Άρθρα

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία (8 χρηστικά άρθρα, για τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες που χρειάζονται)

5 Σεπ 2019

Taxheaven.gr

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven1) Πως και πότε αναρτώ τις αποφάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ (Πλήρης Οδηγός, για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων)
Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2018 - Πλήρης οδηγός

2) Τακτική Γ.Σ της Α.Ε. (Πρόσκληση, Δικαιώματα Μετόχων, Απαρτία και πλειοψηφία, Διάθεση Κερδών, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Υπόδειγμα)
Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)

3) Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων
Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων - Μεταβίβαση μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, με βάση τον ν. 4548/2018

4) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000 ευρώ), Μονομελές Διοικητικό Όργανο («Μονοπρόσωπη Διοίκηση ») - (Άρθρο 115), «Χρηματοοικονομικές» αντί «Οικονομικές» Καταστάσεις (Άρθρο 5)
(Ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε

5) Υπόδειγμα της Έκθεσης Διαχείρισης
Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)

6) Υποδείγματα Προσαρτήματος
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες» (άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου)
•  Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν) Παναγιώτης Βρουστούρης - Κωνσταντίνος Καραμάνης
•  Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.
Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

7) Εναρμόνιση και Υποδείγματα Καταστατικού

Υποδείγματα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018

8) Νέα νομοθεσία για τις ΑΕ - Το Διοικητικό Συμβούλιο (Η δυνατότητα «Μονοπρόσωπης Διοίκησης»)

Νέα νομοθεσία για τις ΑΕ - Το Διοικητικό Συμβούλιο


Taxheaven.gr