Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Εφαρμογή Μέτρων - Δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2019 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Άρθρα
Εφαρμογή Μέτρων - Δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master»  στο ΕΚΠΑ και  I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»


Εισαγωγή

Το από κοινού πρόγραμμα, “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) των ΟΟΣΑ1/G20, αφορά στην αντιμετώπιση των πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που ακολουθούν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τα κενά και τις αναντιστοιχίες της φορολογικής νομοθεσίας στα διάφορα κράτη για να μετατοπίσουν τα κέρδη τους σε δικαιοδοσίες με χαμηλή ή μηδενική φορολόγηση, υπονομεύοντας έτσι την ακεραιότητα των φορολογικών συστημάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα του δημοσιεύθηκαν την 5η Οκτωβρίου 2015.

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του έργου αυτού η οποία οφείλεται στην κοινή προσπάθεια του ΟΟΣΑ και της ομάδας G20 να εξοπλίσουν τις κυβερνήσεις με τα απαραίτητα εσωτερικά και διεθνή εργαλεία να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2013. Στόχος του Προγράμματος BEPS, το οποίο περιλαμβάνει 15 επιμέρους Δράσεις, είναι να εξοπλίσει τα κράτη με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί τα κέρδη. Σημαντικό είναι, ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν επί ίσοις όροις και αναπτυσσόμενα κράτη.

1Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (αγγλικά: Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, Γαλλικά: Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE) είναι διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Δημιουργήθηκε το 1948 ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), με πρώτο γενικό γραμματέα τον Γάλλο Robert Marjolin, με σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ (Marshall) για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Αργότερα η ιδιότητα μέλους της επεκτάθηκε και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, και το 1960 μετασχηματίστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Εφαρμογή Μέτρων BEPS

Η πολυμερής σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις διεθνείς προσπάθειες επικαιροποίησης των διμερών φορολογικών συνθηκών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης, μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη υπογραφή, υπογραμμίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση για μια πολυμερή προσέγγιση για την καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης και της αλλαγής του κέρδους (BEPS) από πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τι θεωρείται Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών (BEPS)

Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών, είναι οι φορολογικές στρατηγικές που εκμεταλλεύονται κενά στην αρχιτεκτονική του διεθνούς φορολογικού συστήματος και στρέφουν τα κέρδη σε μέρη όπου υπάρχει μικρή ή καθόλου οικονομική δραστηριότητα ή φορολογία, με αποτέλεσμα να πληρώνονται ελάχιστοι ή καθόλου εταιρικοί φόροι. Οι απώλειες εσόδων από τις τεχνικές μετατόπισης της φορολογικής βάσης (BEPS) υπολογίζονται συντηρητικά σε 100-240 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ή το ισοδύναμο του 4-10% των παγκόσμιων εσόδων από φόρους εισοδήματος των εταιρειών.

Ευρωπαϊκή Ένωση και η  Οδηγία 2016/1164

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 αποτελεί απάντηση της ΕΕ, στο σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Βασίζεται στην αρχή ότι οι φόροι πρέπει να πληρώνονται στο μέρος που γίνονται τα κέρδη.

Αποτελείται από έξι βασικά μέτρα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ενώ προτείνει τη δημιουργία κοινών ορισμών όρων, όπως "μόνιμη εγκατάσταση", "φορολογικοί παράδεισοι" και "ελάχιστοι οικονομική ουσία".

Το πρόβλημα με αυτούς τους όρους σήμερα είναι, ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένοι είναι ανοιχτοί σε διαφορετικές ερμηνείες.

Βάσει του άρθρου 11 (Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο) της Οδηγίας, τα κράτη μέλη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του ΟΟΣΑ από το 1961 θα πρέπει να θεσπίσει και δημοσιεύσει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία.

Βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες κατά της διάβρωση των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισης των κερδών εκτός της εσωτερικής αγοράς.

Απαιτούνται κανόνες στους ακόλουθους τομείς για την επίτευξη αυτού του στόχου: περιορισμοί στη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων, φορολόγηση κατά την έξοδο, γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων, κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και κανόνες για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.

Περισσότερα για την Οδηγία (ΕΕ)2016/1164 βλέπε άρθρο «Το ζήτημα της φοροαποφυγής με την Οδηγία (ΕΕ)2016/1164»

Οι δράσεις που προκύπτουν από το έργο BEPS είναι οι παρακάτω:

Action 1 Address The Tax Challenges Of The Digital Economy

Αντιμετώπιση Των Προκλήσεων Της Ψηφιακής Οικονομίας Από Τους Υφιστάμενους Διεθνείς Φορολογικούς Κανόνες.

Η άνοδος της ψηφιακής οικονομίας δημιουργεί προκλήσεις που σχετίζονται με τη διεθνή φορολογία. Η ψηφιακή οικονομία δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη οικονομία, για φορολογικούς σκοπούς .Ορισμένα οικονομικά μοντέλα και βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας μπορούν να επιδεινώσουν τους κινδύνους για BEPS. Οι εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν ευρύτερες φορολογικές προκλήσεις και χρήζουν παρακολούθησης.

Action 2 Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

Εξουδετέρωση των Αποτελεσμάτων των Υβριδικών Αναντιστοιχιών

Η δράση αυτή περιέχει συστάσεις για την δημιουργία και ανάπτυξη εθνικών κανόνων, που θα εξουδετερώνουν την επίδραση των υβριδικών μέσων. Επίσης προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις της πρότυπης σύμβασης φορολογικού ελέγχου του ΟΟΣΑ, προκειμένου  να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις από τις πολύπλοκες οικονομικές συμβάσεις που οδηγούν σε "μη φορολόγηση".

Action 3 Strengthen CFC (Controlled Foreign Corporation) Rules

Ενίσχυση των Κανόνων των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών

Η δράση αυτή παρουσιάζει συστάσεις με τη μορφή δομικών στοιχείων για αποτελεσματικούς κανόνες CFC. Ειδικότερα παρουσιάζει συστάσεις για την ενίσχυση των κανόνων ελέγχου αλλοδαπών εταιρειών για την πρόληψη μεταφοράς του εισοδήματος μέσω θυγατρικών εταιριών σε χώρες χαμηλής φορολογίας. Οι συστάσεις αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι ότι οι χώρες που επιλέγουν να τις εφαρμόσουν, έχουν κανόνες που αποτρέπουν αποτελεσματικά τους φορολογούμενους στο να  μετατοπίσουν τα εισοδήματα τους σε ξένες θυγατρικές. Η δράση παρουσιάζει τις ακόλουθες έξι δομικές μονάδες για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών κανόνων για τους CFC:

1) Ορισμό ενός CFC,

2) Απαλλαγές από CFC και τις απαιτήσεις,

3) Ορισμό του Εισοδήματος,

4) Υπολογισμό του εισοδήματος,

5 ) Απόδοση Εισοδήματος και

(6) Πρόληψη και Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας.

Action 4 Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments

Περιορισμός της Διάβρωσης της Φορολογητέας Βάσης μέσω της Έκπτωσης Τόκων και άλλων Χρηματοοικονομικών Πληρωμών

Σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική τους φορολογική οφειλή, όλο και περισσότερο όμιλοι εταιρειών επιχειρούν BEPS, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων. Ο κανόνας περιορισμού των τόκων είναι αναγκαίος για να αποτραπούν οι πρακτικές αυτές περιορίζοντας τη δυνατότητα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού των φορολογουμένων.

Λόγω της κινητικότητας και της μεταβλητότητας των χρημάτων, όλο και περισσότερο όμιλοι εταιρειών επιχειρούν BEPS, μέσω υπερβολικών πληρωμών τόκων.

Η δράση αυτή  διασφαλίζει ότι οι πληρωμές τόκων μιας οικονομικής οντότητας, σχετίζονται άμεσα με την οικονομική της δραστηριότητα και με βάση ένα ορισμένο ποσοστό επί του  EBITDA ( Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization). 

Action 5 Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance

Αντιμετώπιση των Επιβλαβών Φορολογικών Πρακτικών πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Διαφάνεια και την Ουσία

Τα προτιμησιακά καθεστώτα εξακολουθούν να αποτελούν βασική περιοχή πίεσης. Οι τρέχουσες ανησυχίες αφορούν κατά κύριο λόγο τα προτιμησιακά καθεστώτα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεχνητή μετατόπιση των κερδών και την έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με ορισμένες αποφάσεις. Η έκθεση καθορίζει μια συμφωνημένη μεθοδολογία για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα.

Action 6 Prevent Treaty Abuse

Αποτροπή της Κατάχρησης των Συμβάσεων

Η παρούσα δράση παρουσιάζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για να αποφευχθεί η χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων. Περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες κατά της κατάχρησης των συμβάσεων και διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις αυτές δεν παρεμποδίζουν την εφαρμογή των εθνικών κανόνων κατά της κατάχρησης.

Action 7 Prevent the Artificial Avoidance of PE Status

Αποτροπή της τεχνητής αποφυγής του καθεστώτος της Μόνιμης Εγκατάστασης

Η δράση αυτή περιλαμβάνει αλλαγές στον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης στο πρότυπο φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ, η οποία θα εξετάζει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η φορολογητέα παρουσία σε μια χώρα. Οι αλλαγές θα περιορίσουν την εφαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων από τον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης, όπως οι δραστηριότητες προπαρασκευαστικού ή επικουρικού χαρακτήρα και θα διασφαλίσουν ότι δεν είναι δυνατόν να επωφεληθούν από αυτές τις εξαιρέσεις.

Actions 8-10 Assure that Transfer Pricing Outcomes are in Line with Value Creation

Διαβεβαίωση ότι οι Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις είναι σύμφωνες με την πραγματοποίηση κερδών

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε δύο εκθέσεις που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης των άυλων αγαθών που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με την δράση 8 BEPS. Περιέχουν επίσης αναθεωρημένες οδηγίες για την Εφαρμογή της μεθόδου διαχωρισμού των συναλλακτικών κερδών, σύμφωνα με τη Δράση 10 BEPS.


Τον Οκτώβριο του 2015, στο πλαίσιο του τελικού πακέτου BEPS, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ / G20) δημοσίευσε έκθεση για τις αποτελέσματα των ενδοομιλικών τιμολογήσεων με τη δημιουργία αξίας (OECD, 2015), στο πλαίσιο των δράσεων 8-10 του BEPS.

Η έκθεση περιείχε αναθεωρημένες οδηγίες για βασικούς τομείς, όπως θέματα τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών  που σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν άυλα στοιχεία. Συμβατικές διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής κατανομής των κινδύνων και των αντίστοιχων κερδών, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τις πράγματι πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες κ.λπ.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη φορολογική διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης για τα άυλα στοιχεία (HTVI) αποσκοπούν στην επίτευξη κοινής αντίληψης και πρακτικής μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των προσαρμογών που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και να μειώσουν τον κίνδυνο διπλής επιβάρυνσης, παρέχοντας στις φορολογικές αρχές οδηγίες που πρέπει να βασίζονται στην εφαρμογή της προσέγγισης του HTVI.

Η παρούσα έκθεση περιέχει αναθεωρημένες οδηγίες σχετικά με τη μέθοδο κατανομής κερδών (profit split method) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 10 του Σχεδίου Δράσης BEPS. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώθηκαν επίσημα στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, αντικαθιστώντας το προηγούμενο κείμενο στη μέθοδο διαχωρισμού κερδών στο κεφάλαιο II.

Action 11 Measuring and Monitoring BEPS

Μέτρηση και παρακολούθηση των BEPS

Υπάρχουν εκατοντάδες εμπειρικές μελέτες που εξεύρουν στοιχεία για τη μετατόπιση των κερδών με κίνητρα φορολογίας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές δεδομένων και στρατηγικές εκτίμησης. Ενώ η μέτρηση του πεδίου εφαρμογής του BEPS είναι δύσκολη, λόγω της πολυπλοκότητάς του και των υφιστάμενων περιορισμών των δεδομένων, ορισμένες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η BEPS είναι υπεύθυνη για σημαντικές απώλειες εσόδων από φόρους εισοδήματος εταιρειών (CIT).

Action 12 Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements

Απαίτηση από τους Φορολογούμενους να αποκαλύπτουν τις Διευθετήσεις σχετικά με Επιθετικό Φορολογικό Σχεδιασμό

Η έλλειψη έγκαιρων, περιεκτικών και σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις επιθετικές στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές παγκοσμίως. Τα καθεστώτα υποχρεωτικής γνωστοποίησης μπορούν να επιτρέψουν στις χώρες να ανταποκριθούν γρήγορα σε φορολογικούς κινδύνους παρέχοντας έγκαιρη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.


Action 13 Re-examine Transfer Pricing Documentation

Επανεξέταση των Εγγράφων Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των μερισμάτων που εισπράττονται και τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να δηλώνονται σε περιπτώσεις των πολυεθνικών που χρησιμοποιούν αναλογική ενοποίηση κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών τους.

Η οδηγίες διευκρινίζουν επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μειωμένα ποσά για την συμπλήρωση του πίνακα 1 των εκθέσεων από χώρα σε χώρα και περιέχει πίνακα που συνοψίζει τις υπάρχουσες ερμηνευτικές οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, διασπάσεων και εξαγορών.

Το πλήρες σύνολο οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία της Δράσης 13 της BEPS παρουσιάζεται στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα (βλέπε παρακάτω). Το έγγραφο αυτό θα συνεχίσει να επικαιροποιείται με νέες οδηγίες.

Επίσης, δημοσιεύθηκε σήμερα μια δέσμη νεοσυσταθεισών διμερών σχέσεων ανταλλαγής στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πολυμερών Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα (CbC MCAA) όσον αφορά τις Βερμούδες, το Κουρασάο, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) και το Λιχτενστάιν.

Action 14 Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective

Αποτελεσματικότητα των Μηχανισμών Επίλυσης Διαφορών

Η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εργασιών σχετικά με το πρόγραμμα BEPS. Τα μέτρα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 14 του Προγράμματος BEPS και περιέχονται στην παρούσα έκθεση στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων αβεβαιότητας και αθέλητης διπλής φορολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της συνεπούς και ορθής εφαρμογής των φορολογικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής και έγκαιρης επίλυσης των διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τους μέσω της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας.

Action 15 Develop a Multilateral Instrument

Ανάπτυξη ενός Πολυμερούς Εργαλείου

Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη του δημόσιου διεθνούς δικαίου και των φορολογικών εμπειρογνωμόνων, η παρούσα δράση εξετάζει την τεχνική σκοπιμότητα ανάπτυξης ενός πολυμερούς μέσου για την τροποποίηση των φορολογικών συνθηκών, έτσι ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα μέτρα BEPS που σχετίζονται με τη φορολογική νομοθεσία.


Σημείωση:

Οι Δράσεις 8, 9 και 10 αφορούν την Ενδοομιλική Τιμολόγηση (Transfer Pricing)

Κριτική επί της εφαρμογής μέτρων BEPS μέσω των δράσεων

1      Οι αναθεωρήσεις των διεθνών φορολογικών κανόνων έγιναν αποκλειστικά από τον ΟΟΣΑ

2    Η εφαρμογή μέτρων BEPS χαρακτηρίζεται ως  «πολύ κακό για το τίποτα», καθώς δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής της διεθνούς φορολογικής νομοθεσίας.

3      Η εφαρμογή μέτρων BEPS έχει προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα σε μικρό διάστημα.

4      Η εφαρμογή μέτρων BEPS δεν θα έχει καμία πραγματική επίπτωση.

5    Η εφαρμογή μέτρων BEPS. θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτη επιβάρυνση αναφοράς για τις πολυεθνικές.

6      Η εφαρμογή μέτρων BEPS, θα δημιουργήσουν εμπόδια στις συναλλαγές.

7      Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν κρατηθεί έξω από την εφαρμογή μέτρων BEPS.

8    Η εφαρμογή μέτρων BEPS, απαιτεί υποβολή εκθέσεων πράγμα που  θα οδηγήσει σε διαρροές δεδομένων.

9      Η εφαρμογή μέτρων BEPS θα αποτύχει, καθώς οι χώρες δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία.


Οι Δράσεις BEPS στην Ελλάδα

Δράσεις BEPS

Κατάσταση

Existence of any harmful tax practices (Action 5)

Υπό εξέταση / προγραμματισμένη αναθεώρηση

Exchange of information on tax rulings (Action 5)

Επανεξετάζονται / Χωρίς συστάσεις

Preventing treaty abuse (Action 6)

Προγραμματισμένη Αναθεώρηση

CbC – Domestic law (Action 13)

Νομικό Πλαίσιο

CbC – Information exchange network (Action 13)

Ενεργοποιημένη

Inclusive Framework on BEPS member

ΝΑΙ

Effective dispute resolution (Action 14)

Φάση 1 αναθεώρηση μετά από συστάσεις


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης