Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου:
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Άρθρο 1
Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών


1. Με την προτεινόμενη διάταξη καταργούνται τα άρθρα του ν. 4599/2019 τα οποία επέφεραν προβλήματα στη διαδικασία διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και επανέρχεται το θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρχε της ψήφισης των διατάξεων του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου. Η ως άνω ρύθμιση είναι αναγκαία διότι έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για έκδοση άδειας οδήγησης, οι οποίες αδυνατούν να προχωρήσουν λόγω του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Η ρύθμιση προτείνεται εωσότου ολοκληρώσει το έργο της επιτροπή, η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου και θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση άδειας οδήγησης.

2. Από την 1η Νοεμβρίου 2019 θεσπίζεται νέα μηνιαία αποζημίωση για τους υπαλλήλους- εξεταστές και για τα ελεγκτικά όργανα που διενεργούν τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

3. Καθορίζονται οι υπάλληλοι-εξεταστές που δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

4. Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους - εξεταστές. Έως και την 30η Απριλίου 2020, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.

Άρθρο 2
Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών


Συστήνεται ειδική επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση άδειας οδήγησης, καθώς έχουν παρουσιασθεί πολλά προβλήματα από την έως σήμερα εφαρμογή των διατάξεων των Μερών Α και Β του ν. 4599/2019.

Άρθρο 3
Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών


Συστήνονται στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.I.E.) για την ιατρική εξέταση οδηγών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών και επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους, καθώς και για την ιατρική επανεξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Παράλληλα δίνεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς με αποφάσεις τους να ρυθμίζουν τα ειδικότερα θέματα για τη σύσταση και συγκρότηση των Δ.I.E., καθώς και τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία λειτουργίας και την αποζημίωση των μελών τους. Τέλος καθορίζεται και το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται στη Δ.Ι.Ε. από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική του εξέταση.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων ν. 2696/1999 (Α' 57) και του π.δ. 51/2012 (Α'101)


1. Καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσικλετών που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους όπου εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, δεδομένου ότι πρόκειται για οχήματα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και πληρώνουν ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο οικείος Δήμος ή η οικεία Περιφέρεια, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, διατηρούν την ισχύουσα δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων.

2. Σε ορισμένους κλειστούς χώρους, όπως εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων κυκλοφορούν οχήματα για την μεταφορά, έλξη ή μετατόπιση βαρέων αντικειμένων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ανάλογα με το έτος ταξινόμησης τους είτε ως ειδικοί ελκυστήρες (όσοι αδειοδοτήθηκαν μέχρι 12-10-2016) είτε ως Μηχανήματα Έργων - Μετατόπισης Βαρέων Οχημάτων όσα ταξινομήθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία σύμφωνα με την αριθ. 21867/2016 (άρθρο 2 περ. στ) απόφαση.
Και οι δύο κατηγορίες έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακό τύπο, τύπο κινητήρα, αριθμό αξόνων, μικτό βάρος, ικανότητα έλξης κ.λπ.) και ο χαρακτηρισμός τους (είτε ως ελκυστήρες είτε ως Μηχανήματα Έργων) έχει γίνει μόνο με το έτος ταξινόμησης τους.
Ανάλογα όμως με την ημερομηνία ταξινόμησης των οχημάτων αυτών, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι ίδιας κατηγορίας, υπάρχει ο διαχωρισμός ως προς την άδεια οδήγησης που πρέπει να έχουν οι οδηγοί. Συγκεκριμένα για την πρώτη κατηγορία (ειδικοί ελκυστήρες) οι οδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας CE, για δε τη δεύτερη (Μηχανήματα Έργων) κάτοχοι άδειας οδήγησης μηχανημάτων έργων. Με τον τρόπο αυτό και από την πρακτική πλευρά του ζητήματος, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα οχήματα αυτά και εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο τα οχήματα και το προσωπικό τους αφού υπάρχουν οδηγοί κάτοχοι διαφορετικών αδειών οδήγησης.
Επιπλέον οι οδηγοί που εργάζονται στις εταιρείες αυτές θα πρέπει αν εφοδιαστούν και με τις δύο κατηγορίες αδειών οδήγησης προκειμένου να μπορούν να οδηγούν και τις δύο κατηγορίες οχημάτων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση και με δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά είναι απολύτως ίδια, κυκλοφορούν δε μόνο σε κλειστούς χώρους και η μόνη διαφορά τους είναι το έτος ταξινόμησής τους, δίνεται η δυνατότητα οδήγησης αυτών είτε με άδεια οδήγησης κατηγορίας CE είτε με άδεια οδήγησης μηχανημάτων έργων.

3. Περαιτέρω, καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση προσόντων και συμπεριφοράς των κατόχων αδειών οδήγησης που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους. Το μέτρο αυτό αποτελεί διάκριση εις βάρος των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας και έχει επιφέρει πολλαπλά προβλήματα τόσο στην εξυπηρέτηση των οδηγών που υπόκεινται στη ρύθμιση αυτή όσο και στην υπερβολική επιβάρυνση των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας που την εφαρμόζουν, ενώ αμφισβητείται αν επιφέρει αποτελέσματα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

4. Τροποποιούνται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών που ενώ δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας κρίνονται ως ικανοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων της οδικής ασφάλειας στο μέγιστο.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις


Συνεχίζεται η καταβολή της υφιστάμενης σήμερα μηνιαίας αποζημίωσης στους υπαλλήλους-εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα έως την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους καθώς με τις προτεινόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος διατάξεις, από την 1η Νοεμβρίου 2019, θεσπίζεται νέα μηνιαία αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 6
Προσθήκη παρ. 4Β και τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265)


Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1, λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα C02 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC) μέχρι 29-02-2020. Από 01-03-2020 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα C02 των οχημάτων, σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP). Η παράταση κρίνεται αναγκαία για λόγους περαιτέρω διερεύνησης της διαμόρφωσης μεθόδου αντιστοίχισης της εκπεμπόμενης μάζας C02, του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC) με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP), για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται παρ. 4Β στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001, προκειμένου:
α) να μην αυξάνονται κατά 50% οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τα οποία έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31-08-2019 εφόσον, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα έχουν κατατεθεί, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, και θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι' αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31-12-2019.
β) να αυξάνονται κατά 50% αντί 200% οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τα οποία έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 29-02-2020, εφόσον, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα έχουν κατατεθεί δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, και θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι' αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 16-03-2020.
Οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, για λόγους ομαλής μετάβασης στη νέα αντιστοίχιση συντελεστών και νέων προδιαγραφών εκπομπών ρύπων (Euro), με την εφαρμογή αυτών από 01-09-2019, αλλά και για λόγους ενίσχυσης της αγοράς, με λιγότερο ρυπογόνα επιβατικά αυτοκίνητα, και με ευνοϊκότερους όρους για την ομαλή ροή των πωλήσεων.
Οι προτεινόμενες διατάξεις ισχύουν από την 01-09-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179)


Με το ν. 4585/2018 (Α' 216) προβλέφθηκε η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό των ποσοστών μειωμένων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών από 01.01.2019, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης κλπ. (Νέο Σχήμα χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ).
Είχε προηγηθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής State Aid SA.52413 (2018/ΝΝ) - Greece, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι από το 2019 δικαιούχοι μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ μπορεί να είναι συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, με συνέπεια στους καταναλωτές Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης και στους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (καταστήματα, γραφεία, κλπ) να συνεχίζουν να επιβάλλονται σημαντικά αυξημένες χρεώσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών. Προκειμένου να εξορθολογισθούν οι χρεώσεις των διαφόρων κατηγοριών των καταναλωτών και να αρθεί η ανισότητα σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών (νοικοκυριά, καταστήματα, γραφεία), κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν με άμεση εφαρμογή νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες (χρεώσεις) θα ισχύσουν τόσο για το τρέχον έτος (2019) όσο και για το επόμενο (2020), κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία έκδοσης ΥΑ με τη μεθοδολογία και στη συνέχεια Απόφασης της ΡΑΕ με τις μοναδιαίες χρεώσεις. Για το λόγο αυτό, δίνεται εξουσιοδότηση ώστε, ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, να οριστεί με υπουργική απόφαση, με βάση την εκτίμηση εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η Χρέωση Βάσης που θα επιβληθεί κατ' αρχήν στους καταναλωτές Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης και στους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.). Η Χρέωση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον προσδιορισμό κατά τα έτη αυτά και των μοναδιαίων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των δικαιούμενων ενίσχυσης, σύμφωνα με τη νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ (ποσοστό επί βασικής χρέωσης), οι κατηγορίες των οποίων θα εξειδικευθούν με την ΥΑ του ενδέκατου εδαφίου (ενεργοβόρος βιομηχανία κ.λπ.).
Τέλος, ορίζεται ότι τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων θα αναλάβει η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος και δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό τόσο των λεπτομερειών της διαδικασίας υπαγωγής των δικαιούχων, όσο και του χρόνου εφαρμογής των νέων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών


Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή, επεκτείνεται η προθεσμία του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3889/2010, για τις περιπτώσεις που αυτή εκπνέει στις 30 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4617/2019 (Α 88). Η παράταση αυτή δίδεται για τις περιοχές εκείνες, όπου OL δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν από 19.10.2018 έως 01.03.2019. Η προθεσμία παρατείνεται για δύο μήνες, ήτοι έως τις 31.10.2019, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών μέσω της προτεινόμενης παράτασης, ώστε η σχετική προθεσμία να λήξει μετά την πάροδο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, κρίνεται αποτελεσματικότερη η ενιαία διαχείριση των περιοχών, για τις οποίες οι σχετικοί δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν ταυτόχρονα, με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών τεχνικού χειρισμού τους και την εξοικονόμηση διοικητικών πόρων.

Άρθρο 9
Περιβαλλοντική αδειοδότηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων


Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. στ) του ν.4276/2014 (Α' 155) και το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε) της υπ' αριθμ. 8592/2017 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν νόμιμα απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (κατά περίπτωση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις -ΠΠΔ). Όμως, ενώ έχει κατατεθεί από τις επιχειρήσεις φάκελος μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες δεν δύναται να εκδοθεί ΑΕΠΟ λόγω μη ολοκλήρωσης άλλων διαδικασιών πχ απουσία χάραξης γραμμής αιγιαλού και παραλία από την Κτηματική Υπηρεσία, απουσία επικυρωμένων δασικών χαρτών κλπ, για τα οποία όφειλε να έχει ενεργήσει η διοίκηση. Ως εκ τούτου, επειδή υπάρχει αδυναμία να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτείνεται με την εισαγόμενη ρύθμιση η συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 10
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώσεις σφαλμάτων σε παροράματα των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α' 134), για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, συνοχής και ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα, καταργούνται ισχύουσες διατάξεις για την δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, αφού τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον κατά τρόπο ενιαίο από τις διατάξεις του ν. 4326/2019, δίδεται η δυνατότητα να συγκληθεί το πρώτο δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο την επόμενη της εγκατάστασης Κυριακή, σε αντίθεση με την αρχική πρόβλεψη που όριζε ρητά την σύγκληση των συμβουλίων αυτών για την 8/9/2019, προστίθεται ο τόπος γέννησης στα αναγραφόμενα στο δημοτολόγιο στοιχεία, ο οποίος εκ παραδρομής αφαιρέθηκε, αναδιατυπώνονται για λόγους αρτιότητας οι διατάξεις για τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΥΑ και ρυθμίζονται θέματα των εταιρειών των νέων δήμων που προκύπτουν από τη διάσπαση που επέφερε ο ν. 4600/2019.
Επίσης, τροποποιούνται οι διατάξεις των π.δ. 74/2011 και 75/2011, οι οποίες όριζαν ότι κατά την πρώτη συνεδρίαση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και μετά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, επιλέγονται οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ στις γενικές συνελεύσεις των ΠΕΔ και ΚΕΔΕ. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη διότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τροποποίησης των εν λόγω διαταγμάτων και επίκειται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η δημοσίευση τους, οπότε και ορίζεται νέο χρονικό πλαίσιο εκλογής.

Άρθρο 11
Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών


Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα μεταδημότευσης των εν ενεργεία βουλευτών που δεν είναι δημότες στην εκλογική περιφέρεια που εξελέγησαν και ορίζεται ότι μπορούν να αιτηθούν μεταδημότευση σε δήμο της εκλογικής τους περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται να έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη κατοικίας στον οικείο δήμο.

Άρθρο 12
Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για τη νόμιμη υπόσταση των διοικητικών πράξεων ορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων αρκεί η ανάρτηση τους στο πρόγραμμα Διαύγεια, κατά τον ν. 3861/2010. Αίρεται έτσι η ανακύψασα από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί ελέγχου δαπανών διχογνωμία σχετικά με την δημοσίευση των πράξεων αυτών (βλ. ενδεικτικά πράξη 179/2017 Κλιμακίου Γ Τμήματος).

Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα των ΦΟΔΣΑ. Ειδικότερα, τροποποιείται η ισχύουσα διάταξη για τα αντισταθμιστικά οφέλη και πλέον ορίζεται ότι τα ποσά αυτά δύνανται να διατίθενται από τους δήμους για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζομένης με την περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στους δήμους όπου υπόκεινται την μεγαλύτερη όχληση από τη φιλοξενία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής.
Επιπλέον, σε στοίχιση με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4555/2018, για την ύπαρξη τριών ΦΟΔΣΑ σε κάθε περιφέρεια, και προς άρση ερμηνευτικών διαφωνιών που έχουν ανακύψει, ρητώς ορίζεται ότι εφόσον σε μία περιφέρεια υπάρχουν έως τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι ωστόσο πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 225 του ως άνω νόμου, δεν εφαρμόζονται οι περί συγχώνευσης διατάξεις του άρθρου 245 του ίδιου νόμου. Διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Άρθρο 14
Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ


Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ότι οι οικονομικές επιτροπές είναι αρμόδιες να εξειδικεύουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις για το μέρος ή το σύνολο των δαπανών. Με τη ρύθμιση σκοπείται αφενός η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και η ελαχιστοποίηση γραφειοκρατικού βάρους και αφετέρου η αποσυμφόρηση των διοικητικών συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα. Τέλος με την τρίτη παράγραφο, απαλείφεται για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας από τις αρμοδιότητες του περιφερειάρχη η υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, ως εκ του περισσού, αφού η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας.

Άρθρο 15
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020


Ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταρχήν, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών στο σχολείο. Η υποχρέωση αυτή συνυφαίνεται με το θεμελιώδες δικαίωμα του ανηλίκου για ακώλυτη πρόσβαση στη δωρεάν παιδεία (άρθρα 16 και 21 του Συντάγματος και της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του Παιδιού, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992, Α' 192). Με τις επιταγές που διαγράφουν οι συνταγματικές διατάξεις και οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της ως άνω Διεθνούς Σύμβασης, ο κοινός νομοθέτης καταρτίζει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προάσπιση αφενός του δικαιώματος πρόσβασης του μαθητή στην παιδεία και αφετέρου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι όλες οι κατά το παρελθόν νομοθετικές παρεμβάσεις στο μείζον ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών δεν επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα και κυρίως δεν έλυσαν το μείζον αυτό κοινωνικό θέμα. Αφενός η πολυνομία με δεκάδες διάσπαρτες διατάξεις σε νόμους και κατ' εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές αποφάσεις, αφετέρου η γραφειοκρατική αντιμετώπιση του θέματος από τις περιφέρειες και τέλος η αντιμετώπιση από τον επαγγελματικό κλάδο που εκτελεί το μεταφορικό έργο συνέτειναν στο να διογκωθεί η κατάσταση και πλέον, ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η πολιτεία καλείται να δώσει άμεσα λύση.
Κατόπιν αυτών, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος, επιλέγεται η λύση της παράτασης για τη φετινή χρονιά, εν όψει της αντικατάστασης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με νέο, το οποίο θα επιλύει οριστικώς το ζήτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16
Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 ορίζει ότι «Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης [....]» και η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ότι «Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση». Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ορίζεται ότι «Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού [...]».
Έτι περαιτέρω, στο εδάφιο β' της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 34 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εγγραφή στον πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με το εδαφ. α' της παρ. 8 του άρθρου 34, είναι το σωματείο, με το οποίο αγωνίστηκε ο αθλητής και πέτυχε τη διάκριση, να έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.
Στην πράξη όμως παρατηρείται συχνά το φαινόμενο αναγνωρισμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και δη σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Κύπελλα Ελλάδος, σε σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά δεν είχαν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη υπουργική απόφαση.
Το σύστημα πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις θεσπίσθηκε προκειμένου οι διακριθέντες αθλητές να μην βρεθούν, λόγω της απαιτούμενης για την επίτευξη των διακρίσεών τους έντονης ενασχόλησης με τον αθλητισμό, σε ήσσονα μοίρα έναντι των λοιπών υποψηφίων σχετικά με την επιλογή των σπουδών τους και τις βάσει αυτών περαιτέρω επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Ως εκ τούτου δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα ούτε και με τον σκοπό του νομοθέτη να αποστερούνται οι αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται με την πεποίθηση ότι τυχόν νίκη και επίτευξη εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης θα τους παρέχει τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, του ως είρηται ευεργετήματος για λόγο που δεν σχετίζεται με τις επιδόσεις τους και είναι εκτός της σφαίρας ευθύνης τους, όπως είναι η έλλειψη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου (του δικού τους ή άλλου), πολλώ δε μάλλον όταν αυτή τελικώς χορηγείται μετά την επίτευξη της διάκρισης.
Για τους λόγους αυτούς και σταθμίζοντας το έννομο συμφέρον των αθλητών και της Πολιτείας, με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με σωματείο στερούμενο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Η θεμελίωση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό τον όρο ότι το σωματείο έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ενώ με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Προς αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον και προκειμένου να αντιμετωπισθεί άπαξ η γενεσιουργός αιτία του εν λόγω ζητήματος, ήτοι η συμμετοχή σωματείων χωρίς αθλητική αναγνώριση σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προετοιμάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Άρθρο 17
Διάταξη περί Ε.Α.Π.


Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. να απαλλάσσονται, κατόπιν δήλωσής τους, από το σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν. Η χορήγηση της απαλλαγής είναι υποχρεωτική για το οικείο Α.Ε.Ι. ή το ερευνητικό κέντρο, εφόσον την επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην προσέλκυση προσώπων υψηλού κύρους και κατάρτισης για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Α.Π., συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση του κύρους του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής


1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 (Α' 329), παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των ατόμων που στελεχώνουν το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης κατά δώδεκα (12) επιπλέον άτομα. Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης αποτελεί ειδική υπηρεσία. Είναι ένα όργανο κομβικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία και τον αποτελεσματικό έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας. Τα άτομα που στελεχώνουν το Σώμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι δώδεκα (12). Με την προτεινόμενη διάταξη, δύναται να αυξηθεί ο αριθμός αυτός κατά δώδεκα (12) επιπλέον άτομα, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για αποτελεσματικότερη εποπτεία των φυλακών. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια αυξήθηκαν δραματικά τα περιστατικά βίας από κρατούμενους κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων, η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός των Καταστημάτων Κράτησης, ο εντοπισμός αυτοσχέδιων όπλων και αιχμηρών αντικειμένων εντός των κελιών των κρατουμένων, καθώς και οι αποδράσεις, ιδίως από τις Αγροτικές φυλακές. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της στελέχωσης του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, προκειμένου να επιτελέσει επιτυχώς το έργο του.

2. Στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209) ορίζεται ότι στον όρο δικαστικά κτίρια υπάγονται και οι φυλακές. Ως εκ τούτου, υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για χρηματοδότηση των Καταστημάτων Κράτησης και μετά την έκδοση του π.δ. 81/2019. Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η ανωτέρω υποχρέωση είναι ανεξάρτητη της ανταποδοτικότητας των πόρων του Ταμείου, προκειμένου να μην υφίστανται στο μέλλον ερμηνευτικά ζητήματα. Επιπλέον, λόγω της κρισιμότητας της χρηματοδότησης για τη σίτιση των κρατουμένων και την υλικοτεχνική υποδομή των φυλακών, κρίνεται απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα Δικαστικά Κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και τα Καταστήματα Κράτησης, αρμοδιότητας πλέον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς τούτο, με τις προτεινόμενες διατάξεις το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τίθεται πλέον υπό την εποπτεία και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209), αυξάνονται κατά δύο (2) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. καθώς προστίθενται σε αυτά ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένας (1) υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, προστίθεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ως προτείνων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη λήψη αποφάσεων. Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προβλέπεται ρητά ότι το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, με την παράγραφο 5 που προστίθεται στο άρθρο 10 προβλέπεται ρητά ότι το Ταμείο θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα Καταστήματα Κράτησης.

3. Με το π.δ. 81/2019 μεταφέρθηκαν συνολικά, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α' 136) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι προτεινόμενες διατάξεις σκοπό έχουν τη ρύθμιση ζητημάτων διοικητικής και οργανωτικής φύσεως που ανέκυψαν από την ως άνω μεταφορά. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι έως τις 31.12.2019 το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τα διοικητικής, τεχνικής και πληροφορικής φύσεως ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενώ κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.
Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης με τρεις Διευθύνσεις, μία Οικονομικής Διαχείρισης, μία Προμηθειών και μία Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Τέλος, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, με δύο Διευθύνσεις, μία Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και μία Διαχείρισης Κρίσεων, προς τον σκοπό της πληρέστερης και καλύτερης διαχείρισης των καταστημάτων κράτησης και όλων των θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτά και κυρίως προς το σκοπό αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των κρίσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων και του προσωπικού τους.

4. Το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) εισηγείται τη συνολική σωφρονιστική πολιτική, την έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων οδηγιών και συστάσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των φυλακών. Επίσης, στις αρμοδιότητές του, εντάσσεται η κατάρτιση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας όλων των καταστημάτων κράτησης. Το Κ.Ε.Σ.φ. προτείνει μέτρα επιμόρφωσης του προσωπικού των φυλακών και παράλληλα παρακολουθεί την εκτέλεση προγραμμάτων απασχόλησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης κρατουμένων. Η μείωση του αριθμού των μελών του Κ.Ε.Σ.φ. από έντεκα (11) σε πέντε (5) που εισάγεται με την προτεινόμενη διάταξη, θα δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο συμβούλιο, το οποίο θα δύναται να συνέρχεται και να συνεδριάζει πιο τακτικά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εφαρμογή της Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.

5. Με την τροποποίηση της παραγράφου 5.1 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 (Α' 119), προβλέπεται ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων παραμένουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες χειρίζονται κατ' αποκλειστικότητα δικαστικής, εισαγγελικής και εν γένει νομικής φύσεως ζητήματα.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

|
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.Σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών


1. Δυο (2) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος:
α. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12 & 14 και οι παράγραφοι 2 & 3 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (Α' 40) και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.
β. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α' 101) και της απόφασης 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β' 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζεται, από την 1η Νοεμβρίου 2019:
α. μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους υπαλλήλους - εξεταστές που συμμετέχουν στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
β. η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου-εξεταστή, στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνιαίως.
γ. σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών η παραπάνω αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως.
δ. Οι υπάλληλοι-εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συμμετοχών. Για τις πέραν των πέντε (5) συμμετοχών στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
ε. Το έργο αυτό πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.».

3. Στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμμετέχουν:
αα) οι υπάλληλοι - εξεταστές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωμα διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της περιοδικής επιμόρφωσής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ββ) οι υπάλληλοι που εντάσσονται εφεξής στο υπόψη έργο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίοι ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» για την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 4. Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους - εξεταστές.
Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την επικράτεια, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.

Άρθρο 2
Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών


Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύσταση της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 3
Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών


1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.I.E.) για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Οι Δ.I.E. έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς προς ιατρική εξέταση στις Δ.Ι.Ε. όμορης περιοχής.
Οι Δ.Ι.Ε. είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών καθορίζονται, η σύσταση και η συγκρότηση των Δ.I.E., οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία λειτουργίας τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 120) προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:
«γ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.I.E.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.
Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α'57) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
δ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση ή το ποσό που καταβάλλεται για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών & Μεταφορών.».

5. Έως την έναρξη της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.I.E.), οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων ν. 2696/1999 (Α' 57) και του π.δ. 51/2012 (Α'101)


1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» καταργούνται.

2. Στο άρθρο 97 του ν. 2696/1999, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων - μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» καταργείται, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος III, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας
Ιατρικής Δεοντολογίας» (A' 287) ή/και των άρθρων 217 & 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, καταγγέλλεται, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβαση του. Ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.».

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις


1. Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους υπαλλήλους - εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών η μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 6
Προσθήκη παρ. 4Β και τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265)


1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α' 265), αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 29-02-2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ, από 01-03-2020 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).».

2. Μετά την παρ. 4Α του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α' 265), προστίθεται νέα παράγραφος 4Β, ως εξής:
«4Β.α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31-08-2019 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περ. α) της παρ. 4, του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31-12-2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι' αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παρ. 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 3, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 29-02-2020 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου, από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά διακόσια τοις εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περ. β) της παρ. 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 16-03-2020 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι' αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.» 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-09-2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179)


1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.»

2. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) καταργείται.

2. Τα εδάφια δέκατο και επόμενα (ισχύουσα αρίθμηση) της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, από 01.01.2019 επιβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ενιαία χρέωση Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01), οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ορίζονται ως ποσοστό επί χρέωσης βάσης («Χρέωση Βάσης» - «ΧΒ»).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 01.01.2019, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων σε σχέση με τη Χρέωση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση Βάσης (ΧΒ), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, προσδιορίζονται ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 οι σχετικές μοναδιαίες χρεώσεις, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εφαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από 01.01.2019 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένηςτης διαδικασίας καιτων όρων αναθεώρησής τους ειδικά κατά τα έτη αυτά.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως φορέας αρμόδιος για τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύφος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.
Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019, η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται στους καταναλωτές Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (XT), στους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (XT) και σε κατηγορίες καταναλωτών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αναθεώρησης της Χρέωσης Βάσης κατά τα έτη 2019 και 2020, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από 01.01.2019 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.
Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνεχίζουν ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων αυτών να επιβάλλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Β' 4670) για το ημερολογιακό έτος 2018.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.4.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.».

Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών


Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως τις 01.03.2019 και η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α' 182) λήγει στις 30.08.2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4617/2019 (Α' 88), η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31.10.2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Άρθρο 9
Περιβαλλοντική αδειοδότηση κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων


Η προθεσμία δύο ετών που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α'125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α' 110), παρατείνεται για ένα έτος και ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 10
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


1. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α' 87), καταργείται.
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 καταργείται και η επόμενη παράγραφος αναριθμείται ως παράγραφος 8.
γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Χωρικός αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.».

2. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Συγκλήσεις δημοτικών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θεωρούνται νόμιμες.», β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : «Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 114, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Συγκλήσεις περιφερειακών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θεωρούνται νόμιμες.».

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α' 180) συμπληρώνεται ως εξής: «Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνδυασμών, πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγείσε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α' 43) αντικαθίσταται, ως εξής: «7. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων, μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σε κοινές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 252 του ίδιου Κώδικα με μετόχους τους συνιστώμενους δήμους και με αποκλειστικό αντικείμενο τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.».

6. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε ένα (1) δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από το δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου.».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) αντικαθίσταται, ως εξής: «2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αφετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπο του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται, ως εξής: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10, συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων.».

8. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 η φράση «και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή.» διαγράφεται και μετά τη λέξη «περιφερειάρχης» τίθεται τελεία.

9. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής : «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.».
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής : «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.».

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, η εσφαλμένη αρίθμηση της περίπτωσης κβ) διορθώνεται σε περίπτωση κ) και προστίθεται περίπτωση κα), ως εξής: «κα) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.».

11. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2011 (Α' 181), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά τον πρώτο χρόνο της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο εκλέγει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. με μυστική ψηφοφορία.».
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 (Α' 182) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία.».

Άρθρο 11
Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών


Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114), προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής: «δ) Των εν ενεργεία βουλευτών για κτήση δημοτικότητας σε δήμο της εκλογικής τους περιφέρειας.».

Άρθρο 12
Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων


1. Στο άρθρο 227 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114), προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Οι πράξεις ορισμού των προέδρων των δημοτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αντιπροέδρων αυτών, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα Διαύγεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α' 112), οπότε και αποκτούν νόμιμη υπόσταση, για όλες τις συνέπειες. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες πράξεις διορισμού έχουν δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη ισχύος της.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφοι 5 και 7, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά.».

Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)


1. Το άρθρο 243 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 243 Αντισταθμιστικό όφελος
1. Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθ. 1958/2012 (Β' 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντισταθμιστικό όφελος.
2. Το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του ν.4555/2018 (Α' 133) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ', δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η ισχύς της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2019. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.».

Άρθρο 14
Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ


1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.».

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.».

3. Η περίπτωση ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «ιγ) μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας.».

Άρθρο 15
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020


1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019 - 2020 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,
γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2019 - 2020, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 50025/2018 (Β' 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016 (Α' 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16
Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών


1.α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β' πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

2. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 17
Διάταξη περί Ε.Α.Π.


Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α' 266), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α' 38), αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν, απαλλάσσονται από το σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν. Η απαλλαγή επέρχεται με μόνη τη δήλωση του ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3090/2002 (Α' 329), τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης στελεχώνεται από δώδεκα (12) υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αποσπώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο αριθμός των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης δύναται να αυξηθεί έως δώδεκα (12) επιπλέον άτομα σύμφωνα και με τις εκάστοτε ανάγκες του Σώματος.
Ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα πρέπει να είναι τριπλάσιος των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που ασκούν γραμματειακά καθήκοντα.»

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον οικείο Πρόεδρο,
δ) έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι τουλάχιστον Προϊστάμενος Διεύθυνσης, αναπληρούμενος από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης, ή ένα υπηρεσιακό στέλεχος εποπτευόμενου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, φορέα,
ε) έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είναι τουλάχιστον Προϊστάμενος Διεύθυνσης, αναπληρούμενος από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης,
στ) έναν Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό ή της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της,
ζ) τρεις Δικηγόρους, ένας δε από αυτούς από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.»,
β) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν.δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί το Ταμείον, διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, συντάσσει τον ετήσιον προυπολογισμόν και απολογισμόν διαχειρίσεως, επιμελείται της εισπράξεως των εσόδων, συνάπτει συμβάσεις περί απ' ευθείας αναθέσεως μελετών τεχνικών έργων, κατά τας κειμένας διατάξεις, συνάπτει δάνεια, επιμελείται της εκμισθώσεως ή εκποιήσεως των εις το Ταμείον ανηκόντων καθ' οιονδήποτε τρόπον ακινήτων, παρέχει τα αναγκαιούντα δια την πραγματοποίησιν των εν άρθρω 2 του παρόντος σκοπού χρηματικά ποσά, πάντοτε μετά πρότασιν των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, και γενικώς προέρχεται εις πάσας τας προς εκπλήρωσιν των σκοπών του Ταμείου ενδεδειγμένος ενεργείας».
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείον τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, οίτινες ιδία:
α) Εγκρίνουν τον ετήσιον προυπολογισμόν προ πάσης εκτελέσεως αυτού.
β) Εγκρίνουν τον ετήσιον απολογισμόν διαχειρίσεως.
γ) Διατάσσουν την ενέργειαν ελέγχου επί της εν γένει διαχειρίσεως.
δ) Εγκρίνουν προ πάσης αναλήψεως υποχρεώσεως την σύναψιν παντός δανείου και τους όρους αυτού.
ε) Διατάσσουν τον προσήκοντα έλεγχον και επιθεώρησιν επί των υποχρέων προς είσπραξιν και απόδοσιν των εσόδων του Ταμείου, ως και εν γένει των υποχρέων διά την τήρησιν των περί πόρων αυτού διατάξεων και
στ) Ασκούν την εν γένει εποπτείαν διά την εκπλήρωσιν των διά του παρόντος επιδιωκομένων σκοπών.».
δ) Στο τέλος του άρθρου 10 του ν.δ 1017/1971 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Μετά τη μεταφορά της εποπτείας των Καταστημάτων Κράτησης στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βάσει του π.δ. 81/2019, το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), συνεχίζει να χρηματοδοτεί και τα Καταστήματα Κράτησης. Η τυχόν ανταποδοτικότητα των πόρων του Ταμείου δεν εμποδίζει τη χρηματοδότηση των Καταστημάτων Κράτησης.».
3. α) Έως τις 31.12.2019, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος διοικητικής, τεχνικής και πληροφοριακής φύσεως της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης,
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης καθορίζονται το περιεχόμενο και η έκταση της ως άνω αρμοδιότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης,
γ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις: i) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, ii) Διεύθυνση Προμηθειών και iii) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Οι ως άνω Διευθύνσεις στελεχώνονται κατά προτίμηση από προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ειδικεύεται σε ζητήματα οικονομικής και τεχνικής φύσεως, το οποίο αποσπάται στη Γενική Γραμματεία, διατηρώντας την οργανική του θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης των ως άνω Διευθύνσεων και άλλα ζητήματα προσωπικού, κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, εκκαθάρισης αποδοχών, η διαχείριση και διοίκηση του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων», ο τρόπος διενέργειας προμηθειών και διαγωνισμών, ζητήματα πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
δ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις: i) Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης, και ii) Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, τα ζητήματα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2776/1999 (Α'291) «Σωφρονιστικός Κώδικας» τροποποιούνται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται πενταμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του και αποτελείται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.
2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, έναν (1) διευθυντή καταστήματος κράτησης και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία καταστήματος κράτησης. Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το Κ.Ε.Σ.Φ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1.».

5. Η παράγραφος 5.1 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», τροποποιείται ως εξής: «5.1. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α' 136) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, πλην της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.».

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης