Αποτελέσματα live αναζήτησης

38195/1046/2019 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 620) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

38195/1046/2019
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 620) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020»

Αριθμ. 38195/1046/02-09-2019

(ΦΕΚ Β' 3401/05-09-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Υ63/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» υπουργικής απόφασης (Β' 3161).

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β' 7/2015), όπως ισχύει.

9. Τα με αριθμ. πρωτ. 8264/3504/31.1.2019 και 35715/ 14913/2.5.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

10. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 671/28.2.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 267/11.2.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 112473/27891/22.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

13. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 128/18.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 798/20.3.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.

15. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΔΑ/95455/140/1.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

16. Το με αριθμ. πρωτ. 225271 (493)/8.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Το με αριθμ. πρωτ. 84/30.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

18. Το με αριθμ. πρωτ. 149793/2.5.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

19. Το με αριθμ. πρωτ. 51054/21.6.2019 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

20. Το με αριθμ. πρωτ. 3350.00.001/9379/16.7.2019 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/22-02-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 620) για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

1. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 36 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

1

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

5

Ανειδίκευτοι Εργάτες

2

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

10

Εργάτες Κτηνοτροφίας

10

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανειδίκευτοι Εργάτες

4

ΣΥΝΟΛΟ

4

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

4

ΣΥΝΟΛΟ

4


2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 1.330 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

200

Εργάτες Κτηνοτροφίας

550

ΣΥΝΟΛΟ

750

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

280

Εργάτες Κτηνοτροφίας

300

ΣΥΝΟΛΟ

580


3. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 1 θέση, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μασέρ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1


4. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Λακωνίας, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 36 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βοηθητικό Προσωπικό σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

20

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

6

ΣΥΝΟΛΟ

26

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Μελισσοκομίας

10

ΣΥΝΟΛΟ

10


5. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Κορινθίας, ο πίνακας αναδιαμορφώνεται, χωρίς αυξομειώσεις στον αριθμό των θέσεων, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

700

Εργάτες Κτηνοτροφικών Μονάδων

50

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

15

ΣΥΝΟΛΟ

765

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

1.000

Εργάτες Κτηνοτροφικών Μονάδων

100

ΣΥΝΟΛΟ

1.100

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

20

 

ΣΥΝΟΛΟ

20


6. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 200 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

130

ΣΥΝΟΛΟ

130

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

30

Εργάτες Κτηνοτροφίας

35

Εσωτερικοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

5

ΣΥΝΟΛΟ

70


7. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 90 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Πτηνοτροφείου

15

ΣΥΝΟΛΟ

15


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

30

Εργάτες Γης

20

Εργάτες Ιχθυοκαλλιέργειας

10

Εσωτερικοί Οικιακοί Βοηθοί

5

ΣΥΝΟΛΟ

65

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

ΣΥΝΟΛΟ

10


8. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 118 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας

15

Τεχνολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Αεροναυπηγικής (Aerospace Engineer)

1

Οικιακοί Βοηθοί

2

Εργάτης για Βοηθητικό Προσωπικό Ξενοδοχειακών Μονάδων

1

ΣΥΝΟΛΟ

19

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

4

ΣΥΝΟΛΟ

4

ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης

50

ΣΥΝΟΛΟ

50


9. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 314 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

20

Εργάτες Ξενοδοχείων

50

Πωλήτρια Χαρτοποιίας (περουβιανή για την ανάπτυξη της αγοράς του Περού και της Λατινικής Αμερικής)

1

Μάγειρας Ξένης Κουζίνας

3

ΣΥΝΟΛΟ

74

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

20

Εργάτες Κτηνοτροφίας

20

ΣΥΝΟΛΟ

40

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

150

Εργάτες Κτηνοτροφίας

50

Εργάτες Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ (καλλωπισμός χώρων, πισίνες, κηποτεχνία κτλ)

50

ΣΥΝΟΛΟ

200


10. Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 10 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψυχαγωγοί - Ανιματέρ

10

ΣΥΝΟΛΟ

10


11. Στην Περιφέρεια Αττικής συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 700 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης

50

ΣΥΝΟΛΟ

50


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης

50

ΣΥΝΟΛΟ

50

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αγρότες Κτηνοτροφίας

200

Εργάτες Συσκευαστηρίου (μεταποίησης)

100

ΣΥΝΟΛΟ

300


Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών   
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης