Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β'968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' ή Δ.Ο.Υ. Α'-Β' τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ 07-02-2020.
Τα προβλεπόμενα για τη συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Α της παρούσας απόφασης και στην περίπτωση, με α/α 88, του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 3 της ίδιας παραγράφου, καθώς και οι οργανικές θέσεις προσωπικού που καθορίζονται στη σειρά 12 του πίνακα της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β’ αυτής, ισχύουν, κατ’αντιστοιχία για τη συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’ τάξεως.

Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ 2020/04-03-2020, την Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12.04.2021 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021/25.10.2021Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β'968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' ή Δ.Ο.Υ. Α'-Β' τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς


ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: B' 3207/22-08-2019
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Άννα Πανταζή
Παναγιώτης Καλαντζής
Τηλέφωνο: 210-3222386
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β'968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' ή Δ.Ο.Υ. Α'-Β' τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα', ββ', γγ' και εε' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της υποπαραγράφου α' της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
γ) του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
δ) του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.
ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».
ζ) του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61),
η) της αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
θ) της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β' 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»,
ι) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 38 αυτής,
ια) του π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ) του ν. 48/1975 (Α' 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.»,
ιγ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
ιδ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
ιε) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:
α) αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β'2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,
β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β' 2108) «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.»,
γ) αριθ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β'2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β' Ηρακλείου, Ε' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α' Λάρισας (Α' Λάρισας-Αγιάς- Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου»
δ) αριθ. Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β'524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,
ε) αριθ. Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/23-04-2014 (Β' 1033) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει,
στ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις».

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν:
α) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»,
β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και
γ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/07-07-2017 (Β' 2424) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6' - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α4' - Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
δ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,
ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β' 4762) «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Τα έγγραφα του Προϊσταμένου της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αριθ. ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΘΕΣ. 164916 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/28-11-2018 και Δ.Υ./27-02-2019.

7. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., από 30/12/2018, 13, 26 (δύο μηνύματα), 28/02/2019, 04 (δύο μηνύματα), 26 (δύο μηνύματα), 27 και 29/03/2019.

8. Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) αριθ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και
β) αριθ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την από 13-06-2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 51/31-07-2019 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Την ανάγκη συγχώνευσης ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με όμορη χωρική αρμοδιότητα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, ώστε να συγκεντρωθεί το στελεχιακό δυναμικό αυτών σε λιγότερες και περισσότερο ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., για να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών και να ενισχυθούν και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περίπου, κατά τριάντα μία χιλιάδες ογδόντα (31.080) ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, κατά πέντε (5) Διευθύνσεις και έξι (6) Τμήματα (υπολογιζομένης της αύξησης των οργανικών μονάδων αυτής, κατά τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις), πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. - Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις μας, με αριθ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στο άρθρο 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», κατά το μέρος που αφορά στις υποπαραγράφους 2 και 4 της παραγράφου Α' αυτής και
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη, με θέμα «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», κατά το μέρος που αφορά στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Α' αυτής και ειδικότερα:

1.-Ι. Από 10/02/2020:
α) Συνιστούμε στον Νομό Αττικής, Δ.Ο.Υ. Α’τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Περιστερίου» και με έδρα τον Δήμο Περιστερίου, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ., Α’ και Β’ Περιστερίου, Α’-Β’ τάξεως.
β) Μεταφέρουμε στη συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’τάξεως, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, κατά το μέρος που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ., Α’ και Β’ Περιστερίου, Α’-Β’ τάξεως, οι οποίες από την ως άνω ημερομηνία θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’ τάξεως.
γ) Η συνιστώμενη «Δ.Ο.Υ. Περιστερίου» (Α’) διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση με τρία (3) Τμήματα, με τίτλους «Α1’-Ελέγχων», «Α2’-Ελέγχων» και «Β’-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο λειτουργεί Γραφείο «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», εκ των οποίων η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Α2’Ελέγχων θα οριστεί με νεότερη απόφαση, καθώς και στα λοιπά Τμήματα και στο Αυτοτελές Γραφείο που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπονται για τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 6 του άρθρου 39 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α
1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης.
δ) Από την ημερομηνία σύστασης της «Δ.Ο.Υ. Περιστερίου» παύουν να λειτουργούν οι υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Περιστερίου, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτών περιέρχεται στη συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτών. Ειδικότερα, για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 10/02/2020, σε υποθέσεις των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’και Β’Περιστερίου, Α’-Β’τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α’ τάξεως, ο οποίος ασκείται από τη συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’ τάξεως), που εκδόθηκαν μέχρι και την 09/02/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ’ εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ.
Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β’ 2743) απόφασης, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.
ε) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ’-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. IB’ Αθηνών (Α’ -Β’), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Περιστερίου, Α’-Β’ τάξεως, που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τους, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της συνιστώμενης Δ.Ο.Υ. Περιστερίου (Α’ ), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.
στ) Στον πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθμ.
Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών και αντικαθιστούμε στη στήλη 3 «ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ.:» της γραμμής που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» που παύει να λειτουργεί, τον τίτλο από «Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» σε «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», και στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ», τον χαρακτηρισμό από «Α-Β» σε «Α».

ΙΙ.- Από 09/03/2020:
α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α'-Β' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
β) Μετατρέπουμε τη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου σε Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, κατά το μέρος που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, ΙΔ' Αθηνών και Γαλατσίου, αντίστοιχα, οι οποίες από την ως άνω ημερομηνία θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α' τάξεως.
γ) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α') μία (1) Υποδιεύθυνση και τρία (3) Τμήματα, με τίτλους «Α1'-Ελέγχων», «Α2'- Ελέγχων» και «Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, του Τμήματος «Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και του Γραφείου «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αυτού, καθώς και του Τμήματος «Α1'-Ελέγχων».
δ) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.
Ειδικότερα, για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 09/03/2020, σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Α'-Β' τάξεως και της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α'-Β' τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Α' τάξεως, ο οποίος ασκείται από τη συγχωνευμένη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α' τάξεως), που εκδόθηκαν μέχρι και την 08/03/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφασής μας, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.
ε) αα) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β' της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β') για τον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό Ανατολικής Αττικής (στοιχείο 7 του Πίνακα) ισχύουν για τον Προϊστάμενο της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α').
ββ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α' της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β') για τις Δ.Ο.Υ. του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Ανατολικής Αττικής ισχύουν για τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΣΤ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'). γγ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών όλων των Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατολικής Αττικής, ολοκληρώνονται από το Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α') και ειδικότερα αυτές της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α') και ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα.

στ) Τροποποιούμε τις παραγράφους 3, 6 και 7 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

αα) Αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο ε' της παραγράφου 3 σε υποπαράγραφο δ' και την υφιστάμενη υποπαράγραφο δ' αυτής σε υποπαράγραφο ε' και την αντικαθιστούμε, ως εξής:
«3.- ε) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β'12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.», όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Α'), Γαλατσίου (Α') και ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β').».

ββ) συμπληρώνουμε την υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης Β' της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 6, με τη φράση «Γαλατσίου», διαγράφουμε τη φράση «και στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου» από την περίπτωση δ' της υποπαραγράφου ΙΙ αυτής και διαμορφώνουμε την περίπτωση Β' της υποπαραγράφου Ι και την υποπαράγραφο ΙΙ, ως εξής:

«6.-Ι.Β.- Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο:
α) Τμήμα Γ'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
β) Τμήμα Δ' - Εσόδων,
γ) Τμήμα Ε' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Τμήμα ΣΤ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στις Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και Ε' Θεσσαλονίκης,
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
II. Οι Δ.Ο.Υ. Α' - Β' τάξεως, σε τρία (3) έως τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:
α) Τμήμα Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους β) Τμήμα Β' - Εσόδων
γ) Τμήμα Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Τμήμα Δ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης»

γγ) αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 7, ως εξής:
«7.-Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως κατωτέρω και, επιπλέον, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου των διατακτών νομαρχιακών προϋπολογισμών Δ.Ο.Υ. Α' και Α'-Β' τάξεως, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α') και Ε' Θεσσαλονίκης (Α') και του Τμήματος Δ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β'), είναι οι ακόλουθες:»

ζ) Στους Πίνακες της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει:
αα) αντικαθιστούμε στη γραμμή 7 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2 αυτής, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Ανατολικής Αττικής, στη στήλη 4 «Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ», τον τίτλο από «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)» σε «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α)»

ββ) διαγράφουμε στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 αυτής τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατολικής Αττικής και αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του ίδιου νομαρχιακού προϋπολογισμού, στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ», τον χαρακτηρισμό από «Α-Β» σε «Α» και στη στήλη 6 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:», τον τίτλο του Τμήματος της Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατολικής Αττικής, από «ΤΜΗΜΑ Δ' - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σε «ΤΜΗΜΑ ΣΤ' - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

η) Τροποποιούμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Α' αυτής τα κατωτέρω: αα) την πρώτη φράση της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 1) από «α) την υποπαράγραφο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38,...» σε «α) την υποπαράγραφο ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 39,...» και διαμορφώνουμε την υποπερίπτωση α), ως εξής:
«Α.-Ι.-1) α) την υποπαράγραφο ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 39, την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, την υποπαρ. Γ' της παρ. 5, την παρ. 7 και την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238 ) απόφασής μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 12 και της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 16 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (Β' 2681) και της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 1 και της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β' 3861) όμοιας, αντίστοιχα, καθώς και με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β' 1771) και Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β'3805) ομοίων και της παρ. Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (Β'5432) όμοιας.»

ββ) τα υποστοιχεία i και ii του στοιχείου αα) της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 1) και διαμορφώνουμε το στοιχείο αα), ως εξής:
«Α.-Ι.-1) β) αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:
i) των Τμημάτων ΣΤ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τις Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, Γαλατσίου και Ε' Θεσσαλονίκης, ανάλογα,
ii) του Τμήματος Δ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Α'-Β' τάξεως και
iii) των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α' και Α'-Β' τάξεως, αντίστοιχα,
που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασής μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού,»

γγ) τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. της γραμμής 7, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Ανατολικής Αττικής στη στήλη 4 «ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2Ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α' 147)» του
«Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της περίπτωσης 2) από Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)» σε Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α)».

ΙΙΙ.- Από 06/04/2020:
α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
β) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης (Α') ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Α'3 Ελέγχων». γ) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.
δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Α') για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

ε) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΣΤ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Θεσσαλονίκης.

ΙV.- Από 08/06/2020:
α) Μεταφέρουμε από τη Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, την κατωτέρω κατά τόπον αρμοδιότητα σε άλλες Δ.Ο.Υ. του ίδιου νομού, ως εξής:
αα) της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως,
ββ) της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α'-Β' τάξεως, της οποίας οι αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α' τάξεως,
γγ) της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α' τάξεως.
β) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
γ) Μετατρέπουμε τη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης σε Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων, κατά το μέρος που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, Α' Θεσσαλονίκης και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, οι οποίες από την ως άνω ημερομηνία θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, εκτός των ειδικότερα οριζομένων στο επόμενο εδάφιο.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορούν στις αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, για υποθέσεις αυτής που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα:
αα) της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη μεταφέρονται στη Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως και θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» αντίστοιχα, αυτής.
ββ) της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας και της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου μεταφέρονται στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α' τάξεως και θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» αντίστοιχα, αυτής.
δ) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α') μία (1) Υποδιεύθυνση και τρία (3) Τμήματα, με τίτλους «Α1'- Ελέγχων», «Α2'-Ελέγχων» και Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, του Τμήματος «Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και του Γραφείου «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αυτού, καθώς και του Τμήματος «Α1'-Ελέγχων».
ε) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, εκτός από αυτές που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα που μεταφέρεται σε άλλες Δ.Ο.Υ. με την υποπερίπτωση α' της παρούσας περίπτωσης, εφαρμοζομένων των οριζομένων στην υποπερίπτωση γ' αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.
Ειδικότερα: αα) για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 08/06/2020, σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως και της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως ή από τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α' τάξεως, αντίστοιχα, ο οποίος ασκείται από τη συγχωνευμένη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως), που εκδόθηκαν μέχρι και την 07/06/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφασής μας, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων, αντίστοιχα. ββ) Επιπλέον, για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου, που αφορούν σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής που μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης ή στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με την υποπερίπτωση α' της παρούσας περίπτωσης (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 08/06/2020, σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, ο οποίος ασκείται από τη Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Α' Τάξεως ή από τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α' τάξεως, αντίστοιχα), που εκδόθηκαν, μέχρι και την 07/06/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφασής μας, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με τις ανωτέρω υποθέσεις, γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης.
στ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Α'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

ζ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Α'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Θεσσαλονίκης και αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. «ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ», τον χαρακτηρισμό από «Α-Β» σε «Α».

V.- Από 22/06/2020:
α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α'-Β' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.
β) Μετατρέπουμε τη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς σε Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, Η' Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, αντίστοιχα, οι οποίες από την ως άνω ημερομηνία θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α' τάξεως.
γ) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α') μία (1) Υποδιεύθυνση και τέσσερα (4) Τμήματα, με τίτλους «Α1'-Ελέγχων», «Α2'-Ελέγχων», «Α3'-Ελέγχων» και «Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, του Τμήματος «Β'-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και του Γραφείου «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αυτού, καθώς και του Τμήματος «Α1'-Ελέγχων».
δ) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.
Ειδικότερα, για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 22/06/2020, σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, Α'-Β' τάξεως και της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α'-Β' τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Α' τάξεως, ο οποίος ασκείται από τη συγχωνευμένη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α' τάξεως), που εκδόθηκαν μέχρι και την 21/06/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφασής μας, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. ε) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Α'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ.
Η' Θεσσαλονίκης (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

στ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Η'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Θεσσαλονίκης και αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. «ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ» τον χαρακτηρισμό από «Α-Β» σε «Α».

2. - Ι. Από τις ημερομηνίες συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., που ορίζονται στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου, αντίστοιχα:
1) α) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις οποίες συγχωνεύονται αυτές, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου.
β) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή της μετονομαζόμενης ή μετατρεπόμενης Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ανάλογα, στην οποία συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου. γ) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, τις οποίες υποδέχονται, οφείλουν: αα) να μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., που προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία ή της Δ.Ο.Υ. υποδοχής πριν από τη μετονομασία της ή πριν από τη μετατροπή της σε Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, ανάλογα, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής. ββ) να φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία ή των Δ.Ο.Υ. που μετονομάζονται ή μετατρέπονται (αν αναφέρεται η τάξη σε αυτές), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 3 του αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
2) Οι Προϊστάμενοι των:
α) Δ.Ο.Υ. υποδοχής είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.
β) Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής άλλων Δ.Ο.Υ., καθώς και των Δ.Ο.Υ. στις οποίες περιέρχονται αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού και των Δ.Ο.Υ., από τις οποίες αποσπώνται αυτές, με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αντίστοιχα.

II.- Η μεταγραφή των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως.

3. - Από τις ημερομηνίες συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., που ορίζονται στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής, επέρχονται στον Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» οι κατωτέρω αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις I, II, III, IV και V της ως άνω υποπαραγράφου, ως εξής:

α) Από 10/02/2020, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 89, του Πίνακα και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις, με α/α 58 και 88 αυτού, ως κατωτέρω:β) Από 09/03/2020, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 64, του Πίνακα και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 71 αυτού, ως κατωτέρω:γ) Από 06/04/2020, διαγράφεται η περίπτωση με α/α 12 του Πίνακα και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 10, αυτού, ως κατωτέρω:δ) Από 08/06/2020, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 9, του Πίνακα και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις, με α/α 8, 11, 16 και 18, ως κατωτέρω:


ε) Από 22/06/2020, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 14, του Πίνακα και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις, με α/α 13 και 17, ως κατωτέρω:στ) Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις, με α/α 60 και 63 του Πίνακα, ως κατωτέρω:4.- Στην Υποδιεύθυνση των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως της παρούσας απόφασής μας, δύνανται να λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, τα οποία αριθμούνται από Α1 έως Α4 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως λειτουργούν, πέραν του ενός (1) Τμήματος και Τμήματα για τα οποία έχει καθορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή με την παρούσα απόφασή μας, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους δύναται να καθορισθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις μας.

Β.- 1) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού στις παρακάτω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που λειτουργούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίες καθορίζονται και ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται κάτω από κάθε Δ.Ο.Υ., ως εξής:
2) α) Το προσωπικό των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. που τις υποδέχονται ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
β) Ειδικότερα, το προσωπικό των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Περιστερίου, Α’-Β’ τάξεως μεταφέρεται στη συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α’ τάξεως, ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την ημερομηνία ισχύος συγχωνεύσεων των Δ.Ο.Υ., θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις κατωτέρω υφιστάμενες Δ.Ο.Υ., οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως καθορίστηκαν με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (Α')
β) Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης (Α'-Β')
γ) Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης (Α')
δ) Δ.Ο.Υ Ε' Θεσσαλονίκης (Α')
ε) Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης (Α'-Β')
στ) Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης (Α')
ζ) Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης (Α'-Β')
η) Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α'-Β')
θ) Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α'-Β')
ι) Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (Α'-Β')
ια) Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών (Α'-Β')
ιβ) Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β')
ιγ) Α' Περιστερίου (Α'-Β')
ιδ) Β' Περιστερίου (Α'-Β')

-Ειδικότερα, στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), προστίθενται στις προαναφερθείσες οργανικές θέσεις και έξι (6) επιπλέον θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αριθ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238),
β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032),
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη,
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/7.7.2017 (Β'2424),
ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β' 4762),
στ) Δ.ΟΡΓ. Α 1009221 ΕΞ 2019/21-01-2019 (Β' 109) και
ζ) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β' 904).

2) Η αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β' 1404 κ 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αριθ.:
α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8-8-2013 (Β'2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,
β) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β'2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β' Ηρακλείου, Ε' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α' Λάρισας (Α' Λάρισας-Αγιάς-Ελασσόνας- Τύρναβου), Βόλου», όπως ισχύει,
γ) Δ6Α 1035276 ΕΞ 21.2.2014 (Β'524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,
δ) Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/23-04-2014 (Β' 1033) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει και
ε) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β' 1771), Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β' 3805) και Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β' 4762) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης