2242.5-1.5/56040/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

2242.5-1.5/56040/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2019 ]
2242.5-1.5/56040/2019
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2242.5-1.5/56040/2019

(ΦΕΚ Β' 3170/12.08.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
β) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
γ) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 49 ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α΄ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α΄ 268),
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθ. πρωτ. 287 6397/2019 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 08-07-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 08-07-2019 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019, εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 10, καθότι αντίκειται στο άρθρο 64 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το ν. 3816/1958 (Α΄ 32) και την παράγραφο 1 του άρθρου 25, καθότι αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κυρώνονται ως ακολούθως:
α) η σημείωση β΄ του άρθρου 1, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το άρθρο 37 του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232), όπως ισχύει.
β) η παράγραφος 3 του άρθρου 15, στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 3522.2/08/2013/28-06-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1671).
γ) το άρθρο 35, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (Α΄ 206).
δ) το άρθρο 37, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) σε σχέση με τις υποπαραγράφους α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 αυτού.
ε) το άρθρο 38, κατά το μέρος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1α΄ του προοιμίου της παρούσας και δεν αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής άλλων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ειδικότερα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επιβατηγών Μεσογειακών Τουριστικών Ε/Γ πλοίων και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού που εκτελούν πλόες μέχρι αποστάσεως τριάντα (30) ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής και κυρώσεως αυτών.
στ) οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της παρούσας και της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εν Πειραιεί την 08/07/2019 οι υπογεγραμμένοι αφ΄ ενός ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ Γενικός Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, εκπροσωπούντες νομίμως την εν λόγω Επαγγελματική Οργάνωση και ειδικώς εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και αφ΄ ετέρου οι:

1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
2. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.
3. Μιχάλης Πατζάρακης Πρόεδρος της Π.Ε. Μηχανικών Μ.Ε.Κ.
4. Εμμανουήλ Πατρώνης Πρόεδρος του Π.Σ. Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
5. Χρήστος Κώστος, Πρόεδρος της Π.Ε. Φροντιστών Ε.Ν.
6. Ελευθέριος Σαριδάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Aρχιθ/λωνΘαλαμ/λων Ε.Ν.
7. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πρακτ. Πλοιάρχων Κυβ. Ε.Ν.
8. Αριστείδης Καρκούλιας, Πρόεδρος της Π.Ε. Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.

Εκπροσωπούντες εν προκειμένω νομίμως, ο μεν πρώτος την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία οι δε λοιποί τας εις την δύναμη της Π.Ν.Ο. υπαγόμενες Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις ως ανωτέρω αναφέρονται, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα τα κατωτέρω ως προς τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των πληρωμάτων των Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών Πλοίων.

Άρθρο 1
Βασικός Μισθός


1. Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των Αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία που κυρώθηκαν με την αριθ. 2242.51.5/80350/2018 ΦΕΚ 5084 Β’/14-11-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) δια την χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

2. Aυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2 %) επίσης και τα προβλεπόμενα από τη Σ.Σ.Ε. πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.

3. Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή δια τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου της παρούσης Συμβάσεως.
Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.


ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α. ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΙΣΘ.ΕΝΕΡΓ.+  ΚΥΡΙΑΚ.

ΒΑΣΙΚ. ΜΙΣΘΟΣ

1. Πλοίαρχος (α)

2.972,46 + 653,94

3.626,40

2. Ύπαρχος (β)

1.883,23 + 414,31

2.297,54

3. Υποπλοίαρχος

1.756,66 + 386,69

2.144,35

4. Ανθυποπλοίαρχος

1.531,69 + 336,97

1.868,66Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Μηχανικός Α΄ (α)

2.957,89 + 650,74

3.608,63

2. Μηχανικός Α'/Β'

1.883,23 + 414,31

2.297,54

3. Μηχανικός Β'

1.756,66 + 386,69

2.144,35

4. Μηχανικός Γ΄

1.531,69 + 336,97

1.868,66

Γ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1.756,66 + 386,69

2.144,35Δ. ΑΞ/ΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Προϊστάμενος Αξ/κός Ασυρμάτου

1.883,23 + 414,31

2.297,54

2. Αξ/κός Α/Τ Α'

1.756,66 + 386,69

2.144,35

3. Αξ/κός Α/Τ Β΄

1.531,69 + 336,97

1.868,66


4. Προϊστάμενος Οικον. Αξ/κός

1.883,23 + 414,31

2.297,54

5. Οικον. Αξ/κός Α'

1.756,66 + 386,69

2.144,35

6. Οικον. Αξ/κός Β'

1.531,69 + 336,97

1.868,66

7. Φροντιστής

1. 883,23 + 414,31

2.297,54

8. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως διαμερισμάτων

επιβατών - τραπεζαρίας bars (Διπλωματούχος)

 

1.883,23 + 414,31

 

2.297,54
Ε. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. Ναύκληρος

1.313,13 + 288,89

1.602,02

2. Υποναύκληρος

1.245,82 + 274,08

1.519,90

3. Ναύτης

1.204,77 + 265,05

1.469,82

4. Ναυτόπαις

965,87 + 212,49

1178,36ΣΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Μηχανοδηγός Α'

1.331,91 + 293,02

1.624,93

2. Μηχανοδηγός Β'

1.213,51 + 266,97

1.480,48

3.  Αρχιθερμαστής

1.269,86 + 279,37

1.549,23

4. Λιπαντής

1.205,25 + 265,16

1.470,41

5. Θερμαστής

1.188,80 + 261,54

1.450,34

6. Καθαριστής με άδεια θερμαστού

1.188,80 + 261,54

1.450,34

7. Καθαριστής χωρίς άδεια θερμαστού

947,16 + 208,38

1.155,54

8. Βοηθός Ηλεκτρολόγου

1.331,91 + 293,02

1.624,93Ζ. ΔΟΚΙΜΟΙ

1. Δόκιμος Πλοίαρχος

953,43 + 209,75

1.163,18

2. Δόκιμος Μηχανικός

953,43 + 209,75

1.163,18

3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός

953,43 + 209,75

1.163,18Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1. Βοηθός Φροντιστού

1.204,81 + 265,06

1.469,87

2. Μαθητευόμενος βοηθός Φροντιστού

966,51 + 212,53

1.179,14Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

1. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως διαμερισμάτων

επιβατών - τραπεζαρίας bars

 

1.883,23 + 414,31

 

2.297,54

2. Αρχιθαλαμηπόλος

1.588,98 + 349,58

1.938,56

3. Θαλαμηπόλος (άνδρας ή γυναίκα)

1.204,77 + 265,05

1.469,82

4. Επίκουρος (άνδρας ή γυναίκα)

965,87 + 212,49

1178,36Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

1. Αρχιμάγειρας πλοίων 1501 κοχ και άνω

1.883,23 + 414,31

2.297,54

2. Αρχιμάγειρας πλοίων από 501-1500 κοχ

1.586,50 + 349,03

1.935,53

3. Αρχιμάγειρας πλοίων μέχρι 500 κοχ

1.471,99 + 323,84

1.795,83

4. Μάγειρος Α' πλοίων 1501 κοχ και άνω

1.588,98 + 349,58

1.938,56

5. Μάγειρος Α' πλοίων 501-1500 κοχ

1.463,05 + 321,87

1.784,92

6. Μάγειρος Α' πλοίων μέχρι 500 κοχ

1.282,71 + 282,20

1.564,91

7. Μάγειρος Β' πλοίων 1501 κοχ και άνω

1.418,11 + 311,98

1.730,09

8. Μάγειρος Β' πλοίων 501-1500 κοχ

1.204,77 + 265,05

1.469,82


9. Μάγειρος Γ' πλοίων 1501 κοχ και άνω

1.204,77 + 265,05

1.469,82

10. Μάγειρος Γ 'πλοίων 501-1500 κοχ

1.081,32 + 237,89

1.319,21

11. Αρτοποιός

1.285,99 + 282,92

1.568,91

12 Ζαχαροπλάστης

1.591,14 + 350,05

1.941,19

13.  Χυτροκαθαριστής

965,87 + 212,49

1.178,36Σημείωση: (α) Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος που θα προβλέπονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων.

Συμφωνείται επίσης ότι οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των Προϊστάμενων των λοιπών ειδικοτήτων εξαιρουμένου του Α΄ Μηχανικού.

Σημείωση: (β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 230/1984, σε πλοία άνω των 8.000 κοχ. προσλαμβάνονται (2) ηλεκτρολόγοι και (1) ένας βοηθός ηλεκτρολόγου, σύμφωνα δε με την παραγρ. 11 του άρθρου 7 του π.δ. 437/1986, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ηλεκτρολόγοι, επικεφαλής τους είναι ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος ο οποίος ρυθμίζει τις εργασίες και τα λοιπά καθήκοντα των ηλεκτρολόγων και βοηθών ηλεκτρολόγου. Με βάση τα παραπάνω όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ηλεκτρολόγοι και βοηθός ηλεκτρολόγου, οι αντίστοιχοι βασικοί μισθοί καθορίζονται ως ακολούθως.

1. Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος

1.883,23 + 414,31

2.297,54

2.  Ηλεκτρολόγος

1.756,66 + 386,69

2.144,35

3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου

1.331,91 + 293,02

1.624,93Σημείωση: (γ) Συμφωνείται ότι στα πλοία που υπηρετούν δύο (2) ή και περισσότεροι Οικονομικοί Αξιωματικοί ο ένας (1) ναυτολογείται ως Προϊστάμενος.

Άρθρο 2
Μισθός ασθενείαςΘέσεις Νοσηλείας


1. Ο μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος με το μισθό ενέργειας του άρθρου 1 παραγρ. 1 σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής στην ξηρά, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.

2. Οι αξιωματικοί δικαιούνται νοσηλειών Α΄ θέσεως νοσοκομείου ή κλινικής και τα κατώτερα πληρώματα Βα θέσεως.

Άρθρο 3
Αντίτιμο Τροφής


Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής των ναυτικών επί ή εκτός του πλοίου σε όσες περιπτώσεις δικαιούνται τούτου, είτε λόγω ασθενείας ή μη χορηγήσεως παρασκευασμένης τροφής, καθορίζεται τόσον για τους αξιωματικούς όσο και για το πλήρωμα εις ΕΥΡΩ 19,98.

Άρθρο 4
Προσαύξηση μισθού λόγω προσέγγισης σε λιμάνι εξωτερικού


1. Ο μισθός ενεργείας που ορίζεται από το άρθρο 1 παράγρ. 1 προσαυξάνεται υπό μορφή επιδόματος κατά ποσοστό 15% όταν τα πλοία που αφορά η παρούσα Σύμβαση επεκτείνουν τους πλόες των μέχρι των λιμένων Βρινδησίου, Αγκώνας, Κωνσταντινουπόλεως, Εφέσου και λιμένων της Κύπρου.

2. Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται μόνον για τις ημέρες όπου το πλοίο εκτελεί πλόες μέχρι των ως άνω λιμένων εξωτερικού κατ΄ επέκταση των δρομολογίων εσωτερικού, από της ημέρας του απόπλου του πλοίου εκ Πειραιώς ή άλλου Ελληνικού λιμένος αφετηρίας των δρομολογίων του (συνυπολογιζομένης) μέχρι της ημέρας του επανάπλου του σε αυτόν (μη συνυπολογιζομένης).

Άρθρο 5
Επίδομα ιματισμού


1. Εις τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος καταβάλλεται πλέον του μισθού και ιδιαίτερο επίδομα για την αντιμετώπιση των δαπανών του ειδικού ιματισμού που πρέπει να φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το επίδομα τούτο καθορίζεται μηνιαίως στο ποσό των ΕΥΡΩ 58,78.

2. Σε αντιστάθμισμα της ανωτέρω παροχής όλοι πρέπει να προμηθεύονται και να φέρουν τον ιματισμό εργασίας τους και τη στολή που προβλέπεται από το άρθρο 20 της παρούσης σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση τούτο αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από μέρος του Πλοιάρχου.

3. Εάν ο πλοιοκτήτης παρέχει στα κατώτερα πληρώματα εξ ιδίων τον εν λόγω ιματισμό δεν καταβάλλεται εις αυτά το ανωτέρω επίδομα.

4. Σε όλα τα μέλη του πληρώματος χορηγούνται είδη καθαριότητος όπως, προσόψια, σαπούνι κοινό ενός χιλιόγραμμου ανά 15θήμερον καθώς και η αναγκαία ποσότητα σαπουνιού προσώπου.

Άρθρο 6
Αμοιβή Κυριακών


Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ,δια τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφο 1 της παρούσης Συμβάσεως.
Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.

Άρθρο 7
Επίδομα γραμμών Δημόσιας υπηρεσίας (αγόνων)


1. Σε ολόκληρο το πλήρωμα περιλαμβανομένου του Πλοιάρχου και του Α Μηχανικού που εργάζεται σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε γραμμές για τις οποίες έχει συνασθεί Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων), χορηγείται ειδικό επίδομα εκ ποσοστού 7 % (επτά τοις εκατό) επί τού μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 για απασχόληση σε γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας (άγονες) επί 30 ημέρες . Για απασχόληση επί ολιγότερων των 30 ημερών καταβάλλεται αναλογία.

2. Η ειδική αυτή ρύθμιση γίνεται αποδεκτή από τούς Πλοιοκτήτες πέραν τής γενικής διατάξεως τού άρθρου 137 παρ.2 τού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρ.Ε/Γ Πλοίων, λόγω των ειδικών συνθηκών πού επικρατούν στα πλοία των γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων).

Άρθρο 8
Ειδικά Επιδόματα


1. Στον Πλοίαρχο και τον Α΄ Μηχανικό καταβάλλεται για κάθε Σάββατο το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για τις ημέρες αργίας που προβλέπονται από το άρθρο 18 της παρούσης. Το ποσό αυτό, προσαρμοζόμενο προς την αντίστοιχη αμοιβή του πληρώματος που ορίζεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 13, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%.

2. Στους Αξιωματικούς καταστρώματος χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Πλοίαρχο Α΄

54,06

β. Στον Ύπαρχο

41,91

γ. Στον Πλοίαρχο Β΄

36,61

δ. Στον Πλοίαρχο Γ΄

30,793. Στους Αξιωματικούς Μηχανής χορηγείται μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Μηχανικό Α΄

54,06

β. Στον Μηχανικό Α/Β΄

41,91

γ. Στον Μηχανικό Β΄

36,61

δ. Στον Μηχανικό Γ΄

30,794. Σε κάθε Αξιωματικό Ασυρμάτου χορηγείται μηνιαίο επίδομα συντήρησης ηλεκτρονικών οργάνων εκ 164,34 ΕΥΡΩ. 4α. Για την ιδιωτική ανταπόκριση των τηλεφωνημάτων του πληρώματος, ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό των τηλεφωνημάτων που γίνονται, καταβάλλεται στον Ασυρματιστή μηνιαίως το ποσό των 37,28 ΕΥΡΩ.

5. Στον Πλοίαρχο και τους Αξιωματικούς Kαταστρώματος καταβάλλεται για την παραλαβή, έλεγχο στοιβασίας και επίβλεψη φορτοεκφορτώσεως οχημάτων πάγιο μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

α. Στον Πλοίαρχο μηνιαίως το ποσόν των

178,39

β. Στον Ύπαρχο « « « «

299,93

γ. Στον Υποπλοίαρχο « « « «

209,93

δ. Στον Ανθυποπλοίαρχο « « « «

182,205α) Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς που απασχολούνται με την παραλαβή και επίβλεψη φορτοεκφόρτωσης οχημάτων καταβάλλεται επίδομα 9% επί του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Συλλογικής Συμβάσεως.

6. Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς χορηγείται μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών ως ακολούθως:
α. Στον Προϊστάμενο Οικον. Αξ/κό. 59,51
β. Στον Οικ. Αξ/κό Α' 44,59
γ. Στον Οικ. Αξ/κό Β' 33,88

7. Στον Αξ/κό Φροντιστή χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 59,51

8. Στον Ηλεκτρολόγο του πλοίου για τις εργασίες μηχανοστασίου καθώς και για την επίβλεψη κλιματιστικών μηχανημάτων καταβάλλεται μηνιαίως το ποσόν των 133,23

9. Στον Ναύκληρο καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 24,93
Στον Υποναύκληρο και Ξυλουργό καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 15,00

10. Για την μεταφορά των τροφίμων εντός της αποθήκης, εντός ή εκτός ωρών εργασίας, καταβάλλεται αμοιβή στο προσωπικό τροφοδοσίας κατά τόννον. 37,77

11. Στους βοηθ. Φροντιστού που έχουν σχετικό πτυχίο, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 57,63

12. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα διακυβερνήσεως (97,68 + 325,39) 431,53

13. Σε όλο το πλήρωμα του πλοίου χορηγείται επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 36,64

14. Στους Αξιωματικούς Μηχανής Α/Β', Β',Γ' χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα εκ ποσοστού 7% (επτά επί τοις εκατόν) επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 1 παραγρ.1, για την συντήρηση του ξενοδοχειακού και υδραυλικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των σωληνουργικών εργασιών των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων. Για την εκτέλεση σωληνουργικών εργασιών του ξενοδοχειακού υδραυλικού τομέα δεν θα καταβάλλεται άλλη αμοιβή σαν έξτρα εργασία.

15. Στο κατώτερο προσωπικό μηχανής χορηγείται ειδικό επίδομα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου 20,61

16. Για την εκτέλεση ΕΞΤΡΑ εργασιών, μη προβλεπομένων εις τον ειδικό πίνακα του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα στο κατώτερο πλήρωμα μηχανής, συμπεριλαμβανομένου και του Υδραυλικού εξ ΕΥΡΩ 36,91. 36,91

17. Στον Α Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την επίβλεψη εκτελέσεως ΕΧΤΡΑ εργασιών. 331,90

Άρθρο 9
Ειδικές ρυθμίσεις


Το άρθρο 9 καταργείται, της αμοιβής των έξτρα εργασιών των Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών ρυθμιζόμενης με το άρθρο 29 της παρούσης.

Άρθρο 10
Εξόφληση μισθού και λοιπών αποδοχών


1. Η εξόφληση του μισθού και των πάσης φύσεως αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Σε αντίθετη περίπτωση ο ναυτικός δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης ναυτολόγησής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, δηλαδή λόγω βαριάς παράβασης υπό του Πλοιάρχου των έναντι του ναυτικού υποχρεώσεών του.

2. Μετά τη συμπλήρωση 15 ημερών εργασίας, από την ημερομηνία ναυτολόγησης, ο ναυτικός δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή (στις 15 κάθε μήνα), έναντι δεδουλευμένων αποδοχών.

3. Κατά την εξόφληση των αποδοχών χορηγείται στο ναυτικό αντίγραφο του λογαριασμού μισθοδοσίας του.

4. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αδείας και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται στο 1/22 του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1.

Άρθρο 11 Ώρες Εργασίας

Οι ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εν πλω και στο λιμάνι για όλους τους ναυτικούς που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ορίζονται σε (40) εβδομαδιαίως δηλαδή (8) ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, της εργασίας του Σαββάτου αμειβόμενης υπερωριακώς.

Άρθρο 12
Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών


1. Ειδικώς για το προσωπικό γενικών υπηρεσιών εν γένει, πλην των Ραδιοτηλεγραφητών, η οκτάωρη εργασία τους κατανέμεται από της 06.00 ώρας μέχρι 22.00 ώρας με μία διακοπή.

2. Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θαλαμηπόλων πάσης διαβάθμισης ορίζονται εν πλω από την 21.1 μέχρι της 06.00 της επομένης και εν όρμω από της 18.00 μέχρι και της 06.00 ώρας της επομένης, των πέραν του οκταώρου ωρών υπηρεσίας, αμειβομένων υπερωριακώς.

3. Λόγω των αυξημένων καθηκόντων του αρχιμάγειρα, ο οποίος εκτελεί και τις εργασίες σφαγέα και ζαχαροπλάστη για την εξυπηρέτηση του πληρώματος, ειδικότητες που δεν προβλέπονται στην σύνθεση των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων, καταβάλλεται εις τούτον πρόσθετη αμοιβή που αντιστοιχεί σε δέκα πέντε ώρες (15) υπερωριακής αμοιβής μηνιαίως, πέραν υπερωριών εξ άλλου λόγου.

Άρθρο 13
Υπερωριακή αμοιβή


1. Κάθε εργασία που εκτελείται από τους ναυτικούς εν πλω και στο λιμάνι, πέραν των κανονικών εργασίμων ημερών και ωρών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12 της παρούσης, περιλαμβανομένων και των εργασιών κατάπλου και απόπλου, θεωρείται πρόσθετη (υπερωριακή) και καταβάλλεται στους απασχολουμένους ναυτικούς πρόσθετη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Το ποσόν του μηνιαίου μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 διαιρείται δια των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης, τούτων εξευρισκομένων δια της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους δια δώδεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαιρέσεως ταύτης προκύπτοντος πηλίκου 4,3 επί τας ώρας της εκάστοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης.
Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, οι ώρες της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα τρεις (173).

2. Για την πρόσθετη (υπερωριακή) εργασία περί της οποίας η προηγούμενη παράγραφος, η προκύπτουσα εκ της εφαρμογής της υπερωριακής αμοιβής του ναυτικού προσαυξάνεται κατά 25%.

3. Οι εργασίες καθαρισμού των αυλών, των λεβήτων εν θερμώ και καθαρισμού των διπυθμένων είναι υποχρεωτικές έκτακτοι και αμείβονται με την πρόσθετη αμοιβή της προηγουμένης παραγράφου.

4. Οι πρόσθετες αμοιβές για πρόσθετη εργασία και αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου εκκαθαρίζονται κατά μήνα μαζί με την εξόφληση του μηνιαίου μισθού.

5. Για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του πληρώματος κατά τα Σάββατα και τις αργίες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 18 της παρούσης, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή η προσδιοριζόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξημένη κατά ποσοστό 50% για όλες τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης Σαββάτου και αργιών.

6. Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται παρακάτω πίνακες υπερωριακής αμοιβής:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ


ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                     ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΝ
Α΄ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ           Από 01/01/2019 31/12/2019
                                                                με μισθό ενεργείας 1/173           +25%           +50%

1. Ύπαρχος

10,89

13,61

16,34

2. Υποπλοίαρχος

10,16

12,70

15, 24

3. Ανθυποπλοίαρχος

8,85

11,06

13,28

Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

 

 

 

1. Μηχανικός Α΄/Β΄

10,89

13,61

16,34

2. Μηχανικός Β΄

10,16

12,70

15,24

3. Μηχανικός Γ΄

8,85

11,06

13,28

Γ:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

10,16

12,70

15,24

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (Ανω Των 8000 κοχ.)

 

 

 

1. Προϊστ. Ηλεκτρολόγος

10,89

13,61

16,34

2.  Ηλεκτρολόγος

10,16

12,70

15,2 4

3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου

7,70

9,63

11,55

Δ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Προϊστάμενος Αξ/κός Ασυρμάτου

10,89

13,61

16,34

2. Α ξ/κός Α/Τ Α'

10,16

12,70

15,24

3. Αξ/κός Α/Τ Β'

8,85

11,06

13,28

4. Προϊστάμενος Οικ. Αξ/κός

10,89

13,61

16,34

5. Οικον. Αξ/κός Α'

10,16

12,70

15,24

6. Οικον. Αξ/κός Β'

8,85

11,06

13,28

7. Φροντιστής

10,89

13,61

16,348. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτή- σεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας bars (Διπλωματούχος)

 

10,89

 

13,61

 

16,34

Ε: ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ

 

1. Ναύκληρος

7,59

9,49

11,39

2. Υποναύκληρος

7,20

9,00

10,80

3. Ναύτης

6,96

8,70

10,44

4. Ναυτόπαις

5,58

6,98

8,37

ΣΤ: Κ ΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧ/ΝΗΣ

 

1. Μηχανοδηγός Α

7,70

9,63

11,55

2. Μηχανοδηγός Β

7,01

8,76

10,52

3.  Αρχιθερμαστής

7,34

9,18

11,01

4. Λιπαντής

6 ,97

8,71

10,46

5. Θερμαστής

6,87

8,59

10,31

6. Βοηθός ηλεκτρολόγου

7,70

9,63

11,55

7. Καθαριστής με αδ. Θερμαστού

6,87

8,59

10,31

8. Καθαριστής χωρίς αδ. Θερμαστού

5,47

6,84

8,21

Ζ: ΔΟΚΙΜΟΙ

 

1. Δόκιμος Πλοίαρχος

5,51

6,89

8,27

2. Δόκιμος Μηχανικός

5,51

6,89

8,27

3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός

5,51

6,89

8,27

Η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

 

1. Βοηθός Φροντιστού

6,96

8,70

10,44

2. Μαθητευόμενος Βοηθός Φροντιστού

5,59

6,99

8,39

Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

1. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτή- σεως διαμερισμάτων επιβατών - τραπεζαρίας - bars

 

10,89

 

13,61

 

16,34

2. Αρχιθαλαμηπόλος

9,18

11,48

13,77

3 αλαμηπόλος (άνδρας ή γυναίκα)

6,96

8,70

10,44

4. Επίκουρος (άνδρας ή γυναίκα)

5,58

6,98

8,37

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

 

1. Αρχιμάγειρος πλοίων 1501 κοχ και άνω

10,89

13,61

16,34

2. Αρχιμάγειρος πλοίων 501 κοχ μέχρι 1500

9,17

11,46

13,76

3. Αρχιμάγειρος πλοίων μέχρι 500 κοχ

8,51

10,64

12,77

4. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 1501 κοχ και άνω

9,18

11,48

13,77

5. Μάγειρος Α πλοίων 501-1500 κοχ

8,46

10,58

12,69

6. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 500 κοχ

7,41

9,26

11,12

7. Μάγειρος Β πλοίων 1501 κοχ και άνω

8,20

10,25

12,30

8. Μάγειρος Β πλοίων 501-1500 κοχ