Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1336/2019 Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1336/2019
Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»


Α.1336/2019 Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. ΦΕΚ: 3415 Β /09.09.2019
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: A. 1336

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Σ. Κουλούρης - Θ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6987 420 - 421
Fax: 210 6987 408
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 56, 62, 63 και ιδίως της παρ. 2 αυτού, 64, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της 30/005/648/19.9.2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2406 Β΄) «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων», όπως ισχύει,
δ) της ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1156 Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2692 Β΄),
ε) της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και ΦΕΚ 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745/τ.Β΄/04-08-2017), με στόχο την πρόβλεψη παροχής δυνατότητας επέκτασης φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διυλιστηρίων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ενεργειακών προϊόντων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745/τ.Β΄/04-08-2017) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745/τ.Β΄/04-08-2017), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών, δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός αυτών και διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Α. Για τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του παραρτήματος Ι της παρούσας.

1. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την αίτησή της συνυποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου και τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας:

α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή ή/και χρήση του ακινήτου/χώρου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή άλλα δικαιολογητικά απόδειξης νόμιμης κατοχής ή/ και χρήσης.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν όλων των επιμέρους μη όμορων εγκαταστάσεων που συνιστούν τον αποθηκευτικό χώρο της φορολογικής αποθήκης, ο αριθμός και η ακριβής, εντός του χώρου της αποθήκης, θέση των δεξαμενών, και προσδιορίζεται ο συνολικός χώρος της φορολογικής αποθήκης με σαφή οριοθέτηση, ιδίως στις περιπτώσεις συστέγασης ή συλλειτουργίας διαφορετικών δραστηριοτήτων της ίδιας επιχείρησης.

γ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι όλες οι μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη πληρούν τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης - έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

δ) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης των υπό ένταξη δεξαμενών, όπου απαιτείται, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή αναφορά του αριθμού έγκρισης επί της υποβληθείσας αίτησης.

ε) Μηχανολογική μελέτη όπου πιστοποιείται η αποκλειστική και ασφαλής διασύνδεση των μη όμορων εγκαταστάσεων μέσω σταθερών αγωγών, προκειμένου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη διασύνδεση των εγκαταστάσεων κατ’εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμου.

2. Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση της παραγράφου 6.Α του παρόντος άρθρου.

Β. Για την έγκριση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου συγκροτεί επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους και έναν (1) μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, προκειμένου για την διενέργεια αυτοψίας του χώρου και τη βεβαίωση της αποκλειστικής και ασφαλούς διασύνδεσης της εγκατάστασης με το διυλιστήριο.

1. Κατά τη διενέργεια αυτοψίας διενεργείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν για όλες τις μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη:

α) ο χώρος ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη,

β) η διαρρύθμιση του χώρου είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο φυσικός έλεγχος και ότι διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων,

γ) διατίθεται κατάλληλος και ασφαλής στεγασμένος χώρος για τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, εντός όλων των εγκαταστάσεων,

δ) υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία του χώρου για να είναι ευχερής ο έλεγχος,

ε) είναι επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου,

στ) υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2. Η επιτροπή κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποδεικνύει τις αναγκαίες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.

3. Μετά τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου αναγκαίου μέτρου που τυχόν υποδειχθεί από την προαναφερόμενη επιτροπή, συντάσσεται σχετική έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης, η επάρκεια του φωτισμού, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.

4. Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω σχετική έκθεση καταλληλότητας το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II της παρούσας, από τα οποία το Νο 1 παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το No 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή. Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.».


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης