Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1330/2019 Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1330/2019
Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)


Α.1330/2019 Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 21/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:Α.1330/21-8-2019

(ΦΕΚ Β' 3383/03-09-2019)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Κατρινάκη, Ε. Ντζαμίλη, Σ. Κατσίκα, Μ. Μπενάκη Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο:210 6987457,454,455,468, 469
Fax: 210 6987459
E-Mail:[email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1330/2019
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών).»


ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» και ιδιαίτερα τα άρθρα 89.8, 182, 226, 227, 233.

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 και ιδιαίτερα τα άρθρα 24, 25, 27, 28, 150.

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 και ιδιαίτερα τα άρθρα 233-235,282,321.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», άρθρα 1-2 και 60-93.

5. Τις διατάξεις του ν. 4217/2013 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG», όροι 12 ΦΟΡΟΙ, 13 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ και 16 ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΧΗΣ.

6. Το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και ιδίως τα άρθρα 10, 17, 20, 23, 24 και 60.

7. Το ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», άρθρα 21 παρ. 3, 33 παρ.2, 34, 179 παρ.2 και 180 παρ. 2.

8. Την αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/01-02-2018 (ΦΕΚ 538/Β΄) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακές Απλουστεύσεις-Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή» η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018/23-04-2018 Εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.

9. Την αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/05-09-2007 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1879/Β΄) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Τ.4981/161/Α0019/29-10-2007 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2169/ Β΄).

10.Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β΄) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄ και 372/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύουν.

12. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/ Α΄), όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ. 2, περ. δ).

14. Την ανάγκη αναμόρφωσης της ισχύουσας τελωνειακής διαδικασίας διακίνησης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω σταθερών εγκαταστάσεων (δίκτυο αγωγών), με στόχο οι σχετικές διατυπώσεις να εναρμονίζονται πλήρως με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τη διευκόλυνση του εμπορίου, με την παράλληλη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων.

15. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους,

αποφασίζουμε:
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής


Α. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης αποτελεί το φυσικό αέριο που διακινείται στη χώρα μας, τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξάγεται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) υπό τη διαχείριση είτε του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είτε Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Β. Με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και στις αντίστοιχες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθορίζονται τα ακόλουθα:
1. Απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης, σε εφαρμογή του άρθρου 321 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, για το φυσικό αέριο που διακινείται στη χώρα μας μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) από διαχειριστές είτε του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είτε Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.
2. Απλουστευμένη διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου που διακινείται στη χώρα μας μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) από διαχειριστές είτε του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είτε Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τη λήξη της απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης.
3. Απλουστευμένη διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωσης του φυσικού αερίου καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού και τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, με τη λήξη της απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης.
4. Απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής του φυσικού αερίου.

Γ. Ειδικότερα καθορίζονται:
1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την διαμετακόμιση, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγή του φυσικού αερίου, την παρακολούθηση της διαδικασίας, τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους έκτων υστέρων ελέγχους.
2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής καθορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή ο Διαχειριστής του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.
3. Η πιστοποίηση των ποσοτήτων του φυσικού αερίου καθώς και του φυσικού αερίου καύσης γίνεται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται κατά περίπτωση είτε από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είτε από Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
«Φυσικό Αέριο»: Το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ΥΦΑ).
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ)»: Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011.
«Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήματος»: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στα άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
«Διαχειριστής Συστήματος Ενέργειας»: Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν, κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄), καθήκοντα Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ή Διαχειριστή του ΑΣΦΑ ή Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
«Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)»: Το Σύστημα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4001/2011.
«Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)»: Σύστημα Φυσικού Αερίου που δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό.
«Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου»: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
«Διαχειριστής ΑΣΦΑ»: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ.
«Δίκτυο Διανομής»: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.
«Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου»: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σημεία έγχυσης προς άλλο Σύστημα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο Διανομής ή εγκαταστάσεις Πελατών.
«Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς»: νοούνται τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συνεχή μεταφορά αγαθών όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
«Αέριο πλήρωσης»: Είναι το φυσικό αέριο που εγχέεται εντός του αγωγού κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας με σκοπό να διατηρεί συγκεκριμένη πίεση στον αγωγό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του. Το αέριο αυτό θα παραμένει διαρκώς εντός του αγωγού για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, δηλαδή δε θα καταναλώνεται.
«Αέριο Καύσης»: Είναι το φυσικό αέριο που θα χρησιμοποιείται για τεχνικούς σκοπούς και απαιτείται για τη λειτουργία των σταθμών συμπίεσης και θερμοπομπών, οι οποίοι αποτελούν τμήμα του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.
«Αέριο εμπορικής χρήσεως»: είναι το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω του αγωγού για εμπορικούς σκοπούς για λογαριασμό των πελατών.

Άρθρο 3
Έκδοση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών για τα καθεστώτα της διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής

Α. Για το καθεστώς της διαμετακόμισης οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις τους για χορήγηση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών), σύμφωνα με το άρθρο 321 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.
Στην άδεια περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις τήρησης διαδικασιών, οι χρησιμοποιούμενοι μετρητικοί σταθμοί καθώς και ειδικότεροι όροι που αφορούν στον συγκεκριμένο φορέα.
Για εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω σταθερών μεταφορικών εγκαταστάσεων δεν απαιτείται εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 8 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.

Β. Για τα καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή με απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 182 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.
Στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 απόφαση καθορίζονται τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας (άρθρο 3), καθώς και οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης των κριτηρίων και έκδοσης των αδειών (άρθρο 2).
Δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη χρήση της άδειας για τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή, καθώς η εισαγωγή του φυσικού αερίου δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και απαλλάσσεται από τις λοιπές επιβαρύνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ-

Άρθρο 4
Απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης


Εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 321 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 για το φυσικό αέριο που εισέρχεται, εξέρχεται και διακινείται στη χώρα μας μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) των οικονομικών φορέων, οι οποίοι, ως φορείς εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς, έχουν την ιδιότητα των δικαιούχων του καθεστώτος διαμετακόμισης.
Η τήρηση των διατυπώσεων του καθεστώτος και ο έλεγχος τους από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πραγματοποιείται με:
Α) την αποτύπωση των κατάλληλων εγγραφών σε Ειδικά για το σκοπό αυτό Βιβλία, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες των οικονομικών φορέων και στις ανάγκες επιτήρησης των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές, (σχετικά Υποδείγματα 1 και 2 παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας) και,
Β) την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών για την λήξη και την εκκαθάριση των κινήσεων διαμετακόμισης που έχουν τελωνεία αναχώρησης στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες κοινής διαμετακόμισης.

Άρθρο 5
Απλουστευμένη διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου και του φυσικού αερίου καύσης


Εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο για το φυσικό αέριο που εισάγεται από τρίτες χώρες ή χώρες κοινής διαμετακόμισης, καθώς και για το φυσικό αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού και ακολουθεί τη λήξη του απλουστευμένου καθεστώτος της διαμετακόμισης, ήτοι:

1. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία φυσικού αερίου.

Α. Καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία των ποσοτήτων του φυσικού αερίου που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, με βάση τις μετρήσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου.
Οι εγγραφές αυτές περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R, χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίηση της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.

Β. Ηλεκτρονική υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ στο αρμόδιο Τελωνείο σε προθεσμία από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ υποβάλλονται το τιμολόγιο αγοράς του φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις των εισερχόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χορηγούνται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αερίου καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού.

Α. Καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία των ποσοτήτων του φυσικού αερίου καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας με βάση τις μετρήσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου οι οποίοι είναι διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου.
Οι εγγραφές αυτές περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R, χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίηση της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.

Β. Ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ σε προθεσμία από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της ποσότητας του φυσικού αερίου καύσης που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ υποβάλλονται το τιμολόγιο αγοράς, από το οποίο θα προκύπτει η αξία του φυσικού αερίου καύσης, καθώς και οι βεβαιώσεις των εισερχόμενων ποσοτήτων του φυσικού αερίου ανά τιμολόγιο αγοράς και οι βεβαιώσεις με τα δεδομένα της μέτρησης των ποσοτήτων του αερίου καύσης που χορηγούνται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3. Για τη βεβαίωση, είσπραξη, ή απαλλαγή του ΦΠΑ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» .

4. Τα Λογιστικά Βιβλία καθώς και όλα τα δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ «Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων» της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ 4488/Β΄/30-12-2016) AYO και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 6
Απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής φυσικού αερίου


Για την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών), εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα:
1. Καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία του εξαγωγέα, πριν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης στο αρμόδιο Τελωνείο, πλέον των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, των ποσοτήτων φυσικού αερίου που τίθενται σε καθεστώς εξαγωγής, με βάση τις βεβαιώσεις των εξερχόμενων ποσοτήτων που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή τους Διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου.
2. Υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εξαγωγής μήνα, για το σύνολο της εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση υποβάλλονται το τιμολόγιο πώλησης του φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις των ποσοτήτων του φυσικού αερίου από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του φυσικού αερίου.
3. Το αρμόδιο Τελωνείο, σε μηνιαία βάση, στο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης των απλουστευμένων διαδικασιών προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασταυρώνει τις βεβαιώσεις των εξαγόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης για τις ποσότητες αυτές.
4. Η παράδοση  φυσικού  αερίου που  εξάγεται  εκτός τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. απαλλάσσεται από το ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2859/2000. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης του φυσικού αερίου που ενεργείται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή-εξαγωγέα προς αγοραστή εγκατεστημένο εκτός
Ε.Ε. απαιτούνται:
- βεβαιώσεις του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου για τις εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,
- τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,
- Αποδεικτικό εξόδου του φυσικού αερίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Άρθρο 7
Συνεργασία των Τελωνειακών Αρχών με τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τους Διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Ο διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και οι διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα μέτρησης των ποσοτήτων του φυσικού αερίου σύμφωνα με το ν. 4001/2011 και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζουν τεχνικά την ακρίβεια των διενεργούμενων μετρήσεων.
Θέτουν στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου και των άλλων αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών, οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ζητηθεί, στα πλαίσια διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων και παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την καταμέτρηση των ποσοτήτων στα αρμόδια τελωνειακά όργανα.
Αποστέλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο που καθορίζεται στο Άρθρο 8 της παρούσας, μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, έως το τέλος του επόμενου μήνα, με το σύνολο των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εισήχθησαν/εξήχθησαν από/προς τρίτες χώρες ή χώρες κοινής διαμετακόμισης ανά εισαγωγέα/εξαγωγέα, προκειμένου να διευκολύνονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις.

Άρθρο 8
Ορισμός αρμόδιας Τελωνειακής αρχής


Αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού αερίου σε καθεστώς διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής, τη βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, την παρακολούθηση της απλουστευμένης διαδικασίας, τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ των υστέρων ελέγχους ορίζεται το Τελωνείο Ελευσίνας.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του αρμόδιου Τελωνείου


Το Τελωνείο Ελευσίνας, ως αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 8:
Λαμβάνει τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις εισαγόμενων/εξαγόμενων ποσοτήτων από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή τους διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και διασταυρώνει ότι οι εισαγωγείς/εξαγωγείς που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν τηρήσει ορθά τις τελωνειακές διαδικασίες για την εισαγωγή/εξαγωγή του φυσικού αερίου που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 6 της παρούσας. Ελέγχει την ορθή τήρηση των διατυπώσεων που αφορούν στο καθεστώς διαμετακόμισης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Παραβάσεις-Κυρώσεις


Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις


Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης καταργούνται:

1. Η αριθμ. T. 4039/139/A0019/5-9-2007 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1879/Β΄) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης».

2.  Η  αριθμ.  Τ.4981/161/Α0019/29-10-2007 AYO (ΦΕΚ 2169/Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5-9-2007 ΑΥΟ ως προς το αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ελέγχου εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και των έκτων υστέρων ελέγχων.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις


1. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης