Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/3.4.1990 Επιβολή προστίμου ΚΦΣ σε βάρος πτωχευμένης εταιρίας για μη έκδοση τιμολογίου

Σχόλια:ΠΟΛ.1077/3.4.1990
Επιβολή προστίμου ΚΦΣ σε βάρος πτωχευμένης εταιρίας για μη έκδοση τιμολογίου


ΠΟΛ.1077/3.4.1990 Επιβολή προστίμου ΚΦΣ σε βάρος πτωχευμένης εταιρίας για μη έκδοση τιμολογίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1077/3.4.90  Επιβολή προστίμου ΚΦΣ σε βάρος πτωχευμένης εταιρίας για μη έκδοση τιμολογίου

1121608/910 ΠΕ./0015/ΠΟΛ. 1077/3.4.90

Επιβολή προστίμου Κ.Φ.Σ. σε βάρος πτωχευμένης εταιρίας για μη έκδοση τιμολογίου πώλησης από τον σύνδικο πτώχευσης.

Σας κοινοποιούμε την 806/1989 ατομική γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, οι πράξεις επιβολής προστίμου της φορολογικής αρχής που σχετίζονται με την πτωχευτική περιουσία πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας που έχει πτωχεύσει και όχι στο όνομα του συνδίκου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 806/88

Επί του ερωτήματός σας με αριθ. πρωτ. Α 13740/20.7.1989, με το οποίο ζητείται γνώμη (αν δύναται να εκδοθεί σε βάρος συνδίκου πτώχευσης (ατομικά) απόφαση επιβολής προστίμου Κ.Φ.Σ. (Π.Δ/τος 99/1977 άρθρ. 47 παρ. 3) για μη έκδοση τιμολογίων πώλησης πλειστηριασθέντων μηχανημάτων της πτωχευτικής περιουσίας ανώνυμης εταιρίας), γνωρίζονται τ' ακόλουθα:

1. Η κήρυξη της πτώχευσης συνεπάγεται για τον πτωχεύοντα μεταξύ άλλων συνεπειών, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρ. 533 του Εμπορικού Νόμου και άρθρ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 635/1937 «περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου» την αυτοδίκαιη στέρηση της διοίκησης, ήτοι της διαχείρισης και διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας, που ασκείται πλέον, υπό τους ειδικότερους όρους που τάσσονται από άλλες διατάξεις των νόμων αυτών και υπό την επιτήρηση της δικαστικής αρχής, από το σύνδικο της πτώχευσης. Ο σύνδικος, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του προβαίνει και σε διάφορες πράξεις, για τις οποίες απαιτείται κατά τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων έκδοση θεωρημένων αποδείξεων ή τιμολογίων ή λήψη τέτοιων στοιχείων και γενικότερα τήρηση των προβλεπομένων για την άσκηση επιχειρήσεων βιβλίων και στοιχείων, όπως π.χ. σε περιπτώσεις πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρ. 559 και 576 Ε.Ν.) και εν γένει συνέχισης προσωρινά της εμπορίας του πτωχεύσαντος (άρθρ. 559 και 628 Ε.Ν.). Η κήρυξη και η διαδικασία της πτώχευσης δεν συνιστούν λόγους μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, τις οποίες οφείλει να εκπληρώνει ο σύνδικος, στα πλαίσια των καθηκόντων διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1560, 1561/1983 ως προς την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Για τις υποχρεώσεις Κ.Φ.Σ., αναφερόμενη στο ερώτημα, εγκύκλιο Μ 6362/132/27.12.1969 Γεν. Δ/νσης Φορολ. Υπ. Οικ/κών).

2. Η κατά τ' ανωτέρω στέρηση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας δεν ισοδυναμεί με απαλλοτρίωση, αλλ' ο πτωχεύσας εξακολουθεί να είναι το υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της περιουσίας αυτής (Κ. Ρόκα: Πτωχευτικό Δίκαιο, Αθήνα 1967, παρ. 30, σελ. 97 επομ.). Ειδικότερα μάλιστα, στον τομέα της φορολογίας, ο πτωχεύσας διατηρεί την ιδιότητά του ως φορολογικό υποκείμενο, δυνάμενος μάλιστα, αντίθετα προς την επερχόμενη στο πολιτικό δικονομικό δίκαιο έλλειψη ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησής του και υποκατάσταση του συνδίκου στη νομιμοποίηση για τις δίκες της πτωχευτικής περιουσίας, να ασκεί ο ίδιος, κατά ρητή ρύθμιση του άρθρ. 26 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4125/1960) -που αποβλέπει σε μια περισσότερο τελεσφόρο υπεράσπιση των συμφερόντων της πτωχευτικής περιουσίας, ως προς τις φορολογικές υποθέσεις (Βλ. Ν. Χατζητζανή: Φορολ. Δικονομία, Αθήνα 1964, υπό άρθρ. 26, σελ. 129)- τις προσφυγές και τ' αναφερόμενα σ' αυτές ένδικα μέσα και να παρίσταται αυτοπρόσωπα στις δίκες ενώπιον των Φορολογικών Δικαστηρίων.

3. Ο σύνδικος της πτώχευσης εκπληρώνει τα καθήκοντά του σε σχέση με την πτωχευτική περιουσία ως όργανο της πτώχευσης και μπορεί, κατά την έννοια αυτή, να θεωρηθεί σύμφωνα με μίαν έγκυρη εκδοχή της επιστήμης του δικαίου, που γίνεται αποδεκτή και από τη νομολογία των Δικαστηρίων μας (βλ. Κ. Ρόκα, ο.π., παρ. 26, σελ. Α.Π. 367/1976 ΝοΒ 24.881). Αλλά και υπό τις άλλες, υποστηριζόμενες στην επιστήμη του δικαίου εκδοχές για το νομικό χαρακτήρα του θεσμού, ο σύνδικος της πτώχευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, αλλ' ως εκπρόσωπος είτε του πτωχεύσαντος, είτε της ομάδας των πιστωτών είτε και αμφοτέρων. Γίνεται ως εκ τούτου δεκτό ότι οφειλές που προκύπτουν από την κατά τα ανωτέρω, εκτέλεση των καθηκόντων του και οι οποίες αποτελούν μεταπτωχευτικά χρέη της ομάδας των πιστωτών, ικανοποιούμενα από το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας σύμφωνα με το άρθρ. 660 Ε.Ν. δεν είναι ατομικές του οφειλές και δεν είναι ως εκ τούτου νοητή για τα χρέη αυτά, η λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά του προσώπου ή της περιουσίας του συνδίκου (βλ. ατομ. γνωμοδ. Φ. Γεωργακοπούλου, Παρέδρου Νομ. Δ/νσης Υπ. Οικ., αριθ. 748/1985).

4. Εξάλλου ναι μεν η πτώχευση ανωνύμων εταιριών συνεπάγεται κατ' άρθρ. 47α του δια του ΒΔ/τος 174/1963 κωδικοποιημένου νόμου 2190 «περί ανωνύμων εταιριών» τη λύση της εταιρίας, όχι όμως και την εξαφάνιση της νομικής της προσωπικότητας που διατηρείται μέχρι την περάτωση της πτώχευσης (Κ. Ρόκα, ο.π., παρ. 11IV, σελ. 42 επομ.) κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρία εξακολουθεί να είναι υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την πτωχευτική περιουσία, εκπροσωπουμένη από το σύνδικο (πρβλ. ως άνω Σ.τ.Ε. 1560, 1561/1963).

5. Ενόψει των ανωτέρω γίνεται δεκτό (γνωμοδ. Ολομελείας Ν.Σ.Κ. 708/1981, βλ. και εγκ. Ν. 1183/90/ΠΟΛ. 40/10.3.1982 Υπ. Οικ/κών - Δ/νσεων Φορολογίας 1ης, 3ης, 5ης, 6ης και 7ης), ότι οι πράξεις της Φορολογούσας Αρχής που σχετίζονται με την πτωχευτική περιουσία πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του υποκειμένου των σχετικών υποχρεώσεων, δηλαδή, επί ανώνυμης εταιρίας που έχει πτωχεύσει, στο όνομα αυτής. Λόγοι απόκλισης από τις αρχές αυτές δεν συντρέχουν επί παραβάσεων του ΚΦΣ, που διαπράττονται κατά τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας, την είσπραξη των απαιτήσεών της ή και την προσωρινή συνέχιση, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, της εμπορίας του πτωχού, καθόσο και στις περιπτώσεις αυτές, οι πράξεις ή παραλείψεις διαπράττονται μεν δια του συνδίκου, ο οποίος όμως δεν δρα ατομικά, αλλά στα πλαίσια του λειτουργήματός του και σε σχέση προς την πτωχευτική περιουσία, της οποίας υποκείμενο, κατά τα ως άνω εκτιθέμενα, παραμένει ο πτωχός.

6. Ενόψει των ανωτέρω, αρνητική προσήκει στο ερώτημα απάντηση, ότι δηλαδή για τη μη έκδοση τιμολογίων πώλησης εκπλειστηριασθέντων μηχανημάτων της πτωχευτικής περιουσίας ανώνυμης εταιρίας, δεν δύναται να εκδοθεί νόμιμα, σε βάρος του συνδίκου της πτώχευσης ατομικά, απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ/τος  99/1977 άρθρ. 47 παρ. 3).

7. Η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπ. Οικ/κών, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να εισηγηθεί προς τον κ. Υπουργό Οικ/κών για την αποδοχή της γνωμοδότησης αυτής.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης