Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1103/18.5.1990 Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1990 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1103/18.5.1990
Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ


 ΠΟΛ. 1103/18.5.90  Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ

Εγκ. 1008293/447/0014/Πολ. 1103/18.5.90

Έννοια «μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» κατ' άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 1642/1986, «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

2. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης δημιουργήθηκε στην πράξη αμφισβήτηση σχετικά:

α) Με την έκταση εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και ειδικότερα με το ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου».

β) Με το εάν θεωρούνται ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» οι ειδικότερες περιπτώσεις μεταβίβασης, που αναφέρονται στην παρακάτω 3. β' παράγραφο.

3. Η Συνέλευση των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, στην οποία παραπέμφθηκε το θέμα, με τη γνωμοδότηση της 52/1990, που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό των Οικονομικών, την οποία και κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωσή σας, γνωμοδότησε, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ότι:

α) Η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης που ενεργεί φορολογητέες πράξεις για να χαρακτηρισθεί ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» θα πρέπει κατ' αυτή να συντρέχουν αθροιστικά οι αναφερόμενες στην ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα:

(αα) Ύπαρξη επιχείρησης.

(ββ) Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης που ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.

(γγ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου.

(δδ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.

(εε) Η μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα να είναι φορολογητέα ο δε αποκτών να συνεχίσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

β) Δεν θεωρείται ως μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου:

(αα) Η, συνεπεία διάλυσης με οιονδήποτε τρόπο εμπορικής εταιρίας, ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων αυτής (στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) από ένα ή περισσότερους εταίρους, οι οποίοι θα συνεχίσουν την επιχείρηση.

(ββ) Η ταυτόχρονη μεταβίβαση (εκχώρηση) των εταιρικών μεριδίων όλων των εταίρων εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) σε τρίτα πρόσωπα τα οποία θα καταστούν με τον τρόπο αυτό νέα μέλη της εταιρίας.

(γγ) Η μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, σε άλλη εταιρία.

(δδ) Η, λόγω θανάτου του επιχειρηματία, περιέλευση της ατομικής του επιχείρησης στους κληρονόμους του, κατά λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

(εε) Η μεταβίβαση με επαχθή αιτία από κληρονόμους των κληρονομηθέντων απ' αυτούς περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος επιχειρηματία, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση γίνεται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ενέργειας, που υποδηλώνει έναρξη απ' αυτούς επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. υποβολή από τους κληρονόμους δήλωσης έναρξης δραστηριότητας).

Αντίθετα, θεωρείται ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου»:

(αα) Η μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε φυσικό πρόσωπο πριν από τη λύση της εταιρίας και πριν από τη συνεπεία αυτής είσοδό της στο στάδιο της εκκαθάρισης. Αν όμως η μεταβίβαση αυτή γίνει κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν θεωρείται «ως μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου».

(ββ) Η μεταβίβαση με επαχθή αιτία μηχανήματος (π.χ. θεριζοαλωνιστικής μηχανής, εκσκαπτικής μηχανής, φορτωτικής μηχανής κλπ.) από τον εκμεταλλευτή του, ο οποίος αποκερδαίνει από την εκμετάλλευση αυτή εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα συνεχίσει την εκμετάλλευση του μηχανήματος για ίδιο λογαριασμό, έστω και αν ακόμη για την εκμετάλλευση του μηχανήματος αυτού δεν απαιτείται άδεια από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

(γγ) Η μεταβίβαση με επαχθή αιτία από κληρονόμους των κληρονομηθέντων απ' αυτούς περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος επιχειρηματία, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση γίνεται αφού οι μεταβιβάζοντες καταστούν υποκείμενοι στο φόρο δηλαδή μετά από οποιαδήποτε ενέργειά τους, που υποδηλώνει έναρξη απ' αυτούς επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. υποβολή από τους κληρονόμους δήλωσης έναρξης δραστηριότητας).

4. Ύστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986, η  «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» δεν θεωρείται πράξη υπαγόμενη στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του φόρου αυτού και συνεπώς πράξη ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μεταβίβασης αγαθών της ανωτέρω παραγράφου 3.β', που δεν θεωρούνται ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου», θα οφείλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.

Αντίθετα στις περιπτώσεις μεταβίβασης αγαθών, που θεωρούνται, ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου» θα οφείλεται:

α) Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, εάν η μεταβίβαση γίνεται με επαχθή αιτία, δηλαδή με αντάλλαγμα (και Υπ. Οικ. Σ.294/45/Πολ. 24/1988).

β) Πάγιο τέλος χαρτοσήμου 1.000 ή 2.000 δραχμών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 3842/1958, εάν η μεταβίβαση γίνεται λόγω δωρεάς, δηλαδή με χαριστική αιτία.

5. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται, ανάλογα και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ως κλάδου ή μέρους αυτής. Ως μεταβίβαση κλάδου επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικά κλάδου αυτής, (π.χ. μεταβίβαση υποκαταστήματος, μεταβίβαση αυτοτελούς κλάδου μικτής επιχείρησης κλπ.) ενώ ως μεταβίβαση μέρους επιχείρησης νοείται, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ή μεταβίβαση εξ αδιαιρέτου ποσοστού δικαιώματος επί των αγαθών της επιχείρησης

Επίσης, ως μεταβίβαση μέρους επιχείρησης θεωρείται και η μεταβίβαση μόνο της άδειας κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου δημόσιας χρήσης με ή χωρίς τη μεταβίβαση και του ίδιου του μεταφορικού μέσου, εφ' όσον δια της μεταβιβάσεως αυτής συνεχίζεται η εκτέλεση του προορισμού της, δηλ. ο αποκτών δύναται να ενεργήσει ή δημόσια μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

Δεν θεωρείται συνεπώς μεταβίβαση μέρους επιχείρησης η μεταβίβαση των μετοχών Α.Ε. ή μεριδίων εταίρων, γιατί αυτοί δεν έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί των αγαθών της εταιρίας, της οποίας τυγχάνουν μέλη, αφού οι εταίροι με τον τρόπο αυτό δεν μεταβιβάζουν αγαθά της εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι στις μεταβιβάσεις αυτές δηλαδή στις μεταβιβάσεις μετοχών ή μεριδίων εταίρων, δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου ούτε Φ.Π.Α. (περιπτ. κβ' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86) ούτε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

                                                              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                   ΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

                                                             ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 52/1990

Ι. Δια του υπ' αριθ. 1077021/2833/587/0014/1989 εγγράφου του Υπ. Οικ./ Δ/νσεως 14/Τμ. Α τίθενται τα κατωτέρω ερωτήματα:

Α. Ποίαι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν ίνα χαρακτηρισθή η μεταβίβασις αγαθών επιχειρήσεως ως «μεταβίβασις αγαθών επιχειρήσεως ως συνόλου», κατ' άρθρον 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986.

Β. Ποία η έκτασις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986 και ειδικώτερον ποίαι αι εμπίπτουσαι εις αυτό περιπτώσεις μεταβιβάσεως  επιχειρήσεως ως συνόλου.

Γ. Εάν θεωρήται ως μεταβίβασις επιχειρήσεως ως συνόλου

α) η συνεπεία διαλύσεως εμπορικής εταιρείας ανάληψις των περιουσιακών στοιχείων αυτής (στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) υφ' ενός ή περισσοτέρων εταίρων, συνεχιζόντων την επιχείρησιν.

β) η ταυτόχρονη μεταβίβασις (εκχώρησις) των εταιρικών μεριδίων όλων των εταίρων εμπορικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) εις τρίτα πρόσωπα, καθιστάμενα δια του τρόπου αυτού νέα μέλη της εταιρείας.

γ) η μεταβίβασις εμπορικής εταιρείας, ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως αυτής, εις άλλην εταιρείαν.

δ) η μεταβίβασις εμπορικής εταιρείας, ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εις φυσικόν πρόσωπον προ του σταδίου της εκκαθαρίσεως ή και κατ' αυτό.

ε) η μεταβίβασις επαχθεί τη αιτία μηχανήματος (π.χ. θεριζοαλωνιστικής μηχανής, εκσκαπτικής μηχανής, φορτωτικής μηχανής κλπ.), υπό του εκμεταλλευτού αυτής, ο οποίος πραγματοποιεί εκ της εκμεταλλεύσεως αυτής εισόδημα εξ εμπορικής επιχειρήσεως, εις τρίτον πρόσωπον, το οποίον θα συνεχίση την εκμετάλλευσιν του μηχανήματος δι' ίδιον λογαριασμόν, έστω και αν ακόμη δια την εκμετάλλευσιν του μηχανήματος αυτού δεν απαιτείται σχετική άδεια δημοσίας αρχής.

ΙΙ. Δι' άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, περί ΦΠΑ ορίζεται: «4. Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου».

ΙΙΙ. Όροι εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω διατάξεως, το οποίον κυρίως ενδιαφέρει δια το προκείμενον ερώτημα, είναι

α) η ύπαρξις επιχειρήσεως

β) η μεταβίβασις αγαθών της επιχειρήσεως

γ) η μεταβίβασις των αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου ΑΥΤΗΣ ή ως κλάδου αυτής ή ως μέρους αυτής.

δ) η μεταβίβασις των ανωτέρω υπό επαχθή ή χαριστικήν αιτίαν ή και υπό μορφήν εισφοράς εις υφιστάμενον ή συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον.

Δια του δευτέρου εδαφίου της αυτής διατάξεως γίνεται διευκρίνισις υπό του νομοθέτου της αιτιολογίας (ίσως και προσδιορισμός του αποτελέσματος, υπό άλλην έποψιν) της επιτασσομένης ρυθμίσεως και δεν βοηθεί το εδάφιον τούτο προς διευκρίνισιν της εννοίας του πρώτου, ει μη μόνον ως προς το ότι απαιτείται η ύπαρξις προσώπου μεταβιβάζοντος και δη δι' εν ζωή δικαιοπραξίας.

Το τρίτον εδάφιον της διατάξεως, δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω και προσδιορίζεται δια των άρθρων 23 επί του αυτού νόμου, ως εξαίρεσις της ανωτέρω ρυθμίσεως.

IV. Ανάλυσις των ως άνω όρων:

α) ύπαρξις επιχειρήσεως. Επιχείρησις νοείται ενταύθα, εφ' όσον δεν γίνεται διάκρισις, τόσον η εκδηλούμενη υπό φυσικού προσώπου, όσον και η αναπτυσσομένη υπό νομικού προσώπου. Είναι αυτονόητον ότι επιχείρησις είναι η κοινώς εκ της εμπορικής ορολογίας χαρακτηριζομένη ως τοιαύτη. Όμως και ο ως άνω νόμος, προσδιορίζων τα υποκείμενα εις τον φόρον πρόσωπα, ορίζει εν άρθρω μεν 3 παρ. 1 αυτού ότι «Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής...», εν άρθρω δε 4 αυτού ότι:

«Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την απόκτηση από αυτό εσόδων».

Βάσει δε της αρχής ότι υπόχρεος εις τον ΦΠΑ, κατά τον ως άνω νόμον (άρθρο 28), είναι (και) ο εγκαταστημένος εις το εσωτερικόν της χώρας υποκείμενος εις τον φόρον, θα πρέπει να εκληφθή ότι δια των ως άνω περί υποκειμένου και οικονομικής δραστηριότητος διατάξεων, ο νομοθέτης, εμμέσως προσδιορίζει και την ουσιαστικήν έννοιαν του εις το επόμενον άρθρον 5 χρησιμοποιουμένου όρου «επιχείρησις», ως της οργανωμένης ή συστηματικής οικονομικής δραστηριότητος υποκειμένου εις ΦΠΑ φυσικού ή νομικού προσώπου.

Πάντως η επιχείρησις πρέπει, ίνα νοηθή ως τοιαύτη, να είναι ζώσα.

Αποθνήσκοντος του φυσικού προσώπου επιχειρηματίου, άνευ αναδείξεως κατά τας κειμένας διατάξεις αμέσως του νέου φορέως-διαδόχου της υπ' αυτού ασκουμένης επιχειρήσεως ή ληγούσης της διαρκείας του νομικού προσώπου επιχειρηματίου, πρέπει να γίνη δεκτόν ότι, η υπ' αυτών ασκουμένη επιχείρησις εκλείπει και επομένως η μετά ταύτα, άρα και κατά το επακολουθούν στάδιον της εκκαθαρίσεως της λυθείσης ή διαλυθείσης εταιρείας, μεταβίβασις των «αγαθών» αυτής δεν εμπίπτει εις το ανωτέρω άρθρον 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, καθ' όσον εις την περίπτωσιν αυτήν η μεταβίβασις πάντοτε αφορά εις συγκεκριμένα πράγματα ή δικαιώματα.

β) μεταβίβασις αγαθών της επιχειρήσεως. Ο όρος δεν φαίνεται να γεννά αμφιβολίας, τουλάχιστον καθ' όσον αφορά το προκείμενον ερώτημα. Τα αγαθά δυνατόν να είναι υλικά ή άυλα.

γ) Τα αγαθά της επιχειρήσεως πρέπει να μεταβιβάζονται όχι μεμονωμένως έκαστον, αλλ' ως σύνολον ή ως αποτελούντα συγκεκριμένον κλάδον αυτής ή ως μέρος της όλης επιχειρήσεως. Ως «σύνολον» μεταβιβάζονται τα αγαθά μιας επιχειρήσεως, όταν σκοπήται δια της σχετικής δικαιοπραξίας η μεταφορά των αγαθών κατά κυριότητα εις έτερον πρόσωπον (φυσικόν ή νομικόν), δια της προσηκούσης μεν εις έκαστον τούτων μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, αλλ' ως οικονομικής ενότητος (βλ. π.χ. Γ. Μπαλή Γεν. Αρχαί παρ. 181). Το θέμα είναι πραγματικόν εκάστοτε και ο προσδιορισμός της συνδρομής της προϋποθέσεως ταύτης ήρτηται εκ του γράμματος και πνεύματος της σχετικής δικαιοπραξίας των συμβαλλομένων μερών. Ως «μέρος» της επιχειρήσεως ενταύθα πρέπει να νοηθή το εξ αδιαιρέτου ποσοστόν δικαιωμάτων ευθέως επ' αυτών τούτων των αγαθών της επιχειρήσεως. Αποκλείεται επομένως η περίπτωσις μεταβιβάσεως των μετοχών ή των μεριδίων εταίρων, διότι ούτοι δεν έχουν δικαίωμα εμπράγματον επί των αγαθών της εταιρείας της οποίας τυγχάνουν μέλη εταίροι, είτε προσωπικής, είτε μη. Οι εταίροι ούτοι δεν μεταβιβάζουν δια του τρόπου αυτού αγαθά της εταιρείας.

δ) η αιτία της μεταβιβάσεως δυνατόν να είναι επαχθής ή χαριστική ή και ως εισφορά εις υφιστάμενον ή συνιστώμενον νομικό πρόσωπον. Απαιτείται πάντοτε δικαιοπραξία εν ζωή.

V. Κατόποιν τούτων η απάντησις επί των κατ' ιδίαν ως άνω ερωτημάτων πρέπει να είναι:

Α. Η απάντησις δίδεται δια της αμέσως προηγουμένης παραγράφου IV, στοιχ. γ'.

Β. Η απάντησις, λόγω ταυτότητας του ερωτήματος προς το αμέσως προηγούμενον, δίδεται ομοίως δια της αμέσως προηγούμενης παραγράφου IV, στοιχ. γ'.

Γ. α) Η απάντησις είναι αρνητική. Δεν εμπίπτει η περίπτωσις εις το άρθρον 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, διότι, μετά την διάλυσιν της εταιρείας, οι εταίροι ασκούν ομοίαν ιδίαν επιχείρησιν προς εκείνην της διαλυθείσης εταιρείας και δεν συνεχίζουν την ιδίαν επιχείρησιν ως διάδοχοι αυτής.

β) Η απάντησις είναι αρνητική. Η μεταβίβασις των μεριδίων των εταίρων ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, δεν συνιστά μεταβίβασιν αγαθών της εταιρείας, διότι ταύτα ανήκουν ουχί εις τους εταίρους, αλλ' εις το νομικόν πρόσωπον της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί, παρά την μεταβίβασιν των μεριδίων, να τυγχάνη κυρία των «αγαθών», ήτοι των εταιρικών πραγμάτων.

γ) Η απάντησις είναι ομοίως αρνητική.

Μετά την λύσιν της εταιρείας, η κατά το κατά κανόνα αναγκαίως ακολουθούν στάδιον της εκκαθαρίσεως αυτής μεταβίβασις των περιουσιακών της αγαθών, δεν συνιστά ειμή εκποίησιν αυτών προς τον σκοπόν ρευστοποιήσεως της περιουσίας και διανομήν. Δεν πρόκειται περί δικαιοπραξίας προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, τεινούσης, κατά την βούλησιν των μερών, εις την μεταβίβασιν των αγαθών μιας υπαρκτής επιχειρήσεως ως συνόλου, ως ομάδος πραγμάτων κατά την διάταξιν ταύτην, αιτιολογουμένην, ως ελέχθη,εκ της βουλήσεως του νομοθέτου να χαρακτηρίση την σχετικήν  δικαιοπραξίαν, ουχί αληθή παράδοσιν αγαθών από προσώπου εις πρόσωπον, αλλ' ως μετάθεσιν οικονομικής ενότητος.

δ) Η απάντησις είναι ότι, εάν μεν η μεταβίβασις γίνεται προ της λύσεως της εταιρείας και της συνεπεία ταύτης εισόδου της εις το στάδιον εκκαθαρίσεως, αύτη εμπίπτει, κατ' αρχήν, εις την διάταξιν του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, διότι όντως πρόκειται μεταβίβασις των αγαθών ως οικονομικής ολότητος. Εάν όμως η μεταβίβασις γίνεται κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως, η απάντησις είναι αρνητική.

ε) Εάν το μηχάνημα αποτελεί πράγματι, καίτοι μεμονωμένον πράγμα, το δηλωτικόν στοιχείον μιας δι' αυτού ασκουμένης οικονομικής δραστηριότητος, ήτοι μιας επιχειρηματικής δράσεως, σκοπούσης εις την μέσω εκμεταλλεύσεως τούτου απόκτησιν εσόδων και όχι στοιχείον ικανοποιούν τας ανάγκας μιας ατομικής οικονομίας, εμπίπτει κατ' αρχήν η μεταβίβασις αυτού εις το άρθρον 5 παρ. 4 του ν. 1642/1986, ενδεχομένως και υπό την έννοιαν της μεταβιβάσεως των αγαθών ως συνόλου.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης