Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Β. 1113022 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Β. 1113022 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1113022ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Παπαδόπουλος
 Σπ. Καραγκούνη  
Τηλέφωνο: 210 - 3311291
Fax: 213 - 2112954
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 87) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αριθ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν», όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1046682ΕΞ2017/27-3-2017 (ΑΔΑ:6ΖΞΒΗ-Χ1Ε) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύει.
β) Δ6Α 1103068ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.
γ) Δ6Α 1122676ΕΞ2014/4-9-2014 (ΑΔΑ: 75Ξ1Η-ΗΩΜ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών των πρώην Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε.
δ) Δ6Α 1132969ΕΞ2014/30-9-2014 (Α.Δ.Α: Α.ΩΤΡ6Η-ΕΦΔ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παραλαβή, την καταγραφή και τον διαχωρισμό, κατά αρμόδια υπηρεσία, των φακέλων των υποθέσεων, οι οποίες έχουν σταλεί από την καταργηθείσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.
ε) Δ.ΟΡΓ.Β.1073429ΕΞ2015/26-5-2015 (Α.Δ.Α.:Ω20ΑΗ-ΓΦΚ), με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τον διαχωρισμό από το περαιωμένο αρχείο των τέως Οικονομικών Επιθεωρήσεων Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας του αρχείου που αφορά στους διαχειριστικούς ελέγχους και την παράδοση του πρώτου στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και του δεύτερου στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων».

3. Τα έγγραφα:
α) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με αριθ.:
αα) Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α167204ΕΞ2018ΕΜΠ/10-12-2018, Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α117664ΕΞ2019ΕΜΠ/26-3-2019, Δ.ΕΣ.ΥΠ.168480ΕΞ2018ΕΜΠ/14-12-2018, Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 168884ΕΞ2018ΕΜΠ/18-12-2018, με τα οποία διαβιβάζονται τα αριθ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α166855ΕΙ2019ΕΜΠ/7-12-2018, Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α 117460ΕΙ2019ΕΜΠ/22- 3-2019, Δ.ΕΣ.ΥΠ.Β168451ΕΙ2018ΕΜΠ/14-12-2018 και Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α168476ΕΙ2018ΕΜΠ/14-12-2018 έγγραφα, αντίστοιχα,
ββ) Δ.ΕΣ.ΥΠ.123473ΕΞ2019ΕΜΠ/17-4-2019, Δ.ΕΣ.ΥΠ.1064128ΕΞ2019/2-5-2019 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Δ.ΕΣ.ΥΠ.1074783ΕΞ2019/23-5-2019 και Δ.ΕΣ.ΥΠ.141080 ΕΞ2019ΕΜΠ/12.7.2019
β) της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων, με αριθ. Δ.ΕΣ.ΕΛ.124023 ΕΞ2019 ΕΜΠ/19-04-2019,
γ) του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), με αριθ. Ε.ΜΕΙΣ.Α1185552ΕΞ2018/14-12-2018 και
δ) της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με αριθ.: Δ.ΟΡΓ.Β 122777ΕΞ2019ΕΜΠ/12-4- 2019 και Δ.ΟΡΓ.Β 128276ΕΞ2019ΕΜΠ/14-5-2019.

4. το από 19-4-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και το από 25/4/2019 όμοιο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

5. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 138979ΕΞ2019ΕΜΠ/2-7-2019 ενημερωτικό σημείωμα και το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 144295ΕΞ2019ΕΜΠ/26-7-2019 συμπληρωματικό αυτού και την από 29/7/2019 επισημειωματική πράξη επ' αυτού.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I.- Τροποποιούμε την υποπαράγραφο Ι «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της παραγράφου Β' και την παράγραφο Ε' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ:7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν, αντικαθιστούμε την Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και την αναπληρώτριά της, καθώς και το, με α/α 3, μέλος αυτής, Φωτεινή Λιάπη, Γιαννούλα Κουτσούκη και Μαγδαληνή Μπίτουλη, αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα του προοιμίου, με α/α 3, ορίζουμε στη θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της Επιτροπής, τους Ιωάννη Παπανικολάου, Ιωάννη Κατράκη και Ελένη Νικολακοπούλου, ως Πρόεδρο, αναπληρωτή του Προέδρου και, με α/α 3 μέλος αυτής, επικαιροποιούμε τους βαθμούς των με, α/α 2, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, διαγράφουμε την παράγραφο Ε', αναριθμούμε τις υφιστάμενες παραγράφους ΣΤ' έως και Η' αυτής σε Ε' έως και Ζ', αντίστοιχα και διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο I της παραγράφου Β', ως εξής:

«Β. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Ιωάννη Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κατράκη, ίδιου βαθμού και κλάδου, Υπεύθυνο του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Σάββα Χατζηδαμιανό, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Κορρέ, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Ελένη Νικολακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ως μέλος.».

II. - Η αναριθμηθείσα παράγραφος Ζ' της τροποποιούμενης απόφασης ισχύει και για τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή αυτού, και για το, με α/α 3, μέλος της τριμελούς Επιτροπής, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

III. - Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ:7ΝΙ4Η-3Α9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1046682 ΕΞ 2017/27-03-2017 (ΑΔΑ:6ΖΞΒΗ-Χ1Ε) απόφασή μας.

IV. - Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία αναρτήσεώς της στο πρόγραμμα «Διαύγεια».Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης