Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

26 Ιούλ 2019

Taxheaven.gr

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1107758 ΕΞ 2019
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 3105/02-08-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σοφία Σωμαρακάκη
Τηλέφωνο: 213-2112912
Fax: 210-3230829
E-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018/10-1-2018 (Β΄ 119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183), Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/ 29-10-2018 (Β΄ 4970), Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019/13-03-2019 (Β΄ 1124) και Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1590 και 1676) όμοιες.

4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Τα από 26-06-2019 (δύο) μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., αντίστοιχα.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο τρίτο εδάφιο στην υποπερίπτωση 1 της στήλης 5 της περίπτωσης 137, ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και ΙΓ΄ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά, ως εξής:
Α΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και C,
ΙΓ΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από D έως και Ι,
ΙΔ΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από J έως και Μ,
Κατοίκων Εξωτερικού, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Ν έως και R και
Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από S έως και Ζ,
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης.».

2) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο δεύτερο εδάφιο στην υποπερίπτωση 1 της στήλης 5 της περίπτωσης 137Α, ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και ΙΓ΄ Αθηνών, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά:
Α΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και C,
ΙΓ΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από D έως και Ι,
ΙΔ΄ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από J έως και Μ,
Κατοίκων Εξωτερικού, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Ν έως και R και
Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από S έως και Ζ,
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης.».

II. H παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018/10-1-2018 (Β΄ 119), Δ.ΟΡΓ.Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183), Δ.ΟΡΓ.Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β΄4970), Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019/ 13-03-2019 (Β΄ 1124) και Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1590 και 1676) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr