83635/2019 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2019 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 - 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

83635/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2019 ]
83635/2019
Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2019 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 - 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 83635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εκτιμήσεων πληρωμών 2019 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 - 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)


1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020-2023, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020-2023.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας-ΕΠΑΛΘ κλπ). Για το λόγο αυτό κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2020-2023 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

2. Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Α) Κατάρτιση και αποστολή των προτάσεων

Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2019-2023 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους, με τη συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Α: Εκτιμήσεις - προβλέψεις για το ΠΔΕ 2019-2023), κατά τα πρότυπα των πινάκων προγραμματισμού του ΠΔΕ.

Για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ/ΜΠ και ΣΑΝΑ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών ή τις διευθύνσεις που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί οι στόχοι για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της ΠΠ 2014-2020, η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Β) Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Πίνακα Α

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα Α ανά στήλη και γραμμή.

Στήλη (1): Καταγράφεται ο αύξων αριθμός της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ). Επισημαίνεται ότι για κάθε ΣΑ με τον ίδιο αύξοντα αριθμό θα υπάρχουν δύο γραμμές εγγραφής, η πρώτη για τα συνεχιζόμενα στο ΠΔΕ έργα και η δεύτερη για τα νέα έργα που αναμένεται ή προγραμματίζεται να προταθούν για ένταξη στο ΠΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή τα επόμενα έτη 2020-2023.

Στήλη (2): Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ.

Στήλη (3): Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ.

Στήλη (4): Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της ΣΑ.

Στήλη (5): Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (π/υ) των έργων της ΣΑ και αφορά μόνο στα ενταγμένα στο ΠΔΕ έργα.

Στήλη (6): Συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος π/υ των έργων της ΣΑ και αφορά α) εκτιμήσεις για αυξήσεις προϋπολογισμού ήδη ενταγμένων στο ΠΔΕ έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των συνεχιζόμενων έργων η διαφορά του συνολικού εγκεκριμένου π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ με τον συνολικά προτεινόμενο π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ, ή/και β) εκτιμήσεις για τον π/υ των νέων έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των νέων έργων της ΣΑ η συνολική εκτίμηση του π/υ τους που θα ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Στήλη (7): Συμπληρώνεται το ύψος του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των έργων της ΣΑ έως 31/12/2018.

Στήλη (8): Συμπληρώνεται το ύψος των εκκρεμών δεσμεύσεων των έργων της ΣΑ έως 31/12/2018, συμπεριλαμβανομένης κάθε είδους δέσμευσης, όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ.

Στήλη (9): Συμπληρώνεται το ύψος των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π) των έργων της ΣΑ που έχουν ήδη αναληφθεί φέτος ή αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του έτους 2019.

Στήλη (10): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2020.

Στήλη (11): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2021.

Στήλη (12): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2022.

Στήλη (13): Συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2023.

Στήλη (14): Συμπληρώνεται το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναλήφθηκαν ή αναμένεται να αναληφθούν για το διάστημα 2019-2023 (εκκρεμείς δεσμεύσεις έως 31/12/2018 και νέες δεσμεύσεις 2019-2023).

Στήλη (15): Καταγράφονται οι εκτιμώμενες δαπάνες των έργων της ΣΑ του έτους 2019.

Στήλη (16): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2020.

Στήλη (17): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2021.

Στήλη (18): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2022.

Στήλη (19): Καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ του έτους 2023.

Στήλη (20): Καταγράφονται οι εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2019-2023.

Στήλη (21): Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις.

Γ) Όρια Δαπανών

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας (Πίνακας Γ: Δαπάνες ΠΔΕ κατά Φορέα 2019-2023), που περιλαμβάνει ανά Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τα έτη 2019-2023 ανά έτος. Επισημαίνεται ότι για την αποτύπωση των παραπάνω ορίων λήφθηκαν υπόψη οι αλλαγές στις δομές των Υπουργείων που πραγματοποιήθηκαν με τα π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α708.07.2019) και π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α'/17.07.2019).

Οι Φορείς καλούνται:

• Για το έτος 2019 να υποβάλλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηριωμένα, έως το τέλος του έτους

• Για τα επόμενα έτη 2020-2023, με βάση τα όρια δαπανών ανά Φορέα, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ που αφορούν στην ΠΠ 2014¬2020.

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις/προτάσεις των Φορέων θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ) Εναρμόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με δαπάνες λοιπού Κρατικού Προϋπολογισμού - Συμπλήρωση Πινάκων Β και Ε

Το ΠΔΕ χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διέπεται κατά την εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαφοροποιούνται από τις τακτικές δαπάνες του Κράτους δεδομένου ότι αφορούν στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Ωστόσο, η υλοποίηση του ΠΔΕ θα πρέπει να ακολουθεί κατά την παρακολούθησή του κανόνες που διέπουν συνολικά την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού διευκολύνοντας την ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών του Κράτους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Β του Παραρτήματος, όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία πραγματοποιήσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2018-2023, αναφορικά με τις επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ, ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης και ανά ειδικότερη κατηγορία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:

• να συμπληρώσουν τον πίνακα Β με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το 2018 και εκτιμούν ή προβλέπουν για τα έτη 2019-2023, ότι θα δοθούν από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

• κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίσουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).

• για το έτος 2019 να καταγράψουν διακριτά την πραγματοποίηση έως 31/7/19 και την εκτίμηση πραγματοποίησης έως του τέλος του έτους.

• όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δώσουν εκτίμηση - πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

Επιπλέον, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν στοιχεία για τους Φορείς που εποπτεύουν. Ειδικότερα θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Ε με στοιχεία α) εσόδων που προέρχονται από το ΠΔΕ και β) δαπανών επενδύσεων ΠΔΕ, που έχουν πραγματοποιηθεί το 2018 ή εκτιμάται/προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν τα έτη 2019-2020, από τους Φορείς που εποπτεύουν.

3. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2019 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2020¬2023 του ΠΔΕ, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου με την συμπλήρωση των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος, αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected] και [email protected]), το αργότερο έως τις 04/09/2019.

Ειδικότερα ο Πίνακας Ε του Παραρτήματος μπορεί να αποσταλεί, με την παραπάνω διαδικασία, έως τις 30/9/2019.

Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν και σε επεξεργάσιμη μορφή στην κα Δαφνή Σοφία (210 333 2659, [email protected]) και την κα Μπάστα Διονυσία (210 333 2989, [email protected]). 

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219, [email protected]). Στην περίπτωση που ο Φορέας επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου, δεν απαιτείται η αποστολή του και σε έντυπη μορφή.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον ορθό προγραμματισμό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Τσακίρης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Α: Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2023
Πίνακας Β: Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ 2019-2023
Πίνακας Γ: Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά Φορέα 2019-2023
Πίνακας Δ: Κωδικοί Φορέων - Ειδικών Φορέων ΠΔΕ
Πίνακας Ε: Εκτιμήσεις δαπανών επενδύσεων ΠΔΕ 2019-2020

Συνημμένα:

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab