85596/2019

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών, για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 359 του ν. 4512/2018 (Α 5), που χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 361 του ίδιου νόμου

27 Αύγουστος 2019

Taxheaven.gr

Αριθμ. 85596/27-08-2019

Τεύχος B’ 3293/28.08.2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.

2. Tις διατάξεις των άρθρων 357 έως και 378 του Κεφαλαίου Β (με τίτλο «Αδειοδότηση και λειτουργία Επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις») του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 4582/2018 (Α΄ 208), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 361 και της παραγράφου 5 του άρθρου 362.

3. Tις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Tις διατάξεις του ν. 4413/2016 (Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του ν. 4002/2011(ΦΕΚ 180/Α) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και, Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 
7. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων…» (ΦΕΚ 119/Α΄).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019).

10. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Το π.δ. 142/2017(ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

12. Την 416/1/22-8-2019 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εκφράζεται η γνώμη της Αρχής για τον καθορισμό των ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 359 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), που χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 361 του ίδιου νόμου και της παραγράφου 5 του άρθρου 362 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

13. Την αρ. ΓΔΟΥ 621/26-08-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ ο παραχωρησιούχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας, η οποία εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Διεθνούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ). Με τη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ μπορεί να τίθεται το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα αξιολόγησης.

2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί σε σχέση με το τίμημα της οικείας άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ και καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ, η οποία εκδίδεται μετά τη διακήρυξη του διαγωνισμού και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραδίδεται από τον παραχωρησιούχο κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 361, καθώς και στην παράγραφο 5 του άρθρου 362 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει διαρκώς σε ισχύ και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τη λήξη της άδειας λειτουργίας.

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στη σύμβαση παραχώρησης.

6. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης παραχώρησης και κάθε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του παραχωρησιούχου.

7. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, σε περίπτωση παράβασης των όρων της άδειας λειτουργίας ή σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 362 του ν. 4512/2018. Οι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εξειδικεύονται στη σύμβαση παραχώρησης.
 
8. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μιας τέτοιας ολικής ή μερικής κατάπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει καταγγελθεί.

9. Όλα τα έξοδα και οι αμοιβές που αφορούν την έκδοση, αντικατάσταση, συμπλήρωση ή ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης βαρύνουν τον παραχωρησιούχο.

10. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήξη της άδειας λειτουργίας, εφόσον δεν συντρέξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή κατάπτωσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών   
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Taxheaven.gr