Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1073/3.4.1990 Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1073/3.4.1990
Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της


ΠΟΛ.1073/3.4.1990 Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1073/3.4.90  Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της

Εγκ. 1003550/56/0015/Πολ. 1073/3.4.90

Παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. από ιδρυτή ανώνυμης εταιρίας - Καταλογισμός προστίμου

Σας κοινοποιούμε την 970/9.1.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, ευθύνεται η ανώνυμη εταιρία για παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. που έγιναν από τον ιδρυτή της και επομένως οι κυρώσεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. θα επιβληθούν σε βάρος της, με την προϋπόθεση όμως ότι κατά το χρόνο επιβολής των κυρώσεων έχει συσταθεί.

                                                                                                                                                         Με Ε.Υ.

                                                                                                                                                Ο Διευθυντής

                                                                                                                                       Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                          ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    Γνωμοδ. 970/89

Περίληψη ερωτήματος: «Εάν ο ιδρυτής υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι κυρώσεις του άρθρου 47 του ίδιου Κώδικα για την παράβαση αυτή (χρηματικό πρόστιμο) πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ιδρυτή ή σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας που στο μεταξύ συστάθηκε και λειτουργεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.».

Ι. Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.Δ. 99 της 4/9 Φεβρ. 1977 (ΦΕΚ Α' 34) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (Κ.Φ.Σ.) ορίζεται ότι: «Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως, αγοραί και λοιπαί συναλλαγαί γενόμεναι μέχρι της συστάσεως του νομικού προσώπου ή μέχρι ενάρξεως της λειτουργίας πάσης ετέρας επιχειρήσεως, καταχωρούνται εις προσωρινά βιβλία θεωρημένα προ πάσης χρησιμοποιήσεως επ' ονόματι του προσκομίζοντος ιδρυτού, υπό του Οικονομικού Εφόρου της κατοικίας ή της διαμονής του μετ' ειδικής μνείας της συσταθησομένης επιχειρήσεως. Αι καταχωρηθείσαι εις τα προσωρινά βιβλία εγγραφαί μεταφέρονται συγκεντρωτικώς, άμα τη συστάσει του νομικού προσώπου ή τη ενάρξει της λειτουργίας της επιχειρήσεως, εις τα θεωρημένα οριστικά βιβλία, προ πάσης άλλης καταχωρήσεως, εξαιρέσει των εγγραφών ενάρξεως».

ΙΙ. Εκ των προπαρατιθεμένων διατάξεων δια των οποίων επιβάλλεται εις τον ιδρυτή νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως να καταχωρεί εις προσωρινά βιβλία θεωρημένα προ πάσης χρησιμοποιήσεως των επ' ονόματί του από τον Οικονομικό Έφορο της κατοικίας του ή της διαμονής του μετ' ειδικής μνείας της συσταθησομένης επιχειρήσεως τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως τις αγορές και τις λοιπές συναλλαγές που γίνονται μέχρι της συστάσεως του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως και την υποχρέωση μεταφοράς συγκεντρωτικώς των καταχωρηθεισών εις τα ως άνω προσωρινά βιβλία εγγραφών ευθύς με την σύσταση του νομικού προσώπου ή την λειτουργία της επιχειρήσεως εις τα θεωρημένα οριστικά βιβλία αυτής, σαφώς προκύπτει ότι ο νομοθέτης το υπό ίδρυσιν νομικό πρόσωπον ή την υπό σύσταση επιχείρηση καθ' όλο το προπαρασκευαστικό στάδιο της συστάσεώς του ή της λειτουργίας της επιχειρήσεως δεν θεωρεί ως κάτι το ανύπαρκτον αλλ' η υπό σύσταση επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο θεωρούνται ως κάτι το αντίστοιχο προς τον κυοφορούμενον (nasciturus) (βλ. τούτο προκείμενον περί ανωνύμων εταιριών σε στοιχ. Εμπ. Δικ. Α. Τσιριντάνη §93, ΙΙΙ). Πρακτική συνέπεια τούτου είναι κυρίως, ότι εκείνος που συναλλάσσεται ως εκπροσωπών τοιούτον υπό ίδρυσιν νομικόν πρόσωπο ή επιχείρησιν δεν συναλλάσσεται επ' ονόματι νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως μη υφισταμένης αλλ' ενεργεί υπέρ του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως. Τούτο προκύπτει σαφώς και εκ της επιβαλλομένης άμα τη συστάσει του νομικού προσώπου ή την λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρωτικής μεταφοράς των εγγραφών που κατεχωρήθηκαν εις τα ως άνω βιβλία, τα οποία μάλιστα ο νόμος χαρακτηρίζει «ως προσωρινά», εις τα θεωρημένα «οριστικά» βιβλία της επιχειρήσεως ή του νομικού προσώπου, σαφώς και εκ τούτου προκύπτοντος ότι τα επ' ονόματι του ιδρυτού του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως θεωρούμενα βιβλία ο νομοθέτης θεωρεί ως προσωρινά βιβλία αυτού τούτου του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως. Εν όψει τούτων πάσα παράβαση του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων του ιδρυτή υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας αποτελεί παράβαση αυτού τούτου του εν ονόματι του οποίου ενήργησε νομικού προσώπου, οι δε κυρώσεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. δια την παράβαση αυτή θα επιβληθούν εις βάρος της ανωνύμου εταιρίας εφ' όσον κατά τον χρόνο επιβολής του (χρόνο έκδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου) έχει συσταθεί το νομικό πρόσωπο της εταιρίας αυτής.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης