Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1089/18.4.1990
Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά


ΠΟΛ.1089/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1089/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Υ.Α. 1029017/509/Α0012/ΠΟΛ. 1089/18.4.1990

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955, όπως κωδικοποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του π.δ. 129/1989 ΦΕΚ Α' 62).

β) Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75).

γ) Τις διατάξεις του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α', 2).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 1990, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),

γ) των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Φ-01.003)-(Ε3) και (Φ-01.003Α)-(Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Σ., για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κτλ.), γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος,

δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α', Β', Γ' Δ' και Ε' αντιστοίχως.

ΆΑρθρο 2

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων, των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθώς και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτοχρόνως, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν.

2. Ειδικά, οι δικηγόροι και οι γιατροί του ΙΚΑ που αποκτούν εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών και αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, πρέπει να υποβάλλουν χωριστό έντυπο αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος.

3. Τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, υπογράφονται και από τον λογιστή που, τυχόν, τα συμπλήρωσε, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά στις ενδείξεις τους, των ποσών και λοιπών στοιχείων τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ. που τηρεί ο φορολογούμενος.

4. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση και τήρησαν βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., θα υποβάλλουν και αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης».

5. Η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και η αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων μπορεί να εκδοθούν σε μηχανογραφικά έντυπα τα οποία όμως πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.

ΆΑρθρο 3

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνοδεύεται, κατά περίπτωση και από τα εξής πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους κτλ. εισοδήματα από κινητές αξίες, από μερίσματα συνεταιρισμών κτλ. που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο.

β) Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον δικαιούχο, προκειμένου να αποδείξει το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

γ) Στοιχεία (αποδείξεις, βεβαιώσεις κτλ.) για τα ποσά των εξόδων, εισφορών και λοιπών δαπανών που ο φορολογούμενος επικαλείται για το σχηματισμό αφορολόγητων ποσών.

Επίσης ο υπόχρεος πρέπει να συνυποβάλλει τα νόμιμα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση δικαιωμάτων (απαλλαγών, εξαιρέσεων κτλ.).

Οι αποδείξεις δαπανών πρέπει να ομαδοποιούνται, να ταξινομούνται κατά κωδικό αριθμό δαπάνης όπως αυτός αναγράφεται στη δήλωση και να καταχωρούνται σε απλή κατάσταση, στην οποία να φαίνεται:

αα) η κατηγορία της δαπάνης,

ββ) ο συνολικός αριθμός των αποδείξεων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία δαπάνης και

γγ) το συνολικό ποσό κάθε κατηγορίας δαπάνης, χωριστά.

δ) Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη λιανικής πώλησης που προβλέπεται από την περ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου 9 της 1005429/28/0012/Πολ. 104/16.2.89 Αποφ. του Υπουργού Οικονομικών, απαιτείται να προσκομισθεί και βεβαίωση γιατρού η οποία παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης και ακουστικών βαρηκοΐας για μια πενταετία.

ε) Σε περίπτωση που το ποσό της δωρεάς κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 12 της 1005429/28/0012/ΠΟΛ. 104/16.2.89 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών απαιτείται και βεβαίωση ή φωτοαντίγραφο του Γραμμάτιου Παρακατάθεσης του Ταμείου αυτού.

στ) Αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση ή της απόφασης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία απονέμεται σύνταξη λόγω αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση για το φορολογούμενο ή τα μέλη που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.

ζ) Τα στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα για προσαυξήσεις των αφορολόγητων ποσών, λόγω της ιδιότητας του τυφλού, ανάπηρου 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, αναπήρου αξιωματικού και οπλίτη, θύματος πολέμου κλπ.

η) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται δικαίωμα αφορολόγητου ποσού για τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του.

θ) Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ότι τα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν σε αυτήν, εφόσον έχουν ηλικία πάνω από 18 ετών και μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο. Ομοίως, βεβαίωση απαιτείται για τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα που παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα που δεν έχουν υπερβεί το 19ο έτος της ηλικίας τους.

ι) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το βαθμό συγγένειας των προσώπων, τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν με αυτόν και ότι τα εισοδήματα καθενός από αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 δρχ. το χρόνο, ή εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. το χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 ή με ειδικό τρόπο.

ια) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τέκνο του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή διανοητικά καθυστερημένο.

ιβ) Στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό του υπερτιμήματος από πώληση αυτοκινήτου (παρ. 3 άρθρ. 7 ν. 1160/1981) και τον καταλογισμό φόρου στο φορολογούμενο.

ιγ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί και λοιπό υπηρετικό προσωπικό, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

ιδ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους σε σκάφη αναψυχής του υπόχρεου, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

ΆΑρθρο 4

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής των αφορολόγητων ποσών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 1828/1989 για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 3 (περ. β), 4, 6 και 10 του άρθρ. 4 του ν.δ. 3323/1955, όπως ίσχυε πριν τον ν. 1828/89, καθώς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπ. αα' και ββ' της περ. α της παρ. 5 άρθρ. 8 ν.δ. 3323/55, όπως ισχύουν σήμερα:

Ι. α) Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής του πρόσθετου αφορολόγητου ποσού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1828/1989, για το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση α' της ίδιας παραγράφου, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες, με πάγια περιοδική αμοιβή

Βεβαίωση του εντολέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος έλαβε το ποσό της πάγιας περιοδικής αμοιβής του, για υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α' 235).

Ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο ΙΚΑ, με πάγια περιοδική αμοιβή

Βεβαίωση του εργοδότη του, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος των αμοιβών έχει προσληφθεί με ειδική σύμβαση έργου αόριστης χρονικής διάρκειας και αμείβεται από το ΙΚΑ με πάγια περιοδική αμοιβή.

β) Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής της ειδικής μείωσης που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1828/1989, για το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα', ββ' και γγ' της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι

Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δικαιούχος γράφτηκε στον οικείο δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό σύλλογο, κατά περίπτωση.

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι

Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού συλλόγου, από την οποία να προκύπτει το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δικαιούχος γράφτηκε σε αυτόν.

Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των κλάδων, Χημικοί, Γεωπόνοι και Δασολόγοι

Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή του οικείου επαγγελματικού συλλόγου, από την οποία να προκύπτει το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δικαιούχος γράφτηκε σε αυτό, καθώς και ότι ο δικαιούχος είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής.

Πτυχιούχοι ανώτατης οικονομικής σχολής, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Οικονομολόγου, Ερευνητή ή Σύμβουλου Επιχειρήσεων, Λογιστή ή Φοροτέχνη ή Εμπειρογνώμονα

Βεβαίωση της οικείας σχολής, από την οποία να προκύπτει το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δικαιούχος έλαβε το πτυχίο του.

Η παραπάνω βεβαίωση υποβάλλεται μια φορά με την πρώτη σχετική φορολογική δήλωση του δικαιούχου και αποτελεί στοιχείο του φορολογικού του φακέλου.

Πτυχιούχοι των κέντρων ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με εισόδημα από την άσκηση ενός από τα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται ειδικότερα στο νόμο

Βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δικαιούχοι έλαβαν το πτυχίο τους. Επίσης, βεβαίωση για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο εκπλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση και από το χρόνο λήψης του πτυχίου τους έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια.

ΙΙ. Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής του πρόσθετου αφορολόγητου ποσού που ορίζεται στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται σ' αυτήν την υποπερίπτωση, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Μισθωτοί γενικά και συνταξιούχοι που κατοικούν στις περιοχές που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.

Βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή του προϊσταμένου άλλης δημόσιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος μισθωτός έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δημόσια αρχή, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια που ο δικαιούχος μισθωτός ή συνταξιούχος κατοίκησε σε αυτή την περιοχή. Ειδικά, προκειμένου για τους συνταξιούχους στην παραπάνω βεβαίωση πρέπει να διευκρινίζεται ρητά αν ο δικαιούχος έχει στην περιοχή αυτή την κύρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία του.

Β. Μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες στις παραπάνω περιοχές

α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες

Βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του εργοδότη, η οποία βρίσκεται στις παραπάνω περιοχές, ως και η δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην οποία αυτός υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των μισθών στο δικαιούχο.

β) Υπάλληλοι του Δημοσίου γενικά, των νομικών προσώπων δ.δ., των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του στις παραπάνω περιοχές και εφόσον, από τις κείμενες διατάξεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής (εκκαθαριστικής) δήλωσης, η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται αυτή η δήλωση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Ειδικά, προκειμένου για τους υπαλλήλους των στρατιωτικών υπηρεσιών στην παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αναφέρεται μόνο η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος στρατιωτικός γενικά, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια των παραπάνω περιοχών.

Όσοι από τους δικαιούχους των προηγούμενων περιπτώσεων πρόσφεραν υπηρεσίες ή κατοίκησαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή ο τόπος εργασίας του δικαιούχου βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων στους παραπάνω νομούς.

Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από το δικαιούχο εφόσον αυτό θα του το ζητήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση αυτή, σε περίπτωση που κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή υπολογίζει ότι βρίσκεται μέσα στη ζώνη αυτή ολόκληρη η πόλη ή το χωριό.

ΙΙΙ. Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής του πρόσθετου αφορολόγητου ποσού που ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, που αποκτούν τα πρόσωπα, που αναφέρονται σε αυτή την υποπερίπτωση, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Συντάκτες και μόνιμοι ανταποκριτές

α) Βεβαίωση του εργοδότη τους από την οποία να προκύπτει:

- Το είδος της υπηρεσίας (διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης κτλ.) που πρόσφερε ο δικαιούχος σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές.

- Η σχέση εργασίας που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο κατά την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να σημειωθεί από τον εργοδότη στο οικείο έντυπο που χορηγεί στο δικαιούχο, σχετικά με τις αποδοχές και τις αμοιβές που κατέβαλε σε αυτόν, ως και το φόρο που παρακράτησε από αυτές.

β) Προκειμένου για τους δικαιούχους που έλαβαν αμοιβές ως συντάκτες, για την εργασία τους στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωση ότι είναι μέλη μιας από τις ακόλουθες δημοσιογραφικές οργανώσεις:

ΕΣΗΕ Αθηνών, ΕΣΗΕ Μακεδονίας-Θράκης, ΕΣΗΕ Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, ΕΣΗΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου.

γ) Προκειμένου για τους συντάκτες, οι οποίοι εργάζονται στα πιο πάνω γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωση του εργοδότη τους ότι δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.

δ) Ειδικά, προκειμένου για τους ανταποκριτές τύπου ειδησεογραφικών πρακτορείων ή οργανισμών της αλλοδαπής, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Ι. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του δικαιούχου ως διαπιστευμένου ανταποκριτή ξένου τύπου.

ΙΙ. Βεβαίωση της Τράπεζας, για την εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο προέρχεται από τις ειδησεογραφικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν οι δικαιούχοι ανταποκριτές. Κατ' εξαίρεση:

αα) Αν τα γραφεία των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων που είναι στην Αθήνα λαμβάνουν στο όνομά τους επιταγές σε συνάλλαγμα για την καταβολή των αμοιβών στο προσωπικό τους οι οποίες αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία των πρακτορείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται:

- Βεβαίωση συναλλάγματος ή φωτοαντίγραφο αυτής, για το ποσό που έχει εισαχθεί συνολικά.

- Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου, για την κατανομή του συνολικού ποσού που εισπράχθηκε από κάθε δικαιούχο.

ββ) Αν οι ανταποκριτές ξένου τύπου αμείβονται με μηνιαίο μισθό ο οποίος κατατίθεται από τον αλλοδαπό ειδησεογραφικό οργανισμό σε τράπεζα του εξωτερικού, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται:

- Βεβαίωση ή δήλωση του πρακτορείου για το εισόδημα που αποκτήθηκε από το δικαιούχο, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην Ελλάδα.

γγ) Αν οι ανταποκριτές, προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό με δημοσιογραφική αποστολή καταθέτουν τις σχετικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος στην τράπεζα της Ελλάδος, για να λάβουν ισόποσο συνάλλαγμα, αντί για την πιο πάνω βεβαίωση θα προσκομίζεται:

- Βεβαίωση της τράπεζας για την κατάθεση σε αυτή των βεβαιώσεων αυτών ή φωτοαντίγραφά τους.

ε)Προκειμένου για δημοσιογράφους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ως δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.

Β. Εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης

Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία προκύπτει:

α) Το είδος της υπηρεσίας που προσέφερε ο δικαιούχος σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές,

β) Η σχέση εργασίας που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο κατά την παροχή της υπηρεσίας,

γ) Βεβαίωση της Ένωσης Εικονοληπτών επικαίρων Τηλεόρασης ότι είναι μέλος της.

Γ. Ηθοποιοί και εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Βεβαίωση του εργοδότη τους από την οποία να προκύπτει:

α) Το είδος της υπηρεσίας που πρόσφερε ο δικαιούχος, σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές.

β) Η σχέση εργασίας που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο κατά την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας.

IV. Για την αναγνώριση του δικαιώματος παροχής του αφορολόγητου ποσού που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 1828/1989, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραγράφους 3 (περ. β'), 4, 6 και 10 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955, όπως ίσχυαν πριν από το ν. 1828/89, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Δημοσιογράφοι μόνιμοι Ανταποκριτές και Ηθοποιοί (για τα εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος)

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται και για τους μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας.

Β. Μισθωτοί που είναι γραμμένοι σε Ενώσεις Προσωπικού Εφημερίδων και Τεχνικών Τύπου

Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος είναι μέλος της οικείας, κατά περίπτωση, επαγγελματικής οργάνωσης, δηλαδή είναι γραμμένος σε μία από τις εξής οργανώσεις:

(α) Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

(β) Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης

(γ) Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών

(δ) Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Θεσσαλονίκης

(ε) Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων

Γ. Μουσουργοί, Εκτελεστές Μουσικών Έργων, Χορογράφοι, Σκηνοθέτες, Σκηνογράφοι, Καλλιτέχνες, Ζωγράφοι ή Γλύπτες ή Σκιτσογράφοι ή Χαράκτες

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε αμοιβές από τον ίδιο εργοδότη και για τη διδασκαλία μαθημάτων, σχετικών με τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στη σχετική βεβαίωση και να διαχωρίζονται οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο για την αιτία αυτή.

Δ. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αμειβόμενοι αθλητές

Βεβαίωση του εργοδότη τους από την οποία να προκύπτει το είδος της υπηρεσίας (ποδοσφαιριστής, αθλητής καλαθοσφαίρισης κτλ.) που πρόσφερε ο δικαιούχος, σε αντάλλαγμα της οποίας έλαβε αμοιβές, καθώς και η σχέση εργασίας (μίσθωση έργου, εργασίας) που συνδέει τον εργοδότη με το δικαιούχο, κατά την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να σημειωθεί από τον εργοδότη στο οικείο έντυπο που χορηγεί στο δικαιούχο, σχετικά με τις αποδοχές και τις αμοιβές που κατέβαλε σε αυτόν, καθώς και το φόρο που παρακράτησε από αυτές.

ΆΑρθρο 5

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές χωρίς να έχουν υπογραφεί από τους υπόχρεους θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως εφόσον τις υπογράψει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.

ΆΑρθρο 6

1. Η απόφασή μας Ε. 4379 από 15 Μαρτίου 1984 εξακολουθεί να έχει εφαρμογή για τους υπόχρεους που αναφέρονται σε αυτήν.

2. Οι διατάξεις του ν. 1599/1986 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτού του νόμου πρέπει να υπογράφονται ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. ο οποίος θα αναφέρει αυτό το γεγονός πάνω στο οικείο έντυπο ή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων από όσους έχουν σχετικό δικαίωμα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης