ΠΟΛ.1095/30.4.1990

Το τεκμαρτό εισόδημα συζύγων από ιδιοκατοίκηση της κατοικίας τουςΣχόλια:


30 Απρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1095/30.4.90  Το τεκμαρτό εισόδημα συζύγων από ιδιοκατοίκηση της κατοικίας τους

Εγκ. 1012254/86/0012Α/ΠΟΛ. 1095/30.4.90

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 129/1989, από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα.

Αν το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από 200 τετρ. μέτρα, λαμβάνεται υπ' όψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας. Αν η ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ανήκει στη σύζυγο ή τα τέκνα του φορολογούμενου, το απαλλασσόμενο ποσό που αναλογεί αφαιρείται από το δικό τους ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, το συνολικό ποσό που απαλλάσσεται αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του καθενός, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αποκτούν ομογενείς ή Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, από ιδιοκατοίκηση μιας μόνο κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Στις πιο πάνω διατάξεις ορίζεται η απαλλαγή από το φόρο του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από την ιδιοκατοίκηση της κύριας οικογενειακής κατοικίας του φορολογούμενου και για εμβαδόν μέχρι 200 τ.μ. Αν η κύρια κατοικία έχει εμβαδόν μικρότερο από 200 τ.μ., το εμβαδόν που υπολείπεται των 200 τ.μ., λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή του τεκμαρτού εισοδήματος μιας μόνο δευτερεύουσας κατοικίας.

Επίσης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του απαλλασσόμενου ποσού του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας που αφαιρείται από το εισόδημα καθενός σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων και των τέκνων τους.

3. Στις περιπτώσεις αυτές είτε ο ιδιοκτήτης είναι ένας, είτε περισσότεροι, γίνεται αναφορά για απαλλαγή από το φόρο του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από την ιδιοκατοίκηση μιας μόνο κύριας κατοικίας. Από τα παραπάνω όμως δεν προκύπτει άμεσα αν δικαιούνται την απαλλαγή από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας και οι δύο σύζυγοι.

4. Εξάλλου όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 1386 του ΑΚ, η κύρια κατοικία του φορολογούμενου είναι μια αυτή που επιλέγει ο ίδιος για τη μόνιμη εγκατάσταση τη δική του και της οικογένειάς του και αποτελεί το κέντρο των βιοτικών του (κοινωνικών, επαγγελματικών, κλπ.) σχέσεων. Με την παροδική του απομάκρυνση, από τον τόπο της κύριας κατοικίας του δεν αποκτά νέα κατοικία, εφ' όσον δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους του να καταστήσει το νέο αυτό τόπο κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Διατηρεί δηλ. την ίδια κύρια κατοικία που είχε πριν από την εγκατάστασή  του στο νέο τόπο.

5. Συνεπώς στην περίπτωση που κάποιος από τους συζύγους αναγκάζεται να απομακρυνθεί από την κύρια κατοικία του και να κατοικήσει για μεγάλο ή μικρό διάστημα σε ιδιόκτητο ακίνητο που βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από την κύρια κατοικία του, επανερχόμενος και πάλι σ' αυτή μετά την λήξη των υποχρεώσεών του, ως κύρια κατοικία του είναι εκείνη που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις και η άλλη αυτή που διαμένει προσωρινά, αποτελεί τη δευτερεύουσα οικογενειακή κατοικία του.

6. Κατ' εξαίρεση των όσων προαναφέρθηκαν, για τους συζύγους που τέλεσαν  γάμο κατά τη διάρκεια του έτους και έχουν υποχρέωση στο τέλος του έτους αυτού να υποβάλλουν κοινή δήλωση, όταν καθένας από αυτούς διέμενε πριν από την τέλεση του γάμου σε δική του κύρια κατοικία, κατά την υποβολή της πρώτης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και μόνο για το έτος αυτό, θα τύχουν της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β' παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 129/1989 για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας εμβαδού μέχρι 200 τ.μ. που αποκτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους χωριστά καθένας τους.

 


Taxheaven.gr