Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2019 Πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2019-2020»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2019
Πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2019-2020»

Α.Π.: 62562/05.08.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2019


Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την παρ. 4 του άρθρ. 6 και την παρ. 7 του άρθρ. 10 της υπ' αριθμ. 14000/472/2019 (ΦΕΚ 1803/Β'/22.05.2019) ΚΥΑ: «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2019-2020, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού»

3. Την υπ' αριθμ. 5/2019 Δημόσια Πρόσκληση

καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020, το οποίο θα υλοποιηθεί από 01.08.2019 έως 31.07.2020, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 10.08.2019. 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα εξής τουριστικά καταλύματα:
• Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς)
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) πέντε (5), τεσσάρων (4), τριών (3), δύο (2) κλειδιών και χωρίς κατάταξη σύμφωνα με το άρθρ. 45 του ν. 4442/2016 και την περ.3 του άρθρ. 1 της ΥΑ 12868/24.7.2018 (Β' 3119).
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) που διαθέτουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λειτουργίας τους σε ισχύ (βλ. παρακάτω ενότητα 3.Γ).

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
• Τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.
• Τουριστικά Γραφεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω επιχειρήσεων είναι οι εξής:
α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία ενός εκάστου τουριστικού καταλύματος,
β. να διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις),
γ. να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη 10.08.2019. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την 30.06.2020.

2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκουν οι εγκαταστάσεις του τουριστικού καταλύματος (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη κατάλυμα και υποβάλλει ισάριθμες με τα καταλύματα αιτήσεις.

3. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

4. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της υπ' αριθμ. 5/2019 και της παρούσας συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης.

5. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους.
Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο απλούστευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες παρόχων που κατά περίπτωση πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας /Πιστοποιητικό Κατάταξης σε ισχύ (βλ. Σημείωση).
β. Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. κυλικείου ή μπαρ, εφόσον υπάρχει και παρέχεται πρωινό.
Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός της μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πρωινό, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής, εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων αναστέλλεται αυτοδίκαια ως εξής:
• μέχρι την 31.10.2019 για ξενοδοχεία, μέχρι την επανακατάταξή τους
• μέχρι την 31.12.2020 για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• μέχρι την 31.12.2019, για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - camping Εφόσον δεν δοθεί παράταση της προθεσμίας αυτής με νεότερη Υ.Α., οι πάροχοι των προαναφερόμενων κατηγοριών, που υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης επανακατάταξης (ξενοδοχειακά καταλύματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) οφείλουν έως τις προαναφερθείσες ημερομηνίες κατά περίπτωση, να έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 πιστοποιητικό κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχουν ήδη λάβει το πιστοποιητικό κατάταξης το συνυποβάλλουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
Πάροχοι που δυνητικά υποβάλλουν αίτηση κατάταξης σε κατηγορία (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα/δωμάτια), εφόσον έχουν επανακαταταγεί, συνυποβάλλουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και το πιστοποιητικό κατάταξης.
Πάροχοι που έχουν υποβάλει αίτηση κατάταξης, αλλά εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, συνυποβάλλουν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και αντίγραφο της αίτησης κατάταξης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση προσκόμισης και του πιστοποιητικού, όταν αυτό εκδοθεί.
Πάροχοι που είχαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, αλλά επήλθε εν συνεχεία μεταβολή στα στοιχεία της λειτουργίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον και τη γνωστοποίηση της μεταβολής.

2. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ

α. Γνωστοποίηση Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος (Αρχική ή και Μεταβολή, εφόσον υπάρχει).
β. Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχει και παρέχεται πρωινό.
γ. Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικής Δεξαμενής, εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.
δ. Πιστοποιητικό Κατάταξης Καταλύματος (όταν απαιτείται) ή, εφόσον εκκρεμεί η έκδοσή του, Αντίγραφο Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και κλειδιών, με την υποχρέωση προσκόμισης στην Υπηρεσία του Πιστοποιητικού Κατάταξης, όταν αυτό εκδοθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ


α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο της εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι, εξαιρέσει των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για καταλύματα μέχρι και 51 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Παρ' όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών.
β. Όταν η άδεια κυλικείου - μπαρ εντός του καταλύματος είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου, θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον πάροχο, με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον............(ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος.........(επωνυμία) για την παροχή πρωινού στους πελάτες δικαιούχους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019 - 2020, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ».
γ. Όταν η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον......(ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος.......(επωνυμία) για την παροχή πισίνας στους δικαιούχους - ωφελούμενους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019 - 2020».

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων παρόχων που αντικαθιστούν άδειες, σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
Η αίτηση των παρόχων αποτελεί και ΥΔ για την ισχύ του υποβαλλόμενου νομιμοποιητικού πιστοποιητικού λειτουργίας (ειδικό σήμα, γνωστοποίηση κ.λπ.). Οι αλλαγές σχετικά με την κατάταξη, υποχρεωτική ή μη, τουριστικών καταλυμάτων, ελέγχονται και από τη βάση δεδομένων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και από το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν άμεσα τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για την ανανέωση της ισχύος τους.

2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας του τουριστικού καταλύματος.

3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διαδικασία στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 15 ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.

5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει λόγος αναμονής.

6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων.

7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα από 01.08.2019 έως 31.07.2020.

2. Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 5/2019 Δημόσια Πρόσκληση.

3. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Α/Α

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΑΕΔ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης