Αποτελέσματα live αναζήτησης

52316/2019 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

52316/2019
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Αθήνα, 16/7/2019
Α.Π. 52316

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες: Γ. Αρχοντίδης
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213.130.7072
Fax: 213.130.7072
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α' 182) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (Α'80),
β) του π.δ/τος Π.Δ.133/2016 (Α'242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», ιδίως των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7 και 8,

2. Την αριθ. 28761οίκ/19-5-2017 (ΒΊ779) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας,

3. Την αριθ. 28767/19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238 ΑΔΑ: ΩΟΟΖΩ-ΝΣΞ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 51477/30-6-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 323, ΑΔΑ:69Δ5Ω-Π91) και 35222/17-5-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 315, ΑΔΑ: 6ΓΠ3Ω-79Η) όμοιες αποφάσεις, 

4. Την αριθ. 35228/7-6-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360, ΑΔΑ: 6ΡΔΔΩ-ΝΔΖ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του π.δ/τος. Π.Δ.133/2016 (Α'242),

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο Τμήμα Γραμματείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή. Πέραν των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη συνημμένη στην παρούσα προκήρυξη δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται παρακάτω στην υποπαράγραφο β).
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
7. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος
8. Βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου απαιτείται.
9. Διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εκατό (100) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία» και στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 ή οπαράβολο, ύψους εκατό (100) ευρώ, με κωδικό τύπου 8409 και ονομασία «Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας».
10. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν κατ' ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου καθώς και την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β' του μητρώου του άρθρου 8 του π.δ. 133/2016. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α' του μητρώου, εκτός από τη συμμετοχή στις εξετάσεις, απαιτείται η άσκηση ενός εκ των ως άνω επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:
α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,
β) Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011.
γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή
δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.38/2010. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους.

Όσοι δεν γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του π.δ/τος Π.Δ.133/2016.

Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή αιτήσεων θεραπείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofiustice.gr). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, θα αναρτηθούν πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Η αναζήτηση στους ανωτέρω πίνακες θα γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο 213.130.7072. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης

Ακριβές αντίγραφο
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ευτέρπη Γαβάνα


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Ε.Δ. Α) για την εκτέλεση του έργου της υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας προς τον σκοπό διενέργειας των εξετάσεων διαχειριστών αφερεγγυότητας, βαθμολόγησης των γραπτών των συμμετεχόντων στις εξετάσεις, σύνταξης πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων με ένδειξη της σχετικής βαθμολογίας, ανάρτησης του πίνακα αποτυχόντων και επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατάρτισης, τήρησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του άνω υπουργείου του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας με ένδειξη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Π.Δ.133/2016 καθώς και της ημερομηνίας λήξης της απαιτουμένης από το άρθρο 7§3 του Π.Δ.133/2016 ασφάλισης και των εκθέσεων του άρθρου 14 παρ. 4 του Π.Δ.133/2016.

Η Ε.Δ.Α θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείτε και θα τα χρησιμοποιεί μόνον στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων που προκύπτουν από διατάξεις του Π.Δ.133/2016, θα τηρεί δε τα στοιχεία αυτά για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερωθείτε για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να αιτηθείτε την διόρθωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας, την φορητότητα καθώς και την διαγραφή αυτών, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Έλαβα γνώση των άνω όρων και δηλώνω ότι συναινώ στην συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στην Αίτησή μου για τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο συνημμένο σε αυτή βιογραφικό μου σημείωμα καθώς και σε άλλα έγγραφα που θα υποβάλω στην Ε.Δ.Α, στα πλαίσια των υποχρεώσεών μου που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.133 2016, της υπ' αριθμ. 28763 οικ./19.5.2017 Απόφασης του Υπουργού Δ.Δ.Α.Δ «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας» καθώς και τις αποφάσεις της Ε.Δ.Α, της Επιτροπής εξετάσεων και των Πειθαρχικών Οργάνων.

Αθήνα, ....................

Ονοματεπώνυμο: ............................

Υπογραφή: ............................

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης