθεί και η πάγια περιοδική αμοιβή που καταβλήθηκε σε δικηγόρο ή σε ιατρό από το ΙΚΑ.

Το πιο πάνω εισόδημα, μειώνεται, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση, με τα ποσά αμοιβών που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955.

Κέρδη ή ζημίες από συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες ή κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς, ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία αυτά του εισοδήματος έχουν υπαχθεί ή όχι στην έκτακτη εισφορά.

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα του ν.δ. 3843/1958

1. Η ειδική εισφορά επιβάλλεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958, ήτοι σε όλες ανεξαίρετα τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κλπ.), στους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις αυτών, στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας καθώς και στους αλλοδαπούς οργανισμούς που αποβλέπουν σε απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά αυτή επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 και του ν. 4171/1961, καθώς και στις επιχειρήσεις που έχουν συνάψει με το ελληνικό Δημόσιο συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο, με τις οποίες παγιοποιούνται οι φορολογικοί συντελεστές, καθ' όσον η εισφορά αυτή αποτελεί ιδιότυπη έκτακτη εφάπαξ επιβάρυνση, που επιβάλλεται σε όλες γενικά τις επιχειρήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως έχει γίνει δεκτό και με την αριθ. 3098/1981 απόφαση του ΣτΕ για την έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβλήθηκε με το ν.δ. 44/1974 και με τις αριθ. 84/1977 και 9/1978 αποφάσεις της Διαιτησίας για την έκτακτη εφάπαξ εισφορά που επιβλήθηκε με το ν. 257/1976.

Η εισφορά δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 στα νομικά πρόσωπα του ν.δ. 3843/1958 που έχουν συσταθεί από 1 Ιανουαρίου 1990 και μετά. Επομένως και τα κέρδη των ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από συγχώνευση ή μετατροπή με βάση τις διατάξεις του ν. 1297/1977 μετά την 1 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά του παρόντος.

Για την επιβολή της εισφοράς στις συγχωνευόμενες εταιρίες αναφερόμαστε αναλυτικά πιο κάτω στην παράγραφο 5.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ορίζεται ότι στα νομικά πρόσωπα του ν.δ. 3843/1958 η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3843/1958 για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και το οποίο προκύπτει από ισολογισμούς που έκλεισαν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1989. Προκειμένου για τεχνικές επιχειρήσεις, η εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και τα οποία αφορούν ισολογισμούς που έκλεισαν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1989.

Επομένως, αν το νομικό πρόσωπο έκλεισε ισολογισμό στις 31.12.1989 (διαχ/κή περίοδος 1.1.89-31.12.89), η εισφορά θα επιβληθεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει βάσει του ισολογισμού αυτού. Επίσης, αν το νομικό πρόσωπο κλείσει ισολογισμό στις 30.6.1990 (διαχ/κή περίοδος 1.7.89-30.6.90), η εισφορά θα επιβληθεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει βάσει του ισολογισμού αυτού.

Αν το πιο πάνω συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει από τον ισολογισμό αναμορφώθηκε με την προσθήκη λογιστικών διαφορών, είτε αυτές έχουν δηλωθεί από την επιχείρηση, είτε αυτές έχουν προκύψει από διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο, η έκτακτη εισφορά θα υπολογισθεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών.

3. Περαιτέρω με ρητή διάταξη του νόμου ορίζεται ότι από το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των πιο πάνω νομικών προσώπων που προκύπτει από τον ισολογισμό που έκλεισαν μετά την 30.12.1989, δεν αφαιρούνται και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά τα ακόλουθα ποσά:

α) Τα διανεμηθέντα στους μετόχους και κατόχους ιδρυτικών τίτλων ποσά, τα ποσοστά και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, οι εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά που καταβλήθηκαν στους διευθυντές και διαχειριστές ανωνύμων εταιριών, καθώς και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν από τα κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.

β) Οι κατά νόμο συμψηφιζόμενες φορολογικά ζημίες προηγούμενων ετών των βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών, γεωργικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

γ) Τα ποσά των ζημιών που προέρχονται από συμμετοχή των πιο πάνω νομικών προσώπων σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε. και κοινοπραξίες, είτε οι ζημίες αυτές αφορούν ζημία της ίδιας διαχειριστικής χρήσης είτε προηγούμενων ετών.

4. Αντίθετα από το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των πιο πάνω νομικών προσώπων, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

α) Τα μερίσματα από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους από άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, τα οποία έχουν περιληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.

β) Τα κέρδη από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

γ) Τα αφορολόγητα αποθεματικά που έγιναν με βάση τους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεων (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1116/1981, ν. 1262/1982, ν. 1828/1989, 1055503/1989 απόφασης).

δ) Τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3843/1958 (τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες, τόκοι ομολογιών, κέρδη από εκμετάλλευση πλοίων κλπ.), με εξαίρεση τα εισοδήματα των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, από τα κέρδη που δήλωσαν οι Τράπεζες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1990 δεν θα αφαιρεθούν, προκειμένου για τον προσδιορισμό των υποκειμένων στην ειδική εισφορά κερδών τα απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματά τους από τόκους καταθέσεων, τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ομολόγων Δημοσίου κλπ. Στην περίπτωση όμως αυτή, αφού δε θα αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη ολόκληρο το ποσό των αφορολόγητων εσόδων, ευνόητο είναι ότι δεν θα προστεθούν στα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς, οι δαπάνες εκείνες που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα, είτε οι δαπάνες αυτές δηλώνονται από την επιχείρηση, είτε προσδιορίζονται από το φορολογικό έλεγχο.

ε) Τα εισοδήματα των επιχειρήσεων για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 1065/1980 και του ν. 1416/1984. Επομένως, η εφάπαξ εισφορά δεν επιβάλλεται επί των αδιανέμητων κερδών των ακόλουθων δημοτικών -μη αμιγών- επιχειρήσεων:

αα) Δημοτικών ή κοινοτικών εταιριών λαϊκής βάσης, εφ' όσον δεν έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την ίδρυσή τους (π.δ. 323/1989, άρθρο 273).

ββ) Δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων συνεταιριστικού χαρακτήρα, εφ' όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την ίδρυσή τους (π.δ. 323/1989 άρθρο 272).

γγ) Των ανωνύμων εταιριών που συνιστούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων με συνεταιρισμούς, εφ' όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την ίδρυσή τους (π.δ. 323/1989, άρθρο 271).

δδ) Των ανωνύμων εταιριών που συνιστώνται μόνο από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του δημόσιου τομέα με κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου, εφ' όσον δεν έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την ίδρυσή τους (π.δ. 323/1989, άρθρο 274).

Τούτο, καθ' όσον οι εταιρίες αυτές για τα πρώτα δύο ή πέντε χρόνια (κατά περίπτωση) λειτουργίας τους απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, ως έχουσες, κατά τα χρόνια αυτά, τις φορολογικές απαλλαγές των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων.

Διευκρινίζεται ότι τα διανεμόμενα κέρδη των πιο πάνω εταιριών υπόκεινται στην ειδική εισφορά.

στ) Η εισφορά υπέρ ΟΓΑ, που αναλογεί στα φορολογητέα μη διανεμόμενα κέρδη, για τις περιπτώσεις που δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1473/1984 η επιβολή εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στο φόρο εισοδήματος.

ζ) Η ωφέλεια που προέκυψε από την έκπτωση 10% λόγω εξόφλησης του φόρου εισοδήματος εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης, εφ' όσον έχει περιληφθεί το ποσό αυτής στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως».

5. Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου, η εισφορά θα επιβληθεί σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 13, στα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη δωδεκάμηνη περίοδο, τα οποία θα εξευρεθούν με επιμερισμό του συνόλου των καθαρών κερδών προς τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου και του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος, ενώ, με βάση την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στις επιχειρήσεις που λύθηκαν, μετατράπηκαν ή συγχωνεύτηκαν μέσα στο έτος 1989, η εισφορά θα επιβληθεί στο καθαρό εισόδημα ή κέρδος αυτών που προέκυψε κατά το χρόνο της λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης.

Διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα του ν.δ. 3843/1958, που είχαν έναρξη εργασιών μέσα στη διαχειριστική χρήση 1988 (π.χ. 1 Απριλίου 1988) και έκλεισαν ισολογισμό υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης την 31/12/89, θα επιβληθεί εισφορά για το μέρος των κερδών που αναλογεί σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα (1.4.88-31.3.89) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 11 του ν. 1870/1989 και για το υπόλοιπο μέρος των κερδών της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης θα επιβληθεί ειδική εισφορά με βάση τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.

Παράδειγμα 1ο: Έστω ότι ανώνυμη εταιρία άρχισε να λειτουργεί την 1η Σεπτεμβρίου 1989 και θα κλείσει την πρώτη διαχείριση (ισολογισμό) την 31 Δεκεμβρίου 1990, με σύνολο καθαρών κερδών 50.000.000 δρχ. Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων ανέρχεται σε 500.000.000 δρχ. και τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου 1.9.1989-31.8.1990 ανέρχονται σε 400.000.000 δρχ.

Με βάση τα πιο πάνω, τα καθαρά κέρδη της ανώνυμης εταιρίας επί των οποίων θα υπολογισθεί η εισφορά, ανέρχονται σε 40.000.000 δρχ. (50.000.000 Χ 400.000.000) / 500.000.000.

Παράδειγμα 2ο: Εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε την 1η Αυγούστου 1989 σε ανώνυμη εταιρία και προέκυψαν κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.1989-31.7.1989 καθαρά κέρδη 20.000.000 δρχ. Η προελθούσα από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρία θα κλείσει ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 1990, δηλαδή θα έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση από τον οποίο έστω ότι θα προκύψουν καθαρά κέρδη 60.000.000 δρχ. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρίας έστω ότι θα ανέλθουν σε 600.000.000, ενώ της περιόδου 1.8.1989-31.7.1990 σε 500.000.000 δρχ.

Με βάση τα πιο πάνω αναφερθέντα, ειδική εισφορά θα επιβληθεί (άρθρο 13 παραγρ. 4) στα κέρδη (20.000.000 δρχ.) της Ε.Π.Ε. που προέκυψαν κατά το χρόνο της μετατροπής αλλά και στα κέρδη της προελθούσας από τη μετατροπή ανώνυμης εταιρίας αφού αυτή κλείνει ισολογισμό μετά την 30 Δεκεμβρίου 1989, που αντιστοιχούν όμως, στη δωδεκάμηνη περίοδο 1.8.1989-31.7.1990.

Επομένως τα καθαρά κέρδη της ανώνυμης εταιρίας τα οποία θα ληφθούν ως βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς ανέρχονται σε 50.000.000 δρχ. (60.000.000 Χ 500.000.000) / 600.000.000.

ΆΑρθρο 14

Υπολογισμός της εισφοράς

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 7%:

α) Για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, κοινοπραξίες, κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση, αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ατομική άσκηση γεωργικής ή εμπορικής γενικά επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου. Προκειμένου για εγγάμους η εισφορά υπολογίζεται χωριστά για κάθε σύζυγο.

β) Για τα νομικά πρόσωπα του ν.δ. 3843/1958, στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος τους που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου.

Παράδειγμα: Έστω ότι ανώνυμη βιομηχανική εταιρία πραγματοποίησε κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.1989-31.12.1989, βάσει ισολογισμού, συνολικά καθαρά κέρδη 120.000.000 δρχ., και ότι στα κέρδη αυτά συμπεριλαμβάνονται:

α) Έσοδα από τόκους καταθέσεων δρχ. 8.000.000, β) μερίσματα από συμμετοχή σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία δρχ. 10.000.000, γ) κέρδη από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. που έκλεισε ισολογισμό 31.12.1988 δρχ. 14.000.000.

Από τα ανωτέρω κέρδη:

α) Διανεμήθηκαν στους μετόχους μερίσματα 40.000.000 δρχ.

β) Καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές και ποσοστά δρχ. 7.000.000.

Η επιχείρηση από τα κέρδη της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου ενήργησε αφορολόγητες κρατήσεις του ν. 1262/1982 δρχ. 25.000.000 και σχημάτισε με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων 9.000.000 δρχ.

Κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.1988-31.12.1988 η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει ζημία δρχ. 5.000.000, η οποία και αναγνωρίσθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1990 αναμόρφωσε τα προκύψαντα από τον ισολογισμό καθαρά κέρδη με την προσθήκη λογιστικών διαφορών 14.000.000 δρχ.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η οφειλόμενη εισφορά επί των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 1.1.1989-31.12.1989, θα υπολογισθεί ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού δρχ. 120.000.000.

Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές δρχ. 14.000.000.

Σύνολο κερδών δρχ. 134.000.000.

Από το πιο πάνω ποσό συνολικών κερδών αφαιρούνται:

α) Αφορολόγητα έσοδα από τόκους καταθέσεων δρχ. 8.000.000.

β) Μερίσματα από συμμετοχή σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία δρχ. 10.000.000.

γ) Συμμετοχή από κέρδη ΕΠΕ δρχ. 14.000.000.

δ) Αφορολόγητες κρατήσεις ν. 1262/1982 δρχ. 25.000.000.

ε) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 ν. 1828/1989 δρχ. 9.000.000, 66.000.000.

Υπόλοιπο κερδών στο οποίο θα υπολογισθεί η εισφορά: 68.000.000 δρχ.

Οφειλόμενη εισφορά: Κέρδη 68.000.000 Χ 7%=4.760.000 δρχ.

Σημειώνεται ότι από τα καθαρά κέρδη της ανώνυμης εταιρίας αφαιρέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, τα έσοδά της από τόκους καταθέσεων, ως απαλλασσόμενα με το άρθρο 6 του ν.δ. 3843/1958 της φορολογίας εισοδήματος, τα μερίσματα από συμμετοχή σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία, τα κέρδη από συμμετοχή στην ΕΠΕ, καθώς και τα σχηματισθέντα αφορολόγητα αποθεματικά των νόμων 1262/1982 και 1828/1989.

Αντίθετα, δεν αφαιρέθηκαν από τα καθαρά κέρδη τα διανεμηθέντα στους μετόχους μερίσματα, οι καταβληθείσες αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και το ποσό της ζημίας που πραγματοποίησε στην προηγούμενη χρήση 1988 η εταιρία, γιατί τα ποσά αυτά κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, δεν αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη.

ΆΑρθρο 15

Βεβαίωση της εισφοράς

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η βεβαίωση της οφειλόμενης εισφοράς θα γίνει οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος οικον. έτους 1990 του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων με βάση τους τίτλους βεβαίωσης τους οποίους έχει στη διάθεσή του. Ειδικότερα:

1. Η βεβαίωση της εισφοράς θα διενεργηθεί με βάση τους τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59, στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 και στο άρθρο 16α του ν.δ. 3323/1955, στο άρθρο 16 του ν.δ. 3843/1958, καθώς και τους ισολογισμούς που συνυποβάλλονται, δηλαδή με βάση:

α) τις δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές, ύστερα από την υπογραφή πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς), οι οποίες γενικά υποβάλλονται από τους πιο πάνω υπόχρεους.

β) τα φύλλα ελέγχου, που οριστικοποιήθηκαν επειδή δεν ασκήθηκε προσφυγή ή δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα προσφυγή και

γ) τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

2. Η εισφορά βεβαιώνεται:

α) Στο όνομα των υπόχρεων για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την οποία υπολογίζεται η εισφορά, φυσικών ή νομικών προσώπων κατά περίπτωση.

β) Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου στο όνομα των κληρονόμων.

γ) Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης στο όνομα της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη μετατροπή ή συγχώνευση.

δ) Επί κοινοπραξίας, κοινωνίας που ασκεί επιχείρηση ή αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο όνομά τους κατά περίπτωση, η ευθύνη όμως για την καταβολή των οφειλών αυτών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους.

3. Πριν από τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, με τον οποίο θα βεβαιώνεται η εισφορά, θα εκδίδεται σε δύο αντίτυπα για κάθε υπόχρεο, σημείωμα εκκαθάρισης και υπολογισμού της εισφοράς, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα σημειώματα αυτά θα καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο μεταγραφής και θα παίρνουν, κατά σειρά καταχώρισης, αντίστοιχο αριθμό. Σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου αυτού θα σημειώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου, φυσικού ή νομικού προσώπου, το εισόδημα που υπόκειται στην εισφορά (προκειμένου για εγγάμους χωριστά για το σύζυγο και τη σύζυγο), καθώς και το συνολικό ποσό της εισφοράς.

Το πρωτότυπο του πιο πάνω σημειώματος θα παραμείνει στο φάκελο φορολογίας εισοδήματος, οικον. έτους 1990, του υπόχρεου.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς που βεβαιώθηκε με τη διαδικασία που προαναφέραμε.

Διευκρινίζεται ότι, κάθε φορά που θα διαπιστώνετε εσφαλμένο υπολογισμό της εισφοράς, από λογιστικό λάθος κλπ. σε βάρος ή όχι του Δημοσίου θα συντάσσετε σχετική απόφαση και θα ενεργείτε νέα εκκαθάριση της εισφοράς και συμπληρωματική βεβαίωση ή σύνταξη ατομικού φύλλου έκπτωσης, κατά περίπτωση και αντίγραφο του νέου εκκαθαριστικού σημειώματος θα αποστέλλετε στον υπόχρεο.

5. Αν εκκρεμεί προσφυγή ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου, θα εκδοθεί φύλλο ελέγχου για τον υπολογισμό της εισφοράς στο εισόδημα που προσδιορίστηκε με το φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο μαζί με συνοπτική έκθεση ελέγχου θα κοινοποιείται στον υπόχρεο με τη συνηθισμένη διαδικασία. Αν ασκηθεί προσφυγή κατ' αυτού του φύλλου ελέγχου από το φορολογούμενο, θα γίνεται βεβαίωση του ποσοστού 25% στο ποσό της εισφοράς που αμφισβητείται από το φορολογούμενο. Παράλληλα θα ενεργούνται τα νόμιμα προκειμένου να συνεκδικασθούν οι προσφυγές που έχουν ασκηθεί από το φορολογούμενο κατά του φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και κατά του φύλλου ελέγχου της εισφοράς.

Για τη σύνταξη των φύλλων ελέγχου της εισφοράς θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, αφού τροποποιηθούν ανάλογα, μέχρι να εκτυπωθούν νέα ειδικά έντυπα.

Τα πιο πάνω φύλλα ελέγχου θα παίρνουν αριθμό κατά σειρά καταχώρισης σε ιδιαίτερο βιβλίο μεταγραφής φύλλων ελέγχου.

Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται:

α) Τα στοιχεία του υπόχρεου

β) Το ποσό του εισοδήματος που υπόκειται στην εισφορά, κατά δήλωση, κατ' έλεγχο και οριστικά

γ) Η εισφορά που αναλογεί

δ) Η ημερομηνία έκδοσης του φύλλου ελέγχου

ε) Η ημερομηνία κοινοποίησης του φύλλου ελέγχου και

στ) Ο τρόπος οριστικοποίησης

6. Αν έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων θα βεβαιώσετε την οφειλόμενη εισφορά με βάση τη δήλωση και θα αναμείνετε να παρέλθει η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για το επιπλέον οφειλόμενο ποσόν εισφοράς με βάση τον έλεγχο.

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς θα εκδώσετε με βάση τη συμπληρωματική δήλωση που υποβάλλεται από το φορολογούμενο ύστερα από την υπογραφή του σχετικού πρακτικού, που είναι εκτυπωμένο στο σχετικό φύλλο ελέγχου, συμπληρωματικό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αποστείλετε στον υπόχρεο και θα βεβαιώσετε τη διαφορά της εισφοράς που προκύπτει.

Αν ο φορολογούμενος ασκήσει προσφυγή κατά του φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων, θα εκδώσετε φύλλο ελέγχου με συνοπτική έκθεση για την εισφορά που αναλογεί ύστερα από τον έλεγχο τον οποίο θα κοινοποιήσετε στον υπόχρεο με τη συνηθισμένη διαδικασία και θα επιβεβαιώσετε το 25 της διαφοράς της εισφοράς σύμφωνα με όσα προαναφέραμε.

Αν οριστικοποιηθεί το φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και άσκησης προσφυγής, θα εκδώσετε εκκαθαριστικό σημείωμα για τη διαφορά της εισφοράς, το ποσοστό της οποίας θα βεβαιώσετε κατά τα ανωτέρω.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των άρθρων 50, 50α, 51, 52, 53, 59, 65, 68, 69 του ν.δ. 3323/1955, του άρθρου 16 του ν.δ. 3843/1958, του άρθρου 1 του ν.δ. 4600/1966 καθώς και του ν. 4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την επιβολή της εισφοράς που προβλέπεται από το νόμο που κοινοποιείται, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά από τον έλεγχο συντρέχει περίπτωση επιβολής εισφοράς επιπλέον αυτής που βεβαιώθηκε, θα συντάσσετε ιδιαίτερη έκθεση και θα εκδίδετε ίδιο φύλλο ελέγχου, το οποίο θα κοινοποιείται στον υπόχρεο. Αν μετά τον έλεγχο δεν οφείλεται εισφορά επιπλέον από αυτή που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση θα αναφέρετε τούτο στο τέλος της έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

8. Όταν το ποσόν της εισφοράς δεν υπερβαίνει τις 2.000 δρχ. αμελείται η βεβαίωση. Προκειμένου για εγγάμους αυτό εφαρμόζεται όταν το ποσό της εισφοράς δεν υπερβαίνει τις 2.000 δραχμές αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

9. Για τη διευκόλυνση του έργου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών ο υπολογισμός της εισφοράς, καθώς και η σύνταξη των οικείων σημειωμάτων και των χρηματικών καταλόγων, για τα φυσικά πρόσωπα, θα διενεργηθεί από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1990, καθώς και τα οριστικά στοιχεία ελέγχου που υπάρχουν στην Υπηρεσία, εφ' όσον το ΚΕ.ΠΥ.Ο. έχει ενημερωθεί με τα στοιχεία αυτά.

Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα αποστείλει ταχυδρομικά στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς, τα οποία επέχουν θέση και ατομικής ειδοποίησης, με ενσωματωμένα τα προεκτυπωμένα μηχανόγραφα αποδεικτικά είσπραξης για την πληρωμή της εισφοράς. Η διαδικασία της είσπραξης θα γίνει μηχανογραφικά μέχρι την τελευταία δόση της εισφοράς. Για τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης των προεκτυπωμένων μηχανόγραφων αποδεικτικών είσπραξης θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

10. Για τα φυσικά πρόσωπα με των οποίων τα στοιχεία των δηλώσεων οικονομικού έτους 1990 δεν έχει ενημερωθεί το ΚΕ.ΠΥ.Ο., καθώς και για τα νομικά πρόσωπα, ο υπολογισμός της εισφοράς και η σύνταξη των οικείων χρηματικών καταλόγων θα γίνει από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, με βάση έντυπο σημειώματος υπολογισμού το οποίο θα σας σταλεί έγκαιρα.

Το έντυπο αυτό σημείωμα θα φέρει στη μία όψη του το εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού της εισφοράς και στην άλλη όψη του θα φέρει την κατά νόμο ατομική ειδοποίηση προς τον υπόχρεο. Μετά τον προσδιορισμό του ποσού της ειδικής εφάπαξ εισφοράς από το Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. θα συντάσσεται αμέσως ο σχετικός χρηματικός κατάλογος στον οποίο θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που προορίζεται για τον υπόχρεο και θα παραδίδεται στο Τμήμα ή Γραφείο Εσόδων της Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια της πράξης και της βεβαίωσης. Το Τμήμα ή Γραφείο Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αφού βεβαιώσει το χρηματικό κατάλογο και συμπληρώσει την πίσω όψη του εκκαθαριστικού σημειώματος με τις σχετικές ενδείξεις της ατομικής ειδοποίησης, θα το στείλει αμέσως ταχυδρομικά στο υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΆΑρθρο 16

Καταβολή της εισφοράς

1. Με βάση την υπ' αριθ. 1501731/10300/Πολ. 1154/11.7.1990 απόφαση του υπουργού Οικονομικών το ποσό της ειδικής εισφοράς που βεβαιώθηκε καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Αυγούστου 1990 και οι υπόλοιπες δύο δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, αντίστοιχα, ενώ με τις αρχικές διατάξεις του άρθρου προεβλέπετο ότι η εισφορά θα καταβληθεί σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες συνεχείς δόσεις από τις οποίες η πρώτη κατά την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Ιουλίου 1990.

Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση που η εισφορά βεβαιώνεται μετά το μήνα Αύγουστο 1990, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες δύο δόσεις, την αντίστοιχη ημέρα του τρίτου και πέμπτου, από τη βεβαίωση μήνα.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει τις 30.000 δραχμές, καταβάλλεται εφάπαξ.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει τις 30.000 δραχμές, το ποσό κάθε μιας από τις δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις 30.000 δραχμές (π.χ. εισφορά 75.000 δραχμών καταβάλλεται σε τρεις δόσεις η πρώτη 30.000 δρχ., η δεύτερη 30.000 δρχ. και η τρίτη 15.000 δρχ.).

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον τίτλο (δήλωση, φύλλο ελέγχου, δικαστική απόφαση). Συνεπώς, οι προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 δεν εφαρμόζονται για την καταβολή της εισφοράς.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώθηκε το ποσό αυτής.

Όταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955, οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, η σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς που προκύπτει με βάση το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημά της.

Επίσης, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 ή 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955, για την καταβολή της εισφοράς που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα που προστίθεται και φορολογείται στο όνομα του ενός συζύγου, ευθύνεται εις ολόκληρον και ο άλλος σύζυγος.

Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955 (κηδεμόνας, επίτροπος κλπ.), ευθύνονται εις ολόκληρον με εκείνους που βαρύνονται με την εισφορά, για την καταβολή της, έχουν όμως δικαίωμα αναγωγής.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, κοινωνίας ή αστικής εταιρίας που ασκεί επιχείρηση η ευθύνη για την καταβολή του ποσού της εισφοράς βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16 ορίζεται ότι η εισφορά που θα καταβληθεί από τα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 16 του νόμου που κοινοποιείται, δεν αφαιρείται προκειμένου να προσδιορίσουμε το καθαρό ή φορολογητέο εισόδημα των προσώπων αυτών.

Επομένως, η εισφορά που καταβάλλεται από επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών τους και κατά συνέπεια κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους που αναφέρεται στη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας κατέβαλαν της εισφορά και την οποία ήδη έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα, θα προβούν σε αναμόρφωση των προκυψάντων από τα βιβλία αποτελεσμάτων, προσθέτοντας σε αυτά ολόκληρο το ποσό της εισφοράς που κατέβαλαν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης