Αποτελέσματα live αναζήτησης

424/2019 Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2019 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

424/2019
Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

Αριθμ. 424/30-8-2019
 
(ΦΕΚ B' 3377/02-09-2019)
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (Α’/179), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’/134), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Της υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’/1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (Β’/1963), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β’/302), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28.2.2011 (Β’322), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713/24.3.2011 (Β’/475), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 29891/29.12.2011 (Β’/3254), Δ5-ΗΛ/Β/ Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013 (Β’/94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/20.11.2013 (Β’/2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (Β’/3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205/12.6.2014 (Β’/1657) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/2018 (Β’/242) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/72919/1459/12.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
6. Της υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’/ 5030).
 
7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της  «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’/245) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 56 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’/134)και ισχύει.
 
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’/119).
 
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/121).
 
10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’/123).
 
11. Της υπ’αρ. Υ6 απόφασης του Πρωθυπουργού  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’/2902).

Β. Το με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».
 
Γ. Τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

Δ. Τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Ε. Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση στοιχείων και πληροφοριών, κατόπιν ρητής και ειδικής έγγραφης ή ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων, από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των ανωτέρω φορέων, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση των κάτωθι στοιχείων και πληροφοριών:
 • Ένδειξη Εκκαθάριση
 • Φορολογούμενο εισόδημα (όπως Κ.Ο. και Κ.Ε.Α.)
 • Μισθοί
 • Επιδόματα
 • Άλλα εισοδήματα
 • Αξία ακινήτων
 • Ένδειξη σκάφους, πισίνας
 • ΑΦΜ συζύγου
 • ΑΦΜ, AMΚΑ τέκνων
 • ΑΦΜ και μήνες διαμονής επισκεπτών
 • Στοιχεία Διεύθυνσης (οδός, αριθμός, ΤΚ)
 • Ένδειξη φιλοξενίας
 • ΑΦΜ φιλοξενούντα
 • Κάτοικος Εξωτερικού
 • Αριθμός αναπήρων

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα των αιτούντων και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται κατόπιν ρητής και ειδικής ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων και μόνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».

2. Σκοπός της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των ανωτέρω φορέων είναι η άντληση στοιχείων και πληροφοριών, για την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

3. Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με την Α.Α.Δ.Ε. για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπει ανταλλαγή της ελάχιστης δυνατής πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, όπως το εισόδημα μελών νοικοκυριού και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, προβλέπονται: α) η αυθεντικοποίηση του αιτούντος μέσω του oauth1.0 της Α.Α.Δ.Ε., β) η χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice)της Α.Α.Δ.Ε. με την τρέχουσα εικόνα των μελών του νοικοκυριού, γ) η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων και των μελών του νοικοκυριού από τον   αιτούντα στην εφαρμογή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δ) η συναίνεση από τα μέλη του νοικοκυριού.

4. Υπάρχει καταγραφή των κλήσεων για την διερεύνηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

5. Η υλοποίηση των webservice της Α.Α.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019
 
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης