Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΠΕΚΕΠΕ Εγκ. 64179/2019 Εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης επιλεξιμότητας ένταξης σε Περιφέρεια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΟΠΕΚΕΠΕ Εγκ. 64179/2019
Εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης επιλεξιμότητας ένταξης σε Περιφέρεια

Αθήνα, 30.8.2019
Αρ. Πρωτ.: 64179

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
> ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
> ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
> ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2019


Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τα έγγραφα εργασίας της (ΕΕ) Ares (2014) 2477689/25.07.2014, Ares (2015)1934893/07.05.2015, Ares(2016)1250820/11.03.2016 για την εφαρμογή περιφερειοποίησης αγρονομικών κριτηρίων, μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων έτους 2013.

7. Οι υπ'αριθμ. 33341/10-04-2019 οδηγίες διαδικασίας υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

8. Την υπ' αριθμ. 49459/20-06-2019 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως τροποποιημένη ισχύει.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Άρση Επικάλυψης - Αίτημα Επιλεξιμότητας - Ένταξη σε Περιφερειοποίηση - Ελάχιστης Έκτασης Αγροτεμαχίου ΟΣΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

1. Γενικές αρχές

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2019), η προθεσμία υποβολής έληξε την 18η Ιουνίου 2019.

Μέχρι τις 15/7/2019, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. Μετά τις 15/7/2019 η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, στις 15 Ιουλίου 2019 (όπως ορίζεται στο σημείο 7.1.2, της υπ'αριθμ. 49459/20-06-2019 εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Τροποποιήσεις αγροτεμαχίων της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι, ο γεωργός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων όπως ορίζεται στο σημείο 3.3, της υπ'αριθμ. 49459/20-06-2019 εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τότε έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες διορθώσεις βάσει των σχετικών αποτελεσμάτων το αργότερο 26 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως Κυριακή 14 Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση ως τις καταληκτικές προθεσμίες που ορίζονται αναλυτικά στην ετήσια εγκύκλιο διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης», «επιλεξιμότητας», «ένταξης σε περιφέρεια» και να περιγραφεί η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησής της.

Τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών έλεγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του ΟΣΔΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης», «επιλεξιμότητας», «ένταξης σε περιφέρεια». Διορθώνονται και προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους μόνο με την διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής ένστασης, όπως κάτωθι περιγράφονται ανά περίπτωση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται η μεταβολή της θέσης και της γεωμετρίας της οριστικά δηλούμενης έκτασης, ούτε η προσθήκη ή η διαγραφή αγροτεμαχίου/ων μετά τις 15/7/2019, καταληκτική ημερομηνία προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων και υποβολής αιτήσεων.

2. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου ανά περίπτωση, υποβάλουν το αίτημα τους είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 15/7/2019 περιγράφεται στο κεφάλαιο -Ι- της παρούσης. Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια του ΟΣΔΕ που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Προθεσμία υποβολής αιτημάτων


Για το έτος 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31/01/2020.

Κατ' εξαίρεση,

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2019, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 15/7/2019. Οι περιπτώσεις αυτές καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έγκριση ανωτέρας βίας.

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 15/7/2019 τότε, αφού ενημερωθεί ο γεωργός με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με νεότερες οδηγίες.

4. Εξέταση αποτελεσμάτων γεωχωρικών ελέγχων

Οι Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε ολική ή μερική έγκριση ή απόρριψη του.

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο παραγωγός έχει ενεργήσει καλή τη πίστει. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος αποτέλεσμα ελέγχου είναι ο ίδιος ο παραγωγός.

Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι, τα κριτήρια γεωχωρικών ελέγχων της επιλεξιμότητας και της περιφερειοποίησης των εκτάσεων στο ΟΣΔΕ, σαφώς διαφοροποιούνται, κατ' εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών, από τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης για αγροτικούς σκοπούς βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» εξαρτάται από το σύνολο των στοιχείων γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα της μεταβολής. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική και γενικευμένη χρήση του όρου «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εκ παραδρομής αστοχία που διαπιστώνεται ασφαλώς και η περίπτωση δεν υποκρύπτει δόλο εκ μέρους του δηλούντα. Ο παραγωγός δύναται να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μεταβολή των αρχικών αποτελεσμάτων ελέγχου για το έτος ΕΑΕ 2019.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη διόρθωσης, ο αρμόδιος ελεγκτής της Π.Δ. προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση και οριστικοποιεί τη μεταβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αν ο επανέλεγχος δε μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές αποτέλεσμα, οι ελεγκτές μπορούν να προβούν σε γρήγορη επιτόπια επίσκεψη. Εφόσον το αποτέλεσμα του επανελέγχου εξακολουθεί να είναι απορριπτικό, δε σημειώνεται καμία αλλαγή και θεωρείται ότι ο παραγωγός ήδη έχει ενημερωθεί μέσω των αρχικών μηνυμάτων, ανά αγροτεμάχιο, τόσο στο στάδιο υποβολής της ΕΑΕ, αλλά και κατά τους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους της δήλωσής του. Ο παραγωγός ενημερώνεται επιπρόσθετα είτε μέσω της πληρωμής του, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω της Καρτέλας του Αγρότη.

Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας


Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας και μετά τις 15-7-2019, προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, απ' όπου και καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές αφορούν σε περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης ΕΑΕ 2019 και μπορούν να υποβληθούν ως 31/1/2020. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο στις Πύλες εισαγωγής, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 μέσω κάποιου Κ.Υ.Δ., θα απευθύνονται στο αντίστοιχο Κ.Υ.Δ., προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία απαιτούνται ένσταση επιλεξιμότητας. Τα Κ.Υ.Δ. υποχρεούνται να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Περιπτώσεις που οφείλονται σε μη ορθό προσδιορισμό της θέσης του αγροτεμαχίου απορρίπτονται.

Η ένσταση επιλεξιμότητας, υποβάλλεται από τον γεωργό ή τον Φορέα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:
• ότι αφορά «Ενσταση Επιλεξιμότητας»
• το ΑΦΜ του παραγωγού
• το α/α αγροτεμαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιμότητάς του

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται και εξετάζονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 31/01/2020 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας.

Δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι όμοια με την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση, δηλαδή είναι εντός ορίων ανοχής, ανεξαρτήτως της έντασης που είχε υποβληθεί έως τις 15-7-2019.

Δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επισημαίνονται με κωδικό 54101 ανεξαρτήτως χαρτογραφικών αναφορών.

- Αιτήματα Επιλεξιμότητας που αφορούν άλλους κωδικούς (543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311) και όχι τον κωδικό 54101

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, κατά την αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, αφορά και εξετάζεται μόνο ως προς τον κωδικό 54101 του κάθε αγροτεμαχίου. Η εξέταση της επιλεξιμότητας δεν αφορά τον έλεγχο των διασταυρωτικών κωδικών που σχετίζονται με τη δυνατότητα χρήσης της έκτασης, η οποία υπερβαίνει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά της. Αυτοί είναι οι κωδικοί 543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311 (Τ.Α.Π.) και το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από πράξεις της διοίκησης που δεσμεύουν ή περιορίζουν τη χρήση της έκτασης. Ως εκ τούτου οι δεσμευτικές πράξεις ανακαλούνται με νεότερες, που καταργούν ή διορθώνουν την προηγούμενη όπως έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή. Η νεότερη ισχύουσα πρέπει να αφορά την αποτυπωμένη στο ΟΣΔΕ δήλωση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο παραγωγός ενίσταται επί των κωδικών αυτών, για το τμήμα της δήλωσης που απομειώνεται από αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (που δέσμευσαν τη χρήση του ή που έχουν την αρμοδιότητα ρύθμισής της). Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαιροποιημένα ψηφιακά αρχεία αυτών των εκτάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης


Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται από το Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
2. Οριστικός τίτλος Κτηματολογίου - αν υπάρχει - με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη
3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες
4. Επικουρικά, Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2019 αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων, σε Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2019 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η Π.Δ. της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων.

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οι ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην ΕΑΕ2019 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά.

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους παραγωγό/ούς.

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα θα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 / αποσπάσματα οριστικών τίτλων κτηματολογίου και ταυτόχρονα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας (συμβόλαια κ.τ.λ.) μόνο από τον έναν παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, θεωρώντας ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί στο στάδιο της δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που τα προσκομισθέντα έγγραφα δημιουργούν αμφιβολίες ή σε περίπτωση αντιδικίας, ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των εμπλεκόμενων. Η επικάλυψη αγροτεμαχίων παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους

ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόμενα στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια, που εμπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013. Περιπτώσεις αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, τα αποτελέσματά τους καταγράφονται ως ακριβέστερα, τόσο στην ΕΑΕ 2019 καθώς και στα προγράμματα του ΠΑΑ και τα αντίστοιχα αυτών τεχνικά τους δελτία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης