Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.44/1987 Εφαρμογή διατάξεων φορολογίας χαρτοσήμου σε διάφορες συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές μετά την εφαρμογή από 1.1.1987 του φόρου προστιθέμενης αξίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1987 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.44/1987
Εφαρμογή διατάξεων φορολογίας χαρτοσήμου σε διάφορες συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές μετά την εφαρμογή από 1.1.1987 του φόρου προστιθέμενης αξίας


Υπ. Οικ. Σ. 605/1987, ΠΟΛ 44/1987

Εφαρμογή διατάξεων φορολογίας χαρτοσήμου σε διάφορες συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές μετά την εφαρμογή από 1.1.1987 του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα γνωρίζουμε τα εξής:

1 . ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 εφαρμόζεται και στη Χώρα μας από 1.1.1987 το καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο φόρο αυτό έχει ενσωματωθεί, εκτός άλλων, και μεγάλο, μέρος των τελών χαρτοσήμου, που καταργούνται από την ανωτέρω ημερομηνία, ενώ άλλα τέλη χαρτοσήμου θα εξακολουθήσουν να επιβάλλονται και μετά την ημερομηνία αυτή.

ΙΙ. ΕΙΔIΚΑ

Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 57 του προαναφερόμενου Ν. 1642/1986, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) Συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές στις οποίες θα εφαρμόζονται ή δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή από 1.1,1987 του φόρου προστιθέμενης αξίας.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1642/1986 επιβάλλεται, με τις οριζόμενες στο νόμο αυτό προϋποθέσεις, φόρος προστιθέμενης αξίας:
(α) στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με επαχθή αιτία από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και
(β) στην εισαγωγή αγαθών από την αλλοδαπή στην Ελληνική Επικράτεια.

Για την ερμηνεία των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 2 του Ν. 1642/1986, και γενικότερα για την ερμηνεία όλων των διατάξεων του εν λόγω νόμου, παραπέμπουμε στη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

2. Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγράφου 1 β' του άρθρου 57 του ως άνω νόμου ορίζεται, ότι από την έναρξη της ισχύος του (1.1.1987) καταργούνται οι διατάξεις, που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις παραπάνω πράξεις και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα και την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης στις εξαγωγές των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1477/1984, σε ό,τι αφορούν την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης με τους συντελεστές, οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτημα IV, στήλη 5 του νόμου αυτού.

Αντίθετα, όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη αυτή, δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής, που χορηγούνται από ασφαλιστικές εταιρείες και στις εξαγογές (RACHATS) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες.

Έτσι, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 1β' του άρθρου 57 του Ν. 1642/1986, το οποίο ισχύει από 1.1.1987, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του ίδιου νόμου, καταργούνται από την ίδια ως άνω ημερομηνία (1.1.1987), πλην των αναφερόμενων σ' αυτή εξαιρέσεων:

(α) Οι διατάξεις, με τις οποίες είχαν επιβληθεί αναλογικά κυρίως τέλη χαρτοσήμου (περί των παγίων τελών βλέπετε κατωτέρω παράγραφο Β') στις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού, δηλαδή στις πράξεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φ.π.α και στα παρεπόμενα σύμφωνα των πράξεων αυτών. Επομένως, για τις πράξεις αυτές και τα παρεπόμενα σύμφωνά τους παύει από 1.1.1987 η επιβολή τελών χαρτοσήμου.

(β) Οι διατάξεις με τις οποίες επιστρεφόταν η μέση από τα τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνση κατά την εξαγωγή των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων (περί των διατάξεων αυτών βλέπετε κατωτέρω παράγραφο Γ').

Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1676/1986, η κατάργηση του τιμολογιακού τέλους χαρτοσήμου του άρθρου 15δ παρ. 1 του Κ.Ν.Τ.Χ., που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη το άρθρου 57 παρ. 1 β', δεν αφορά τις πωλήσεις, που θα γίνουν από 1.1.1987, από τους καπνοβιομήχανους ή τους εισαγωγείς καπνοβιομήχανους ή τους εισαγωγείς καπνοβιομηχανιών προϊόντων της διάταξης της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1439/1984 ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που φορολογήθηκαν ή θα φορολογηθούν μέχρι 31.12.1986.

Η μη κατάργηση του τιμολογιακού τέλους χαρτοσήμου στην ανωτέρω περίπτωση δικαιολογείται εκ του ότι το τέλος αυτό έχει περιληφθεί στην τελική τιμή πώλησης των καπνοβιομηχανιών προϊόντων και συνεπώς τούτο θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Εξαιρετικά, η ανωτέρω ρύθμιση, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία θα γίνει αναφορολόγηση των καπνοβιομηχανιών προϊόντων με το σύστημα φορολογίας, που ισχύει από 1.1.1987.

3. Επίσης, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε και τα εξής:

α. Η κατάρτηση των τελών χαρτοσήμου από 1.1.1987 αφορά τις πράξεις του άρθρου 2 του Ν. 1642/1986 και τα παρεπόμενα σύμφωνά τους, έστω και αν για τις πράξεις αυτές δεν επιβάλλεται φ.π.α., λόγω του ότι από τις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται ρητή απαλλαγή από το φόρο του εν λόγω νόμου.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω:

- Αν μία σύμβαση, πράξη, σχέση και συναλλαγή υπάγεται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, είτε ως υποκείμενη στο φόρο αυτό, είτε ως απαλλασσόμενη από το φόρο αυτό, η σύμβαση, πράξη κ.λπ. αυτή δεν θα υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου από 1.1.1 987 και μετά.

- Αντίθετα, αν μία σύμβαση, πράξη κ.λπ. δεν υπάγεται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, είτε γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου αυτού, είτε γιατί δεν ενεργείται από πρόσωπο υποκείμενο στον εν λόγω φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 1642/1986, η σύμβαση, πράξη κ.λπ. αυτή θα εξακολουθεί να υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και μετά την 1.1.1 987.

Παραδείγματα:

(1) Η πώληση κινητών αγαθών από υποκείμενο στο φ.π.α πρόσωπο π.χ. έμπορος, ως παράδοση αγαθών, υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

Αντίθετα, οι αμοιβές π.χ. των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, αμίσθων υποθηκοφυλάκων, γιατρών, μαιών, νοσοκόμων και φυσιοθεραπευτών, για τις παρεχόμενες απ' αυτούς υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Οι παραπάνω συναλλαγές (πώληση κινητών αγαθών, παροχή υπηρεσιών δικηγόρων κ.λπ.) δεν υπόκεινται από 1.1.1987 σε τέλη χαρτοσήμου, καθόσον οι συναλλαγές αυτές υπόκεινται στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας είτε ως υποκείμενες στο φόρο αυτό είτε ως απαλλασσόμενες από τον εν λόγω φόρο.

(2) Οι αποδοχές των υπαλλήλων, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1642/1986 και οι πωλήσεις κινητών αγαθών από ιδιώτες, οι οποίοι δεν θεωρούνται ως υποκείμενο του φόρου αυτού κατά το ίδιο ως άνω άρθρο εξακολουθούν να υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου και μετά την 1.1.1 987, καθόσον οι παραπάνω συναλλαγές δεν υπόκεινται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας.

β. Απαλλακτικές διατάξεις νόμων, οι οποίες αναφέρονται σε συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές, οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση του ανωτέρω Ν. 1642/1986, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Παρά τις ανωτέρω διευκρινίσεις, από την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Ν. 1642/1986) θα δημιουργηθούν, όπως είναι φυσικό, αμφισβητήσεις στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας χαρτοσήμου, ιδίως ως προς την κατάργησή τους ή τη διατήρησή τους μετά την επιβολή από 1.1.1987 του πιο πάνω φόρου (φ.π.α.).

Για την άρση των αμφισβητήσεων αυτών και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, παραθέτουμε παρακάτω, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, Πίνακες των συνηθέστερων στην πράξη σήμερα ανωτέρω κατηγοριών συμβάσεων, πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών, στις οποίες θα εφαρμόζονται ή δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου μετά την 1.1.1987.

Τονίζεται πάντως, ότι η απαρίθμηση των συμβάσεων, πράξεων κ,λπ., που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, δεν είναι περιοριστική.

Συνεπώς, αν κάποια σύμβαση, πράξη κ,λπ. δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες αυτούς, για την υπαγωγή της ή μη στα τέλη χαρτοσήμου θα πρέπει να ερευνάται προηγουμένως εάν η σύμβαση, πράξη κ.λπ. αυτή υπάγεται ή όχι, κατά τις ανωτέρω διευκρινίσεις, στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και εάν μεν υπάγεται στο καθεστώς του φ.π.α. είτε ως υποκείμενη στο φόρο αυτό, είτε ως απαλλασσόμενη από το φόρο αυτό δεν θα υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου. Αν όμως δεν υπάγεται στο καθεστώς του φόρου αυτού, η σύμβαση, πράξη κ.λπ. αυτή θα υπάγεται στα οικεία, κατά περίπτωση, τέλη χαρτοσήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
Συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές στις οποίες ΔΕΝ ΘA ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου μετά την 1.1.1987.


Στις παρακάτω συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου μετά την 1.1.1987, επειδή αυτές υπάγονται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, είτε γιατί υπόκεινται στο φόρο αυτό, είτε γιατί απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο. Οι συνηθέστερες στην πράξη τέτοιες συμβάσεις, πράξεις κ.λπ. είναι (ενδεικτική απαρίθμηση):

- ΑΓΟΡΕΣ εγχωρίων γεωργικών προϊόντων εκ των παραγωγών (άρθρο 15γ Κ.Ν.Τ.Χ.)

- ΑΜΟΙΒΕΣ:
α. Εκτελωνιστών, διασαφιστών, διαφημιστών, πρακτόρων μεταφοράς (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Ελεύθερων επαγγελματιών, που κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955 (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές, μαίες, δικηγόροι έστω και με πάγια αντιμισθία, δικολάβοι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωπόνοι, δασολόγοι, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διερμηνείς, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, γλύπτες, ζωγράφοι, σκιτσογράφοι, χαράκτες, εκτελεστές μουσικών έργων, μουσουργοί, καλλιτέχνες κέντρων διασκέδασης, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, διακοσμητές, οικονομολόγοι, ερευνητές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες ή διευθυντές φορολογικού ή λογιστικού γραφείου, ξεναγοί και εμπειρογνώμονες) (άρθρο 15ε παρ. 3, 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Εμπορικών αντιπροσώπων, παραγγελιοδόχων, ανταποκριτών, μεσιτών, πρακτόρων οποιωνδήποτε (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ε. Νοσοκόμων, εφόσον δεν συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
στ. Πραγματογνωμόνων (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ζ. Συγγραφέων (συμπεριλαμβανομένων και των συγγραφέων δημοσίων υπαλλήλων) και μουσουργών από συγγραφικά εν γένει δικαιώματα (άρθρο 15ε παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).
η. Τουριστικών Γραφείων (άρθρο 7 παρ. 13 Ν. 1160/1981).
θ. Τρίτων, οι οποίοι υποχρεούνται σε έκδοση και υποβολή στοιχείων κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΡΙΔΑΣ σε αγαθά από εταίρο ή μέτοχο σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή αποχώρησης των εταίρων από αυτή (άρθρο 15 παρ. 5α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ:
α. Ακινήτων (κτιρίων καινούργιων) με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2α Ν. 1642/1986 (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950) (Βλέπετε και «Μεταβίβαση»).
Σημείωση: Η περίπτωση αυτή ισχύει για ανταλλαγές καινούργιων κτιρίων που γίνονται (οι ανταλλαγές) από 1.1.1988 και οι σχετικές άδειες κατασκευής τους έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά.
β. Αυτοκινήτων, όταν ο ανταλλάσσων συμβαλλόμενος, ο οποίος εμφανίζεται με την ιδιότητα του πωλητή είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φ.π.α. (άρθρο 4 παρ. 4 Ν.Δ. 1146/1972).
Σημείωση: Βλέπετε «Μεταβίβαση αυτοκινήτων»,
γ. Κινητών πραγμάτων όταν ρ ανταλλάσσων συμβαλλόμενος, ο οποίος εμφανίζεται με την ιδιότητα του πωλητή, είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1δ, 15 παρ. 1α, 15γ, 15δ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:
α. Γενικών Αποθηκών για την είσπραξη των δικαιωμάτων τους (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Γραφείων διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων (ντεντέκτιβς) (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Γραφείων συνοικεσίων (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Γραφείων Τελετών (άρθρο 15ε παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ε. Ελεύθερων επαγγελματιών, που κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ. 1 Ν.Δ. 3323/1955 (άρθρο 15ε παρ. 3, 4 Κ.Ν.Τ.Χ.). Βλέπετε ανωτέρω και «Αμοιβές»,
στ. Επιχειρήσεων δακτυλογράφησης και μετάφρασης εγγράφων και έκδοσης φωτοαντιγράφων και φωτοτυπιών (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ζ. Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτόματων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μπόουλιγκ, λούνα παρκ, μικρών αυτοκινήτων (καρτς), χώρων τροχοδρομίας και παγοδρομίας (πατινάζ), γηπέδων MINI GOLF, πλυντηρίων για χρήση του κοινού (SELF SERVICE), χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (PARKING) (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
η. Επιχειρήσεων συντήρησης ανελκυστήρων (άρθρο 15ε παρ. 2. Κ.Ν.Τ.Χ.).
θ. Εργαστηρίων αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτων καλλονής) και γυμναστηρίων άθλησης γενικά (άρθρο 15ε . παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.),
ι. Μέντιουμ και αστρολόγων (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ια. Νοσηλευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 15ε παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιβ. Οίκων περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων (οίκων ευγηρίας) (άρθρο 15ε παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιγ. Οργανισμών Λιμένων και Ελεύθερων Ζωνών για την είσπραξη των δικαιωμάτων τους (άρθρο 16 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιδ. Συνδρομών περιοδικών, εφημερίδων και εντύπων γενικά (άρθρο 15 παρ. 24 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιε. Σχολών γενικά (π.χ. εκγύμνασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, επαγγελματικών τεχνικών σπουδών, λογιστών, γραμματέων, κομμωτών, κοπτικής-ραπτικής, χορού, καράτε, ωδείων, ζωγραφικής, φωτογραφίας, ιππασίας, κολύμβησης, γουϊν-σέρφιγκ, τέννις κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εγγραφής (άρθρο 15 παρ. 20 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιστ. Φροντιστηρίων γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών, ξένων γλωσσών κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εγγραφής (άρθρο 15 παρ. 20 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ιζ. Φυσιοθεραπευτών (άρθρο 15ε παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς των οποίων οι μελέτες βραβεύτηκαν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (άρθρο 15ε παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, εκδιδόμενα για την αποστολή οίνων, ζύθων, αναψυκτικών και οινοπνευματωδών ποτών εν γένει, από επιτηδευματίες σε τρίτους προς πώληση για λογαριασμό τους (άρθρο 7 παρ. 25 Ν. 1160/1981).

- ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ (άρθρο 15δ παρ. 6Γε Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΑ (άρθρο 15 παρ. 20 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 15δ παρ. 1 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
α. Καταβαλλόμενα σε αλλοδαπούς οίκους (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Εκθλιπτικά και συναφή (αλωνιστικά, αλεστικά) (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Πρακτορειακά (άρθρα 15 παρ. 10 και 15ε παρ. 2, 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, όταν το αντί καταβολής διδόμενο αφορά πράξη, η οποία υπάγεται στο φ.π.α. (άρθρο 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ παρ' οιονδήποτε (άρθρο 15β Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ επί αγοράς ή πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτων και βιομηχανοποίησης πρώτων υλών για λογαριασμό τρίτων (άρθρο 15ε παρ. 1 Βα, β Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΞΑΓΟΡΑ περιουσιακών αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου, ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, εφόσον αυτός που αποκτά τα αγαθά δεν συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (άρθρο 15 παρ. 1 α ΚΤΧ, άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ 3842/1958).

- ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (άρθρο 15ε παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ):
α. Εργολαβική σύμβαση ανέγερσης οικοδομών, που καταρτίζεται με το σύστημα της αντιπαροχής και προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.Δ. 4486/1965 (άρθρο 15ε παρ. 9 Κ.Ν.Τ.Χ.).
Σημείωση: Η περίπτωση αυτή ισχύει για εργολαβικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν από 1.1.1988 και μετά.
β. Εργολαβία συνδεόμενη με το έδαφος, με εξαίρεση την εργολαβία της προηγούμενης α' περίπτωσης (άρθρο 15ε παρ. 9 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Λοιπές περιπτώσεις εργολαβίας, που συνιστούν μίσθωση έργου (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Μεταβίβαση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ξενοδοχείων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης, κατανάλωσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, τηλεγραφημάτων, αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ραδιοφώνων και συσκευών τηλεόρασης (άρθρο 15 παρ. 24 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΣΙΤΕΙΑ (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ:
α. Ακινήτων (κτιρίων καινούργιων) με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2α του Ν. 1642/1986 (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950.
Σημείωση: Η ανωτέρω περίπτωση ισχύει για μεταβιβάσεις καινούργιων κτιρίων, οι οποίες (μεταβιβάσεις) γίνονται από 1.1.1988 και οι σχετικές άδειες κατασκευής τους θα εκδοθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά. β. Αυτοκινήτων. Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοκινήτων βλέπετε διαταγή Υπ. Οικ. Σ. 420/56/Πολ. 28/1987.
γ. Επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, εφόσον αυτός που αποκτά τα περιουσιακά αγαθά δεν συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (άρθρο 15 παρ. 1α, άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ. 3842/1955).
δ. Κινητών πραγμάτων (άρθρο 13 παρ. 1δ, παρ. 1α, 15γ, 15δ Κ.Ν.Τ.Χ.).
ε. Μετοχών, ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).
στ. Χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανοστασίων, κ,λπ.) (άρθρο 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ προσώπων και αγαθών (άρθρο 16 παρ. 1α, 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΤΟΧΕΣ. Μεταβίβαση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 ΑΝ. 148/1967).

- ΜΙΣΘΩΣΗ:
α. Βιομηχανοστασίων, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν.Δ 3323/1955 (ελαιοτριβείων, εκκοκιστηρίων, σιλό, εγκαταστάσεων ψύξης, εγκαταστάσεων σταβλισμού μεγάλων ζώων κ.λπ.), εφόσον δεν φέρει τα στοιχεία της μίσθωσης οικοδομών (άρθρο 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ.). Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες, που είναι έτοιμες προς λειτουργία,
β. Έργου. Βλέπετε «Εργολαβία»,
γ. Θυρίδων, θησαυροφυλακείων και χρηματοκιβωτίων (άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Κινητού πράγματος, όταν γίνεται από υποκείμενο σε φ.π.α. πρόσωπο προς οποιονδήποτε (π.χ. μίσθωση πλωτών μέσων γενικά, όπως λέμβων, καννώ, κρις-κραφτ, γουίν-σέρφιγκ, ποδηλάτων θαλάσσης κ.λπ., μίσθωση μηχανημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, αυτόματων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών ειδών, ταινιών εγγραφής εικόνας (κασσετών βίντεο), νυφικών κ.λπ. (άρθρα 15 παρ. 10, 13 παρ. 1α" και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΝΟΣΗΛΕΙΑ εισπραττόμενα από ιατρούς, κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδρύματα δήμων, κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ, για παροχή νοσηλείας (άρθρο 15ε παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ. Μεταβίβαση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).

- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (άρθρο 15ε παρ. 1 και 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ της χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανοστασίων κ.λπ.) (άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ (ενέχυρο, υποθήκη, εγγύηση, ποινική ρήτρα και κάθε άλλη ασφάλεια), που ασφαλίζουν απαιτήσεις, που προέρχονται από πράξεις υπαγόμενες στο καθεστώς του φ.π.α., οι οποίες έγιναν από 1.1.1987 (άρθρο 13 παρ. 1 ε και 15 παρ. 1γ Κ.Ν.Τ.Χ.).
Σημείωση: Η κατάπτωση των παρεπόμενων αυτών συμφώνων υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (Βλέπετε και Πίνακα Β' «Παρεπόμενα σύμφωνα»),

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
α. Γενικά (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Ξενοδοχείων και των εξομοιουμένων με αυτά (μοτέλ πανσιόν, πανδοχείων, ξενώνων, υπαίθριων κάμπιγκ, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λπ.) (άρθρο 15 παρ. 24 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Οδικής βοήθειας (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Τουριστικών Γραφείων (άρθρο 7 παρ. 13 Ν. 1160/1981).
ε. Χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων (πάρκιν, γκαράζ, μαρίνες και τροχόσπιτων) (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ:
α. Ακινήτων (κτιρίων καινούργιων). Βλέπετε «Μεταβίβαση»
β. Αυτοκινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»
γ. Κινητών πραγμάτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»

- ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ. Βλέπετε κατωτέρω «Συμβάσεις που αφορούν σε πλωτά μέσα».

- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (άρθρο 1 5ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
Εξαιρούνται οι προμήθειες:
(α) Που καταβάλλονται σε πρόσωπα, τα οποία δεν υποχρεούνται σε έκδοση και υποβολή στοιχείων κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).
(β) Που εισπράττονται από τις τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.

- ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
α. Αγαθών από αγρότες, ανεξάρτητα αν αυτοί υπάγονται στο ειδικό ή το κανονικό καθεστώς του φ.π.α. (άρθρο 13 παρ. 1 α, 15 παρ. 1α, 15γ και 15δ Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Αγροτικών προϊόντων από επιτηδευματία προς άλλο επιτηδευματία και προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (άρθρο 15δ Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Ακινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
δ. Ανθρώπινων οργάνων, αίματος και γάλακτος.
ε. Αυτοκινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
στ. Κινητών πραγμάτων (άρθρα 13 παρ. 1 δ', παρ. 1α, 15γ, 15δ Κ.Ν.Τ.Χ.).
ζ. Παγίων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΕΣ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ, οι οποίες γίνονται από πρόσωπο υποκείμενο στο φ.π.α. προς οποιονδήποτε. Τέτοιες συμβάσεις είναι π.χ. η πώληση, η ναυπήγηση, η επισκευή, η μετασκευή, η συντήρηση, η μίσθωση, η ναύλωση, η ρυμούλκυση πλοίων και πλωτών μέσων εν γένει κ,λπ. (άρθρο 15 παρ. 10 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΤΟΚΟΙ, που απορρέουν από συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές, οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς του φ.π.α, (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΤΡΟΦΕΙΑ (άρθρο 15 παρ. 20 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (άρθρο 15ε παρ. 10 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ υποχρεωτικό σερβιτόρων (άρθρο 15 παρ. 18Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ (άρθρο 16 παρ. 2Γ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (άρθρο 16 παρ. 3Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΦΥΛΑΚΤΡΑ (άρθρο 16 παρ. 3Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ. Μεταβίβαση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 ΑΝ. 148/1967 και άρθρο 9 παρ. 5 ΝΔ. 4486/1965).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές στις οποίες ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου και μετά την 1.1.1987.


Στις παρακάτω συμβάσεις, πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου και μετά την 1.1.1987, για το λόγο ότι αυτές δεν υπάγονται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, είτε γιατί δεν αποτελούν αντικείμενο του φόρου αυτού, είτε γιατί ενεργούνται από μη υποκείμενα στο φόρο αυτό πρόσωπα. Σημειώνεται δε, ότι εάν, με τις περί τελών χαρτοσήμου διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των συμβάσεων, πράξεων κ.λπ. αυτών, οι απαλλαγές αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι συνηθέστερες στην πράξη ως άνω συμβάσεις, πράξεις κ.λπ., στις οποίες θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου και μετά την 1.1.1987 (ενδεικτική απαρίθμηση) είναι:

- ΑΜΟΙΒΕΣ:
α. Αποκλειστικών νοσοκόμων, εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 15 παρ. 18Α Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Καθαριστριών, που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση έργου (άρθρο 15ε παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ (άρθρο 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ε. Προσώπων για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια, επιτροπές, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λπ. (άρθρο 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).
στ. Τρίτων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε έκδοση και υποβολή στοιχείων κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (άρθρα 15ε παρ. 6 και 16 παρ. 3Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, έστω και αν το χρέος προέρχεται από συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1α, 15 παρ. 1α, 17 παρ. 1 γ, 34 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ, έστω και αν το αναλαμβανόμενο χρέος προέρχεται από συναλλαγή, που υπάγεται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1α, 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΑΛΗΦΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ από εταίρους ή μετόχους, ή άλλα πρόσωπα προς ή από εμπορικές εν γένει εταιρείες ή επιχειρήσεις (άρθρο 15 παρ. 5γ' Κ.Ν.Τ.Χ..

- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ (άρθρα 13 παρ. 1α, 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ:
α. Ακινήτων (καινούργιων κτιρίων) (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1521/1950). Σημείωση: Η περίπτωση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.1987 και για άδειες κατασκευής που θα εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Ακινήτων (παλαιών κτιρίων, οικοπέδων, γηπέδων, γαιών) (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950).
γ. Αυτοκινήτων, όταν ο ανταλλάσσων συμβαλλόμενος, ο οποίος εμφανίζεται με την ιδιότητα του πωλητή δεν είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φ.π.α. (άρθρο 4 παρ. 4 Ν .Δ. 1146/1972).
Σημείωση: Βλέπετε «Μεταβίβαση αυτοκινήτων»,
δ. Κινητών πραγμάτων, όταν ο ανταλλάσσων συμβαλλόμενος, ο οποίος εμφανίζεται με την ιδιότητα του πωλητή δεν είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1α, δ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΓΡΑΦΑ εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, που επιδικάζουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από πράξεις, οι οποίες υπόκεινται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1 γ, 15 παρ. 1β Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ που εκδίδονται:
α. Από Δημόσια Ταμεία για την είσπραξη των εσόδων τους, που προέρχονται από πράξεις που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους (άρθρο 15 παρ. 19 Κ.Ν.Τ.Χ.).
Σημείωση: Πρόκειται για τις αποδείξεις οι οποίες αναφέρονται σε συναλλαγές, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου (Υπ. Οικον. Εγκ. 9/1982).
β. Από Ταμεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την είσπραξη των εσόδων του, που προέρχονται από πράξεις, τις οποίες ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους (άρθρα 10 Ν. 187/1943 και 7 παρ. 3 Ν.Δ. 4419/1964).
Σημείωση: Πρόκειται για τις αποδείξεις οι οποίες αναφέρονται σε συναλλαγές στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 Ν. 187/1943 και 7 παρ. 3 Ν.Δ. 4419/1964, όπως π.χ. στις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (Υπ. Οικ. Εγκ. 9/1982).
γ. Από Ταμεία Δήμων και Κοινοτήτων για την είσπραξη των εσόδων τους, που προέρχονται από πράξεις, τις οποίες ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους (άρθρο 50 Ν. 1416/1984).
δ. Για εξόφληση διατροφής που καταβάλλεται στη σύζυγο ή στα τέκνα λόγω διαζυγίου ή λόγω διάστασης, κατά περίπτωση (άρθρο 13 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).
ε. Για εξόφληση υποτροφιών, που χορηγούνται σε σπουδαστές και πτυχιούχους ανώτερων και ανώτατων σχολών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (άρθρο 13 παρ. 3, 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).
στ. Για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων (άρθρο 17 παρ. 3 στ' Κ.Ν.Τ.Χ.).
ζ. Για πληρωμή δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών (άρθρο 30 παρ. 2 Ν .Δ. 60/1946).
η. Για πληρωμή της εγγύησης χρηματιστή (άρθρο 15 παρ. 22 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, που δίδονται στα Δημόσια Ταμεία, τα Ταμεία των Δήμων και Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με τις οποίες εξοφλούνται οφειλές προς τρίτους, οι οποίες προέρχονται από συναλλαγές, πράξεις κ.λπ., οι οποίες δεν υπάγονται στο φ.π.α. (άρθρο 13 παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα, δώρα, υπερωρίες κ.λπ.) (άρθρο 15 παρ. 18Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ:
α. Ασφαλιστικές - Αντασφαλιστικές (άρθρο 13 παρ. 5 Κ.Ν.Τ.Χ., άρθρο 30 παρ. 1 Ν.Δ. 60/1946).
β. Δικηγόρων λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).
γ. Εκτός έδρας υπαλλήλων (άρθρο 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Νόμων 551/1915, 2112/1920, 103/1975 (άρθρο 15 παρ. 1 8Αδ Κ.Ν.Τ.Χ.. και λοιπών νόμων, όπως Ν. 993/1979, Ν. 1057/1980, Ν.Δ. 169/1969 κ.λπ. (άρθρο 13 παρ. 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (Ν.Δ. 3077/1954, άρθρο 17 παρ. 1 γ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ (άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:
α. Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα (άρθρο 15 παρ. 16α Κ.Ν.Τ.Χ., άρθρο 30 παρ. 1 Ν.Δ. 60/1 946).
β. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές αποζημιώσεις (άρθρο 13 παρ. 5 Κ.Ν.Τ.Χ., άρθρο 30 παρ. 1 Ν.Δ. 60/1946).
γ. Δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής (άρθρο 15 παρ. 1 6 β' Κ.Ν.Τ.Χ.).
δ. Διανομή κερδών ασφαλιστικών εταιρειών, βάσει του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν.Δ. 400/1970.
ε. Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής (άρθρο 15 παρ. 16β Κ.Ν.Τ.Χ.).
στ. Σύμβαση κεφαλαιοποίησης, καταρτιζόμενη βάσει του άρθρου 39 του ΝΔ. 400/1970.
ζ. Συμβιβασμοί ασφαλιστικών εταιρειών (άρθρο 4 ΝΔ. 189/1973).

- ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, έστω και αν το χρέος προέρχεται από συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1 α, 15 παρ. 1α, 17 παρ. 1γ και 34 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

-ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ, παρ' οιουδήποτε εκδιδόμενα (άρθρο 15α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΔΑΝΕΙΑ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).
Εξαιρούνται τα δάνεια που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 περίπτωση α' και 18 περιπτώσεις ε' και στ' του Ν. 1676/1986.

-ΔΙΑΝΟΜΗ:
α. Κληρονομιάς, κληροδοσίας και οποιασδήποτε κοινής περιουσίας (άρθρο 15 παρ. 11 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Μεταξύ ημεδαπών καλλιτεχνικών γραφείων και αλλοδαπών ή ημεδαπών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων του προκύπτοντος εσόδου από οργάνωση διαφόρων θεαμάτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 παρ. 2β Ν. 12/1975).

- ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, όταν το αντί καταβολής διδόμενο αφορά πράξη, η οποία δεν υπάγεται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρο 13 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

-ΔΩΡΕΑ (άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ. 3842/1958).

- ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ, που περιέχουν υποσχέσεις πληρωμής ποσών (άρθρο 15 παρ. 9α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΎΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (άρθρο 17 παρ. 1 στ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΓΚΡΙΣΗ (άρθρα 17 παρ. 1γ και 34 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΚΤΑΞΗ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ.).

-ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΑ (Ν.Δ. 3077/1954, άρθρο 15 παρ. 15β Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ (άρθρο 15 παρ. 1ά, Εξαιρ. Β' Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΝΤΟΛΗ (άρθρο 24 παρ. 1δ' Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΞΑΓΟΡΑ περιουσιακών αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου, ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, εφόσον αυτός που αποκτά τα αγαθά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ., άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ. 3842/1958).

- ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (άρθρα 17 παρ. 3ζ' και 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ προϊόντων, που χορηγούνται από το Δημόσιο, Ν.Δ.Δ.Δ. ή Οργανισμούς (άρθρο 13 παρ. 3, 4 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΠΙΤΑΓΕΣ (άρθρο 22 παρ. 2β' Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, που δίνονται από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 13 παρ. 4 και 17 παρ. 1ζ' Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.

- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ. Έκδοση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).

- ΙΣΟΒΙΟΣ ΠΡΟΣΟΔΟΣ (άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ 3842/1958, άρθρα 13 παρ. 3, 15 παρ. 11 και 24 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ εταιρείας από τους εταίρους (άρθρο 17 παρ. 1γ Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εταίρων, μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις (άρθρο 15 παρ. 5γ' Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΚΕΡΔΗ:
α. Εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών (άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Ν.Τ.Χ. και άρθρο 20 παρ. 3 Ν. 1473/1984).
β. Λαχείων και ΠΡΟ-ΠΟ (άρθρο 10 Ν. 1284/1982).

- ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών και εντολοδόχων προς τον εντολέα (άρθρο 15 παρ. 12 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ και άλλες ασφαλιστικές παροχές ή βοηθήματα που καταβάλλονται από τα οικεία Ταμεία, Οργανισμούς Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεων (άρθρο 15 παρ. 18Α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).

- ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ (άρθρα 17 παρ. 1γ και 34 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ:
α. Ακινήτων (καινούργιων κτιρίων) (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950).
Σημείωση: Η ανωτέρω περίπτωση ισχύει μέχρι την 31.12.1987 και για άδειες κατασκευής που θα εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
β. Ακινήτων (παλαιών κτιρίων, οικοπέδων, γηπέδων, γαιών) (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950).
γ. Αυτοκινήτων. Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης βλέπετε διαταγή Υπ. Οικ. Σ. 420/56/Πολ. 28/1987.
δ. Επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, εφόσον αυτός που αποκτά τα περιουσιακά αγαθά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (άρθρο 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ., άρθρο 7 παρ. 1 Ν.Δ. 3842/1958).
ε. Κινητών πραγμάτων από μη υποκείμενο στο φ.π.α. πρόσωπο (άρθρο 13 παρ. 1α ΚΤΧ).

- ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (άρθρο 15 παρ. 13 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΜΕΤΟΧΕΣ Έκδοση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 ΑΝ. 148/1967).

- ΜΙΣΘΩΣΗ:
α. Κινητού πράγματος, όταν γίνεται από μη υποκείμενο σε φ.π.α. πρόσωπο προς οποιονδήποτε (άρθρο 13 παρ. 1 α, δ Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Οικοδομών και γαιών, ανεξάρτητα από την ιδιότητα των συμβαλλομένων (άρθρο 13 παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΝΕΜΗΣΗ (άρθρο 13 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (άρθρα 17 παρ. 3ζ και 15ε παρ. 7 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ. Έκδοση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967).

- ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (άρθρα 13 παρ. 1 α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ (ενέχυρο, υποθήκη, εγγύηση, ποινική ρήτρα και κάθε άλλη ασφάλεια), που ασφαλίζουν απαιτήσεις που προέρχονται από πράξεις, οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1ε ΚΤΧ). Κατάπτωση παρεπομένων συμφώνων (ποινικής ρήτρας, εγγύησης κ.λπ.). Τα παρεπόμενα σύμφωνα υπόκεινται, σε περίπτωση κατάπτωσής τους σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου μόνο στην περίπτωση, που και η κυρία σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου.
Αντίθετα, τα παρεπόμενα σύμφωνα υπόκεινται, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου όταν η κυρία σύμβαση απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου ή υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου ή υπόκειται στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας.

- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ:
α Ακινήτων (καινούργιων κτιρίων). Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
β. Ακινήτων (παλαιών κτιρίων, οικοπέδων, γηπέδων, γαιών (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1521/1950).
γ. Αυτοκινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
δ. Κινητών πραγμάτων (άρθρο 13 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (άρθρο 15 παρ.23 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ (άρθρα 13 παρ. 1ζ' και 15 παρ. 1 β Κ.Ν.Τ.Χ.).
Σημείωση: Εάν με προσύμφωνο λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού ιδία λόγω αρραβώνος οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου στο ποσό του αρραβώνα μόνο στην περίπτωση πού η οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου.
Αντίθετα, οφείλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου όταν η οριστική σύμβαση απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου ή υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου ή υπόκειται στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης α-ξίας.

- ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
α. Ακινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
β. Αυτοκινήτων. Βλέπετε «Μεταβίβαση»,
γ. Κινητών πραγμάτων από ιδιώτες και γενικό από πρόσωπα μη υποκείμενα στο φ.π.α. (τροχόσπιτων, πλοίων και πλωτών μέσων, ποδηλάτων κ.λπ.) (άρθρα 13 παρ. 1α, 15 παρ. 10 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
α. Μεταξύ ιδιωτών κάθε φύσης (δανείων, μίσθωσης πράγματος, εκχώρησης απαιτήσεων, αναδοχής χρέους, αφορωσών σε πλωτά μέσα κ.λπ.) (άρθρα 13 παρ. 1α, δ και 15 παρ. 10 Κ.Ν.Τ.Χ.).
β. Ποδοσφαιριστών με ΠΑΕ και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία λόγω μεταγραφής ή λόγω ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας (άρθρο 5 παρ. 15, 16 Ν. 1160/1981).

- ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, έστω και αν οι προς συμβιβασμό προτεινόμενες απαιτήσεις προέρχονται από πράξεις που υπόκεινται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ, έστω και αν οι προς συμψηφισμό προτεινόμενες απαιτήσεις και ανταπαιτήσεις προέρχονται από πράξεις, που υπόκεινται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρα 13 παρ. 1 α και 15 παρ. 1 α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ (άρθρο 15α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΤΟΚΟΙ, που απορρέουν από συμβάσεις, πράξεις και συναλλαγές, οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς του φ.π.α. (άρθρο 15ε παρ. 6 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΕΣ (άρθρο 15 παρ. 9 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 1 3 παρ. 2 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (άρθρα 13 παρ. 1 α, 15 παρ. 1 α, 15 παρ. 9, 17 παρ. 1 γ και 34 παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ.).

- ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ προαιρετικό.

- ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Έκδοση αυτών (άρθρο 11 παρ. 4 ΑΝ. 148/1967).

- ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ (άρθρα 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α Κ.Ν.Τ.Χ.).

Β) Τύχη παγίων τελών χαρτοσήμου μετά την 1.1.1987.

1. Καθόσον αφορά τα πάγια τέλη χαρτοσήμου γνωρίζουμε, ότι στην ως άνω καταργητική διάταξη της παραγ. 1β' του άρθρου 57 του Ν. 1642/1986 εμπίπτουν:

α. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται στα έγγραφα των συμβάσεων, πράξεων κ.λπ., οι οποίες από 1.1.1987 θα υπάγονται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, δηλαδή τόσο αυτές που υπόκεινται στο φόρο αυτό, όσο και αυτές που απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο.

β. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται στα κατά συνέχεια φύλλα των ως άνω συμβάσεων κ.λπ.

Έτσι, π.χ. καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου των σαράντα (40) δραχμών, το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1521/1950, στις συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 1, 2α κατά τον Ν. 1642/1986, καθόσον η μεταβίβαση αυτή υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, καταργείται και το πάγιο τέλος, που επιβάλλεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1ε του Κώδικα Χαρτοσήμου, στα κατά συνέχεια φύλλα των συμβάσεων αυτών, καθόσον οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται από 1.1.1988 σε τέλος χαρτοσήμου, όπως απαιτεί η τελευταία αυτή διάταξη του Κώδικα Χαρτοσήμου.
Συνεπώς, στις λοιπές περιπτώσεις συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων θα εξακολουθούν να επιβάλλονται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου των προαναφερόμενων διατάξεων των άρθρων 19 παρ. 1 του Ν. 1521/1950 και 17 παρ. 1ε' του Κώδικα Χαρτοσήμου.

2. Αντίθετα, στην ως άνω καταργητική διάταξη της παραγ. 1 β' του άρθρου 57 του ν. 1642/1986 δεν εμπίπτουν τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται στα έγγραφα εκείνα, τα οποία σχετίζονται απλώς με συμβάσεις, πράξεις κ.λπ., οι οποίες από 1.1.1987 θα υπάγονται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, δηλαδή τόσο αυτές που υπόκεινται στο φόρο αυτό, όσο και αυτές, που απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο.

Έτσι, π.χ. δεν καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που επιβάλλονται:

α. στις εξοφλητικές αποδείξεις των ανωτέρω συμβάσεων (άρθρα 13 παρ. 1 β και 15 παρ. 1 β Κ.Ν.Τ.Χ.).

β. στις εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις των άρθρων 15β παρ. 3 (εισαγωγή αγαθών από την αλλοδαπή), 15γ παρ. 2 (αγορές εγχωρίων γεωργικών προϊόντων), 15δ παρ. 3 (πωλήσεις κινητών αγαθών στην ημεδαπή), 15ε παρ. 8 (παροχή υπηρεσιών γενικά) κ.λπ.

γ. στα κατά συνέχεια φύλλα των ανωτέρω συμβάσεων (άρθρο 17 παρ. 1ε Κ.Ν.Τ.Χ.).

δ. στην εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης (άρθρο 26 τίτλος Α παρ. 1 Κ.Ν.Τ.Χ.).

ε. στα τελωνειακά έγγραφα (άρθρο 21 ΚΤΧ), που απαιτούνται για την εισαγωγή ειδών από την αλλοδαπή αδιάφορα αν το εισαγόμενο είδος υπόκειται ή απαλλάσεται από το φ.π.α. κατά την εισαγωγή.

Διευκρινίζεται, ότι διατάξεις νόμων, που προβλέπουν απαλλαγή από τα πάγια τέλη χαρτοσήμου στις ανωτέρω περιπτώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν. Έτσι, π.χ. εξακολουθεί να ισχύει η απαλλακτική διάταξη της παραγ. 3 του άρθρου 15δ του Κώδικα Χαρτοσήμου, που προβλέπει, ότι οι αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής, που εκδίδονται για εξόφληση τιμολογίων πώλησης αγαθών, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Τέλος σημειώνεται, ότι διατηρούνται και τα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Τέλος σημειώνεται, ότι διατηρούνται και τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του τίτλου Β' του άρθρου 23 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Γ) Τύχη επιστρεφόμενης μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης για εξαγωγές εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων μετά την 1.1.1987.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 β του άρθρου 57 του Ν. 1642/1986, καταργούνται από 1.1.1987 οι διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης στις εξαγωγές εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων (άρθρο 10 Ν. 1477/1984 και άρθρο 7 ΝΔ. 226/1969).

Η κατάργηση αυτή αφορά εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.1987, ανεξάρτητα από το εάν τα εξαγόμενα προϊόντα ή οι πρώτες ύλες ή τα μέρη από τα οποία κατασκευάστηκαν είχαν αγορασθεί από τον εξαγωγέα πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Από την πιο πάνω, όμως, κατάργηση, όπως ρητά ορίζεται στην ίδια διάταξη, εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1477/1984, σε ό,τι αφορούν την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης με τους συντελεστές, οι οποίοι ορίζονται στο παράρτημα IV, στήλη 5 του νόμου αυτού (Ν. 1477/1984).

Οι συντελεστές της στήλης αυτής έχουν ήδη μειωθεί κατά 35% και θα εξακολουθήσουν να μειώνονται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα ποσοστά μειώσεων, που ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 1477/1984, μέχρι πλήρους κατάργησης την 1η Ιανουαρίου 1989.

Επομένως, για εξαγωγές από 1.1.1987, οι συντελεστές που ορίζονται στο Παράρτημα IV, στήλη (5) θα υπολογίζονται μειωμένοι ως εξής:

α) από 1.1.1987 έως 28.2.1987 κατά 35%
β) από 1.3.1987 έως 31.12.1987 κατά 55%
γ) από 1.1.1988 έως 31.12.1988 κατά 75%
δ) από 1.1.1989 και μετά κατά 100%, οπότε θα σταματήσει η επιστροφή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 1477/1984, επιστροφή δε θα γίνεται στην περίπτωση που ασκείται δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του ρυθμιστικού φόρου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου αυτού (Ν. 1477/1984).

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν για την κατασκευή των εξαγόμενων από 1.1.1987 προϊόντων χρησιμοποιήθηκαν πρώτες ύλες ή μέρη που εισήχθησαν από το εξωτερικό με το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης για επανεξαγωγή χωρίς καταβολή τελών χαρτοσήμου και ρυθμιστικού φόρου (προκειμένου για εισαγωγή μέχρι 31.12.1986) ή χωρίς ρυθμιστικό φόρο (προκειμένου για εισαγωγή μετά την 1.1.1987) ή για την εισαγωγή προβλέπεται απαλλαγή βάσει ειδικής διάταξης, το ποσό της μέσης επιβάρυνσης, που θα προκύπτει με βάση τους συντελεστές του Παραρτήματος IV στήλη 5 θα επιστρέφεται μειωμένο μόνο με το ποσό του ρυθμιστικού φόρου της στήλης 4 του ίδιου Παραρτήματος, ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή είχε γίνει πριν ή μετά από την 1.1.1987. Σημειώνεται, ότι για τη μείωση αυτή οι συντελεστές της στήλης 4 θα λαμβάνονται μειωμένοι κατά τα ποσοστά και το χρονοδιάγραμμα, που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Ν. 1477/1984 με βάση το χρόνο εισαγωγής των πρώτων υλών.

Τέλος, θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε, ότι ως προς τη διαδικασία επιστροφής της ανωτέρω επιβάρυνσης (με βάση το συντελεστή της στήλης 5 του Παραρτήματος IV του Ν. 1477/1984) δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή.

Επομένως, η επιστροφή αυτή θα γίνεται με βάση τα ίδια δικαιολογητικά που προσκομίζονται και σήμερα και από τις ίδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης